Intervencie v postpenitenciárnej oblasti

Intervencie v postpenitenciárnej oblasti

Zavretím brány väzenia sa dosah pracovníkov, ktorí pracovali s odsúdenými, končí. Existuje niekoľko základných typov orgánov a organizácií (štátnych, samosprávnych či mimovládnych), ktorých poslaním je aj pomoc prepusteným. Je dôležité, aby odborníci z týchto orgánov a organizácií vedeli pokračovať v začatej práci kolegov pôsobiacich vo väzení a poznali možnosti pomoci aj medzi sebou (ktorá z nich čo ponúka). Efektívny výsledok závisí od odbornosti a kvalitnej spolupráce. V postpenitenciárnej oblasti sa orientujeme pri intervenciách na nasledujúce typy orgánov a organizácií:

Mimovládne organizácie

Tretí (mimovládny) sektor predstavuje významnú súčasť spolupráce v rámci projektu, ktorú chceme rozvíjať na všetkých úrovniach. V rámci penitenciárnej starostlivosti plánujeme využiť odborný a praktický potenciál mimovládnych organizácií hlavne v oblasti resocializačných a výchovných vzdelávacích programov, ale napríklad aj pri práci s rodinou odsúdeného, či iných podporných mechanizmov.

V spolupráci s mimovládnymi organizáciami chceme budovať most medzi penitenciárnou a postpenitenciárnou starostlivosťou, teda vytvárať podmienky pre kontinuálny prechod odsúdeného k možnostiam ďalšej efektívnej podpory, ktorú tieto organizácie ponúkajú.

Vychádzame z myšlienky, že komplexnú a efektívnu podporu odsúdenému (resp. prepustenému) a jeho blízkemu okoliu zabezpečíme hlavne aktívnou spoluprácou odborníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a mimovládnych organizácií.

Orgány a organizácie štátnej správy a samosprávy

Verejnou mocou nedisponuje len štát, ale aj ďalšie neštátne subjekty, ktoré vykonávajú správu verejných záležitostí na troch stupňoch: štát – kraj – obec. Pozostáva z dvoch základných zložiek: štátnej správy a samosprávy.

V spolupráci s orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy, ktoré spoluvytvárajú a zabezpečujú v rámci svojich kompetencií systém postpenitenciárnej starostlivosti, máme záujem vytvárať lepšie podmienky pre efektívnejšie zapojenie odsúdeného do procesu resocializácie.

V rámci projektu chceme rozvíjať spoluprácu najmä s:

  • orgánmi štátnej správy – napr. súdmi (probačnou a mediačnou službou) či ÚPSVR
  • organizáciami štátnej správy – napr. Centrom právnej pomoci
  • organizáciami samosprávy – napr. mestami a obcami či
  • organizáciami tzv. záujmovej samosprávy – napr. ZMOS, Inštitútom sociálnej ekonomiky (ISE), Slovenskou komorou exekútorov a pod.

Akademická obec

Pod pojmom akademická obec vo všeobecnosti chápeme zamestnancov a študentov vysokých škôl. Poslanie vysokých škôl ako vrcholných vzdelávacích, vedeckých a umeleckých ustanovizní sa od vzdelávania jednotlivcov a rozvoja vedy, kultúry a zdravia s cieľom prispieť k rozvoju vedomostnej spoločnosti presúva čoraz viac aj k ďalšiemu (celoživotnému) vzdelávaniu vlastných absolventov a odborníkov z praxe či užšiu previazanosť na potreby lokálneho spoločenstva.

V kontexte projektu ŠNN a jeho cieľov je popri vzdelávaní rozhodujúcou devízou vysokých škôl vyplývajúcou z ich poslania pre spoluprácu tvorivé vedecké bádanie a s ním spojený vedecký výskum. Preto sa v rámci prehlbovania procesu prenosu existujúcich odborných poznatkov z oblasti dynamicky sa rozvíjajúcej penitenciárnej starostlivosti a potenciálu jej prepojenia s postpenitenciárnou starostlivosťou realizačný tím zameriava na:

a) vytváranie efektívnych informačných zdrojov medzi ZVJS a akademickou obcou pre plynulý prenos najnovších teoretických poznatkov a trendov z praxe – umožňujúcich skvalitnenie prípravy budúcich odborníkov v oblasti penitenciárnej starostlivosti a ďalšie vzdelávanie odborníkov z praxe a prenos vedeckých poznatkov do praxe,

b) zapojenie odborníkov z akademického prostredia do riešenia výskumných a odborných úloh spojených s realizáciou projektu ŠNN, vrátane tvorby a procesu evaluácie resocializačných, výchovných a vzdelávacích programov formou začlenenia do odborného tímu či inou formou expertnej činnosti,

c) účasť odborníkov z akademickej obce na metodických, teoreticko-vedeckých a popularizačných podujatiach organizovaných v rámci projektu ŠNN.

Späť na “Mosty” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko