Cirkvi

Cirkvi

Cirkvi na Slovensku v oblasti pomoci a intervencie pre odkázaných pôsobia prostredníctvom svojich organizácií. Katolícka cirkev prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) a evanjelická cirkev prostredníctvom Evanjelickej diakonie (ECAV). Cieľom spolupráce Zboru väzenskej a justičnej stráže s cirkvami je prepájanie – sieťovanie v rámci penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne sú to napríklad nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne. Cirkvi z nášho pohľadu účinne a cielene dopĺňajú existujúcu sieť zariadení sociálnych služieb zriadených mestami, obcami alebo VÚC.

Plánovaná forma spolupráce medzi Zborom väzenskej a justičnej stráže a cirkvami:

  • nadviazať kontakt s tými cirkvami, ktoré sa venujú práci s väznenými osobami, s odsúdenými osobami, prepustenými na slobodu a ich rodinami,

  • nadviazať spoluprácu s konkrétnymi zariadeniami, ktoré sú zriadené za účelom pomoci ľuďom, ktorí sú na túto pomoc odkázaní a po ktorých je zo strany odsúdených osôb umiestnených vo výstupnom oddiele dopyt,

  • spolupráca s Vikariátom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a Úradom ekumenickej pastoračnej služby ZVJS je realizovaná na báze výmeny informácií a prípravy návrhov na zapojenie duchovných smerom k odsúdeným umiestneným vo VODD,

  • návrh na spoluprácu pre duchovných Vikariátu a EPS pri realizácií „rodičovského dňa“ vo vybraných ústavoch.

Späť na “Mosty” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko