O projekte

Šanca na návrat

je národný projekt, ktorého hlavným cieľom je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce.

Záverečný medzinárodný seminár národného projektu Šanca na návrat – záznam z vystúpení si môžete pozrieť TU.

Viac o projekte

Aktuálny leták

Ciele projektu

V rámci národného projektu sa vytvára a overuje systém podpory odsúdených na plynulý prechod do občianskeho života.

Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce.

Prepájanie starostlivosti počas výkonu trestu a po prepustení rešpektuje a podporuje existujúce formy služieb. Zámerom je zníženie rizika opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenie vzniku možných krízových situácií v okolí osôb vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody.

Hlavné aktivity

Hlavnou projektovou aktivitou je resocializácia a aktívna podpora pri procese začlenenia občanov vo výkone trestu odňatia slobody do spoločnosti a na trh práce, ako aj zlepšenie ich prístupu k sociálnym službám.

Primárnym zámerom projektu je vytvárať lepšie podmienky pre naplnenie troch základných funkcií výkonu trestu odňatia slobody:

Ochrannú funkciu, ktorá spočíva v samotnom bránení v páchaní ďalšej trestnej činnosti a chránení života, zdravia a majetku všetkých občanov;

Resocializačnú funkciu, a teda začlenenie odsúdených po prepustení do spoločnosti;

Preventívnu funkciu, ktorá zahŕňa využitie všetkých dostupných foriem penitenciárneho a postpenitenciárneho pôsobenia tak, aby bol jedinec schopný viesť riadny život občana bez nevhodného správania a návykov a predovšetkým, aby sa vyhol recidíve.

Prijímateľom je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Do národného projektu je zapojených 10 z celkového počtu 18 ústavov na výkon trestu odňatia slobody na Slovensku, ako aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom všetkých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenska.

Viac na Ústavy >

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk