Mestá a obce

Mestá a obce

Odsúdení, ktorí sa po ukončení výkonu trestu odňatia slobody vracajú do miesta svojho bydliska si so sebou môžu odnášať aj určité problémy. Cieľom je nastavenie štandardných spôsobov vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie v oblasti začlenenia do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).

Plánovaná forma spolupráce medzi Zborom väzenskej a justičnej stráže a obcou/mestom:

  • včasné informovanie obce o prepustenom občanovi obce/mesta – o jeho sociálnych potrebách a rizikách – v prípade legislatívnej zmeny vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,

  • navrhovanie a presadzovanie legislatívnych zmien so ZMOS-om ako organizáciou zastupujúcou záujmy obcí a miest.

Späť na “Mosty” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko