Resocializačná prognóza a podmienečné prepustenie

zdroj: ZVJS
31. 1. 2019

V súlade s Koncepciou aplikovaného penologického výskumu na roky 2016 až 2026 a dlhodobou orientáciou analyticko-výskumnej činnosti v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže a na základe študijného plánu Justičnej akadémie na rok 2019 sa dňa 29. januára 2019 uskutočnilo celoslovenské podujatie s názvom Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Cieľom podujatia bolo poskytnúť sudcom, prokurátorom, vyšším súdnym úradníkom a právnym čakateľom prokuratúry informácie o úlohách a aktivitách zboru v procese podmienečného prepustenia odsúdeného, najmä s dôrazom na nový typ podmienečného prepustenia s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami. Osobitná pozornosť bola venovaná priblíženiu odborného pozadia hodnotenia odsúdeného a nástrojom určeným na stanovenie resocializačnej prognózy (Risk and Needs Assessment Tools). Lektori podujatia – PhDr. Martin Lulei, PhD.; JUDr. Jakub Ľorko, PhD. a pplk. JUDr. Jozef Griger – účastníkom rovnako predstavili aktivity národného projektu Šanca na návrat a nový nástroj na určenie resocializačnej prognózy, ktorý bol pilotne testovaný vo vybraných ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (CR-CRA – Conditional Release Crime Risk Assessment). Možno konštatovať, že prezentovaná problematika u účastníkov podujatia vzbudila záujem, o čom svedčí aj vysoký počet účastníkov a interaktívna diskusia k odprezentovaným príspevkom lektorov. Zároveň účastníci ocenili aj praktickú ukážku elektronického monitoringu osôb, ktorú zabezpečil pplk. Mgr. Michal Máčovský.