Vzdelávanie pracovníkov

Vzdelávanie pracovníkov

Kontinuálne vzdelávanie prebieha počas realizácie celého projektu na báze pravidelných štvrťročných stretnutí formou školení, seminárov či tréningov. Ich cieľom je nielen prehlbovanie existujúcich poznatkov a zručností, ale aj výmena príkladov dobrej praxe z výstupných oddielov.

Workshopy pre lektorov vzdelávacích programov, vytvorených v rámci Informačno-poradenských služieb pre špecifické skupiny – práca s odsúdenými s viacnásobným znevýhodnením, sú priestorom pre vzájomnú výmenu skúseností, podnetov zo strany odborných pracovníkov, rozvoj interpersonálnych či motivačných kompetencií. Spätné väzby, ktoré sú získavané takýmto spôsobom, sú ďalej spracovávané riešené a autormi programu zapracované do učebných osnov . Odborní pracovníci dostanú spätnú väzbu, majú možnosť zdieľať svoje aktuálne skúsenosti. Na základe spätných väzieb bola tiež vytvorená online platforma, kde môžu lektori zdieľať svoje príklady z tzv. dobrej praxe. Online platforma bola vytvorená na externom úložisku, prostredníctvom nej majú lektori možnosť online hovorov, komunikácie prostredníctvom chatu, ale aj zdieľania, upravovania a komentovania dokumentov.

Vybrané špecializované vzdelávanie

Právne aspekty, ich poznanie, orientácia a možnosti využitia, boli a sú aktuálnou témou vo vzdelávaní pracovníkov podieľajúcich sa na implementácii projektu ŠNN. Počas realizácie školení a seminárov boli tejto téme venované 3 vzdelávacie dni v rozsahu 20 hodín. Touto témou sa zaoberáme dlhodobo, o čom svedčí aj spolupráca s Centrom právnej pomoci.

Závislosti sú jednou z ťažiskových oblastí, ktorými sa v projekte ŠNN zaoberáme. V rámci vzdelávania odborných pracovníkov sa táto téma stala náplňou vzdelávania, čo sa týka vývoja závislostí a ich dôsledkov, poznania základných informácií, ktoré sú potrebné pre odborných pracovníkov vzhľadom ku pomerne vysokému výskytu závislostí u populácie odsúdených osôb.

Zamestnanosť a poznanie základných vymedzení o tejto problematike je dôležitou témou aj vo vzdelávaní odborných pracovníkov projektu ŠNN. Počas realizácie odborných školení a seminárov bol tejto téme venovaný priestor v teoretickej rovine i v zážitkových formách učenia sa.

Rodina a vzťahy odsúdených osôb sú jednou z ďalších ťažiskových tém, nakoľko mnoho odsúdených osôb má dysfunkčné vzťahy, osobné i rodinné. Vzdelávanie odborných pracovníkov ŠNN v tejto oblasti umožňuje zvyšovať odborné kompetencie a ich následné uplatnenie v procese zaobchádzania s odsúdenými.

Finančná gramotnosť je ďalšou z tém, v ktorých bolo realizované vzdelávanie odborných pracovníkov zážitkovou formou. Pri vzdelávaní boli použité makety peňažných prostriedkov, nácvik reálnych situácií, v ktorých sa môžu odsúdené osoby ocitnúť.

Téma prepojenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti je v priebehu implementácie projektu jednou z kľúčových, nakoľko šanca na návrat sa zvyšuje, ak má odsúdená osoba viac istoty po návrate do spoločnosti. Do súčasného obdobia jej bol venovaný priestor na štyroch školeniach pre pracovníkov projektu ŠNN.

Motivačné rozhovory sú medzinárodným poradenským a terapeutickým prístupom zameraným na podporu hľadania vnútornej motivácie ku zmene správania. Majú klinicky overenú účinnosť a v zahraničí sú bežne využívané aj v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Zamestnanci a príslušníci, zapojení do národného projektu, v priebehu jeho realizácie absolvovali 60 hodinový vzdelávací kurz „Motivačné rozhovory“, po ktorého ukončení získali certifikát. Výcvik sa uskutočňoval zážitkovými formami učenia sa, prácou v skupine, nácvikom modelových motivačných rozhovorov pri rôznych životných situáciách.

Vedenie skupín bolo témou počas viacerých školení od začiatku realizácie projektu. Keďže skupinová forma práce je prevládajúcou aj pri realizácii základného balíka, nadobúdanie týchto zručností je veľmi dôležité. Práca so skupinou ako téma, bola realizovaná prostredníctvom skupinových zážitkových foriem.

V budúcnosti sa zameriavame na problematiku riešenia konfliktov v skupine, ktorá bude súčasťou vzdelávania v druhom polroku 2021.

Späť na “Realizácia” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko