Postpenitenciárna oblasť

Postpenitenciárna oblasť

Postpenitenciárnu starostlivosť môžeme charakterizovať ako komplexné využívanie rôznych foriem, metód a techník pomoci, ktoré slúžia na pozitívnu adaptáciu v spoločnosti a opätovnú socializáciu osoby po VTOS, rešpektujúc jej individualitu – nezvratné prispôsobenie sa prostrediu „na slobode“.

Primárne prostredie, do ktorého by sa mal prepustený adaptovať a ktoré by ho malo podporiť pri adaptácii do širšej spoločnosť je rodina.

Samotnú postpenitenciárnu starostlivosť môžeme považovať za terciárnu prevenciu kriminality, pretože predstavuje resocializačné a reintegračné opatrenia smerujúce k tým, ktorí sa už protiprávneho správania v minulosti dopustili.

Cieľom projektu ŠNN je v rámci znižovania vplyvu rizikových faktorov sociálneho vylúčenia postupný ústup od preferovania neefektívnej koncepcie oddeleného odstraňovania rizikových faktorov sociálneho vylúčenia v rámci penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti na integrovanejší systém. Dnešnou realitou je, že resocializácia po prepustení z výkonu trestu zlyháva z pohľadu zainteresovaných subjektov na schopnosti vybudovať si vzťah s klientom, ktorý by viedol k cielenej práci pri riešení sociálnych problémov. U odsúdených tento faktor priamo ovplyvňuje aj skutočnosť, že vo výkone trestu odňatia slobody je primárnym vzťahom nadriadenosť a podriadenosť.

Víziou z pohľadu projektu ŠNN je posilniť účinnosť postpenitenciárnej fázy resocializácie odsúdeného obsahovým zameraním vzdelávacích aktivít aj na portfólio postpenitenciárnej pomoci, efektívnejším využívaním dopytu po službách sieťovaním v rámci jednotlivých typov služieb, ako aj sledovania výsledkov a účinnosti starostlivosti (najmä dosah na sociálne začlenenie a predchádzanie recidíve) s presahom penitenciárneho a postpenitenciárneho pôsobenia.

Mapa poskytovateľov

Prvé dni po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody sú z pohľadu napĺňania základných životných potrieb (ubytovanie, strava, základná osobná hygiena) mimoriadne kritické. Je preto potrebné, aby prepustená osoba resp. jeho najbližší mali aktuálny zdroj informácií o možnosti zabezpečiť si dostupnú pomoc v rámci sociálnej infraštruktúry postpenitenciárnej starostlivosti.

Mapa aktualizovaná v určitých periódach bude slúžiť ako jednoduchý informačný zdroj pre sociálnych pracovníkov ústavov na výkon trestu odňatia slobody (pracujúcich s odsúdenými pred ich prepustením), prepúšťaných odsúdených a ich najbližších. Mapa bude obsahovať len informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb krízovej intervencie zabezpečujúcich nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (bývanie, strava, ošatenie, základná osobná hygiena) v nocľahárni, útulku a domove na polcesty (ďalej len „krízové zariadenie“). Na rozdiel od registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok, resp. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, by sme chceli užívateľom mapy poskytnúť podrobnejšie informácie najmä o:

– cieľovej skupine krízového zariadenia,
– adrese,
– aktuálne voľnej ubytovacej kapacite a telefónnom čísle na overenie si aktuálne voľnej ubytovacej kapacity,
– maximálne možnej dĺžke pobytu,
– výške úhrady za ubytovanie,
– ďalších službách, ktoré krízové zariadenie poskytuje alebo zabezpečuje (napr. stravovanie, ošatenie, základná osobná hygiena, zdravotnícke služby) a výšku úhrady za ne,
– spôsobe prihlásenia sa do krízového zariadenia a
– o iných podmienkach pre prijatie (napr. potvrdenie o bez infekčnosti pred/pri nástupe do zariadenia, zákaz, resp. kontrola požívania alkoholu, evidencia na úrade práce a vybavenie dávky v hmotnej núdzi a ďalších).

Späť na “Realizácia” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko