Užitočné zdroje

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018
Prezentuje vývoj SR do roku 2017 za viac ako 30 vecných okruhov. Obsahuje aj kapitolu „Kriminalita, súdnictvo, nehody a živelné pohromy“. Údaje sú zoradené v porovnateľných časových radoch v súlade s aktualizovanými klasifikáciami. Publikácia obsahuje metodiku a definície základných ukazovateľov, ako i zdroje údajov.


Zbor väzenskej a justičnej stráže

Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2018
Prezentuje podrobne činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2018 a prostredníctvom tabuliek a grafov umožňuje komparáciu kľúčových ukazovateľov s obdobím 2015-2017.


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Štatistická ročenka 2017
Prezentuje štatistické prehľady o nápade a vybavovaní agendy súdov a ostatných organizácií v pôsobnosti MS SR za rok 2017 v porovnaní s rokmi 2016, 2015, 2014, 2013. V časti II. popisuje činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže.


Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti (za daný rok)
Prezentuje štatistické prehľady za obdobie rokov 1999 až 2019.


Policajný zbor Slovenskej republiky

Štatistika kriminality v Slovenskej republike
Prezentuje štatistické prehľady za obdobie rokov 1997 až 2019.