Mosty

Mosty

Hľadáme inovatívne spôsoby, ako zabezpečiť plynulé pokračovanie pomoci a podpory odsúdeným po prepustení. Tvoríme „mosty“ medzi životom vo väzení a životom po prepustení, ktoré sa týkajú rôznych oblastí života (práca, rodina, spoločnosť, zdravie a pod.). Odsúdených pripravujeme, aby dokázali mostom prejsť a už vo väzení vedeli, čo ich na slobode čaká, kam majú ísť, kde nájdu v prípade potreby podporu a profesionálnu pomoc.

Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce v rámci národného projektu „Šanca na návrat“ s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. Cieľom tejto spolupráce je efektívna resocializácia a sociálne začlenenie prepustených odsúdených ako sociálne znevýhodnených a zraniteľných osôb.

„Mosty“ vo svojej podstate predstavujú prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej oblasti s cieľom zefektívniť resocializáciu po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Prispievajú k podpore „riadneho života“ bez páchania trestnej činnosti, a tým zároveň k bezpečnosti majoritnej spoločnosti (zníženie potenciálneho rizika recidívy trestnej činnosti, uplatnenie sa na trhu práce, sieťovanie a informovanosť o dostupných odborných intervenciách a pod.).

Intervencie v penitenciárnej oblasti

Intervencie v penitenciárnej oblasti sú len prvým krokom resocializácie jednotlivca, ktorý porušil spoločenské normy. Zavŕšenie resocializačného procesu a možnosť overenia jeho úspešnosti prichádza až následne v podobe postpenitenciárnej starostlivosti predstavujúcej starostlivosť o odsúdených, ktorí opustili ÚVTOS alebo ÚVV.

Zistiť viac >

Intervencie v postpenitenciárnej oblasti

Postpenitenciárnu starostlivosť môžeme charakterizovať ako komplexné využívanie rôznych foriem, metód a techník pomoci, ktoré slúžia na pozitívnu adaptáciu v spoločnosti a opätovnú socializáciu osoby po VTOS, rešpektujúc jej individualitu – nezvratné prispôsobenie sa prostrediu „na slobode“.

Zistiť viac >

MOSTY a ich línie

Odsúdeným je zabezpečovaná vo výstupných oddieloch komplexná podpora najmä zo strany personálu ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“), odborného tímu NP „Šanca na návrat“ a sociálnych kurátorov – metodikov NP „Šanca na návrat“, ktorí sa podieľajú na resocializácii a prepojení penitenciárnej starostlivosti s postpenitenciárnou. Kooperácia s relevantnými subjektmi prostredníctvom NP „Šanca na návrat“ začne s odsúdeným ešte počas výkonu trestu odňatia slobody vo výstupných oddieloch a následne sa „premostí“ do bežného života. Táto kooperácia po prepustení na slobodu umožní prepustenému odsúdenému:

Späť na “Realizácia” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko