Seminár Národného projektu

Šanca na návrat

Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy

Omšenie 7. 2. 2020

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže spolu s tímom národného projektu Šanca na návrat si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár, ktorého cieľom je predstaviť záujemcom špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy (ŠRaVVP), ktoré sú určené pre odsúdené osoby vo výkone trestu odňatia slobody.

Účastníkom seminára chceme predstaviť ŠRaVVP a následne ich informovať o tom, ako postupovať pri žiadosti o pilotnú akreditáciu. Realizácii ŠRaVVP predchádza splnenie kvalifikačných predpokladov uchádzača.

Jedným z hlavných cieľov Národného projektu Šanca na návrat je získanie, obnova a posilnenie predpokladov, kompetencií a zručností potrebných na opätovné sociálne začlenenie ľudí po výkone trestu. Uvedený cieľ sa snažíme dosiahnuť inovatívnymi prostriedkami, medzi ktoré patria aj ŠRaVVP. Každý z nich je zameraný na inú tematickú oblasť, ktorá vychádza z rizikových faktorov ovplyvňujúcich recidívu páchania trestnej činnosti. Odsúdeným budú jednotlivé programy indikované na základe ich potrieb a rizikových faktorov.

https://www.zvjs.sk/sk/zariadenia/omsenie

Program

9:00 – 9:30
Slávnostné otvorenie (zástupca GR ZVJS a zástupca partnera projektu)

9:30 – 10:00
Aktuálna situácia v projekte (projektový manažér a odborný garant)

10:00 – 10:20
„Mosty“ (možnosti spolupráce v rámci penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti)

10:20 – 11:05
„Akreditačný mechanizmus ŠRaVVP“ a „Štandardy ŠRaVVP“

11:05 – 11:35
Prestávka

11:35 – 12:20
ŠRaVVP „Zamestnanosť odsúdených osôb“ (diskusia)

12:20 – 13:00
ŠRaVVP „Rodina a vzťahy odsúdených osôb“ (diskusia)

13:00 – 14:00
Obed

14:00 – 14:45
ŠRaVVP „Závislosti odsúdených osôb“ (diskusia)

14:45 – 15:30
ŠRaVVP „Finančná gramotnosť odsúdených osôb“ (diskusia)

15:30 – 16:00
Prestávka

16:00 – 16:45
ŠRaVVP „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“ (diskusia)

16:45 – 17:15
ŠRaVVP „Násilie“ (diskusia)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020.

www.esf.gov.sk