Odborný seminár v Omšení

Odborný seminár v Omšení

V rámci realizácie národného projektu Šanca na návrat sa dňa 7. februára 2020 v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže Omšenie uskutočnil odborný seminár za účelom oboznámenia odbornej verejnosti s vytvorenými špecializovanými resocializačnými a výchovnými vzdelávacími programami (ŠRaVVP). Na tvorbe jednotlivých ŠRaVVP sa podieľal riešiteľský tím národného projektu Šanca na návrat. ŠRaVVP sú určené pre odsúdené osoby vo výkone trestu odňatia slobody.

Hlavným cieľom národného projektu Šanca na návrat je dosiahnuť inovatívnymi prostriedkami u osôb vo výkone trestu odňatia slobody zníženie rizika sociálneho vylúčenia a zvýšenie kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. Medzi takéto inovatívne prostriedky patria aj ŠRaVVP. Každý zo ŠRaVVP je zameraný na inú tematickú oblasť (ako napr.: zamestnanosť, finančná gramotnosť, násilie, závislosti, rodina a vzťahy, rizikové skupiny zo segregovaných komunít a pod.), ktorá vychádza z rizikových faktorov ovplyvňujúcich recidívu páchania trestnej činnosti. Odsúdeným osobám budú v rámci národného projektu Šanca na návrat jednotlivé programy indikované na základe ich potrieb a rizikových faktorov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

Späť na aktuality >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko