Edukačné programy

Edukačné programy

Medzi špecifické skupiny – osobitné kategórie odsúdených osôb, radíme aj odsúdené osoby cudzincov a odsúdené osoby bez štátnej príslušnosti. Jazyková bariéra predstavuje pre nich zásadný problém. Za účelom predchádzania vzniku možných konfliktov, ktoré by mohla spôsobiť jazyková bariéra, neznalosť prostredia, odkiaľ cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti pochádzajú, sa budú v rámci národného projektu ŠNN realizovať modulárne kurzy „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“.

Ako súčasť tejto podaktivity sa budú v rámci projektu realizovať tri skupiny opatrení:

a) preklad
– preklad dokumentov poskytujúcich základné informácie o realizácii a priebehu výkonu trestu odňatia slobody napr. do rómčiny, vietnamčiny, ukrajinčiny, maďarčiny, rumunčiny, angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny a ďalších vybraných cudzích jazykov (podľa počtu odsúdených cudzincov).

b) kurzy „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“
– účastník kurzu získa základnú schopnosť komunikácie prostredníctvom slovenského jazyka v rozsahu spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (A1, A2, B1, B2).

c) vypracovanie metodiky (učebný plán a osnovy) vzdelávania dospelých osôb (vrátane dospelých so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti a vzdelávanie podľa spracovanej metodiky
– vzdelávanie bude prebiehať v partnerských ústavov ich internými zamestnancami s využitím dostupnej odbornej literatúry, vytvorených učebných materiálov a ďalších učebných pomôcok počas 15 kurzov vrátane opakovaní.

Späť na “Realizácia” >

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk