Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy – ŠNN1

Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy národného projektu

Šanca na návrat v rokoch 2018-2023

Chceme, aby vytvorené programy boli kvalitné, zmysluplné a predovšetkým užitočné pre odsúdených. V súlade s výskumami sa preto riadime troma princípmi pri tvorbe a realizácii programov, ktoré sú dôležité pre ich užitočnosť a efektívnosť:

program je založený na dôkazoch, že funguje (angl. „evidence based“ program) – výskumom riadenej praxe, čo znamená realizáciu po výskumnom overení, že znižuje recidívu trestnej činnosti a skutočne dosahuje očakávané ciele,

program je rentabilný – z hľadiska vynaložených nákladov na odsúdených, ako aj ekonomických dopadov pre spoločnosť, vplyvom resocializácie je program efektívny aj z ekonomického hľadiska,

program je zameraný na kľúčové riziká (rizikové faktory) a najdôležitejšie potreby odsúdených.

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program pre odsúdených vo výstupných oddieloch

Obsah celého programu je zameraný na sedem kľúčových oblastí, ktoré sú rozpracované v rámci samostatných modulov do tém a aktivít. Program je tematicky širokospektrálny a jeho zameranie je preventívno-informatívne, napriek tomu je to jedna z mála cielených príležitostí, ktoré môžu proces motivácie a napredovania u mnohých klientov reštartovať a podporiť.

Skladba a tematické zameranie siedmych modulov nie je náhodné – uvedené oblasti tvoria skupinu významných potenciálnych rizikových kriminogénnych faktorov, ktoré navzájom viac či menej priamo ovplyvňujú súčasnú a budúcu existenciu klienta a v neposlednom rade i recidívu trestnej činnosti. Mohli by sme ich symbolicky prirovnať k Rubikovej kocke. Ak dokážeme správne poskladať každú zo siedmych jej strán – modulov, je predpoklad, že aj tá ôsma – príprava na začlenenie, správne zapadne.

S uvedenými kriminogénnymi faktormi sa zároveň lektor stretáva ako prípadový manažér napr. aj v individuálnom akčnom pláne sociálneho začlenenia klienta (ďalej ako IAP
SZ), ktorý by sa mal v budúcnosti stať významným nástrojom pre jeho prácu s klientom.

Špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy

Jedným zo základných cieľov projektu ŠNN je získanie, obnova a posilnenie základných predpokladov, kompetencií a zručností potrebných na opätovné sociálne začlenenie ľudí po výkone trestu.

Jedným z prostriedkov, ktorými sa uvedený cieľ snažíme dosiahnuť, sú špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy. Každý z nich je zameraný na inú konkrétnu tematickú oblasť, ktorá vychádza z rizikových faktorov ovplyvňujúcich recidívu páchania trestnej činnosti (napr. závislosti, rizikové skupiny zo segregovaných komunít, radikalizácia a extrémizmus, násilie, finančná gramotnosť, zamestnanosť, rodina a vzťahy odsúdeného a i.).

Odsúdeným bude potreba jednotlivých programov indikovaná špecializovanými nástrojmi zameranými na určenie ich potrieb a rizík. Každý program sa skladá z teoretickej a praktickej prípravy, pričom nosnou je praktická príprava odsúdených, realizovaná najmä zážitkovou formou.

Zoznam subjektov, ktorým bola udelená pilotná akreditácia na ŠRaVVP

Programy

Jedným zo základných cieľov projektu ŠNN je získanie, obnova a posilnenie základných predpokladov, kompetencií a zručností potrebných na opätovné sociálne začlenenie ľudí po výkone trestu.

Finančná gramotnosť

Pozornosť je zameriavaná na osvojenie si základných ekonomických princípov a riešenie záťažových životných situácií najmä v súvislosti so správou a plánovaním osobných finančných prostriedkov. Vysvetľuje, ako sa orientovať v systéme štátnych či neštátnych finančných inštitúcií a pod.

Finančná gramotnosť sa skladá zo 6 samostatných tematických oblastí:
– finančná zodpovednosť spotrebiteľa,
– plánovanie, príjem a práca,
– rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov,
– úver a dlh,
– sporenie a investovanie,
– riadenie rizika a poistenie.

V rámci spomenutých oblastí sa rieši celkom 15 špecifických tém. Tieto sú realizované formou ozrejmenia teoretických aj praktických východísk, a prevažne skupinových aktivít s využitím vhodných metód či techník pri dlhodobej systematickej a koncepčnej práci s odsúdeným klientom.

Rodina a vzťahy

Program je zameraný na posilnenie, budovanie, obnovenie rodinných a iných blízkych väzieb odsúdeného. Zameriava sa hlavne na posilnenie funkcií rodiny, uvedomenie si hodnoty rodiny a vzťahov, ako aj miesto odsúdených v rámci týchto kruhov.

Jedným z cieľov programu je aj zvýšenie povedomia odsúdených v oblasti práv, povinností a možností rozvoja súvisiacich s rodinnými a inými vzťahmi (napr. prehĺbenie schopností odsúdených budovať a udržiavať si trvalé a kvalitné medziľudské vzťahy, zvládanie náročných životných situácií súvisiacich so životom rodiny a vzťahmi a pod.).

Program sa skladá zo 6 samostatných tematických oblastí:
– rodina,
– moje miesto v rodine,
– dopad trestného činu na rodinu,
– podporná sieť pre rodinu,
– iné dôležité vzťahy,
– vzťahy po výkone trestu odňatia slobody.

Spomínané oblasti sú rozdelené do 21 samostatných tém, ktoré obsahujú teoretické a praktické východiská, metódy, techniky a návrhy zážitkových aktivít.

Zamestnanosť

Cieľom špecializovaného programu je úspešná reintegrácia do spoločnosti prostredníctvom získania nových a posilnenia už získaných zručností, dôležitých pre uplatnenie na trhu práce.

Ďalším cieľom programu je zvýšenie povedomia odsúdených v oblasti pracovného práva a využitia legitímnych možností štátnej sociálnej politiky s prihliadnutím na ich potreby.

Súčasťou programu je 5 samostatných tematických oblastí:
– nezamestnanosť – problém a možnosti riešenia,
– špecifické problémy odsúdených pri uplatnení na trhu práce,
– právo na prácu a ochrana uchádzača o zamestnanie,
– podpora podnikania, odborné intervencie,
– kariérne poradenstvo pre nezamestnaných.

Uvedené tematické oblasti sú rozčlenené na 17 špecifických tém, ktoré obsahujú teoretické a praktické východiská, metódy, techniky a návrhy zážitkových aktivít.

Život v komunite

Cieľom špecializovaného programu je zvýšenie povedomia v oblasti sociálnej patológie, jej jednotlivých aspektov a oblastí a následne i zvýšenie povedomia o prevencii pred týmito javmi.

Nemenej dôležitým cieľom špecializovaného programu je prispieť k zvýšeniu miery resocializácie klientov, k ich čo možno najlepšiemu začleneniu sa do bežného života, k prevencii, ako aj k zníženiu rizika prípadnej recidívy. Absolvovanie špecializovaného programu jednotlivými klientmi, či klientkami pritom môže mať pozitívny dopad aj na širšiu komunitu, do ktorej sa absolvent alebo absolventka programu po ukončení výkonu trestu vráti.

Program je zameraný na 2 tematické línie:
– sociálna patológia a jej prevencia,
– rizikové oblasti života.

Obe tieto tematické línie sa vo svojej podstate prelínajú, nadväzujú na seba. Špecializovaný program tvoria 4 samostatné tematické oblasti (základné východiská sociálnej patológie, sociálna patológia súvisiaca s chudobou a vylúčením, sociálna patológia súvisiaca s ľudskými právami, rizikové oblasti života), ktoré sú bližšie špecifikované a obsiahnuté v 19 konkrétnych témach, pričom každú tvoria teoretické a praktické východiská, ako i návrh možných aktivít využiteľných pri realizácii.

Druhá šanca

Cieľovou skupinou resocializačného programu sú osoby dopúšťajúce sa násilia v blízkych vzťahoch, špeciálne muži prejavujúci násilné správanie voči partnerkám.

Program vychádza z predpokladu, že násilné správanie je voľbou tejto osoby, za ktorú sám nesie svoju zodpovednosť, a preto má šancu naučiť sa toto správanie eliminovať a nahradiť inými prijateľnými formami. Agresívne vzorce správania slúžia osobám, ktoré sa dopúšťajú násilia v blízkych vzťahoch často ako prostriedok na kontrolu situácie, získanie moci, resp. zbavenie sa pocitu bezmocnosti alebo vnútorného napätia.

Dôležitým predpokladom úspešnosti programu je prevzatie zodpovednosti odsúdeného za svoje násilné správanie, eliminácia obranných mechanizmov osobnosti súvisiacich s páchaným násilím a rozvoj sociálnych kompetencií. Tie klientovi umožnia včas rozpoznať riziko, že sa bude správať násilne, zastaviť sa, získať od kritickej situácie odstup a násilné konanie nahradiť prijateľnými formami správania.

Účastníci by mali byť vedení k tomu, aby si sami dokázali uvedomiť svoju zodpovednosť za násilie a dokázali sa naňho pozrieť z perspektívy jeho obetí, preto je potrebné rozvíjať u klientov empatiu voči obetiam násilia nielen z perspektívy partnerky, ale aj z perspektívy detí, ktoré sú obeťami násilia aj vtedy, ak sú „len“ jeho svedkami.

Program sa skladá zo 4 samostatných tematických oblastí:
– zadefinovanie násilia, násilného správania a jeho koreňov,
– analýza násilného správania odsúdených,
– osobnosť odsúdených dopúšťajúcich sa násilia v partnerských vzťahoch,
– nácvik zručností potrebných na elimináciu násilného správania.

Reštart

Tento program je orientovaný na získanie poznatkov o závislosti a faktoroch, ktoré stoja za vznikom závislostného správania a pochopiť zdravotné a sociálne dôsledky závislosti.
K prijatiu závislosti a následne práce na abstinentskom postoji je dôležité posilňovanie motivácie, získanie produktívneho náhľadu v procese zmeny a rozhodnutia k abstinencii.

Ďalším kľúčovým faktorom je vnímanie seba samého a osvojenie si komunikačných zručností k efektívnemu riešeniu konfliktov a zvládaniu náročných životných situácií. Poukazuje tiež na dôležitosť práce s rodinou odsúdeného pred jeho prepustením z výkonu trestu, a upozorňuje na nevyhnutnosť nápravy škôd a absolvovaní doliečovacieho procesu po prepustení z výkonu trestu. Cieľom programu je dosiahnutie produktívneho náhľadu odsúdeného, ktorý bol indikovaný do špecializovaného programu s témou závislostí a udržanie jeho abstinentského postoja.

Program tvorí 6 samostatných oblastí, ktoré sú „nosnou konštrukciou“ k dosiahnutiu vyššie uvedeného cieľa:
– vývoj závislosti a jej dôsledky,
– intrapersonálne schopnosti,
– motivačné faktory,
– interpersonálne schopnosti,
– riešenie krízových situácií,
– náprava sociálnych škôd.

Samostatné oblasti tvoria špecifické témy zamerané na závislostné správanie alebo kriminálnu recidívu po prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody. Tieto majú nielen edukatívny, ale aj zážitkový charakter.

Rozdielnosť nás spája

Násilný extrémizmus je možné vymedziť ako stav, „keď nepripustíte iný uhol pohľadu, keď považujete svoje vlastné názory za jediné správne, keď nepripustíte možnosť rozdielov, a keď chcete presadiť takýto názor aj u ostatných, v prípade potreby aj použitím násilia.“ (Davies, 2008).

Problémy s extrémizmom a radikalizáciou sú na Slovensku aktuálne a každodenne presahujú rôzne oblasti spoločenského života. Tento problém je dôležité vnímať v kultúrnych súvislostiach. Aj keď sa môžeme považovať z hľadiska migrácie predovšetkým za tranzitnú krajinu, je dôležité, aby sme mysleli na tento problém v kontexte celosvetového diania. Z týchto dôvodov tvoríme špecializovaný program zameraný na radikalizáciu a extrémizmus, ktorý je na rozdiel od ďalších realizovaných programov súhrnom odporúčaných postupov práce s jednotlivcom a skupinou.

Všeobecným cieľom špecializovaného programu je realizácia odborných intervencií znižujúcich riziko opakovaného páchania trestnej činnosti týkajúcej sa radikalizácie a extrémizmu. Program sa zameriava na zastavenie radikalizácie, resp. obrátenie tohto procesu v prospech deradikalizácie.

V troch fázach sa opakovane zameriava na 7 hlavných oblastí podporujúcich odpútanie, motiváciu, zmenu postojov a správanie. Výsledkom čoho dosiahne odsúdený náhľad do vlastných iracionálnych podnetov podporujúcich jeho radikálne presvedčenia, názory a postoje. Následne bude schopný viac prijímať iné názory, dokáže sa im otvoriť a v ideálnom prípade nastane aj bezpodmienečné prijatie inakosti, v zmysle plurality názorov a presvedčenia.

Program sa skladá zo 7 samostatných tematických oblastí:
– sociálne vzťahy,
– rizikové/nežiadúce správanie,
– cooping – zvládanie,
– identita,
– iIdeológia,
– zvyšovanie empatizácie a tolerancie voči obetiam,
– akčná orientácia.

Informačno-poradenské služby vo výstupných oddieloch

Pri zaobchádzaní s odsúdenou osobou vo výstupnom oddiele sa okrem resocializačných a výchovných vzdelávacích programov aplikujú aj informačno-poradenské služby s cieľom realizácie odborných a praktických činností, ktoré budú:

a) eliminovať rizikové a posilňovať protektívne faktory recidívy trestnej činnosti (napr. zamestnanie, bývanie, rodinné a iné vzťahy, zvládanie záťažových situácii a i.) a zároveň odsúdenému pomôžu predvídať vznik problémov pri jeho návrate do občianskeho života (napr. modelové situácie týkajúce sa rôznych tém/problémov, ktoré odsúdená osoba rieši po prepustení) a sú v súlade s princípmi a zásadami restoratívnej justície (obnova trestným činom narušeného sociálneho prostredia),

b) zamerané najmä na získanie potrebných praktických informácií a dokumentov, týkajúcich sa rôznych administratívnych postupov v súlade s aktuálne platnou legislatívou (napr. riešenie resocializačného príspevku, vybavenie dokladov a i.),

c) učiť odsúdených základným samoobslužným zručnostiam a sebarealizácii v oblasti prípravy stravy (napr. schopnosť uvariť si jednoduché jedlo), zásadám osobnej hygieny a čistenia bielizne, odevov a iných osobných vecí (napr. schopnosť oprať si a ožehliť si), využívaní informačných technológií (napr. schopnosť pracovať s počítačom) a zmysluplnému tráveniu voľného času (napr. riešiť činnosti, ktoré boli počas výkonu trestu odňatia slobody odsúdenému zabezpečené resp. organizované „automaticky“) a pod.

Kľúčové tematické oblasti:

1. Prvé kroky po prepustení na slobode (popis priebehu a zdôvodnenia konkrétnych činností, nastavenie cieľov, korekcia nereálnych očakávaní a iné)

2. Rizikové a protektívne faktory recidívy trestnej činnosti najmä:
– zamestnanie,
– bývanie,
– vzťahy (rodina, blízke osoby a iné kľúčové osoby),
– látkové a nelátkové závislosti,
– finančná gramotnosť,
– rizikové/kriminálne prostredie a i.

3. Trajektórie kriminálnej kariéry (a i. v závislosti od potrieb príslušného odsúdeného).

Motivácia

Motivácia je jedným zo základných psychických procesov, ktorý podnecuje človeka ku konaniu. Otázka motivácie je dôležitá nielen pri práci s odsúdenými, ale aj pre samotných zamestnancoch partnerských ústavov. Ich motivácia a zmysel vo vykonávanej práci má vplyv na úspešnosť práce s odsúdenými.

Hlavným cieľom programov je motivovať odsúdeného k zmene životných postojov a k nadobudnutiu nových vedomostí a skúseností vo výstupnom oddiele, ktoré mu pomôžu lepšie sa adaptovať v spoločnosti po návrate na slobodu z výkonu trestu odňatia slobody.

Veľmi dôležitú rolu v tomto prípade zohrávajú zamestnanci partnerských ústavov národného projektu „Šanca na návrat“, ktorých úlohou je motivovať odsúdených k zmene správania a fungovania. K dosiahnutiu tejto zmeny je dôležité ich dobrovoľné zapojenie sa do jednotlivých programov. Motivácia je jedným z kľúčových faktorov úspešného začlenenia sa do spoločnosti a eliminácie rizika recidívy u odsúdeného.

Štandardy základného a špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov

Štandardy predstavujú základný dokument, ktorý formálne upravuje a stanovuje obsah jednotlivých častí programov. Medzi tie zaraďujeme názov, charakteristika, cieľ, štruktúra, metódy, organizačná forma, zloženie skupiny, dĺžka trvania a rozsah, materiálne a technické zabezpečenie, profil lektora, dokumentácia, spôsob ukončenia, hodnotenie kvality, pravidlá, cieľová skupina, témy, spôsob ukončenia a pod.

V rámci projektu ŠNN sú vypracované dva samostatné dokumenty – „Štandardy Základného (modulového) resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu“ a „Štandardy špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov“.

Návrh akreditačného mechanizmu a procesov štandardizácie resocializačných a výchovných vzdelávacích programov

Základným cieľom dokumentu je zabezpečiť, aby resocializačné a výchovné vzdelávacie programy boli realizované čo najefektívnejšie.

Dokument vychádza z analýzy akreditačných mechanizmov vybraných rezortov v Slovenskej republike, Českej republike a ďalších vybraných krajinách. Na jeho základe bol vytvorený návrh troch špecifických modelov akreditačného mechanizmu, ktoré sa líšia najmä v subjekte realizujúcom program, financovaní či personálnom a organizačnom zabezpečení.

Popis jednotlivých modelov tvoria základné – kľúčové znaky, financovanie, personálne a organizačné zabezpečenie, proces a predpokladaný potenciál a obmedzenia (pozitíva a negatíva) v rôznych oblastiach.

Chcem sa zmeniť

Program je zameraný na podporu a rozvoj pozitívnych osobnostných rezerv mladistvých na základe osvojenia vzorcov nenásilného správania v medziľudských vzťahoch, spôsobov predchádzania ďalšieho násilia a zmeny násilných modelov správania sa a znižovanie rizika potenciálnej recidívy trestnej činnosti. Cieľom je kvalitatívny posun dosiahnutý prostredníctvom pozitívneho vnímania seba samého, uvedomenia si príčin a dôsledkov svojho násilného správania a motivácie odsúdeného k riešeniu konfliktných situácii nenásilnou formou je ďalším cieľom programu.

Program sa skladá z 5 samostatných tematických oblastí:
– násilie a agresivita,
– násilník,
– násilie a vzťahy
– kauzalita násilia
– reakcie na násilie

Spomínané oblasti sú rozdelené do 17 samostatných tém, ktoré obsahujú teoretické a praktické východiská, metódy, techniky a návrhy zážitkových aktivít.

Šanca pre psie oči

Program je zameraný na rozvoj zodpovednosti, ohľaduplnosti, zlepšenie sociálnych zručností a vzťahov v sociálnom prostredí odsúdeného po prepustení na slobodu. Vytvára predpoklady pre podnietenie zmien v životných prioritách odsúdených osôb vo výkone trestu, pozitívnu zmenu vnímania seba a vlastného sociálneho prostredia, pre možnosť lepšieho uplatnenia účastníkov na trhu práce.

Program sa skladá z 3 samostatných tematických oblastí:
– osobná a psychologická príprava/intervencia,
– právne povedomie v oblasti človek – zviera,
– starostlivosť o psa

Spomínané oblasti sú rozdelené do 21 samostatných tém, ktoré obsahujú teoretické a praktické východiská, metódy a techniky, návrhy zážitkových aktivít a metodiku starostlivosti a socializácie psa.

Späť na “Realizácia” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko