Evaluácia

Evaluácia

V rámci prípravy resocializačných a výchovných vzdelávacích programov vo výstupných oddieloch partnerských ústavov národného projektu „Šanca na návrat“ sa zameriavame na identifikáciu rizikových (kriminogénnych) faktorov. Cieľom programov je odstránenie týchto rizikových dynamických faktorov aplikovaním špecifických techník a postupov na slovenskú väzenskú populáciu umiestnenú vo výstupných oddieloch partnerských ústavov, a následne na základe merateľných ukazovateľov v resocializačných výchovných vzdelávacích programoch meranie ich efektivity.

Evaluácia projektu a jeho častí prebehne v niekoľkých stupňoch:

1. Hodnotenie projektu nezávislým subjektom – vypracovanie nezávislého hodnotenia (auditu/analýzy).

2. Hodnotenie projektu zainteresovanými stranami, formou hodnotiacich správ, fotodokumentáciou a záverečným seminárom.

3. Merania efektivity vzdelávacích programov za použitia vybraných merateľných ukazovateľov pred ich absolvovaním odsúdeným vo výstupnom oddiele partnerského ústavu a po absolvovaní.

Späť na “Realizácia” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko