Na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Na tejto stránke nájdete dokumenty vytvorené počas trvania projektu Šanca na návrat

Analytické dokumenty

Odborné dokumenty vytvorené v súlade s projektovým zámerom, popisujúce výstupy a časové chronológie ich vývoja.

Informatívne dokumenty a dôvodové správy

Kategória dokumentov obsahujúca informačné letáky a brožúry o projekte, dôvodové správy popisujúce východiská vybraných tém resocializačných a výchovných vzdelávacích programov.

Odborné publikácie

Odborné články, zborníky a príspevky z konferencií.

Publicita

Články v periodikách, novinách, zborových periodikách a iných masovokomunikačných prostriedkoch.

Štandardizačné dokumenty

Odborné dokumenty projektu obsahujúce jednotné a špecifické štandardy výstupných oddielov, penitenciárneho zaobchádzania s odsúdenými osobami a jednotlivých resocializačných a výchovných vzdelávacích programov.

Metodické dokumenty

Kategória obsahuje sumár dokumentov upravujúcich záväzné či doporučené postupy práce pri realizácii činností súvisiacich s prácou s osobami vo výkone trestu odňatia slobody a po prepustení na Slovensku i v zahraničí.

Záverečný medzinárodný seminár národného projektu Šanca na návrat

Kategória obsahuje záznamy vystúpení Záverečného medzinárodného semináru národného projektu Šanca na návrat

Šanca na návrat

Historické údaje o priebehu národného projektu Šanca na návrat

Financované Európskou úniou

Program Slovensko