Banská Bystrica – Kráľová

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody mužov v strednom stupni stráženia, Maximálna kapacita ústavu je 772 odsúdených ( z toho 753 odsúdených v ústave Banská Bystrica – Kráľová a 19 odsúdených v Otvorenom oddelení Kováčová).


Výstupný oddiel (VODD) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat zriadený priestorovo a personálne samostatný výstupný oddiel.


Chodba výstupného oddielu

Samostatná návštevná miestnosť

Základné informácie o výstupnom oddiele (ďalej len VODD)
(za obdobie 10/2018 až 06/2022)
Kapacita VODD 26
Celkový počet odsúdených umiestnených do VODD
Umiestnení (aktuálne je 26 odsúdených vo VODD)
Vyradení po ukončení celého trestu odňatia slobody
Vyradení po ukončení trestu – podmienečné prepustenie
Vyradení predčasne na základe triediaceho mechanizmu
Počet
320
230
14
50
Skladba odsúdených vo VODD
Minimálny stupeň stráženia
Stredný stupeň stráženia
Maximálny stupeň stráženia
Počet
0
320
0
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených do VODD 109
Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba (4 posteľová)
Izba (6 posteľová)
Samoobslužná miestnosť – kuchynka
Miestnosť pre individuálnu terapiu
Umyváreň so sprchami
Viacúčelová miestnosť
Samostatná návštevná miestnosť
Samostatný vychádzkový dvorec
Počet
5
1
1
1
1
1
1
1


Viacúčelová miestnosť

Samostatný vchod výstupného oddielu

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci projektu sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Recidíva v penologickom poňatí definuje zlyhanie a opätovný návrat do väzenia u dvoch kategórií v minulosti prepustených osôb po VTOS: (1) opätovne odsúdených na trest odňatia slobody nepodmienečne za spáchanie nového trestného činu po ukončení celého VTOS; (2) opätovný nástup do VTOS na základe každého protiprávneho konania znamenajúceho porušenie súdom uloženej povinnosti či obmedzení v rámci skúšobnej doby podmienečného prepustenia. (viď nasledujúci graf).

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu národného projektu ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:
Základný resocializačný a výchovný vzdelávací programje preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory (napr. zamestnanosť, závislosti a pod.). V období od 1.4.2020 do 30.6.2022 bolo do programu zaradených 238 odsúdených osôb.
Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Rodina a vzťahy odsúdených“. Cieľom je posilniť rodinu a vzťahy odsúdených osôb ako protektívne faktory znižovania rizika potenciálnej recidívy trestnej činnosti. ŠRaVVP sa zameriava najmä na zvýšenie funkčnosti a uvedomenie si hodnoty rodiny a vzťahov, ako aj miesta odsúdených osôb v týchto vzťahoch. Ďalším cieľom je zvýšenie povedomia odsúdených osôb v oblasti práv, povinností a možností rozvoja súvisiacich s rodinnými a inými vzťahmi (napr. prehĺbenie schopností odsúdených osôb budovať a udržiavať si trvalé a kvalitné medziľudské vzťahy, zvládanie náročných životných situácií súvisiacich so životom rodiny a vzťahmi a pod.). Program v rozsahu 220 hodín viedli 3 lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 10.5.2021 do 3.11.2021. Do programu bolo zaradených 15 odsúdených osôb, úspešne ho ukončilo 12 a zvyšní 3 ho z objektívnych príčin neukončilo.

Jednou z priorít národného projektu ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“, v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy – určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb v ústave a to nasledovne:
1. dva vzdelávacie kurzy „Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Kurzy absolvovalo 7 odsúdených. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. septembra 2020 a ukončené bolo 31. júla 2021, resp. 31.augusta 2021.
2. jeden vzdelávací kurz „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ v nezávislom module „A1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Kurzy absolvovali 4 odsúdení. Pilotné overovanie kurzu prebiehalo v období od 15. septembra 2020 a ukončené bolo 30. apríla 2021.

Viac o realizovaných programoch

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom oddielu, ktorí využívajú individuálne a skupinové formy práce s odsúdenými osobami. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Spolupráca v rámci platformy „MOSTY“ s organizáciami
– Závislosti – CDR Návrat RDZO Zvolen
– Zamestnanosť:
Sociálne podniky
Podnik Medzitrhu práce – Šanca pre všetkých Banská Bystrica,
PE BONUM Banská Štiavnica,
APZ Liptovský Hrádok,
IPATEX, s r.o. Liptovský Mikuláš,
Regionálne centrum sociálnej ekonomiky Banská Bystrica,

Pracovné agentúry
Manuvia a.s.
Almax work-Holding
Europersonal&Fabrika
Atena
Central work, s r.o.
Amosa, s r.o

– Zamestnávatelia:
Luto cz, s r.o.
Plast, s r.o.
Zedko, s r.o.

– Finančná gramotnosť:
CPP

Inštitút „opustenie ústavu“:

Najčastejším dôvodom využitia inštitútu voľna na opustenie ústavu je vybavenie osobných dokladov (OP, preukaz poistenca), podpora rodinných väzieb (osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi mimo ústavu);


Umýváreň výstupného oddielu

Využitie inštitútu opustenia ústavu vo VODD
(za obdobie 1/2019 až 06/2022)

Rok Počet
2019 20
2020 17
2021 32
2022 22
Celkom 91

Články o výstupnom oddiele

• Ján Lupták, 2019. Implementácia národného projektu Šanca na návrat. Slovenské väzenstvo, č. 3/2019, r. 1, s. 12-13, ISSN 2644-5816.

Samostatný vychádzkový dvor

Samoobslužná miestnosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk