Nitra Chrenová

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody (VTOS) odsúdených žien v minimálnom, strednom a maximálnom stupni stráženia, ako aj mladistvých odsúdených žien. Maximálna kapacita ústavu je 349 odsúdených žien.

Výstupný oddiel (VODD)

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat (NP ŠNN) zriadený priestorovo a personálne samostatný VODD.

Základné informácie o VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Kapacita VODD 12
Celkový počet odsúdených osôb umiestnených vo VODD
Celkový počet odsúdených osôb, ktoré ukončili pobyt vo VODD
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu ukončenia VTOS
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu podmienečného prepustenia z VTOS
Odsúdené osoby vyradené z VODD na základe Triediaceho mechanizmu
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených osôb vo VODD
185
177

80

86

11

144

Skladba odsúdených osôb vo VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Minimálny stupeň stráženia 123
Stredný stupeň stráženia 57
Maximálny stupeň stráženia 5

Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 12 lôžková
Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie
Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť
Miestnosť na samoobslužné činnosti
Pracovňa personálu NP ŠNN
Umyváreň so sprchami
Vyhradený a upravený priestor pre návštevy
Samostatný vychádzkový dvorec
1
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci NP ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Počas implementácie NP ŠNN je priebežne sledovaná a vyhodnocovaná penologická recidíva odsúdených osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v rámci zaradenia vo VODD a z VTOS boli prepustené na základe ukončenia trestu odňatia slobody a na základe podmienečného prepustenia. Recidíva v penologickom poňatí na účely sledovania, znamená opätovný návrat do VTOS u dvoch kategórií odsúdených osôb: (1) z dôvodu odsúdenia za trestný čin spáchaný po prepustení z VTOS; (2) z dôvodu nariadenia VTOS na základe porušenia súdom uložených povinností či obmedzení v rámci skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom prepustení. Odsúdené osoby, ktoré sa opätovne vrátili do VTOS za trestný čin spáchaný pred zaradením do VODD boli z dôvodu vyššie uvedených kritérií sledovania penologickej recidívy vyradené. Údaje pravidelne aktualizujeme.

Penologická recidíva sledovaná u odsúdených osôb zaradených vo VODD v období
10/2018 – 12/2022
Rozdelenie na základe dôvodov prepustenia z VTOS
koniec trestu
(KTR)
podmienečné prepustenie
(PP)
Počet odsúdených osôb zaradených do sledovania 135 72 63
Penologická recidíva – počet odsúdených osôb 13
(9,6%)
11
(15,3%)
2
(3,2%)

Poznámka: údaje aktualizované 31.07.2023

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb a rizík odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu NP ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací programje preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Život v komunite“ (pôvodne „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“). Program bol zameraný na prevenciu výskytu sociálnej patológie a jej vybraných aspektov u rizikových skupín zo segregovaných komunít. Program v rozsahu 250 hodín viedli lektori z externého prostredia.

Jednou z priorít NP ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“ v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy – určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb a to nasledovne:

„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“– jeden vzdelávací kurz v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. 09. 2020 do 31. 03. 2022.

V súlade s hľadaním vhodných postupov vzdelávania v oblasti digitálnych zručností (jedna zo vzdelávacích priorít ZVJS, platná aj pre NP ŠNN), sa vrámci štandardných „Informačno-poradenských služieb“ na základe dohody s neziskovou organizáciou EDUKOS Dolný Kubín v ústave zrealizoval vzdelávací kurz určený pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb:

„Zvyšovanie digitálnych kompetencií pre úspešnú integráciu ľudí opúšťajúcich väzenie“– jeden vzdelávací kurz v celkovom rozsahu 7 vyučovacích hodín.
Výnimočnú príležitosť zvýšiť si šancu uplatnenia na trhu práce dostali vybrané odsúdené z VODD vo forme absolvovania „kurzu obsluhy vysokozdvižného vozíka“ v rámci spolupráce s národným projektom „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Štyri odsúdené, ktorým bol na základe ich žiadosti poskytnutý príspevok, úspešne ukončili kurz dňa 01. 07. 2023, vďaka čomu získali preukaz obsluhy motorových vozíkov.

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity individuálnou a skupinovou formou práce, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdené osoby zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Medzi inovatívne prístupy patrí aj platforma „Mosty“.

Predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z VTOS a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „významný zamestnávateľ/pracovné agentúry“: cieľom je nadviazať kontakty so zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce, poskytnúť podporu pri zamestnávaní, resp. uplatnení sa na trhu práce, rozvíjať pracovné skúsenosti a zručnosti prepustených odsúdených osôb a ich integráciu v komunite.

Mosty – línia „závislosti“: cieľom je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).

Mosty – línia „cirkev“: cieľom je obnoviť sociálne väzby a integrovať sa do komunity v spolupráci s cirkvami, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených osôb nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne.

Mosty – línia „ZMOS“: cieľom je nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie začlenením do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).

Ďalším inovatívnym prístupom pri práci s odsúdenými osobami pri znižovaní nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia a ich resocializácii je posilňovanie rodinných väzieb či rodičovských kompetencií realizované nasledovne:

„Deň rodiny“: celodenný program mimo priestorov ústavu, zameraný na spoločné rodinné zážitkové aktivity, ktoré odsúdeným osobám, ich rodinám a aj našim pracovníkom vo VODD vytvárajú do budúcnosti priestor pre ďalšiu podporu rodinných väzieb či rodičovských kompetencií. Dňa 07.05.2022 sa 7 odsúdených žien z ústavu Nitra-Chrenová stretlo s 19 rodinnými príslušníkmi v Kultúrnom centre Zobor v Nitre.

„Rodičovská konferencia“: pri práci s vybranou odsúdenou osobou a jej rodinných príslušníkov, s ktorými má v rámci VTOS sťažené vzťahy, si odborní pracovníci pilotne overili možnosti využitia „Rodičovskej konferencie“, ktorá im umožňuje hľadať spoločné cesty k ďalšiemu spolužitiu.

Inštitút „opustenia ústavu“:

Najčastejším dôvodom jeho využitia bolo vybavenie dokladov, získanie zručností v oblasti finančnej a sociálnej gramotnosti (hospodárenie s peniazmi, osobný kontakt so zamestnancami úradov, orientácia v meste), efektívne využívanie voľného času – turistika; návšteva kultúrnych a historických pamiatok (napr. Nitriansky hrad s múzeom a kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach), podpora rodinných väzieb (osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi mimo ústavu), hľadanie zamestnania (personálna agentúra). Celkovo bol inštitút opustenia ústavu využitý od začiatku implementácie NP ŠNN do 09/2023 v 196 prípadoch.

Články o výstupnom oddiele

• R.M., 2021. Túra na Drážovský kostolík. Chrenovský babinec: Časopis odsúdených žien. Nitra: ÚVTOS Nitra Chrenová, XIX(1), 8-9. bez ISSN.
• D.R., 2021. Odlúčenie, Tebe Láska, Kevin. Chrenovský babinec: Časopis odsúdených žien. Nitra: ÚVTOS Nitra Chrenová, XIX(1), 10. bez ISSN.
• Z.H.P. 2021. Výstupný oddiel. Chrenovský babinec: Časopis odsúdených žien. Nitra: ÚVTOS Nitra Chrenová. XIX(1), 7. bez ISSN.
• HUTKAIOVÁ, Ľ., MÁČAY, R. a BLAŠKO, D. 2020. Národný projekt Šanca na návrat v podmienkach ústavu Nitra-Chrenová. Slovenské väzenstvo, 2(4), 33-34. ISSN 2644-5816.
• VRÁBELOVÁ, K. a SZOMBAYOVÁ, S. 2023. Vzdelávanie odsúdených žien v podmienkach ÚVTOS Nitra-Chrenová. Slovenské väzenstvo, 5(1), 35-36. ISSN 2644-5816.

Fotogaléria


Vchod do VODD Nitra-Chrenová

Chodba VODD Nitra-Chrenová

Chodba VODD Nitra-Chrenová

Informačný kiosk Nitra-Chrenová

Miestnosť na samoobslužné činnosti Nitra-Chrenová

Umýváreň so sprchami Nitra-Chrenová

Umýváreň so sprchami Nitra-Chrenová

Izba Nitra-Chrenová

Izba Nitra-Chrenová

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Nitra-Chrenová

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Nitra-Chrenová

Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť Nitra-Chrenová

Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť Nitra-Chrenová

Vyhradený a upravený priestor na vychádzky Nitra-Chrenová

Vyhradený a upravený priestor na vychádzky Nitra-Chrenová

Samostatná návštevná miestnosť Nitra-Chrenová

Samostatná návštevná miestnosť Nitra-Chrenová

Financované Európskou úniou

Program Slovensko