Seminár s medzinárodnou účasťou

zdroj: ZVJS
14. 1. 2019

Zbor väzenskej a justičnej stráže v dňoch 16. – 18. januára 2019 v Hoteli Tatra v Bratislave organizuje pracovný seminár s medzinárodnou účasťou v rámci národného projektu „Šanca na návrat“. V rámci semináru bude prezentovaný národný projekt a dobrá prax v obdobných domácich a zahraničných programoch, projektoch alebo nástrojoch, týkajúcich sa penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Súčasťou podujatia bude aj workshop na tému „Prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti“, ktorý sa zameria prioritne na otázky „Na akej kvalitatívnej úrovni fungujú a sú vzájomne prepojené penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť“, „Aké sú najčastejšie dôvody zlyhania odsúdených a systému po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody?“ a „Aký je reálny potenciál vývoja súčasného stavu v snahe o priblíženie sa k ideálnemu modelu fungovania penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti z pohľadu záujmových skupín“.
Národný projekt „Šanca na návrat“ realizuje Zbor väzenskej a justičnej stráže spoločne s partnerom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020.
Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, teda znižovanie rizikových a posilňovanie protektívnych faktorov vo vzťahu k recidíve trestnej činnosti a eliminácia sociálnej exklúzie osôb prepustených z výkonu trestu. Projekt obsahuje rôzne aktivity a bude využívať aktívnu participáciu expertov z praxe a akademického prostredia. Jeho súčasťou je vytvorenie a pilotné overenie uceleného integrovaného systému prístupu k odsúdeným a ich blízkemu okoliu, vytvorenie štandardizovaných individuálnych prístupov podľa určených parametrov, príprava odsúdených na podmienky po prepustení (ubytovanie, zamestnanie, financie, vzťah k blízkym a pod.), zavedenie jednotných a štandardizovaných resocializačných a výchovných programov a práca s odsúdenými s viacnásobným znevýhodnením.