Mapy

Mapa úradov práce

Mapa obsahuje umiestnenie úradov práce sociálnych vecí a rodiny v rámci SR. Po kliknutí na ikonku pre jednotlivý úrad je možné zobraziť kontaktné informácie daného úradu.

Mapa ústavov

Mapa obsahuje umiestnenie ústavov ZVJS SR a ich vizuálne rozdelenie na ústavy zapojené a nezapojené do projektu Šanca na návrat. Po kliknutí na ikonku pre jednotlivý ústav je možné zobraziť kontaktné informácie daného ústavu.

Mapa obsadenosti ústavov

Mapa obsahuje umiestnenie ústavov ZVJS SR. Po kliknutí na ikonku pre jednotlivý ústav je možné zobraziť štatistické informácie o obsadenosti daného ústavu.

Mapa trvalý pobyt

Mapa obsahuje štatistické informácie o počte väznených osôb podľa trvalého pobytu v jednotlivých okresoch. Tmavšia farba reprezentuje viac väznených osôb. Po kliknutí sa zobrazia konkrétne hodnoty pre daný okres.

Mapa trvalý pobyt – normované

Mapa obsahuje štatistické informácie o počte väznených osôb podľa trvalého pobytu v jednotlivých okresoch, pričom počet je normovaný vzhľadom na počet obyvateľov. Tmavšia farba reprezentuje väčší podiel väznených osôb vzhľadom na počet obyvateľov s trvalým pobytom v danom okrese. Po kliknutí sa zobrazia konkrétne hodnoty pre daný okres.

Mapa poskytovateľov ubytovacích sociálnych služieb

Mapa obsahuje umiestnenie ubytovacích zariadení poskytovateľov sociálnych služieb (útulky, domovy na pol ceste a nocľahárne). Po kliknutí na ikonku pre jednotlivé zariadenie je možné zobraziť detailnejšie informácie o zariadení a poskytovateľovi, spolu s kontaktnými údajmi.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk