Lektor špecializovaných programov

Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže hľadá do Národného projektu „Šanca na návrat“ externých spolupracovníkov – lektorov špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov (ŠRaVVP), ktoré sú určené pre odsúdené osoby vo výstupných oddieloch výkonu trestu odňatia slobody. Realizácii ŠRaVVP predchádza splnenie kvalifikačných predpokladov uchádzača

Jedným z hlavných cieľov Národného projektu Šanca na návrat  je získanie, obnova a posilnenie predpokladov, kompetencií a zručností potrebných na opätovné sociálne začlenenie ľudí po výkone trestu. Uvedený cieľ sa snažíme dosiahnuť inovatívnymi prostriedkami, medzi ktoré patria aj ŠRaVVP. Každý z nich je zameraný na inú tematickú oblasť, ktorá vychádza z rizikových faktorov ovplyvňujúcich recidívu páchania trestnej činnosti (Závislosti odsúdených osôb, Rodina a vzťahy odsúdených osôb, Rizikové skupiny zo segregovaných komunít, Finančná gramotnosť odsúdených osôb, Zamestnanosť odsúdených osôb, Násilie). Odsúdeným budú jednotlivé programy indikované na základe ich potrieb a rizikových faktorov.

prihlasovací formulár