Sociálne podniky

Sociálne podniky

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len GR ZVJS“) spolu s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uzatvorili v októbri 2020 „Memorandum o spolupráci“, ktorého cieľom je zvyšovanie zamestnanosti občanov po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody v partnerských regionálnych sociálnych podnikoch a to prepojením partnerských ústavov s vybranými regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky (spolupráca s národným projektom „Inštitút sociálnej ekonomiky“). V súvislosti s uplatnením sa klientov na trhu práce v sociálnych podnikoch po prepustení na slobodu je veľmi dôležitá motivácia klienta pre spoluprácu, ktorá je doplnená nielen o informácie o konkrétnom sociálnom podniku, ale aj o výhodách byť zamestnaný, resp. mať stabilné zamestnanie a príjem.

Späť na “Mosty” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko