Nitra Chrenová

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody (VTOS) odsúdených žien v minimálnom, strednom a maximálnom stupni stráženia, ako aj mladistvých odsúdených žien. Maximálna kapacita ústavu je 354 odsúdených žien.

Výstupný oddiel (VODD)

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat (NP ŠNN) zriadený priestorovo a personálne samostatný VODD.

Základné informácie o VODD
(za obdobie 10/2018 – 08/2022)
Kapacita VODD 12
Celkový počet odsúdených osôb umiestnených vo VODD
Celkový počet odsúdených osôb, ktoré ukončili pobyt vo VODD
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu ukončenia VTOS
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu podmienečného prepustenia z VTOS
Odsúdené osoby vyradené z VODD na základe Triediaceho mechanizmu
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených osôb vo VODD
141
127

68

52

7

124

Skladba odsúdených osôb vo VODD
(za obdobie 10/2018 – 08/2022)
Minimálny stupeň stráženia 94
Stredný stupeň stráženia 43
Maximálny stupeň stráženia 4

Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 12 lôžková
Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie
Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť
Miestnosť na samoobslužné činnosti
Pracovňa personálu NP ŠNN
Umyváreň so sprchami
Vyhradený a upravený priestor pre návštevy
Samostatný vychádzkový dvorec
1
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci NP ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Počas implementácie NP ŠNN je priebežne sledovaná a vyhodnocovaná penologická recidíva odsúdených osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v rámci zaradenia vo VODD a z VTOS boli prepustené na základe ukončenia trestu odňatia slobody a na základe podmienečného prepustenia. Recidíva v penologickom poňatí na účely sledovania, znamená opätovný návrat do VTOS u dvoch kategórií odsúdených osôb: (1) z dôvodu odsúdenia za trestný čin spáchaný po prepustení z VTOS; (2) z dôvodu nariadenia VTOS na základe porušenia súdom uložených povinností či obmedzení v rámci skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom prepustení. Odsúdené osoby, ktoré sa opätovne vrátili do VTOS za trestný čin spáchaný pred zaradením do VODD boli z dôvodu vyššie uvedených kritérií sledovania penologickej recidívy vyradené. Údaje pravidelne aktualizujeme.

Penologická recidíva sledovaná u odsúdených osôb zaradených vo VODD v období
10/2018 – 12/2021
Rozdelenie na základe dôvodov prepustenia z VTOS
koniec trestu
(KTR)
podmienečné prepustenie
(PP)
Počet odsúdených osôb zaradených do sledovania 99 52 47
Penologická recidíva – počet odsúdených osôb 7
(7,1%)
6
(11,5%)
1
(2,1%)

Poznámka: údaje aktualizované 07.07.2022

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb a rizík odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu NP ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací programje preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory. V období od 01.01.2020 do 31.08.2022 bolo do programu zaradených 93 odsúdených osôb.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Život v komunite“ (pôvodne „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“). Program bol zameraný na prevenciu výskytu sociálnej patológie a jej vybraných aspektov u rizikových skupín zo segregovaných komunít. Program v rozsahu 250 hodín viedli lektori z externého prostredia. Aj z dôvodu pandémie Covid-19 prebiehal prerušovane v období od 20. 08. 2020 do 12. 06. 2021. Do programu bolo zaradených 15 odsúdených osôb, úspešne program ukončilo 9 odsúdených osôb a zvyšných 6 program z objektívnych príčin neukončilo.

Jednou z priorít NP ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“ v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy – určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb a to nasledovne:

„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“– jeden vzdelávací kurz v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Do vzdelávacieho kurzu boli zaradené 4 odsúdené ženy. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. 09. 2020 do 31. 03. 2022.

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity individuálnou a skupinovou formou práce, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdené osoby zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Medzi inovatívne prístupy patrí aj platforma „Mosty“.

Predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z VTOS a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „významný zamestnávateľ/pracovné agentúry“: cieľom je nadviazať kontakty so zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce, poskytnúť podporu pri zamestnávaní, resp. uplatnení sa na trhu práce, rozvíjať pracovné skúsenosti a zručnosti prepustených odsúdených osôb a ich integráciu v komunite.
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– EU Poultry s. r. o., Horné Saliby
– Pracovná agentúra Mamut Nitra

Mosty – línia „závislosti“: cieľom je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Budúcnosť, n.o. Nitra

Mosty – línia „cirkev“: cieľom je obnoviť sociálne väzby a integrovať sa do komunity v spolupráci s cirkvami, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených osôb nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne.
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Farský úrad Vrbové,
– Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce.

Mosty – línia „ZMOS“: cieľom je nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie začlenením do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Obecné a mestské úrady: Piešťany, Lučenec, Malacky-Záhorská ves, Trnava, Zlaté Moravce, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom
Ďalším inovatívnym prístupom pri práci s odsúdenými osobami pri znižovaní nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia a ich resocializácii je posilňovanie rodinných väzieb či rodičovských kompetencií realizované nasledovne:

„Deň rodiny“: celodenný program mimo priestorov ústavu, zameraný na spoločné rodinné zážitkové aktivity, ktoré odsúdeným osobám, ich rodinám a aj našim pracovníkom vo VODD vytvárajú do budúcnosti priestor pre ďalšiu podporu rodinných väzieb či rodičovských kompetencií. Dňa 07.05.2022 sa 7 odsúdených žien z ústavu Nitra-Chrenová stretlo s 19 rodinnými príslušníkmi v Kultúrnom centre Zobor v Nitre.

„Rodičovská konferencia“: pri práci s vybranou odsúdenou osobou a jej rodinných príslušníkov, s ktorými má v rámci VTOS sťažené vzťahy, si odborní pracovníci pilotne overili možnosti využitia „Rodičovskej konferencie“, ktorá im umožňuje hľadať spoločné cesty k ďalšiemu spolužitiu.

Inštitút „opustenia ústavu“:

Najčastejším dôvodom jeho využitia bolo vybavenie dokladov, získanie zručností v oblasti finančnej a sociálnej gramotnosti (hospodárenie s peniazmi, osobný kontakt so zamestnancami úradov, orientácia v meste), efektívne využívanie voľného času – turistika; návšteva kultúrnych a historických pamiatok (napr. Nitriansky hrad s múzeom a kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach), podpora rodinných väzieb (osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi mimo ústavu), hľadanie zamestnania (personálna agentúra). Celkovo bol inštitút opustenia ústavu využitý od začiatku implementácie NP ŠNN do 08/2022 v 116 prípadoch.

Články o výstupnom oddiele

• R.M., 2021. Túra na Drážovský kostolík. Chrenovský babinec: Časopis odsúdených žien. Nitra: ÚVTOS Nitra Chrenová, XIX(1), 8-9. bez ISSN.
• D.R., 2021. Odlúčenie, Tebe Láska, Kevin. Chrenovský babinec: Časopis odsúdených žien. Nitra: ÚVTOS Nitra Chrenová, XIX(1), 10. bez ISSN.
• Z.H.P. 2021. Výstupný oddiel. Chrenovský babinec: Časopis odsúdených žien. Nitra: ÚVTOS Nitra Chrenová. XIX(1), 7. bez ISSN.
• HUTKAIOVÁ, Ľ., MÁČAY, R. a BLAŠKO, D. 2020. Národný projekt Šanca na návrat v podmienkach ústavu Nitra-Chrenová. Slovenské väzenstvo, 2(4), 33-34. ISSN 2644-5816.

Fotogaléria


Vchod do VODD Nitra-Chrenová

Chodba VODD Nitra-Chrenová

Chodba VODD Nitra-Chrenová

Informačný kiosk Nitra-Chrenová

Miestnosť na samoobslužné činnosti Nitra-Chrenová

Umýváreň so sprchami Nitra-Chrenová

Umýváreň so sprchami Nitra-Chrenová

Izba Nitra-Chrenová

Izba Nitra-Chrenová

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Nitra-Chrenová

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Nitra-Chrenová

Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť Nitra-Chrenová

Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť Nitra-Chrenová

Vyhradený a upravený priestor na vychádzky Nitra-Chrenová

Vyhradený a upravený priestor na vychádzky Nitra-Chrenová

Samostatná návštevná miestnosť Nitra-Chrenová

Samostatná návštevná miestnosť Nitra-Chrenová

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk