Zbor väzenskej a justičnej stráže

Je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý zabezpečuje výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochranu a stráženie objektov zboru a ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry.

Zbor organizačne tvoria:

 1. generálne riaditeľstvo,
 2. ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústavy na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých,
 3. nemocnica pre obvinených a odsúdených.

Generálne riaditeľstvo a ústavy ako samostatné rozpočtové organizácie zriaďuje a zrušuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zbor je podriadený ministrovi spravodlivosti; na čele zboru je generálny riaditeľ, ktorého do funkcie vymenováva a z nej odvoláva minister. Generálne riaditeľstvo riadi a kontroluje ústavy. Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ.

Pôsobnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže

Je upravená zákonom č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, ktorý tiež upravuje väčšinu oprávnení a povinností príslušníkov a zamestnancov zboru. Zbor v rámci svojej pôsobnosti najmä:

 • zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody,
 • zabezpečuje ochranu a stráženie objektov zboru určených na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, ako aj ďalších väzenských objektov,
 • zabezpečuje penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,
 • zabezpečuje činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených,
 • zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry a nerušené súdne konanie,
 • zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre väznené osoby a personál.

Slovenské väzenstvo dnes okrem Generálneho riaditeľstva zboru disponuje 18 väzenskými zariadeniami (zobrazenie na mape).

Výkon väzby je zabezpečovaný:

 • v 8 kombinovaných ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a ústavoch na výkon väzby (Banská Bystrica, Bratislava, Ilava, Košice, Leopoldov, Nitra, Prešov a Žilina).

Výkon trestu odňatia slobody je zabezpečovaný:

 • v 9 ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (Banská Bystrica-Kráľová, Dubnica nad Váhom, Hrnčiarovce nad Parnou, Košice- Šaca, Levoča, Nitra-Chrenová, Ružomberok, Sučany a Želiezovce),
 • v už spomenutých kombinovaných ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a ústavoch na výkon väzby,
 • v 6 otvorených oddeleniach,
 • v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

Partnermi národného projektu sa stalo desať ústavov zboru : Banská Bystrica – Kráľová, Košice, Košice – Šaca, Hrnčiarovce nad Parnou, Ilava, Leopoldov, Nitra – Chrenová, Prešov, Sučany a Želiezovce.

Kapacita všetkých ústavou v pôsobnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže:

Celková aktuálna ubytovacia kapacita a obsadenosť k 04. 09. 2019:

 • 11 499 miest pri stanovení ubytovacej plochy 3,5 m² na jednu osobu a 4 m² pre mladistvých a ženy, z toho:

obvinení: 1 873 miest (aktuálny stav: 1 559, čo je 83,2 %)

odsúdení: 9 626 miest (aktuálny stav: 9 130, čo je 94,8 %)

Aktuálny stav spolu: 10 689 osôb (obsadenosť: 92,96 %).

V pôsobnosti generálneho riaditeľstva sú aj účelové zariadenia, ktoré sú začlenené do príslušných ústavov; o zriadení a zrušení účelových zariadení zboru rozhoduje generálny riaditeľ. Účelovými zariadeniami sú:

 1. Tlačiareň zboru v Leopoldove,
 2. Ústredný sklad zboru v Liptovskej Štiavnici,
 3. Inštitút vzdelávania zboru v Nitre,
 4. Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Omšení (okres Trenčín) a Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Kováčovej (okres Zvolen).

Organizačná štruktúra generálneho riaditeľstva

Viac na https://www.zvjs.sk/