O projekte

Šanca na návrat 2

je národný projekt, ktorého hlavným cieľom je inovatívna, komplexná a systémová podpora cieľovej skupiny fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, so zameraním sa na zníženie rizika ich sociálneho vylúčenia a zlepšenie predpokladov na ich aktívne začlenenie na trhu práce.

Viac o projekte

Ciele projektu

.

V rámci národného projektu Šanca na návrat budú v spolupráci s partnermi (ÚPSVAR a MS SR) vytvorené a overené inovatívne aktivity v rámci nástupných a výstupných oddielov v jednotlivých ústavoch na výkon trestu odňatia slobody ako súčasť systému komplexnej podpory.

.

Hlavné aktivity národného projektu Šanca na návrat 2

Hlavnou aktivitou národného projektu je resocializácia, posilnenie kľúčových kompetencií a aktívne začlenenie fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii do spoločnosti, na trh práce a zlepšenie ich prístupu k sociálnym službám.

Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ako prijímatelia sociálnych služieb sú v rámci implementácie národného projektu chápané rozšírene. Zahŕňajú osoby:
– vo výkone trestu odňatia slobody vrátane príslušníkov marginalizovaných komunít (vrátane marginalizovaných rómskych komunít),
– podmienečne prepustené z výkonu trestu odňatia slobody,
– s premeneným zvyškom trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia,
– s uloženým ochranným dohľadom,
– s podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody,
– a vo výkone alternatívnych trestov.

Podaktivity:

Zníženie rizík sociálneho vylúčenia klientov a zlepšenia predpokladov na ich aktívne začlenenie sa realizuje v rámci šiestich podaktivít:
– Odborná koordinačná činnosť riadiaceho výboru
– Vytváranie a poskytovanie informačno-poradenských služieb pre klientov
– Zavádzanie a modifikácia štandardizovaných vzdelávacích programov
– Digitalizácia služieb, programov a elektronické nástroje prispievajúce k procesu resocializácie
– Evaluácia národného projektu
– Vzdelávanie odborného personálu.

Časový rámec realizácie podaktivít je 09/2023– 07/2029.

Prijímateľom je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Do národného projektu sú ako partneri zapojené:
• všetky ústavy na výkon trestu odňatia slobody na Slovensku,
• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom všetkých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenska
• ako aj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Financované Európskou úniou

Program Slovensko