Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Ústredie PSVR) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Inštitúcia bola zriadená v januári 2004 zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ústredie PSVR je rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ministerstva.

 • vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • určuje územné obvody, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku budú realizovať osobitné opatrenia v oblasti služieb zamestnanosti,
 • schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • spracúva štatistické výkazy a predkladá ich ministerstvu,
 • zabezpečuje tvorbu, prevádzku a rozvoj jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
 • organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov ústredia a zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • spolupracuje so samosprávnymi krajmi pri tvorbe koncepcií regionálneho rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
 • realizuje záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti,
 • pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy inštitúcie styčného orgánu a prístupového bodu,
 • poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
 • riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) s pôsobnosťou pre územný obvod jedného okresu alebo viacerých okresov v rámci územného obvodu kraja je preddavková organizácia zapojená na rozpočet ústredia.

V oblasti sociálnych vecí vykonáva štátnu správu na úseku :

 • štátnych sociálnych dávok,
 • pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,
 • poradensko-psychologických služieb,
 • kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V oblasti služieb zamestnanosti vykonáva štátnu správu v nasledovných oblastiach:

 • evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,
 • evidencia voľných pracovných miest,
 • sprostredkovanie vhodného zamestnania,
 • poskytovanie poradenských služieb,
 • vzdelávanie a príprava pre trh práce,
 • implementácia aktívnych opatrení na trhu práce,
 • zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,
 • prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu,
 • zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávania občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
 • prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov.

Organizačná štruktúra Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/osobny_urad/Organizacna_struktura_UPSVR_01_09_2018.pdf

Viac na https://www.upsvr.gov.sk

Účasť v projekte ŠANCA NA NÁVRAT

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozhodlo vstúpiť do realizácie národného projektu „Šanca na návrat“ za účelom vytvorenia efektívneho, komplexného a adresného mechanizmu podpory a aktivácie prepúšťaných odsúdených, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi, z dôvodu sociálnej prevencie páchania trestnej činnosti a vytvárania podmienok umožňujúcich odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu pri resocializácii odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a po ich skončení sa. Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, teda znižovanie rizikových a posilňovanie protektívnych faktorov vo vzťahu k recidíve trestnej činnosti a eliminácia sociálnej exklúzie osôb prepustených z výkonu trestu. V rámci postpenitenciárnej starostlivosti je jedným z kľúčových spolupracujúcich subjektov práve ÚPSVR, ktorého zámerom vo vzťahu k resocializácii páchateľov trestnej činnosti je poskytovanie informácii o možnostiach ponuky širokej škály finančných príspevkov a o ich nároku, ako aj poskytovanie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb pri hľadaní zamestnania na domácom alebo zahraničnom trhu práce, služieb odborného poradenstva pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov, informácie o poskytovaní štátnych sociálnych dávok a službách sociálnej pomoci.

Všeobecne je potrebné zdôrazniť, že výška príspevkov a dĺžka ich poskytovania na jednotlivé nástroje nie je rovnaká vo všetkých okresoch SR ale je závislá od príslušnosti okresu k typu regiónu z hľadiska podielu hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa na hodnote HDP na obyvateľa Európskej únie v priemere za posledné tri roky meraného v parite kúpnej sily. Taktiež je závislá na výške priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v danom okrese v porovnaní s celoslovenskou priemernou mierou nezamestnanosti za predchádzajúci kalendárny rok a v niektorých nástrojoch aj od toho, či je vytvárané pracovné miesto obsadzované UoZ znevýhodneným na trhu práce (napr. dlhodobo nezamestnaný občan, občan starší ako 50 rokov, občan mladší ako 25 rokov – absolvent školy, občan, ktorý je rodič alebo osoba podľa osobitného predpisu starajúca sa o tri a viac detí, alebo osamelý občan starajúci sa o dieťa). Dôležitým faktorom pre uplatnenie konkrétneho nástroja je i dĺžka vedenia UoZ v evidencii. Všetky uvedené podmienky sú bližšie špecifikované vo vykonávacom predpise – Vyhláške MPSVR SR č. 44/2004 Z. z. v znení Vyhlášky MPSVR SR č. 192/2004. Novou stratégiou podpory rastu zamestnanosti na základe reformy sociálneho systému a trhu práce sa zmenil aj právny rámec na poskytovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce a východiská pre poskytovanie príspevkov na ich realizáciu. Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 2. 2004 a jeho novelizácia v podobe zákona č. 573/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vytvorila podmienky obligatórnosti väčšiny nástrojov aktívnej politiky trhu práce a taktiež zaviedol aj diferencovanú výšku príspevkov v závislosti od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci, miery nezamestnanosti v okrese a ďalších špecifických požiadaviek v závislosti od nástroja aktívnej politiky trhu práce. Žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov sa predkladajú a príspevky poskytujú územne príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v závislosti na tom, kde je UoZ vedený v evidencii, resp. kde sa pracovné miesta vytvárajú alebo kde sa vykonávajú dobrovoľnícke práce v prípade aktivačnej činnosti.

Podľa autorov Sampsona a Lauba (2006) je dôležitá tzv. neformálna sociálna kontrola, ktorá podporuje zníženie rizika perzistencie. Takouto ochrannou funkciou je  aj získanie stabilného zamestnania. V prípade, že klient po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody príp. výkonu väzby požiada o pomoc pri hľadaní zamestnania, ÚPSVR v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) môže vypracovať individuálny akčný plán na identifikáciu potrieb a možností nezamestnaných osôb, ako aj podporu ich pracovného uplatnenia. V zmysle internej normy IN č. 067/2012 je upravený postup zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), odborov sociálnych vecí a rodiny, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v plánovaní sociálnej práce pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Základným účelom plánovania sociálnej práce je vytvorenie podmienok na aktívnu účasť klienta na riešení vzniknutej sociálnej situácie a vytvorenie podmienok na systematickú intervenciu subjektov participujúcich na riešení sociálnej situácie klienta. Úrady podľa § 73, ods. 2, písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. vypracúvajú plán sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou.

Použitá literatúra:

Sampson, Robert J., John H. Laub and Christopher Wimer. 2006. Does Marriage Reduce Crime? A Counterfactual Approach to Within-Individual Causal Effects. Criminology 44(3):465-508.