Banská Bystrica – Kráľová

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody (VTOS) odsúdených mužov v strednom stupni stráženia a odsúdených žien v minimálnom stupni stráženia. Maximálna kapacita ústavu je 772 odsúdených osôb, z toho 753 odsúdených mužov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová a 19 odsúdených žien v Otvorenom oddelení pri LRS Kováčová.


Výstupný oddiel (VODD)

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat (NP ŠNN) zriadený priestorovo a personálne samostatný VODD.

Základné informácie o VODD
(za obdobie 10/2018 – 08/2022)
Kapacita VODD 26
Celkový počet odsúdených osôb umiestnených vo VODD
Celkový počet odsúdených osôb, ktoré ukončili pobyt vo VODD
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu ukončenia VTOS
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu podmienečného prepustenia z VTOS
Odsúdené osoby vyradené z VODD na základe Triediaceho mechanizmu
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených osôb vo VODD
332
307

235

16

56

108

Skladba odsúdených osôb vo VODD
(za obdobie 10/2018 – 08/2022)
Stredný stupeň stráženia 332

Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 6 lôžková
Izba 4 lôžková
Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie
Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť a športové aktivity
Miestnosť na samoobslužné činnosti
Pracovňa personálu NP ŠNN
Umyváreň so sprchami
Samostatná návštevná miestnosť
Samostatný vychádzkový dvorec
1
5
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci NP ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Počas implementácie NP ŠNN je priebežne sledovaná a vyhodnocovaná penologická recidíva odsúdených osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v rámci zaradenia vo VODD a z VTOS boli prepustené na základe ukončenia trestu odňatia slobody a na základe podmienečného prepustenia. Recidíva v penologickom poňatí na účely sledovania, znamená opätovný návrat do VTOS u dvoch kategórií odsúdených osôb: (1) z dôvodu odsúdenia za trestný čin spáchaný po prepustení z VTOS; (2) z dôvodu nariadenia VTOS na základe porušenia súdom uložených povinností či obmedzení v rámci skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom prepustení. Odsúdené osoby, ktoré sa opätovne vrátili do VTOS za trestný čin spáchaný pred zaradením do VODD boli z dôvodu vyššie uvedených kritérií sledovania penologickej recidívy vyradené. Údaje pravidelne aktualizujeme.

Penologická recidíva sledovaná u odsúdených osôb zaradených vo VODD v období
10/2018 – 12/2021
Rozdelenie na základe dôvodov prepustenia z VTOS
koniec trestu
(KTR)
podmienečné prepustenie
(PP)
Počet odsúdených osôb zaradených do sledovania 216 204 12
Penologická recidíva – počet odsúdených osôb 51
(23,6%)
50
(24,5%)
1
(8,3%)

Poznámka: údaje aktualizované 07.07.2022

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb a rizík odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu NP ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program
je preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory. V období od 01.01.2020 do 31.08.2022 bolo do programu zaradených 243 odsúdených osôb.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Rodina a vzťahy“. Cieľom je posilniť rodinu a vzťahy odsúdených osôb ako protektívne faktory znižovania rizika potenciálnej recidívy trestnej činnosti. Program sa zameriava najmä na zvýšenie funkčnosti a uvedomenie si hodnoty rodiny a vzťahov, ako aj miesta odsúdených osôb v týchto vzťahoch. Program v rozsahu 216 hodín viedli lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 10.05.2021 do 03.11.2021. Do programu bolo zaradených 15 odsúdených osôb, z ktorých 13 ho úspešne ukončilo.

Jednou z priorít NP ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“, v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb a to:

„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ – dva kurzy v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Do obidvoch kurzov bolo zaradených spolu 7 odsúdených osôb. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. 09.2020 do 31.08.2021.
„Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“– jeden kurz v nezávislom module „A1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Do kurzu boli zaradené 4 odsúdené osoby. Pilotné overovanie kurzu prebiehalo v období od 15.09.2020 do 30.04.2021.

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity individuálnou a skupinovou formou práce, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdené osoby zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Medzi inovatívne prístupy patrí aj platforma „Mosty“.

Predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z VTOS a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „významný zamestnávateľ/pracovné agentúry “: cieľom je nadviazať kontakty so zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce, poskytnúť podporu pri zamestnávaní, resp. uplatnení sa na trhu práce, rozvíjať pracovné skúsenosti a zručnosti prepustených odsúdených osôb a ich integráciu v komunite.
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:

Zamestnávatelia:
– Branko Nitra, a. s. Nitra – Dolné Krškany,
– Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o. Zvolen,
– Daikin Industries Czech Republic s. r. o., Plzeň,
– Najkrajšie ihriská, s. r. o. Detva,
– Mirador Banská Štiavnica,
– Pittel+Brausewetter, s. r. o. Bratislava.

Pracovné agentúry:
– Almax Work – Holding, Plzeň,
– Manuvia, a. s. Bratislava,
– Europersonal & Fabrika, a. s. Bratislava,
– ManPower Group Slovensko, s. r. o. Trnava,
– Proplusco, Addeco Slovakia, s. r. o. Bratislava,
– Index Nosluš s. r. o., Bratislava a Banská Bystrica,
– Agentúra Mamut, Nitra,
– Transfer Internacional Staff, a. s. Senec,
– Personal services, s. r. o. Trnava,
– Atena personal Slovakia, s. r. o., Banská Bystrica.

Mosty – línia „sociálne podniky“: cieľom tejto spolupráce je rozvíjať svoje pracovné zručnosti aj s možnosťou zamestnania v sociálnych podnikoch a efektívna resocializácia a sociálne začlenenie prepustených odsúdených osôb ako sociálne znevýhodnených a zraniteľných osôb.
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Registrovaný sociálny podnik Medzitrh práce Šanca pre všetkých, n. o. Banská Bystrica,
– Registrovaný sociálny podnik Pe Bonum, n. o. Banská Štiavnica,
– APZ Liptovský Hrádok, n. o,
– Ipatex s. r. o., Liptovský Hrádok.

Mosty – línia „závislosti“: cieľom je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom „Návrat“ – RDZO Zvolen
– ReSocia, n. o. Petrovce.

Mosty – línia „cirkev“: cieľom je obnoviť sociálne väzby a integrovať sa do komunity v spolupráci s cirkvami, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených osôb nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne.
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Oáza – nádej pre nový život. n. o. Bernátovce,
– Inštitút Krista Veľkňaza Žákovce,
– Dobrý pastier o. z. Bzovík,
– Dobrý pastier o. z. Kláštor pod Znievom,
– Útulok Archa Prešov,
– Nocľaháreň Efeta Prešov,
– Gréckokatolícka charita Prešov.

Mosty – línia „ZMOS“: cieľom je nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie začlenením do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Domov sociálnych služieb Harmónia Strážske,
– Útulok Michalovce,
– Útulok Rimavská Sobota,
– Mesto Banská Bystrica,
– Zariadenie sociálnych služieb Nádej, Zvolen,
– Ubytovňa „Sadka“ Banská Bystrica,
– Útulok „Nádej – šanca“ Banská Bystrica,
– Nocľaháreň „Večierka“ Banská Bystrica.

Inštitút „opustenia ústavu“

Najčastejším dôvodom jeho využitia bolo vybavenie dokladov a podpora rodinných väzieb (osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi mimo ústavu). Celkovo bol inštitút opustenia ústavu využitý od začiatku implementácie NP ŠNN do 08/2022 v 95 prípadoch.

Články o výstupnom oddiele

• Ján Lupták, 2019. Implementácia národného projektu Šanca na návrat. Slovenské väzenstvo, č. 3/2019, r. 1, s. 12-13, ISSN 2644-5816.

Fotogaléria


Vchod do VODD Banská Bystrica – Kráľová

Vchod do VODD Banská Bystrica – Kráľová

Chodba VODD Banská Bystrica – Kráľová

Informačný kiosk Banská Bystrica – Kráľová

Miestnosť na samoobslužné činnosti Banská Bystrica – Kráľová

Umyváreň so sprchami Banská Bystrica – Kráľová

Izba Banská Bystrica – Kráľová

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Banská Bystrica – Kráľová

Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť a športové aktivity Banská Bystrica – Kráľová

Vnútorné priestory pre športové aktivity Banská Bystrica – Kráľová

Vonkajšie priestory pre športové aktivity Banská Bystrica – Kráľová

Samostatný vychádzkový dvorec Banská Bystrica – Kráľová

Samostatný vychádzkový dvorec – altánok Banská Bystrica – Kráľová

Samostatná návštevná miestnosť Banská Bystrica – Kráľová

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk