Ilava – ŠNN1

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody (VTOS) mužov v strednom a maximálnom stupni stráženia a výkon väzby. Maximálna kapacita ústavu je 847 väznených osôb, z toho 169 obvinených osôb vo výkone väzby a 678 odsúdených mužov vo VTOS. Informácie zodpovedajú stavu k 09/2023, teda ku času skončenia národného projektu Šanca na návrat.


Výstupný oddiel (VODD)

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat (NP ŠNN) zriadený priestorovo a personálne samostatný VODD.

Základné informácie o VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Kapacita VODD 42
Celkový počet odsúdených osôb umiestnených vo VODD
Celkový počet odsúdených osôb, ktoré ukončili pobyt vo VODD
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu ukončenia VTOS
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu podmienečného prepustenia z VTOS
Odsúdené osoby vyradené z VODD na základe Triediaceho mechanizmu
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených osôb vo VODD
488
460

344

17

99

161

Skladba odsúdených osôb vo VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Stredný stupeň stráženia 453
Maximálny stupeň stráženia 53

Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 11 lôžková
Izba 10 lôžková
Izba 6 lôžková
Izba 4 lôžková
Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie
Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť a športové aktivity
Miestnosť na samoobslužné činnosti
Pracovňa personálu NP ŠNN
Umyváreň so sprchami
Samostatná návštevná miestnosť
Samostatný vychádzkový dvorec
2
1
1
1
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci NP ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Počas implementácie NP ŠNN je priebežne sledovaná a vyhodnocovaná penologická recidíva odsúdených osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v rámci zaradenia vo VODD a z VTOS boli prepustené na základe ukončenia trestu odňatia slobody a na základe podmienečného prepustenia. Recidíva v penologickom poňatí na účely sledovania, znamená opätovný návrat do VTOS u dvoch kategórií odsúdených osôb: (1) z dôvodu odsúdenia za trestný čin spáchaný po prepustení z VTOS; (2) z dôvodu nariadenia VTOS na základe porušenia súdom uložených povinností či obmedzení v rámci skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom prepustení. Odsúdené osoby, ktoré sa opätovne vrátili do VTOS za trestný čin spáchaný pred zaradením do VODD boli z dôvodu vyššie uvedených kritérií sledovania penologickej recidívy vyradené. Údaje pravidelne aktualizujeme.

Penologická recidíva sledovaná u odsúdených osôb zaradených vo VODD v období
10/2018 – 12/2022
Rozdelenie na základe dôvodov prepustenia z VTOS
koniec trestu
(KTR)
podmienečné prepustenie
(PP)
Počet odsúdených osôb zaradených do sledovania 291 275 16
Penologická recidíva – počet odsúdených osôb 91
(31,3%)
89
(32,4%)
2
(12,5%)

Poznámka: údaje aktualizované 31.07.2023

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb a rizík odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu NP ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program je preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory.
Súčasťou VODD bola aj pilotná realizácia online skupinovej práce s odsúdenými osobami prostredníctvom využitia webex-boardu. Išlo o online skupinovú prácu s otvorenými skupinami odsúdených osôb umiestnených vo VODD. Skupinová práca sa realizovala v samostatnej miestnosti bez prítomnosti iných osôb ako zúčastnených facilitátorov a klientov v približne dvojtýždňovej periodicite v rozsahu 2 x 45 minút. Témy sa orientovali na správanie a prežívanie odsúdených osôb vo VODD, znižovanie pravdepodobnosti recidívy trestnej činnosti po prepustení na slobodu (práca s kľúčovými rizikovými kriminogénnymi faktormi) a očakávania odsúdených osôb od života po prepustení na slobodu.

Jednou z priorít NP ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“ v rámci ktorých sa v danom ústave zrealizoval vzdelávací kurz:

„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“– jeden vzdelávací kurz v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15.09.2020 a ukončené bolo 31.07.2021.

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity individuálnou a skupinovou formou práce, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdené osoby zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty. Vykonávajú činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti, ktoré sa realizujú aj v ústavnej záhrade. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Medzi inovatívne prístupy patrí aj platforma „Mosty“.

Predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z VTOS a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „významný zamestnávateľ/pracovné agentúry“: cieľom je nadviazať kontakty so zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce, poskytnúť podporu pri zamestnávaní, resp. uplatnení sa na trhu práce, rozvíjať pracovné skúsenosti a zručnosti prepustených odsúdených osôb a ich integráciu v komunite.

Mosty – línia „závislosti“: cieľom je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).

Mosty – línia „cirkev“: cieľom je obnoviť sociálne väzby a integrovať sa do komunity v spolupráci s cirkvami, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených osôb nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne.

Mosty – línia „ZMOS“: cieľom je nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie začlenením do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).

Ďalším inovatívnym prístupom pri práci s odsúdenými osobami pri znižovaní nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia a ich resocializácii je posilňovanie rodinných väzieb či rodičovských kompetencií realizované nasledovne:

„Deň rodiny“: celodenný program mimo priestorov ústavu, zameraný na spoločné rodinné zážitkové aktivity, ktoré odsúdeným osobám, ich rodinám a aj našim pracovníkom vo VODD vytvárajú do budúcnosti priestor pre ďalšiu podporu rodinných väzieb či rodičovských kompetencií. Dňa 29.4.2022 sa tri odsúdené osoby z ústavu Ilava stretli s deviatimi rodinnými príslušníkmi v malebnom prostredí Trenčianskej Závady (mestská časť Nemšovej).

Inštitút „opustenia ústavu“:

najčastejším dôvodom jeho využitia bolo vybavenie dokladov, získanie zručností v oblasti finančnej a sociálnej gramotnosti (hospodárenie s peniazmi, osobný kontakt so zamestnancami úradov, orientácia v meste), efektívne využívanie voľného času a stretnutie s rodinou. Celkovo bol inštitút opustenia ústavu využitý od začiatku implementácie NP ŠNN do 09/2023 v 243 prípadoch.

Články o výstupnom oddiele

• VICEN, J. a ŠATKA, M. 2020. Výstupný oddiel v Ilave oslavuje dva roky. Slovenské väzenstvo, 2(4), 30-32. ISSN 2644-5816.
• ŠATKA, M., SPIŠIAK, J., VICEN, J. a ŽIAKOVÁ, J. 2021. Dva svety bezpečnosti. Slovenské väzenstvo 3(3), 19-22, ISSN 2644-5816.

Fotogaléria


Vchod do VODD Ilava

Chodba VODD Ilava

Informačný kiosk Ilava

Miestnosť pre samoobslužné činnosti Ilava

Umýváreň so sprchami Ilava

Umýváreň so sprchami Ilava

Izba Ilava

Izba Ilava

Izba Ilava

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Ilava

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Ilava

Samostatný vychádzkový dvorec s japonskou záhradou Ilava

Samostatný vychádzkový dvorec s japonskou záhradou Ilava

Samostatný vychádzkový dvorec s japonskou záhradou Ilava

Samostatná návštevná miestnosť Ilava

Samostatná návštevná miestnosť Ilava

Financované Európskou úniou

Program Slovensko