Košice Šaca – ŠNN1

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice – Šaca

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody (VTOS) mužov v minimálnom a strednom stupni stráženia. Maximálna kapacita ústavu je 804 odsúdených mužov. Informácie zodpovedajú stavu k 09/2023, teda ku času skončenia národného projektu Šanca na návrat.


Výstupný oddiel (VODD)

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat (NP ŠNN) zriadený priestorovo a personálne samostatný VODD.

Základné informácie o VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Kapacita VODD 40
Celkový počet odsúdených osôb umiestnených vo VODD
Celkový počet odsúdených osôb, ktoré ukončili pobyt vo VODD
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu ukončenia VTOS
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu podmienečného prepustenia z VTOS
Odsúdené osoby vyradené z VODD na základe Triediaceho mechanizmu
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených osôb vo VODD
466
437

361

25

51

144

Skladba odsúdených osôb vo VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Minimálny stupeň stráženia
Stredný stupeň stráženia
454
12
Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 8 lôžková
Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie, záujmovú činnosť a športové aktivity
Miestnosť na samoobslužné činnosti
Pracovňa personálu NP ŠNN
Umyváreň so sprchami
Samostatná návštevná miestnosť
Vyhradený a upravený priestor v spoločnom vychádzkovom dvorci
5
áno

áno
áno
áno
áno
áno

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci NP ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Počas implementácie NP ŠNN je priebežne sledovaná a vyhodnocovaná penologická recidíva odsúdených osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v rámci zaradenia vo VODD a z VTOS boli prepustené na základe ukončenia trestu odňatia slobody a na základe podmienečného prepustenia. Recidíva v penologickom poňatí na účely sledovania, znamená opätovný návrat do VTOS u dvoch kategórií odsúdených osôb: (1) z dôvodu odsúdenia za trestný čin spáchaný po prepustení z VTOS; (2) z dôvodu nariadenia VTOS na základe porušenia súdom uložených povinností či obmedzení v rámci skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom prepustení. Odsúdené osoby, ktoré sa opätovne vrátili do VTOS za trestný čin spáchaný pred zaradením do VODD boli z dôvodu vyššie uvedených kritérií sledovania penologickej recidívy vyradené. Údaje pravidelne aktualizujeme.

Penologická recidíva sledovaná u odsúdených osôb zaradených vo VODD v období
10/2018 – 12/2022
Rozdelenie na základe dôvodov prepustenia z VTOS
koniec trestu
(KTR)
podmienečné prepustenie
(PP)
Počet odsúdených osôb zaradených do sledovania 312 291 21
Penologická recidíva – počet odsúdených osôb 46
(14,7%)
42
(14,4%)
4
(19,1%)

Poznámka: údaje aktualizované 31.07.2023

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb a rizík odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu NP ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program je preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Život v komunite“ (pôvodne „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“). Program bol zameraný na prevenciu výskytu sociálnej patológie a jej vybraných aspektov u rizikových skupín zo segregovaných komunít. Program v rozsahu 250 hodín bol realizovaný pod vedením lektorov z externého prostredia. Prebiehal prerušovane v období od 28.05.2021 do 26.10.2021.

Jednou z priorít NP ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“, v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb a to nasledovné:

„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ – dva kurzy v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15.05.2021 do 03.04.2023.

„Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ – dva kurzy v nezávislom module „A2“ a „B1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Pilotné overovanie daných kurzov prebiehalo v období od 01.11.2020 do 31.12.2021.

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity individuálnou a skupinovou formou práce, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdené osoby zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.

Medzi inovatívne prístupy patrí aj platforma „Mosty“.

Predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z VTOS a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „významný zamestnávateľ/pracovné agentúry“: cieľom je nadviazať kontakty so zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce, poskytnúť podporu pri zamestnávaní, resp. uplatnení sa na trhu práce, rozvíjať pracovné skúsenosti a zručnosti prepustených odsúdených osôb a ich integráciu v komunite.

Mosty – línia „sociálne podniky“: cieľom tejto spolupráce je rozvíjať svoje pracovné zručnosti aj s možnosťou zamestnania v sociálnych podnikoch a efektívna resocializácia a sociálne začlenenie prepustených odsúdených osôb ako sociálne znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Mosty – línia „závislosti“: cieľom je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti slátkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).

Mosty – línia „cirkev“: cieľom je obnoviť sociálne väzby a integrovať sa do komunity v spolupráci s cirkvami, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených osôb nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne.

Mosty – línia „ZMOS“: cieľom je nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie začlenením do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).

Inštitút „opustenia ústavu“ bol využitý najmä za účelom spoznávania kultúrnych pamiatok Košíc a za účelom vybavenia dokladov. Celkovo bol inštitút „opustenia ústavu“ využitý od začiatku implementácie NP ŠNN do 09/2023 v 55 prípadoch.

Články o výstupnom oddiele

Ústav vydáva vlastný časopis Lúč
• SZAPPANOSOVÁ, G., LENGEŇ, P. a ŠITÁR, T. 2020. Realizácia národného projektu Šanca na návrat v podmienkach ústavu Košice-Šaca. Slovenské väzenstvo, 2(4), 30-32. ISSN 2644-5816.

Vchod do VODD Košice-Šaca

Chodba VODD KOšice-Šaca

Informačný kiosk Košice-Šaca

Informačný kiosk Košice-Šaca

Miestnosť pre samoobslužné činnosti Košice-Šaca

Miestnosť pre samoobslužné činnosti Košice-Šaca

Umýváreň so sprchami Košice-Šaca

Izba VODD Košice-Šaca

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie, záujmovú činnosť a športové aktivity Košice-Šaca

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie, záujmovú činnosť a športové aktivity Košice-Šaca

Vyhradený priestor pre športové aktivity Košice-Šaca

Vyhradený a upravený priestor v spoločnom vychádzkovom dvorci Košice-Šaca

Samostatná návštevná miestnosť Košice-Šaca

Financované Európskou úniou

Program Slovensko