– Výstupný oddiel ŠNN1

Výstupný oddiel

V zmysle aktuálne platnej legislatívy výkon trestu odňatia slobody vo výstupnom oddiele radíme do kategórie špecializovaného výkonu trestu odňatia slobody, ktorý sa vykonáva v špecializovaných oddieloch.

Podľa ustanovenia § 85 ods. 1 zákona o výkone trestu odňatia slobody definujeme výstupný oddiel ako oddiel, do ktorého sa v primeranom čase pred očakávaným skončením výkonu trestu odňatia slobody umiestňuje odsúdená osoba, ktorá bola vo výkone trestu odňatia slobody spravidla viac ako tri roky a tiež odsúdená osoba, ktorej treba pomôcť pri vytváraní priaznivých podmienok na samostatný spôsob života.

Výstupný oddiel je stavebne prispôsobený potrebám zaobchádzania s odsúdenými osobami. Dôraz sa kladie na maximálnu možnú elimináciu následkov ústavného prostredia (prizonizácia, inštitucionalizácia, ideologizácia) a jeho prvkov s potenciálnymi dôsledkami po prepustení (napr. senzorická deprivácia a pod.).

V zaobchádzaní s odsúdenými osobami kladieme dôraz najmä na poradenstvo, nácvik sociálnych zručností, pracovné uplatnenie a v prípade predpokladu pozitívnych dôsledkov – zintenzívnenie kontaktu s pôvodným sociálnym prostredím. Aktivity, na ktorých sa odsúdená osoba zúčastňuje, sú zameriavané najmä na poskytovanie potrebných praktických informácií o spoločenskom živote, napr. v sociálnej a právnej oblasti, o možnostiach ďalšieho vzdelávania, o možnostiach zamestnať sa, ale aj základoch finančnej gramotnosti a pod. Odsúdenej osobe sa umožní získať potrebné informácie a praktické zručnosti uľahčujúce návrat do občianskeho života po prepustení na slobodu.

Umiestňovanie odsúdených do výstupného oddielu je realizované v zmysle „Základného rámca triediaceho mechanizmu na účely umiestňovania odsúdených osôb do výstupných oddielov“. Pri realizácii jednotlivých aktivít zaobchádzania s odsúdeným sa odporúča využívať najmä individuálne a skupinové formy zaobchádzania zamerané na korekciu nereálnych očakávaní odsúdeného po prepustení na slobodu, podporu procesu zmeny, motiváciu k vedeniu života bez trestnej činnosti, prijatiu zodpovednosti a dôsledkov za svoje konanie a pod.

Materiálne, technické a priestorové štandardy prevádzky výstupných oddielov

Východiskom nastavenia materiálnych, technických a priestorových štandardov sú napr.:
– medzinárodne akceptované štandardy Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT),
– štandardy Medzinárodného výboru organizácie Červený kríž (ICRC),
– štandardy Organizácie Spojených národov zamerané na minimálne pravidlá pre zaobchádzanie s väznenými osobami („Mandelove pravidlá“),
– sondáže realizované v rámci Knowledge Management System (KMS) organizáciou EuroPris a pod.

Výstupný oddiel je zriadený v rámci národného projektu „Šanca na návrat“ podľa kapacitných možností ústavu ako samostatný oddelený priestor alebo priestor štandardného výkonu trestu odňatia slobody vyčlenený pre potreby výstupného oddielu.
V každom partnerskom ústave na výkon trestu odňatia slobody je zriadený jeden výstupný oddiel.

V ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, kde vykonávajú trest odňatia slobody odsúdené osoby v rôznych stupňoch stráženia, sú vo výstupnom oddiele spolu ubytované odsúdené osoby z rôznych stupňov stráženia.

Priestory výstupného oddielu sú vybavené podľa materiálnych štandardov tak, aby umožňovali nielen poskytovanie informačno-poradenských služieb, ale slúžili aj k získaniu a rozvoju samoobslužných zručností (bežné domáce zručnosti a pod.).

Stavebno-technická a materiálna príprava priestorov výstupných oddielov prebieha od októbra 2018 až do júna 2020. Pri daných aktivitách sa využívajú zručnosti a práce odsúdených osôb, ktoré majú slúžiť ako výchovný nástroj a organizácie odsúdených osôb do činností pre všeobecný rozvoj ich osobnosti. Tým sa zároveň prehĺbia ich odborné pracovné zručnosti v súlade s účelom trestu odňatia slobody vo vzťahu k jeho resocializačnej funkcii. Materiálne, technické a priestorové štandardy prevádzky výstupných oddielov sú parciálnou časťou súhrnných štandardov výstupných oddielov, ktoré obsahujú i procedurálne (procesy) a obsahové (intervenčné) štandardy.

Minimálna ubytovacia plocha v cele alebo izbe pre odsúdenú osobu je 4 m². Každá cela/izba bude vybavená lôžkom, stoličkami, stolom, uzamykateľnou skrinkou, poličkou a nočným stolíkom.

Vo výstupnom oddiele má byť zriadená tiež:
– viacúčelová miestnosť, v ktorej sa budú realizovať informačno-poradenské služby, resocializačné výchovné a vzdelávacie programy, informačno-poradenské služby pre osobitné skupiny,
– viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť a športové aktivity,
– miestnosť pre samoobslužné činnosti,
– pracovňa psychológa, sociálneho pracovníka, sociálneho kurátora – metodika,
– samostatná návštevná miestnosť pre zabezpečenie kontaktov s rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami, vyhradený a upravený priestor napr. ako súčasť v rámci návštevnej miestnosti,
– samostatný vychádzkový dvorec, vyhradený a upravený priestor v spoločnom vychádzkovom dvorci, ktorý je vybavený lavičkami, pomôckami na cvičenie a prístreškom.

Späť na “Realizácia” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko