Triediaci mechanizmus

Triediaci mechanizmus

Vytvorili sme nástroj na diferenciáciu odsúdených osôb a identifikáciu „rizikových“ skupín odsúdených osôb, tzv. triediaci mechanizmus určený na účely triedenia – umiestňovania odsúdených osôb do výstupného oddielu.

Základný rámec triediaceho mechanizmu na účely umiestňovania odsúdených osôb do výstupných oddielov

Cieľom nastavenia základného rámca triediaceho mechanizmu je umiestniť odsúdené osoby do výstupného oddielu:
– z pohľadu jeho schopností a možností sociálneho začlenenia,
– uplatnenia sa na trhu práce a predikcie sociálneho zlyhania (rizika opakovaného páchania trestnej činnosti),
– identifikácie „rizikovej“ skupiny pre ďalšiu prácu,
– tak aby v procese posudzovania podmienok pre umiestnenie odsúdenej osoby boli rešpektované obligatórne základné kritériá umiestnenia do výstupného oddielu alebo vyradenia z výstupného oddielu.

Takto koncipovaný rámec triediaceho mechanizmu bude možné považovať za základný postup umiestňovania odsúdených osôb do výstupného oddielu, avšak za splnenia podmienky, že držiteľom dominantnej kompetencie v rámci umiestňovania je príslušná umiestňovacia komisia daného ústavu.

Jedným z dôsledkov novovytvoreného „základného rámca triediaceho mechanizmu na účely umiestňovania odsúdených osôb do výstupných oddielov“ (a aj postupne napĺňanej filozofie a vízie) by malo byť umiestňovanie odsúdených do výstupného oddielu v maximálnej možnej miere v súlade s ubytovacími kapacitami vo výstupných oddieloch.

Späť na “Realizácia” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko