O projekte…

Väznené osoby sú rovnako ako iné osobitne zraniteľné a rizikové skupiny (napr. ľudia so zdravotným postihnutím, migranti a etnické skupiny, bezdomovci, závislí od návykových látok, izolovaní starší ľudia a deti) vystavení vyššiemu riziku chudoby a sociálnemu vylúčeniu v porovnaní s majoritnou populáciou. Vynútené sociálne vylúčenie počas výkonu trestu odňatia slobody (najmä pri dlhodobých trestoch) spôsobuje stratu sociálneho zázemia, stratu pracovnej motivácie a spolu so subjektívnymi faktormi, nereálnymi očakávaniami a diskrimináciou na trhu práce vytvára prekážku plnohodnotnému začleneniu sa do spoločnosti po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Návrat z výkonu trestu odňatia slobody im však dáva možnosť začať nový život, spraviť všetko pre to, aby sa minulé chyby neopakovali…

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „generálne riaditeľstvo zboru“) preto ako oprávnený prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pristúpilo dňa 1. októbra 2018 na základe vyzvania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 kód vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.1.1/02 k implementácii národného projektu s názvom „Šanca na návrat“ (ďalej aj „národný projekt“).

Národný projekt „Šanca na návrat“ je realizovaný generálnym riaditeľstvom zboru v partnerstve s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vybranými ústavmi na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Miestami realizácie národného projektu sú všetky kraje Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja, a to vybrané ústavy na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody: Banská Bystrica – Kráľová, Hrnčiarovce nad Parnou, Ilava, Košice, Košice – Šaca, Leopoldov, Nitra – Chrenová, Prešov, Sučany a Želiezovce.

Hlavným cieľom národného projektu „Šanca na návrat“ je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. V rámci národného projektu sa vytvorí a vo výstupných oddieloch partnerských ústavov na výkon trestu odňatia slobody pilotne overí inovatívny systém komplexnej podpory odsúdených na plynulý prechod do občianskeho života. Národný projekt prepojí oddelené politiky penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti (poskytovanie postpenitenciárnej starostlivosti sa začne už počas výkonu trestu odňatia slobody), zníži riziká opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzí vznik možných krízových situácií v bezprostrednom okolí osôb vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody. Vyhodnotené výsledky národného projektu budú zapracované do všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov prijímateľa a partnerov.

Zmysluplnosť vynaložených prostriedkov na národný projekt sa opiera o tri základné funkcie účelu výkonu trestu a ich inovácií, a to o ochrannú funkciu, ktorá spočíva v samotnom bránení v páchaní ďalšej trestnej činnosti a chránení života, zdravia a majetku všetkých občanov; o resocializačnú funkciu, teda začlenení odsúdených po prepustení do spoločnosti v súlade s ich osobnými a spoločenskými potrebami; a o preventívnu funkciu, teda využitie všetkých dostupných foriem penitenciárneho a postpenitenciárneho pôsobenia tak, aby bol jedinec schopný viesť riadny život občana bez nevhodných foriem správania a návykov a predovšetkým, aby sa vyhol recidíve.

Národný projekt je realizovaný hlavnou aktivitou „Resocializácia a aktívne začlenenie občanov vo výkone trestu odňatia slobody do spoločnosti, na trh práce a zlepšenie ich prístupu k sociálnym službám“ zloženou z podaktivít: Riadiaci výbor, Informačno-poradenské služby vo výstupnom oddiele, Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy, Informačno-poradenské služby pre osobitné skupiny, Evaluácia projektu.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020; Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie; Investičná priorita: 4.1 Aktívne začlenenie, s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti; Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti vrátane na trhu práce (https://www.esf.gov.sk).