Závislosti

Závislosti

V záujme kontinuálnej podpory osobám prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody, ktoré vykazujú znaky závislostí, GR ZVJS uzavrelo v súlade s geografickým kritériom, dobou pôsobenia, skúsenosťami s cieľovou skupinou a pozitívnymi referenciami v júni 2021 dohodu o spolupráci s troma vybranými organizáciami zdravotnej starostlivosti, so štyrmi centrami pre deti a rodiny a dvoma vybranými akreditovanými organizáciami, ktoré zabezpečujú poradenstvo a ambulantnú formu starostlivosti.

Späť na “Mosty” >

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk