Leopoldov

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Leopoldov

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody mužov v strednom a maximálnom stupni stráženia a výkon väzby. Maximálna kapacita ústavu je 1 413 odsúdených ( z toho 1 072 odsúdených a 341 obvinených).

Výstupný oddiel (VODD) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat zriadený priestorovo a personálne samostatný výstupný oddiel.

5 -lôžková izba

Samoobslužná miestnosť

Základné informácie o výstupnom oddiele (ďalej len VODD)
(za obdobie 10/2018 až 02/2022)
Kapacita VODD 31
Celkový počet odsúdených umiestnených do VODD
Umiestnení (aktuálne je 13 odsúdených vo VODD)
Vyradení po ukončení celého trestu odňatia slobody
Vyradení po ukončení trestu – podmienečné prepustenie
Vyradení predčasne na základe triediaceho mechanizmu
Počet
272
223
8
28
Skladba odsúdených vo VODD
Minimálny stupeň stráženia
Stredný stupeň stráženia
Maximálny stupeň stráženia
Počet
0
221
51
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených do VODD 118
Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba (3 posteľová)
Izba (4 posteľová)
Izba (5 posteľová)
Izba (6 posteľová)
Samoobslužná miestnosť – kuchynka
Samoobslužná miestnosť – práčovňa + sušiareň
Viacúčelová miestnosť
Miestnosť na záujmovú a relaxačnú činnosť
Samostatná návštevná miestnosť
Samostatný vychádzkový dvorec
Kúpeľňa
Fajčiarska miestnosť
Vyhradené políčko na záhrade
Pozn.:* Vo výstavbe
Počet
2
1
3
1
1
1
1
1*
3*
1*
1
1
cca 20m2


Samostatná návštevná miestnosť s detským kútikom

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci projektu sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu národného projektu ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:
Základný resocializačný a výchovný vzdelávací programje preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory (napr. zamestnanosť, závislosti a pod.). V období od 1.4.2020 do 28.2.2022 bolo do programu zaradených 143 odsúdených osôb.
Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Závislosti“Program je zameraný na prevenciu výskytu sociálnej patológie a jej vybraných aspektov u rizikových skupín zo segregovaných komunít. Program v rozsahu 220 hodín viedli 3 lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 14.5.2021 do 15.10.2021. Do programu bolo zaradených 15 odsúdených osôb, úspešne ho ukončilo 12 a zvyšní 3 ho z objektívnych príčin neukončilo.
Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Šanca pre psie oči“. Program je zameraný na rozvoj zodpovednosti, ohľaduplnosti, zlepšenie sociálnych zručností a vzťahov v sociálnom prostredí odsúdeného po prepustení na slobodu. Zrealizovala sa časovo aj personálne najnáročnejšia 180 hodinová časť programu, zameraná na individuálnu prácu psychológa s odsúdenými osobami a starostlivosť o psa. V rámci troch skúšobných cyklov v období od 1.10.2020 do 10.3.2022 bolo zaradených celkom 6 odsúdených osôb a 4 psy.
Jednou z priorít národného projektu ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“, v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy – určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb v ústave a to nasledovne:
1. jeden vzdelávací kurz „Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Kurz absolvovali 4 odsúdení. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. septembra 2020 a ukončené bolo 30. novembra 2021.
2. dva vzdelávacie kurzy „Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ v nezávislom module „A1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Kurzy absolvoval 10 odsúdených osôb. Pilotné overovanie daných kurzov prebiehalo v období od 15. 9. 2020 a ukončené bolo do 30. 6. 2021.
Viac o realizovaných programoch

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom oddielu, ktorí využívajú individuálne a skupinové formy práce s odsúdenými osobami. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Spolupráca v rámci platformy „MOSTY“ s externými organizáciami
Závislosti:
Storm o.z.
Tenenet o.z.

Zamestnanosti:
BSK mont s.r.o.
AVEC trade SK, s.r.o.
KAWE manufacture, s.r.o

Fin. gramotnosti: Tatrabanka

Riešenie ubytovania po prepustení:
Kroky o.z.
Inštitút Krista Veľkňaza
Depaul Slovensko o.z.
OZ Vagus

Inštitút „opustenie ústavu“: Najčastejším dôvodom využitia inštitútu voľna na opustenie ústavu je vybavenie osobných dokladov (OP, preukaz poistenca), podpora rodinných väzieb (osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi mimo ústavu);

Viacúčelová miestnosť

Využitie inštitútu opustenia ústavu vo VODD
(za obdobie 10/2018 až 01/2022)
Rok Počet
2019 7
2020 4
2021 4
2022 1
Celkom 16Samostatný vychádzkový dvorec

Samoobslužná miestnosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk