Nitra Chrenová

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody žien v minimálnom, strednom a maximálnom stupni stráženia, ako aj mladistvých odsúdených. Maximálna kapacita ústavu je 354 odsúdených žien.

Výstupný oddiel (VODD) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová


Samostatný vychádzkový dvorec

Samostatná návštevná miestnosť

Základné informácie o výstupnom oddiele (ďalej len VODD)
(za obdobie 10/2018 až 01/2022)
Kapacita VODD 12
Celkový počet odsúdených umiestnených do VODD
Umiestnení (vrátane aktuálne 12+1 umiestnených)
Vyradení po ukončení celého trestu odňatia slobody
Vyradení po ukončení trestu – podmienečné prepustenie
Vyradení predčasne na základe triediaceho mechanizmu
Počet
123
56
48
6
Skladba odsúdených vo VODD
Minimálny stupeň stráženia
Stredný stupeň stráženia
Maximálny stupeň stráženia
Počet
82
36
3
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených do VODD 115
Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 12 lôžková
Samoobslužná miestnosť
Multifunkčná miestnosť
Samostatná návštevná miestnosť
Samostatný vychádzkový dvorec
Počet
1
1
1
1
1


Izba

Samostatná návštevná miestnosť

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci projektu sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu národného projektu ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:
Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program je preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory (napr. zamestnanosť, závislosti a pod.). V období od 1.4.2020 do 31.12.2021 bolo do programu zaradených 83 odsúdených osôb, z toho program doposiaľ ukončilo 71. Pri realizácii dvoch z celkového počtu siedmych modulov prebieha spolupráca s externými organizáciami, a to pri:
– Centrum právnej pomoci so sídlom v Nitre (modul Finančná gramotnosť odsúdených osôb) (prednášky, stretnutia, videohovory)
– Budúcnosť, n.o. (modul Závislosti odsúdených osôb) (prednášky a videohovory)
Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“. Program bol zameraný na prevenciu výskytu sociálnej patológie a jej vybraných aspektov u rizikových skupín zo segregovaných komunít. Program v rozsahu 250 hodín viedli 3 lektori z externého prostredia. Aj z dôvodu pandémie Covid-19 prebiehal prerušovane v období od 20. 8. 2020 do 12. 6. 2021. Do programu bolo zaradených 15 odsúdených osôb, úspešne ho ukončilo 9 a zvyšných 6 ho z objektívnych príčin neukončilo.
Vzdelávanie odsúdených osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti je dlhodobý program pre negramotné odsúdené osoby, ktorý prebieha v období od októbra 2020 do marca 2022. Z výstupného oddielu boli do tohto vzdelávania zaradené 3 osoby.
Viac o realizovaných programoch

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom z iného oddielu. Doterajšia činnosť výstupného oddielu priniesla viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali používať nové prístupy, či realizovať inovatívne prístupy k tradičným nástrojom.
Rodičovská konferencia: Pri práci s vybranou odsúdenou osobou si odborní pracovníci pilotne overili možnosti využitia nástroja Rodičovskej konferencie. Nástroj v prípade aktívnej spolupráce zo strany odsúdenej osoby aj jej rodinných príslušníkov, s ktorými má v rámci výkonu trestu sťažené vzťahy, umožňuje hľadať spoločné cesty k ich ďalšiemu spolužitiu.
Mosty – línia „závislosti“: Spolupráca s Budúcnosť, n. o. je zameraná na pokračovanie odbornej pomoci odsúdených osôb so znakmi závislosti aj po ich prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Závislosť je jedným z významných kriminogénnych faktorov, ktorý dlhodobo ovplyvňuje život odsúdených osôb. Podľa interných zdrojov až 79,7 % odsúdených osôb, ktoré boli do VODD v ÚVTOS Nitra – Chrenová zaradené od októbra 2018, vykazuje znaky závislosti od návykových látok.
Inštitút „opustenie ústavu“: Najčastejším dôvodom využitia inštitútu voľna na opustenie ústavu je vybavenie osobných dokladov (OP, preukaz poistenca), dokladov o vzdelaní; získanie zručností v oblasti finančnej a sociálnej gramotnosti (hospodárenie s peniazmi, osobný kontakt so zamestnancami úradov, orientácia v meste); efektívne využívanie voľného času – turistika; návšteva kultúrnych a historických pamiatok (napr. Nitriansky hrad s múzeom a kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach); podpora rodinných väzieb (osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi mimo ústavu); hľadanie zamestnania (personálna agentúra).

Multifunkčná miestnosť

Využitie inštitútu opustenia ústavu vo VODD
(za obdobie 10/2018 až 01/2022)
Rok Počet
2019 8
2020 24
2021 43
2022 0
Celkom 75


Multifunkčná miestnosť

Články o výstupnom oddiele

• R.M., 2021. Túra na Drážovský kostolík. Chrenovský babinec: Časopis odsúdených žien. Nitra: ÚVTOS Nitra Chrenová, XIX(1), 8-9. bez ISSN.
• HUTKAIOVÁ, Ľ., MÁČAY, R. a BLAŠKO, D. 2020. Národný projekt Šanca na návrat v podmienkach ústavu Nitra-Chrenová. Slovenské väzenstvo, 2(4), 33-34. ISSN 2644-5816.

Samoobslužná miestnosť

Kúpeľňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk