Riziká a potreby (VTOS)

Riziká a potreby (VTOS)

Nástroje na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti a určenie potrieb páchateľa (angl. Risk and Needs Assessment Tools) sú nevyhnutnou súčasťou celkového procesu prípadového manažmentu páchateľa. Čím je vyššia kvalita resp. prediktívna (riziko) a identifikačná (potreby) sila nástroja, tým je potenciálne vyššia kvalita ďalších procesov. Na výsledky nástrojov totiž nadväzujú špecifické intervencie ako i následná evaluácia. Vyhodnoteniu rizík a potrieb páchateľov sa venuje napr. i Odporúčanie Rady Európy Rec (2003) 23 Výboru ministrov Rady Európy o práci väzenskej správy s väzňami odsúdenými na doživotné alebo iné dlhodobé tresty odňatia slobody, kde sa v bode 17 uvádza, že hodnotenie rizík a potrieb by vždy malo byť spojené s manažmentom rizika a potrieb, hodnotiace nástroje by mali zabezpečiť informačný tok smerom k výberu vhodných intervencií alebo k modifikácii už realizovaných intervencií. Prirodzene, žiadny z prvkov nástroja na hodnotenie rizika a určenie potrieb páchateľa – intervencia – evaluácia by nemal absentovať a každý z nich má svoj nespochybniteľný význam v profesionálnom výkone práce s trestanými osobami (nielen v prostredí väzenstva, ale napr. i v rámci probačných a mediačných úradov).

V rámci ZVJS ešte v roku 2015 v súlade s Koncepciou aplikovaného penologického výskumu na roky 2016 až 2026 vznikla iniciatíva na evaluáciu a prípadnú modifikáciu aktuálne platného a v praxi stále využívaného nástroja Hodnotenie rizika sociálneho zlyhania (ďalej len „HRSZ“). Je využívaný za účelom hodnotenia odsúdeného pri podmienečnom prepustení (tzv. resocializačná prognóza) z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý bol pretavený do samostatného výskumného projektu na GR ZVJS.

V súčasnosti možno konštatovať, že boli naplnené fázy výskumného projektu spočívajúce v analýze súčasného stavu a identifikácii potrieb, katamnestickom sledovaní prognostickej „hodnoty“, validity a reliability nástroja HRSZ, modifikácii nástroja HRSZ a pilotnom testovaní modifikovaného nástroja. Modifikovaný nástroj predstavuje „Hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti pri podmienečnom prepustení“ (angl. „Conditional Release Crime Risk Assessment“, skr. CR-CRA), ktorý využíva kombinácie štatistických, klinických a intuitívnych metód individuálnej prognózy recidívy trestnej činnosti.

RNR

Princíp RNR prístupu sa odvodzuje z dlhodobého výskumu a efektívnej praxe, ktoré dokazujú, že najlepšie výsledky sa dosahujú v systéme trestného súdnictva, keď:

(R) – angl. RISK

Intenzita a typ práce s odsúdeným sa prispôsobujú miere rizika recidívy, alebo pravdepodobnosti zlyhania (kriminogénne riziko),

(N) – angl. NEED

Intervencie sa zameriavajú na špecifické problémy, ktoré sú zodpovedné za trestné činy účastníkov (kriminogénne potreby),

(R) – angl. RESPONSIVITY

Po identifikovaní rizika a potrieb sú poskytnuté služby v súlade s jedinečnou charakteristikou jednotlivca (faktor citlivosti alebo responzivity), ako je napríklad pohlavie, vek, etnicita, štýl učenia, motivácia k zmene, kognitívne schopnosti, duševné zdravie, kultúra a silné stránky. Princíp citlivosti určuje smer, ako si vybrať služby a následné intervencie, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že konkrétny jednotlivec uspeje a jeho kriminálna kariéra bude ukončená.

Vo VTOS je snaha o sústavnú prípravu odsúdeného na život po prepustení, ktorá začína ihneď po nástupe do VTOS, pričom najintenzívnejšia je v období pred následným prepustením z VTOS. Na základe aplikácie RNR prístupu chceme v projekte „Šanca na návrat“ najintenzívnejšie intervenčné programy smerovať pre kategórie stredne a vysoko rizikových páchateľov.

IAPSZ – Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia

Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia je dokument, ktorý identifikuje riziká, potreby, aktuálny stav a intervencie realizované pre klienta. Po prepustení klientov z VTOS je dôležité, aby v prípade potreby dostali pomoc čo najrýchlejšie a pokračovalo sa so začatými intervenciami. Tento dokument predstavuje istým spôsobom „most“ medzi VTOS a životom na slobode.

Snažíme sa, aby pomáhajúci profesionáli pokračovali v začatých intervenciách aj po prepustení, k čomu im pomôže práve vytvorený „Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia“. V súčasnosti prebieha elektronizácia dokumentu, ktorej výsledkom bude vytvorenie primárneho profesionálneho plánovacieho nástroja pre sociálneho pracovníka, psychológa a sociálneho kurátora – metodika pri práci s odsúdeným, ktorý im umožňuje aj prácu s externými zdrojmi a využívanie viacerých analytických nástrojov.

Nástroje

Hodnotiace nástroje určenia individuálnej resocializačnej prognózy, využívajúce kombinácie štatistických, klinických a intuitívnych metód, pracujú s údajmi získanými o odsúdenom od nástupu do výkonu trestu odňatia slobody a počas jeho priebehu.

„CRA-CR“ (angl. „Crime Risk Assessment – Conditional Release“) – hodnotenie rizika recidívy pri podmienečnom prepustení.

„CRA-RU“ (angl. „Crime Risk Assessment – Reentry Unit“) – hodnotenie rizika recidívy odsúdeného umiestneného vo výstupnom oddiele.

Späť na “Realizácia” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko