Aktuality

Aktuálne informácie

V rámci projektu neustále pracujeme na napredovaní a napĺňaní nášho cieľa. Bližšie informácie o aktuálnom dianí a prebiehajúcich krokoch Vám budeme pravidelne prinášať na tomto mieste.

Zistiť viac

Nová návštevná miestnosť pre odsúdených z výstupného oddielu

Máj 2024. V rámci implementácie NP ŠNN 2 bola rekonštrukciou vytvorená nová návštevná miestnosť pre odsúdených z výstupného oddielu v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. V priestore sa nachádza okrem techniky na realizáciu videohovorov aj detský kútik či hojdačka pre najmenších návštevníkov. Podrobnejšie informácie aj fotodokumentáciu nájdete tu.

Veľtrh práce JOBspoTT

Máj 2024. Na pozvanie sociálneho kurátora – metodika (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, NP ŠNN 2) v ÚVV a ÚVTOS Košice prebehla dňa 16.5.2024 beseda o projekte zameranom na získavanie zručností pre trh práce so zamestnancami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Michaloviec. Podrobnejšie informácie aj fotodokumentáciu nájdete tu.

Konferencia „Dvadsať rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Prínosy, Výzvy, Očakávania“

Máj 2024. Zástupcovia NP ŠNN 2 sa dňa 22.5.2024 na pôde Akadémie policajného zboru v Bratislave zúčastnili vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Dvadsať rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Prínosy, Výzvy, Očakávania“. V rámci bohatého programu sekcie „Kriminológia a prevencia kriminality“ aktívne vystúpili s príspevkom na tému „Systémové opatrenia ako účinný nástroj k znižovaniu kriminality a predchádzaniu recidíve“, v ktorom predstavili hlavný cieľ NP ŠNN 2 ako aj ciele jednotlivých podaktivít.

Most v Mostoch

Máj 2024. V rámci platformy „Mosty“, ktorej cieľom je prepájať život vo výkone trestu so životom po prepustení sme rozbehli spoluprácu s medzinárodným výskumným projektom „BRIDGE“. Tento projekt úspešne funguje vo viacerých európskych krajinách a minulý rok sa doň zapojila aj Slovenská republika prostredníctvom Akadémie policajného zboru. Určený je jednotlivcom, ktorí majú obavy zo svojho sexuálneho nutkania voči deťom alebo z konzumácie nevhodného materiálu zobrazujúceho maloleté osoby. 24.mája sa nám podarilo predstaviť projekt „BRIDGE“ zástupcom jednotlivých ústavov prostredníctvom online besedy s prof. JUDr. Jozefom Meteňkom, PhD., ktorý ho odborne zastrešuje.

Školenie lektorov ŠRaVVP Zamestnanosť

Máj 2024. V dňoch 30. – 31.5.2024 sa v Liečebno – rehabilitačnom stredisku ZVJS v Omšení uskutočnilo školenie lektorov špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu (ŠRaVVP) „Zamestnanosť“, ktorého cieľom je pomôcť odsúdeným lepšie sa uplatniť na trhu práce po prepustení. Školenie sa realizovalo v spolupráci s odborom výkonu väzby a výkonu trestu GR ZVJS. Na školení bola prezentovaná trvalá udržateľnosť ŠRaVVP, štandardy, pilotné testovanie, akreditácia, ale aj konkrétny program priblížený prostredníctvom blokov zážitkových aktivít pre účastníkov školenia. Bloky zážitkových aktivít viedol nielen odborný tím NP ŠNN 2, ale aj príslušníci z výstupného oddielu ÚVTOS Nitra Chrenová.

Pracovné stretnutie k vízii spolupráce

Apríl 2024. Dňa 11. apríla 2024 sa na pôde Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny uskutočnilo pracovné stretnutie k vízii spolupráce pri implementácii národného projektu Šanca na návrat 2, financovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. Na stretnutí sa zúčastnili zodpovední zástupcovia prijímateľa projektu – poverený generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. PhDr. Adrián Baláž, MBA a partnerov projektu, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Mgr. Michal Sedliak a generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny PhDr. Peter Ormandy, MSc.

Predstavenie projektov dostupného bývania

Apríl 2024. 12. apríla sa uskutočnilo online pracovné stretnutie, kde zástupkyne dvoch mimovládnych organizácií (OZ Vagus a Tenenet, o.z.) predstavili sociálnym pracovníkom a psychológom NP ŠNN pôsobiacim v partnerských ústavoch projekty zamerané na dostupné bývanie. Ide o projekty s prvkami „housing first“ alebo „housing led“, kedy je klientom v sociálne náročnej situácii sprostredkované optimálne bývanie, ktorého časť si hradia z vlastných zdrojov a časť im je preplatená zo zdrojov projektu. Okrem samotného bývania je benefitom pre klienta sociálne poradenstvo a iné podporné služby. Cieľom týchto projektov je pomôcť ohrozeným skupinám obyvateľov, medzi ktorých radíme aj ľudí po výkone trestu odňatia slobody, aktivizovať ich potenciál.

Veľtrh práce JOBspoTT

Apríl 2024. Dňa 16. 4. 2024 sa konal v Trnave veľtrhu práce JOBspoTT, ktorého sa zúčastnili v rámci opustenia ústavu deviati odsúdení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou spoločne s personálom výstupného oddielu NP ŠNN. V rámci podujatia sa účastníci dozvedeli aktuálne informácie o pracovných ponukách, ale aj rôznorodé rady a tipy týkajúce sa oblasti zamestnávania, prípravy na pracovný pohovor a podobne. Podrobnejšie informácie a fotodokumentáciu nájdete tu.

Návšteva v ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Apríl 2024. Dňa 22.4.2024 štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Mgr. Michal Sedliak spolu s poverenou riaditeľkou kancelárie Mgr. Emíliou Halagovou, PhD. navštívili Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany. V rámci pracovnej návštevy sa zaujímali aj o aktivity a priestory, v ktorých sú umiestnení odsúdení v rámci národného projektu Šanca na návrat. Viac o návšteve aj s fotodokumentáciou si môžete pozrieť tu.

Veľkonočné pohľadnice

Marec 2024. Odsúdení mali vďaka NP ŠNN 2 možnosť popriať svojim blízkym ku veľkonočným sviatkom. Vďaka tejto pokračujúcej aktivite z NP ŠNN 1 opäť dostali veľkonočné pohľadnice, vďaka ktorým si mali možnosť sprítomniť sviatočné obdobie a prostredníctvom vlastných prianí osloviť vybranú blízku osobu. Podrobnejšie informácie a fotodokumentáciu nájdete tu.

Staršie aktuality

Podujatie Kariéra EXPO

Marec 2024. Dňa 20.3.2024 sa v Nitre na výstavisku Agrokomplex uskutočnil už druhý ročník veľtrhu, zameraného na pracovné príležitosti. Deväť odsúdených z ústavu Nitra – Chrenová sa takto malo možnosť zorientovať v aktuálnych pracovných ponukách, ale tiež sa aj dozvedieť nové zaujímavé informácie, či zorientovať sa v aktuálnych možnostiach podpory po návrate z výkonu trestu. Novinkou bola aj možnosť otestovať svoje IT zručnosti. Podrobnejšie informácie a fotodokumentáciu nájdete tu.

Enviro vychádzka v Leopoldove

Marec 2024. S prichádzajúcou jarou odsúdené osoby z ÚVTOS Leopoldov v rámci opustenia ústavu za použitia elektronického systému monitoringu osôb strávili tri hodiny v meste Leopoldov za účelom zberu odpadkov. Za tento čas sa im podarilo vyzbierať šesť 120-litrových vriec odpadu a prispieť tak ku čistejšiemu a krajšiemu mestu. Podrobnejšie informácie a fotografie z tejto udalosti nájdete tu.

Riadiaci výbor národného projektu Šanca na návrat 2

Marec 2024. Dňa 20.3.2024 sa uskutočnilo v poradí prvé zasadnutie Riadiaceho výboru národného projektu „Šanca na návrat 2“ (ďalej len „národný projekt“). Ide o prierezové pracovné zoskupenie zástupcov Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže ako prijímateľa národného projektu, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a jednotlivých partnerských ústavov ako partnerov národného projektu, ďalej zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Úradu verejného ochrancu práv, ako aj zástupcov neverejného sektora postpenitenciárnej starostlivosti a to Konzultačného a informačného centra EDUKOS a Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora ako členov Riadiaceho výboru. Riadiaci výbor je odporúčacím a schvaľovacím orgánom pre prípravu a implementáciu národného projektu. Jeho úlohou je dohľad nad strategickým smerovaním a transparentnosťou jeho implementácie.

Konferencia „Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi“

Marec 2024. Dňa 12. 3. 2024 sme sa zúčastnili 12. ročníka interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi“, ktorá sa konala na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Zástupcovia NP ŠNN 2 aktívne vystúpili s príspevkom na tému: Hodnotiace a plánovacie nástroje v národnom projekte Šanca na návrat. V rámci vystúpenia boli predstavené nástroje využívané v Zbore väzenskej a justičnej stráže na hodnotenie rizík a určenie potrieb väznených osôb. Implementáciu nástrojov tohto typu v akčnom poli Zboru väzenskej a justičnej stráže možno považovať za jeden z prvkov výskumom riadenej praxe (angl. evidence based practice) resp. aplikácie trestnej politiky riadenej vedeckými poznatkami (angl. evidence based criminal policy) v slovenskom prostredí.

Konferencia „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2024“

Marec 2024. V dňoch 22. a 23. marca 2024 sa v priestoroch Účelového zariadenia kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá – Papiernička konal 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2024“. Na konferencii bol členmi projektového tímu NP ŠNN 2 prezentovaný príspevok s názvom „Rodovo-responzívne programy vo väzenskom prostredí“. V rámci príspevku boli predstavené zahraničné resocializačné programy zohľadňujúce rodové špecifiká odsúdených žien, ako aj zámer vytvorenia multifaktoriálneho resocializačného programu pre ženy v priebehu projektu ŠNN2.

Pilotné testovanie nástroja „RIVAN“

Marec 2024. V priebehu marca sme spustili pilotné testovanie skríningového nástroja zameraného na hodnotenie rizika násilného správania vo väzenskom zariadení „RIVAN“ (Riziko Väzenského Násilia). V rámci pilotného overovania prejde testovaním skupina viac ako 40 odsúdených, u ktorých boli v rokoch 2018 – 2023 zaznamenané prípady násilia počas výkonu väzby a/alebo výkonu trestu. Výsledky pilotného testovania spracujeme a nástroj následne upravíme do finálnej podoby pripravenej na systémové využívanie v podmienkach ÚVV a ÚVTOS.

Výmena skúseností – dobrá prax

Február 2024. V rámci výmeny skúseností z dobrej praxe privítal projektový tím NP ŠNN v ÚVTOS Sučany stáž kolegov z ÚVTOS Ružomberok. V rámci stáže si mali možnosť pozrieť materiálovo – technické zabezpečenie výstupného oddielu, ale aj dozvedieť sa viac o aktivitách pre odsúdené osoby, či o realizácii resocializačného programu. Podrobnejšie informácie aj s fotodokumentáciou nájdete tu.

Spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami

Február 2024. V priebehu mesiaca naši regionálni koordinátori mapovali dobrú prax ústavov v oblasti spolupráce s mimovládnymi organizáciami. Aktívne v rôznych oblastiach spolupracujeme s viac ako 40 mimovládnymi organizáciami a centrami pre deti a rodinu. V priebehu budúceho mesiaca plánujeme veľké pracovné stretnutie s cieľom výmeny skúseností, dobrej praxe a ďalších možných prienikov spolupráce.

Skupinové aktivity pokračujú aj v rámci NP ŠNN 2

Január 2024. Aj v novom roku pokračujeme v realizácii skupinových aktivít, v rámci jednotlivých ústavov. Príkladom sú skupinové aktivity odsúdených v ÚVTOS pre mladistvých Sučany, kde sú vo výstupnom oddiele aj naďalej realizované stretnutia na témy ako napríklad sociálna komunikácia, rodinné vzťahy, závislosti či sebapoznanie. Viac si môžete pozrieť tu.

Reportáž v Televíznych novinách

Január 2024. 14.1.2024 bola v Televíznych novinách na televízii Markíza odvysielaná reportáž súvisiaca s realizáciou aktivít národného projektu Šanca na návrat. V reportáži odzneli vyjadrenia odsúdenej osoby a pracovníkov z výstupného oddielu, ale aj generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

Vianočné pohľadnice

December 2023. Vzhľadom na sviatočné obdobie Vianoc sme v mesiaci December pokračovali v dlhodobej tradícii distribúcie vianočných celinových pohľadníc na jednotlivé ústavy. Vianočné pohľadnice následne dostali k dispozícii odsúdené osoby, ktoré takto mali možnosť zaslať svojim blízkym vianočný pozdrav.

Školenie lektorov špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Finančná gramotnosť“

December 2023. V dňoch 13.-15.12 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku ZVJS v Kováčovej uskutočnilo školenie lektorov špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Finančná gramotnosť“. Na školení boli prezentované štandardy, pilotné testovanie, akreditácia, ale aj konkrétny program priblížený prostredníctvom blokov zážitkových aktivít pre účastníkov školenia. Bloky zážitkových aktivít viedol nielen odborný tím NP ŠNN 2, ale aj pracovníci z výstupného oddielu ÚVTOS Košice – Šaca.

Pracovná stáž odborných pracovníkov

November 2023. V súvislosti s implementáciou národného projektu Šanca na návrat 2 sa v novembri začala realizovať pracovná stáž odborných pracovníkov v rámci výmeny skúseností s už realizovaným projektom ŠNN 1. Cieľom stáže v partnerskom ústave je komplexne sa oboznámiť s priestorovými štandardami, vedením dokumentácie, implementáciou a realizáciou inovatívnych systémov v procese zaobchádzania s odsúdenými vo výstupných oddieloch NP ŠNN.

Odsúdení zo Šace si hľadali prácu

November 2023. V rámci podujatia „Profesia days Košice 2023“ sa v dňoch 14. a 15. novembra 2023 konal festival pracovných príležitostí. Zúčastnili sa ho aj traja odsúdení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca. Viac informácií sa dozviete tu.

Národný projekt Šanca na návrat 2 – začiatok realizácie

Október 2023. Podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bolo zavŕšené spustenie realizácie národného projektu Šanca na návrat 2, ktorého aktivity začali ku dňu 1. októbra 2023. Cieľom NP ŠNN 2 je resocializácia, posilnenie kľúčových kompetencií a aktívne začlenenie fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii do spoločnosti, na trh práce a zlepšenie ich prístupu k sociálnym službám. Realizácia projektu je plánovaná do júla 2029.

Národný projekt Šanca na návrat – dobrá prax

Október 2023. Ukončený národný projekt Šanca na návrat (9/2023) bol propagovaný ako príklad dobrej praxe súvisiacej s čerpaním eurofondov. Na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bolo zverejnené video zamerané na skúsenosti a priebeh implementácie tohto národného projektu. Video aj krátku informáciu nájdete tu.

Opäť na slobode! – nový život po väzení

Október 2023. 25. októbra bol zástupca z realizačného tímu národného projektu Šanca na návrat pozvaný do rozhovoru v rámci publicistickej relácie RTVS Kontakty. Témou relácie bolo: „Čo ma čaká vonku, keď ma pustia z basy? Ako budem žiť na slobode? Nestrhnú ma opäť drogy?“. Celý rozhovor si môžete vypočuť tu.

Workshop medzinárodného projektu na podporu rodín odsúdených

Október 2023. Dňa 25.10. sa zástupkyňa NP ŠNN PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. zúčastnila úvodného workshopu medzinárodného projektu „Společně pro větší podporu rodin odsouzených“, ktorý organizovala nezisková organizácia VOLONTÉ CZECH, o. p. s v spolupráci s talianskym partnerom neziskovou organizáciou GRAMIGNA ASSOCIAZIONE. Workshopu sa zúčastnilo viac ako 30 zástupcov 17 organizácií z troch krajín (SR, ČR, Taliansko), ktorí medzi sebou zdieľali skúsenosti, dobrú aj zlú prax v práci s rodinami odsúdených osôb. Viac informácií o workshope nájdete tu.

Celoslovenská porada pre personál zabezpečujúci vzdelávanie a kultúrnoosvetovú činnosť s väznenými osobami

Október 2023. 26.-27. októbra sa uskutočnila celoslovenská porada pre personál zabezpečujúci vzdelávanie a kultúrnoosvetovú činnosť, predmetom ktorej bolo riešenie aktuálnych problémov súvisiacich so vzdelávaním a realizáciou kultúrnoosvetovej činnosti. V rámci programu boli pozvaní aj zástupcovia národného projektu Šanca na návrat, ktorí realizovali školenie k realizácii vzdelávacích kurzov (kurz „Vzdelávanie v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti pre dospelé odsúdené osoby“ a kurz „Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti, ktoré neovládajú slovenský jazyk“). Na školení odprezentovali štandardy vytvorené v NP ŠNN, pomôcky a proces zaraďovania väznených osôb do týchto kurzov.

Konferencia „Sociálne podnikanie a sociálna ekonomika na Slovensku“

September 2023. Dňa 26.09.2023 sa zástupcovia GR ZVJS – NP ŠNN zúčastnili konferencie „Sociálne podnikanie a sociálna ekonomika na Slovensku“, ktorú organizovala Implementačná agentúra MPSVR SR Implea. Konferencia bola súčasťou národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, z ktorého zástupcami spolupracujeme pri prepájaní penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Uvedený projekt bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, kedy plánujeme nadviazať na začatú spoluprácu pri hľadaní možností uplatnenia sa na trhu práce osôb po výkone trestu prostredníctvom registrovaných sociálnych podnikov. Viac informácii o programe konferencie nájdete tu.

Ocenenie pracovníkov národného projektu Šanca na návrat

September 2023. Snahu a výsledky práce pracovníkov národného projektu Šanca na návrat ocenil 20.9.2023 poverený generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Mgr. Michal Sedliak. Národný projekt Šanca na návrat 2 bude kontinuálnym pokračovaním a rozšírením projektu do všetkých ústavov ZVJS, kde okrem Ústredia práce a sociálnych vecí pribudne nový partner – Ministerstvo spravodlivosti SR. Viac o oceňovaní aj s fotografiami nájdete tu.

Konferencia NP Rodinné poradne

September 2023. Dňa 13.9. sa zástupcovia odborného tímu NP ŠNN zúčastnili konferencie s názvom „Rodinné poradne pre všetkých“, ktorá sa konala pod záštitou ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Konferencia bola súčasťou národného projektu „Rodinné poradne“ ,s ktorého zástupcami v rámci prepájania penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti aktívne spolupracujeme. Uvedený projekt bude pokračovať aj v nasledujúcom období s rozšírením svojich služieb v rámci celého Slovenska, pôjde teda o ďalšiu možnosť podpory rodiny odsúdeného/prepusteného.

Zvyšovanie digitálnych kompetencií v ústave Banská Bystrica – Kráľová

September 2023. Ďalším z partnerských ústavov, v ktorom sme overovali vhodné postupy v oblasti vzdelávania digitálnych zručností, bol ÚVTOS Banská Bystrica – Kráľová. Kurzu „Zvyšovanie digitálnych kompetencií pre úspešnú integráciu ľudí opúšťajúcich väzenie“ v rozsahu siedmych vyučovacích hodín, sa zúčastnilo celkom 12 odsúdených mužov z výstupného oddielu. Súčasťou kurzu bolo aj zaškolenie štyroch zamestnancov ústavu. Tieto kurzy sa realizujú vo vybraných českých a slovenských väzniciach v rámci medzinárodného projektu RUBIKON CENTRUM Praha, Karlova univerzita v Prahe a EDUKOS Dolný Kubín.

Školenie v LRS Omšenie

September 2023. V prvom septembrovom týždni od 5.-8.9. 2023 prebehlo školenie ústavov v LRS Omšenie. Programom školenia boli nielen témy spojené s projektovým riadením a výstupmi národného projektu Šanca na návrat, ale aj zážitkové techniky, s ťažiskom zamerania na praktické možnosti realizácie jednotlivých modulov v jednotlivých ústavoch. Priestor na prezentáciu mali aj kolegovia ÚVTOS Nitra-Chrenová, ktorí hovorili o vlastných skúsenostiach s implementáciou národného projektu Šanca na návrat od jeho počiatkov.

Ukončili sme pilotné testovanie programu Rodina a vzťahy

August 2023. 30.8. sme úspešne ukončili pilotné testovanie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu Rodina a vzťahy v partnerskom ústave v Sučanoch. Programu sa zúčastnilo 15 odsúdených žien, ktorých spätné väzby boli prevažne pozitívne aj veľmi inšpiratívne. Týmto programom sme ukončili overovanie špecializovaných programov, ktoré sa stanú systémovou súčasťou zaobchádzania s odsúdenými.

Domov už aj s preukazom obsluhy motorových vozíkov

Júl 2023. Pomoc odsúdeným osobám v rámci národného projektu umožňuje aj prepojenie s inými projektami, ktoré svojim zameraním podporujú resocializačný proces. Výnimočnú príležitosť zvýšiť si šancu uplatnenia na trhu práce dostali vybrané odsúdené z výstupného oddielu v ÚVTOS Nitra – Chrenová vo forme absolvovania „kurzu obsluhy vysokozdvižného vozíka“ v rámci spolupráce s národným projektom „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Štyri odsúdené, ktorým bol na základe ich žiadosti poskytnutý príspevok, úspešne ukončili kurz dňa 1.7.2023, vďaka čomu získali preukaz obsluhy motorových vozíkov.

Kurz zameraný na zvyšovanie digitálnych kompetencií v ústave Nitra – Chrenová

Júl 2023. V rámci hľadania vhodných postupov v oblasti vzdelávania digitálnych zručností sa v ústave Nitra – Chrenová počas prvého júlového týždňa zúčastnilo celkom desať odsúdených žien z výstupného oddielu kurzu „Zvyšovanie digitálnych kompetencií pre úspešnú integráciu ľudí opúšťajúcich väzenie“. Prototyp vzdelávacieho kurzu v rozsahu siedmych vyučovacích hodín vytvorili a postupne ho overujú vo vybraných českých a slovenských väzniciach v rámci medzinárodného projektu RUBIKON CENTRUM Praha, Karlova univerzita v Prahe a EDUKOS Dolný Kubín. Súčasťou kurzu bolo aj zaškolenie členov odborného tímu vo výstupnom oddiele.

Distribúcia materiálov ŠNN

Júl 2023. V rámci zabezpečenia udržateľnosti NP ŠNN sme v mesiaci júl distribuovali metodické materiály súvisiace s implementáciou projektu na jednotlivé ústavy. Metodické materiály pozostávali z vytvorených programov, štandardov, ale tiež z metodík a pracovných listov vytvorených pre výučbu vzdelávacích kurzov „Vzdelávanie dospelých osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti (vrátane dospelých so špeciálnymi vzdelávacími potrebami)“ a „Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“. Veríme, že distribúcia týchto materiálov povedie ku zvýšeniu udržateľnosti výsledkov projektu aj po ukončení jeho implementácie.

Schválenie zámeru NP ŠNN 2

Jún 2023. 27. júna sa uskutočnilo 2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021-2027 pre Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ. V rámci zasadnutia bol komisiou jednohlasne schválený zámer národného projektu „Šanca na návrat 2“.

Letné hry odsúdených

Jún 2023. ÚVTOS pre mladistvých Sučany dňa 28. júna 2023 opäť organizovalo podujatie s dlhoročnou tradíciou „Letné hry odsúdených“. Na podujatí si odsúdení mali možnosť zmerať sily v rôznych druhoch športových disciplín, čo bolo spojené aj s odovzdávaním vysvedčení a osvedčení. Podujatia sa zúčastnili odsúdení muži a mladiství z výstupného oddielu. Medzi pozvanými boli aj zástupcovia z generálneho riaditeľstva, komisár pre deti, riaditelia škôl a triedni učitelia zo škôl, ktoré odsúdení navštevujú.

„Aplikácia Good-Lives-Model“ v českom väzenstve

Jún 2023. Dňa 27.6.2023 sa na pozvanie organizátora zúčastnili zástupcovia NP ŠNN v Prahe záverečnej konferencie projektu „Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“, ktorú organizovala nezisková organizácia VOLONTÉ CZECH, o. p. s v spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby České republiky.
Programom záverečnej konferencie bolo predstaviť a oboznámiť prítomných s výsledkami projektu, ktorého cieľom bolo implementovať a pilotne overiť dlhodobý terapeutický program „Good – Lives – Model“ do českého väzenstva a štandardizovať nový dlhodobý terapeutický program pre páchateľov násilnej trestnej činnosti.
V rámci prezentácie výsledkov projektu nám bolo poskytnutých množstvo zaujímavých a podnetných informácií, v ktorých sme našli paralely aj s NP ŠNN. V neformálnej časti sme si vymenili skúsenosti aj s ďalšími účastníkmi podujatia v oblasti penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti a nevyhnutnosti podpory prepustených osôb pri integrácii do spoločnosti.

Debatka

Jún 2023. V ústave Leopoldov v rámci projektu Debatka Renáty Ďurišovej hosťoval tanečný súbor Lúčnica aj s jej generálnym riaditeľom. Tejto príjemnej aktivity sa zúčastnili aj odsúdení z výstupného oddielu, ktorí napiekli domácu jablkovú a makovú štrúdľu. Viac informácií o tejto aktivite nájdete tu.

Zúčastnili sme sa X. ročníka konferencie „Kriminologické dny“

Jún 2023. V dňoch 19. až 21. júna 2023 sa zástupcovia NP ŠNN (5 zástupcov GR ZVJS a 2 zástupcovia partnerského ústavu Nitra-Chrenová) zúčastnili desiateho ročníka medzinárodnej konferencie „X. KRIMINOLOGICKÉ DNY“, ktorú organizovala Česká kriminologická společnost v spolupráci s Právnickou fakultou a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Prahe. Konferencia bola tematicky zameraná na rôzne aspekty kriminality a jej súčastí. Všetci naši zástupcovia na konferencii aktívne vystúpili s príspevkom a prezentáciou. Zahraničným kolegom predstavili resocializačné a výchovné vzdelávacie programy, zaobchádzanie s odsúdenými ženami vo výstupnom oddiele, výstupy z projektu, vývoj, obsah a výsledky pilotných overovaní nástroja na hodnotenie rizika spôsobenia závažnej ujmy po prepustení z väzenského zariadenia. Predstavili tiež kioskovú aplikáciu Holup, ktorá bola vyvinutá pre klientov výstupného oddielu na podporu resocializačného procesu.

Participatívne prerokovanie zámeru národného projektu Šanca na návrat 2

Jún 2023. V polovici júna sme s organizáciami verejnej a mimovládnej sféry uskutočnili participatívne online stretnutie, na ktorom sme predstavili zámer NP Šanca na návrat 2. Po predstavení nasledovala podnetná diskusia so zástupcami organizácií, ktorí vyjadrili pozitívne očakávania z budúcej spolupráce.

Záverečné zasadnutie Riadiaceho výboru

Jún 2023. V LRS Kováčová sa uskutočnilo v poradí jedenáste a zároveň záverečné zasadnutie Riadiaceho výboru NP ŠNN. Na zasadnutí bol predstavený aktuálny stav projektu, jeho najdôležitejšie výstupy, ako aj zámer NP ŠNN 2. Členovia sa oboznámili so štyrmi novými dokumentmi a následne prebehla odborná diskusia. Milým prekvapením bolo ocenenie členov Riadiaceho výboru generálnym riaditeľom ZVJS.

Možnosti zapojenia duchovných ordinariátov pôsobiacich v ZVJS do vytvárania mostov

Jún 2023. Zástupca NP ŠNN Ing. Miroslav Špánik, PhD. sa na pozvanie biskupského vikára Vikariátu ZVJS pplk. Mgr. Petra Nižníka zúčastnil 13. júna 2023 v Mlynskej doline „Pracovného stretnutia duchovných ordinariátov pôsobiacich v ZVJS“. V rámci programu prítomným kňazom priblížil hlavné výstupy národného projektu Šanca na návrat, podrobnejšie priblížil platformu MOSTY, konkrétne spoluprácu s cirkvami. Následne predstavil postupy, umožňujúce kňazom ľahšie sa zapojiť do procesu sprevádzania odsúdených osôb, ktoré sa po výkone trestu odňatia slobody vracajú do svojho prirodzeného prostredia.

Výnimočné medzinárodné ocenenie

Jún 2023. ZVJS je členom „Európskej organizácie väzenských a nápravných služieb“ (EuroPris). Jednou z foriem, ktorú v rámci spolupráce aktívne využívame, je medzinárodná výmena informácií umožňujúcich využívanie inovatívnych prístupov na základe dôkazov a dobrej praxe. Ako nástroj šírenia príkladov dobrej praxe EuroPris využíva už druhý rok udeľovanie cien za najinovatívnejšie projekty v európskych väzenských a nápravných zariadeniach pod názvom „Prison Achievement Award“. Práve aplikácia projektu Šanca na návrat v našom historicky najstaršom ústave v Ilave bola vybraná medzi päť najinovatívnejších projektov nominovaných európskymi väzenskými službami za rok 2023. Predstavuje to pre nás významné ocenenie našej doterajšej práce a znak správneho smerovania do budúcnosti. Viac o udeľovaní cien nájdete na webstránke ZVJS a EuroPris.

Zručnosti pre život

Jún 2023. Dňa 6. júna 2023 sme sa zúčastnili podujatia „Podpora rozvoja zručností pre život v meniacom sa svete“, ktoré organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Európskeho roku zručností. Aj takéto vzdelávania sú pre nás dôležité v rámci orientácie v nových trendoch vzdelávania dospelých a podpory rozvoja ich zručností v neustále sa meniacom svete.

Šanca na návrat „Cez lupu“

Jún 2023. 3. júna 2023 sme boli hosťami v publicistickej relácii RTVS „Cez lupu“ v zastúpení hlavného projektového manažéra JUDr. Jakuba Ľorka, PhD. a manažéra metodického riadenia PaedDr. Jána Spišiaka. Celá relácia bola venovaná národnému projektu Šanca na návrat. Súčasťou bola aj reportáž priamo z výstupného oddielu a vstup riaditeľa Centra pre deti a rodiny, zameriavajúceho sa na resocializáciu, ktorý sa venoval problematike postpenitenciárnej starostlivosti. Reportáž si môžete pozrieť tu .

Restoratívne prvky v trestnej justícií sú témou aj pre slovenské väzenstvo

Máj 2023. Hlavný projektový manažér NP ŠNN JUDr. Jakub Ľorko, PhD. sa v dňoch 23. až 25. mája 2023 zúčastnil medzinárodnej konferencie organizovanou Konfederáciou európskej probácie na tému „Probácia a restoratívna justícia ako alternatívy k trestu odňatia slobody v európskom rámci“. V rámci medzinárodných skúseností sa pri uplatňovaní prvkov restoratívnej justície ukazuje ako kľúčová úzka spolupráca všetkých zainteresovaných aktérov v trestnej justícii, väzenské služby nevynímajúc. V rámci jednotlivých workshopov bola vyzdvihovaná potreba cielených intervencií, ktoré v rámci NP ŠNN predstavujú špecializované programy, pričom ich využitie v budúcnosti má potenciál aj pri iných druhoch trestov nespojených s odňatím slobody.

Vystúpili sme v rámci programu kňazských rekolekcií v Hronskom Beňadiku

Máj 2023. Zástupca NP ŠNN doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., MBA a biskupský vikár Vikariátu ZVJS pplk. Mgr. Peter Nižník vystúpili 11. mája 2023 v rámci programu kňazských rekolekcií Nitrianskej diecézy v Hronskom Beňadiku. Prítomným kňazom priblížili prácu duchovných v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Prezentovali NP ŠNN, platformu MOSTY a v rámci línie zameranej na spoluprácu s cirkvami sa zamerali na možnosti prepojenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti o odsúdené osoby, ktoré sa po výkone trestu odňatia slobody vracajú do svojho prirodzeného prostredia.

Školenie sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov v problematike radikalizácie a extrémizmu

Máj 2023. V dňoch 2. až 4. mája 2023 sa uskutočnilo školenie sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov v problematike radikalizácie a extrémizmu. Školenie lektorsky viedli Mgr. Ondřej Kolář, PhD. (aktuálne akademický pracovník na Policejní akademii ČR) a Mgr. Tomáš Kubín, ktorí dlhodobo pôsobili vo Väzenskej službe ČR. V štrnásť hodinovom bloku prednášok sa venovali témam a otázkam súvisiacim s problematikou radikalizácie a extrémizmu, ich prejavmi, detekcii, ale aj väzenským tetovaniam. Témou bolo tiež vzdelávanie personálu a online prostredie, ako aj predstavenie analytického nástroja na detekovanie extrémizmu.

Spoločné témy projektov v otázkach restoratívnej justície

Apríl 2023. Dňa 18. a 19. apríla 2023 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uskutočnilo v Bratislave v priestoroch hotela TATRA konferenciu k národnému projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“. V súvislosti s prezentáciou výsledkov implementácie nástrojov alternatívneho riešenia sporov cestou využitia mediácie a nástrojov restoratívnej justície v rámci projektu boli na záverečnú konferenciu pozvaní aj zástupcovia NP ŠNN. V rámci prvkov restoratívnej justície bola ako spoločné pole pôsobnosti národných programov identifikovaná oblasť efektívnych intervencií pre odsúdené osoby. V tomto smere NP ŠNN zaujal najmä špecializovanými resocializačnými a výchovnými vzdelávacími programami – ich tvorbou, pilotným overovaním, štandardizáciou a akreditáciou ich realizátorov. Potenciál daných programov presahuje “múry“ väzenských zariadení, keďže sú vytvorené na základe kriminogénnych faktorov vlastných páchateľom trestných činov bez ohľadu na štádium trestného konania. Do budúcna ide o cenné know-how, ktoré je po odbornej modifikácii aplikovateľné aj pri iných druhoch trestov a trestnoprávnych inštitútov, rešpektujúc princípy restoratívnej justície.

Prezentácia projektu v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

Apríl 2023. Dňa 13. apríla 2023 sa v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konala konferencia pod názvom „Aktuálne problémy trestnej politiky“ s medzinárodnou účasťou. Za NP ŠNN vystúpila Mgr. Daniela Košecká, PhD. s príspevkom „Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy národného projektu Šanca na návrat a ich efektivita“. Vo svojom vstupe uviedla základné fakty o národnom projekte, priblížila metódy merania efektivity realizovaných programov a oboznámila publikum s predbežnými výsledkami hodnotenia efektivity programov z ich pilotného overovania.

Veľkonočné pohľadnice ako moderná tradícia

Apríl 2023. Rovnako ako pred rokom, aj teraz sme pre odsúdené osoby zaradené do VODD v desiatich partnerských ústavoch pripravili malý darček – celinové pohľadnice s veľkonočnou tematikou. Väčšina z 850 pohľadníc, do ktorých odsúdené osoby v rámci tvorivých a duchovných terapeutických aktivít vpisovali pár slov pre svojich najbližších, si určite našli správnych adresátov, s ktorými sa už čoskoro po ukončení pobytu vo výstupnom oddiele stretnú.

Veľkonočné sviatky vo výstupných oddieloch

Apríl 2023. Súčasťou tradícií spojených s príchodom jari, ktorú si každý z nás nesie so sebou od raného detstva a spája sa so znovuzrodením či rodinou, sú aj kresťanské Veľkonočné sviatky. Vo výstupných oddieloch všetkých desiatich partnerských ústavov sa na ich príchod pripravovali a prežívali ich spolu, hoci inak ako v kruhu svojich najbližších. Vďaka reportáži v správach RTVS (od 23:29 min.) si môžete priblížiť ich priebeh u odsúdených mužov v Želiezovciach a vďaka aktualite na webstránke ZVJS zas u odsúdených žien v Nitre – Chrenová.

Prezentácia projektu na celosvetovom sympóziu

Marec 2023. Dňa 27. až 30. marca 2023 sa v Porte, Portugalsku konalo 3. medzinárodné sympózium nápravného výskumu s témou „Nápravná reintegrácia a úvahy o tom, čo funguje“, organizované ICPA, EuroPris a Generálnym riaditeľstvom pre reintegráciu a väznice Portugalska . Sympózia sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov z celého sveta a rečníci predniesli svoje príspevky v plenárnych panelových diskusiách a v paralelných tematických workshopoch. Na sympóziu Slovenskú republiku, ZVJS a NP ŠNN prezentovali npor. JUDr. Jakub Ľorko, PhD. a PhDr. Martin Lulei, PhD. s témou prezentácie „Projekt Šanca na návrat – praktické výstupy a vedecké zistenia z inovatívneho systému podpory pre odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody umiestnených vo výstupných oddieloch na Slovensku“. Možno konštatovať, že prezentácia o NP ŠNN vzbudila všeobecný záujem účastníkov sympózia, a to vzhľadom na bohatú rozpravu v rámci panelovej diskusie, ale aj samotných dotazov jednotlivcov. Záujem a uznanie príspevku bolo vyzdvihnuté aj pri záverečnom sumarizačnom hodnotení rokovacieho dňa, kde boli informácie o príspevku NP ŠNN uvedené ako prvé v poradí (zaujala najmä aplikácia HOLUP).

Projekt ako súčasť aktuálnych otázok trestného práva v teórii a praxi

Marec 2023. Dňa 7. marca 2023 sa na Akadémii Policajného zboru v Bratislave konala interdisciplinárna celoštátna vedecká konferencia pod názvom „Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi“ s medzinárodnou účasťou. Za NP ŠNN aktívne vystúpil jeho hlavný projektový manažér npor. JUDr. Jakub Ľorko, PhD. na tému „Kriminologický profil odsúdeného za sexuálne trestné činy“. Účastníkom konferencie priblížil ako vypracovanie kriminologického profilu páchateľa môže prispieť k efektívnejšiemu poznaniu páchateľa pomocou zovšeobecnenia charakteristických znakov, ktorými páchatelia sexuálnej trestnej činnosti disponujú. Pozornosť prezentácie bola rovnako venovaná špecializovaným resocializačným a výchovným vzdelávacím programom, ktoré sú na mieru šité páchateľom podľa ich špecifických potrieb a rizík.

Školenie personálu VODD k novej metodike

Marec 2023. Dňa 20. marca 2023 sa uskutočnilo online školenie sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov, ktoré bolo zamerané na tému posilnenia finančnej gramotnosti odsúdených osôb prostredníctvom ich aktívnej participácie. Kolegom sme predstavili súbor nových aktivít, ktorých cieľom je naučiť odsúdené osoby vo výstupnom oddiele racionálne uvažovať o zabezpečovaní základných životných potrieb súvisiacich so stravou a hygienou. Odsúdené osoby absolvujú skupinu aktivít, ktoré sú zamerané na orientáciu v cenových ponukách obchodných reťazcov, prípravu jedálnička, „rozumné“ nakupovanie a pod. Za „odmenu“ dostanú balíček trvanlivých potravín a hygienických pomôcok. Cieľom tejto iniciatívy je tiež posilnenie prvkov motivácie a aktívnej participácie u odsúdených osôb v duchu hesla „nič nie je zadarmo“.

O aktivitách našich výstupných oddielov v Slovenskom väzenstve

Marec 2023. V najnovšom vydaní časopisu Slovenské väzenstvo č. 1/2023 približujeme život vo výstupných oddieloch prostredníctvom tém spojených s bežným životom každého z nás. V článku „Minister ochutnal štedrovečernú kapustnicu v ústave Leopoldov“ sa dozviete ako sa vo výstupnom oddiele oslavoval Štedrý deň. Článok „Prepustenie trochu inak“ umožní nahliadnuť do toho, ako naši kolegovia z VODD v ústave Košice pomáhajú odsúdenému po ukončení trestu odňatia slobody počas jeho prvých krokov na slobode. Podmienkam a rôznym formám vzdelávania v ústave Nitra-Chrenová, vytvoreným aj vďaka národnému projektu Šanca na návrat, je venovaný článok „Vzdelávanie odsúdených žien v podmienkach ÚVTOS Nitra-Chrenová“ .

Šanca pre psie oči v RTVS

Marec 2023. Príbehy dávajú nášmu snaženiu zmysel a vedia lepšie sprostredkovať pochopenie ostatných. Potvrdila to aj televízna relácia RTVS „Najvernejší“, ktorá vo svojom šiestom diele, odvysielanom 5. marca 2023, predstavila príbeh psa z útulku Iggyho. Iggy sa dočasne zhostil úlohy socializačného psa v leopoldovskej väznici. Príbeh o vzájomnej pomoci psa a dvoch odsúdených na ceste spoza mreží, ktorý predstavil divákom benefity programu „Šanca pre psie oči“, môžete nájsť v archíve RTVS.

Možnosti spolupráce s národným projektom Rodinné poradne

Február – Marec 2023. Národný projekt „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ je už štvrtým národným projektom, s ktorým sme začali spoluprácu v rámci previazania penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Na celkom dvoch online stretnutiach (3. a 22. marca 2023) sa zúčastnili nielen zástupcovia NP Rodinné poradne (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Inštitút pre výskum práce a rodiny), ale aj zástupcovia MPSVaR SR. Prediskutovali a identifikovali sme prienik potrieb klientov oboch projektov a následne vyšpecifikovali možnosti konštruktívnej spolupráce so zameraním na odsúdené osoby a ich rodiny. Vo výstupných oddieloch budú na ich základe priebežne prebiehať informačné kampane.

Výstupy projektu sme prezentovali na konferencii v Brne

Február 2023. Dňa 14. februára 2023 sa v priestoroch Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Nové jevy v ekonomické kriminalitě“. Aktívne vystúpenie hlavného projektového manažéra NP ŠNN npor. JUDr. Jakuba Ľorka, PhD. odznelo v rámci prvého bloku príspevkov z oblasti „Kriminologická a trestněpolitická východiska“ s témou prezentácie „Prevencia majetkovej kriminality v podmienkach slovenského väzenstva“. Zástupca ZVJS v prezentácii účastníkom konferencie priblížil NP ŠNN, jeho päťročnú implementáciu a výstupy, a to najmä v kontexte majetkovej kriminality. Špeciálna pozornosť prezentácie, ale aj účastníkov konferencie, bola venovaná resocializačným a výchovným vzdelávacím programom. Tieto sú dôležitým preventívnym faktorom pri recidíve a ich potenciál presahuje “múry“ väzenských zariadení, keďže sú pro futuro modifikovateľné a aplikovateľné aj pri iných druhoch trestov.

Spustili sme realizáciu špecializovaného programu „Rodina a vzťahy“

Február 2023. V partnerskom ústave v Sučanoch sme spustili realizáciu špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Rodina a vzťahy“. Program sa zameriava hlavne na upevnenie, budovanie, obnovenie rodinných a iných blízkych väzieb odsúdených osôb. Orientuje sa na posilnenie funkcií rodiny, uvedomenie si hodnoty rodiny a vzťahov, ako aj miesto odsúdených osôb v týchto vzťahoch. Do programu nastúpilo 15 odsúdených žien.

Vystúpili sme v rámci programu kňazských rekolekcií

Január 2023. Zástupca NP ŠNN doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., MBA. a Biskupský vikár Vikariátu ZVJS mjr. Mgr. Peter Nižník vystúpili 26. januára 2023 v rámci programu kňazských rekolekcií Banskobystrickej diecézy v Badíne. Prítomným kňazom priblížili prácu duchovných v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Prezentovali NP ŠNN, platformu MOSTY a v rámci línie zameranej na spoluprácu s cirkvami sa zamerali na možnosti prepojenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti o odsúdené osoby, ktoré sa po výkone trestu odňatia slobody vracajú do svojho prirodzeného prostredia.

Aktualizovaný leták CRA

Január 2023. Do časti „Na stiahnutie – Informatívne dokumenty a dôvodové správy“ sme pridali aktualizovaný leták CRA – Nástroj na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti, ktorý je voľne dostupný na stiahnutie. Leták obsahuje základné informácie o nástroji, popis k výsledkom jeho pilotného overovania, ako aj ďalšie nástroje hodnotiace riziká a identifikujúce potreby väznených osôb využívané Zborom väzenskej a justičnej stráže.

Vysvätenie priestorov NP ŠNN

Január 2023. Pripojili sme sa k viacerým kolegom, ktorí využili ponuku mjr. Mgr. Petra Nižníka, biskupského vikára Vikariátu ZVJS, a nechali sme vysvätiť naše kancelárske priestory. Otec Nižník nás 12. januára navštívil u nás „na Šanci“ a udelil nám tzv. „trojkráľové požehnanie“.

Zrealizovali sme školenie lektorov

Január 2023. Prostredníctvom platformy Webex sa online formou 24. januára uskutočnilo školenie lektorov v špecializovanom resocializačnom a výchovnom vzdelávacom programe „Rodina a vzťahy“. Program plánujeme realizovať v partnerskom ústave v Sučanoch. Lektorský kolektív tvoria 4 odborníčky z praxe – z oblasti sociálnej kurately, probačnej služby, sociálnych služieb, aj mimovládneho sektora. Predstavili sme im samotný program, ako aj všetky jeho organizačné súčasti. Tešíme sa na zaujímavú a podnetnú spoluprácu.

Rozhovor v rádiu Lumen

Január 2023. Zástupcovia národného projektu Šanca na návrat prijali pozvanie do diskusnej relácie rádia Lumen s názvom „Vitaj doma, rodina!“. Relácia sa venovala možnostiam návratu trestaných a prepustených osôb z väzenia. V relácii sa dozviete o cieľoch národného projektu, vzdelávaní odsúdených osôb, spolupráci s cirkevnými inštitúciami a ďalšími zaujímavými aktérmi. Relácia sa vysielala v dvoch častiach, a to 15. januára a 22. januára. Obe relácie si môžete vypočuť z archívu rádia Lumen tu: https://www.lumen.sk/archiv-play/158959.

Vzdelávanie odsúdených osôb

Január 2023. V spravodajstve televízie JOJ bola 7. januára odvysielaná reportáž zameraná na špecifiká vo vzdelávaní odsúdených osôb. Priestor dostala nielen pedagogická práca, ale aj Väzenský šlabikár, ktorý bol vytvorený ako podporný výučbový materiál v rámci kurzu „Vzdelávanie dospelých osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti (vrátane dospelých so špeciálnymi vzdelávacími potrebami)“. Reportáž si môžete pozrieť tu: Práca s negramotnými väzňami (noviny.sk).

Vianoce vo výstupnom oddiele

December 2022. Odsúdené osoby vo výstupnom oddiele sa tiež usilujú spríjemniť si vianočné sviatky a vytvoriť si tú správnu atmosféru. Tento rok mali možnosť poslať celinové vianočné pohľadnice svojim blízkym, aktívne spolupracovať pri varení vianočných jedál a pečení koláčov. Prostredníctvom prípravy vianočných balíčkov pre seniorov sa zapojili aj do charitatívnej činnosti. Vo vysielaní TV JOJ bola 25. decembra 2022 odvysielaná reportáž o priebehu týchto sviatkov vo výstupnom oddiele Košice – Šaca. Reportáž si môžete pozrieť tu: Takto oslávili Vianoce väzni vo výstupnom oddiele (noviny.sk).

Zasadnutie Riadiaceho výboru

December 2022. Koncom roka sa nám podarilo kombinovanou formou (prezenčne aj online) zrealizovať už desiate zasadnutie Riadiaceho výboru NP ŠNN. Na zasadnutí bol už tradične prezentovaný aktuálny stav výstupov projektu. Členovia výboru prediskutovali a schválili dokumenty, na ktorých pracoval odborný tím projektu.

Pracovné stretnutie so sociálnymi kurátormi – metodikmi

December 2022. Náš projektový partner Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (sekcia rodiny, odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) usporiadal pracovné stretnutie zamerané na reflexiu implementácie NP ŠNN v kontexte realizácie jeho aktivít. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia riešiteľského tímu NP ŠNN z Generálneho riaditeľstva ZVJS. Hlavnou obsahovou náplňou stretnutia boli prezentácie jednotlivých sociálnych kurátorov – metodikov, ktoré reflektovali ich činnosť a spoluprácu ako s príslušníkmi ZVJS, tak aj so sociálnymi kurátormi pre plnoleté fyzické osoby. Súčasťou prezentácií boli kazuistiky klientov, ktoré zrkadlili dobrú prax a podčiarkli nezastupiteľné miesto spomínaných odborníkov pri prepájaní penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti.

Prevencia kriminality – výzva spoločnosti a Terciárna prevencia v širšom sociálnom kontexte

December 2022. V dňoch 6. – 7.12.2022 sa konala na pôde Akadémie policajného zboru Bratislava medzinárodná vedecká konferencia (MVK) zameraná na rokovanie o aktuálnych opatreniach a aktivitách, ktoré sú realizované so zreteľom na predchádzanie páchania kriminality. Pozvanie na MVK prijali aj zástupcovia NP ŠNN, ktorí prítomným vo svojom vystúpení predstavili implementáciu inovatívnych systémov v procese penitenciárneho zaobchádzania, ktoré vedú k zníženiu recidívy pod názvom: „Prevencia kriminality v kontexte implementácie národného projektu Šanca na návrat“. Počas dvojdňového rokovania MVK odznelo veľa hodnotných príspevkov domácich aj zahraničných účastníkov. Naše vystúpenie zaujalo účastníkov zo zahraničia a v rámci neformálnych rokovaní bol vytvorený priestor na výmenu skúseností aj osobných kontaktov k ďalšej spolupráci.

Stretli sme sa s kolegami z partnerských ústavov

December 2022. Zrealizovali sme metodické stretnutie s našimi kolegami z partnerských ústavov, ktoré sa uskutočnilo 5.12.2022. Stretnutie prebehlo online formou a bolo zamerané na detaily prípravy vianočných sviatkov v ústavoch. Naši kolegovia naplánovali s odsúdenými osobami vo výstupných oddieloch písanie vianočných pohľadníc, zdobenie medovníkov, výrobu vianočných pozdravov a ďalšie aktivity.

Predstavili sme NP ŠNN odborníkom pôsobiacim v bezplatných dlhových poradniach

December 2022. Po stretnutí so zástupcami Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo, ktorí nám predstavili svoj projekt, sme zrealizovali ďalšie stretnutie. 1.12.2022 sme organizovali školenie pre odborníkov z NP BDP, ktoré bolo spojené s predstavením národného projektu Šanca na návrat. Identifikovali sme viaceré možnosti vzájomnej spolupráce a riešenia finančných problémov našich spoločných klientov.

Stali sme sa súčasťou Slovenskej platformy dlhového poradenstva

November 2022. 30.11.2022 sa uskutočnilo 1. stretnutie Slovenskej platformy dlhového poradenstva, ktorej sme sa stali súčasťou. Ide o iniciatívu, ktorá v SR vznikla z podnetu Európskej siete pre spotrebiteľské dlhy (ECDN). Popri iných aktivitách ECDN zastrešuje európske organizácie bezplatného dlhového poradenstva nadmerne zadlženým ľuďom. Tento druh poradenstva už v plnej miere funguje v 14 krajinách EÚ. Cieľom iniciatívy je nárast efektivity slovenského dlhového poradenstva, čo predstavuje pridanú hodnotu pre občanov aj spoločnosť ako celok.

O problematike znižovania recidívy v kontexte implementácie NP ŠNN na podcaste denníka SME

November 2022.Nízka úroveň elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti, či dokonca negramotnosť, predstavujú významnú prekážku pre osobnostný rozvoj a spoločenské uplatnenie človeka. O to náročnejšie je to v prípade ľudí, ktorí sa snažia znovuzačleniť do spoločnosti po návrate z výkonu trestu. Jedna z garantov NP ŠNN PhDr. Zuzana Valentovičová, PhD., LL.M. v rozhovore pre diskusnú reláciu Zuzany Kovačič Hanzelovej hovorila o tejto problematike a otázkach súvisiacich s implementáciou NP ŠNN. Rozhovor nájdete tu.

Rozbiehame spoluprácu s NP Bezplatné dlhové poradenstvo

November 2022. Dňa 16.11.2022 sa pre našich pracovníkov v ústavoch uskutočnilo online informačné stretnutie a školenie, ktoré viedli zástupcovia národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo. Keďže práve dlhy sú jeden z najväčších problémov odsúdených osôb, cieľom stretnutia bolo získanie komplexného prehľadu o činnosti bezplatných dlhových poradní a nadviazanie spolupráce za účelom predchádzania opakovaného zadlžovania sa odsúdených osôb. Okrem našich kolegov z partnerských ústavov sa stretnutia zúčastnili aj sociálni pracovníci ostatných ústavov.

Druhá šanca vo formálnom vzdelávaní. Aktuálne otázky, pohľady z praxe a perspektívy rozvoja

November 2022. Dňa 15.11.2022 sa na pôde Rektorátu Prešovskej univerzity v Prešove Consilium Maius konala konferencia v rámci riešenia projektu APVV-18-0018. Program bol zameraný na vyučovanie v školách druhej šance z perspektívy učiteľa a dospelého učiaceho sa pri príležitosti 25. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove.
Pozvanie na predmetnú konferenciu prijali aj zástupcovia NP ŠNN, ktorí prezentovali tému: „Vzdelávanie väznených osôb na Slovensku v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže“. V rámci prezentácie predstavili prítomným o.i. aj národný projekt Šanca na návrat a vzdelávanie v modulárnych kurzoch:
– Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti, ktoré neovládajú slovenský jazyk,
– Vzdelávanie dospelých osôb (vrátane dospelých so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti.

Spätná väzba od odsúdených osôb k aplikácii HOLUP

November 2022. V dňoch 10. – 11. novembra 2022 sme v partnerských ústavoch ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov a ÚVTOS a ÚVV Ilava uskutočnili prieskum zameraný na spätnú väzbu odsúdených osôb na kioskovú aplikáciu HOLUP. Prieskum pozostával z troch častí: 1. spätná väzba, 2. testovacie úlohy pred kioskom a 3. dotazník spokojnosti používateľov s aplikáciou. Veľmi nás potešila vďačnosť odsúdených osôb a frekvencia s ktorou aplikáciu využívajú. Vyzbierali sme podnetné informácie, ktoré nám pomôžu v ďalšom napredovaní a snahe urobiť aplikáciu ešte efektívnejšou pre ich potreby. Všetky podnety sme zaevidovali a rozdelili do priorít. Sme radi, že aplikácia pomáha pri hľadaní práce, ubytovania a radí používateľom v ďalších krokoch ich budúceho života. Vďaka zrealizovanému prieskumu bude ďalšia verzia kioskovej aplikácie HOLUP vylepšením už existujúcej a prinesie pre odsúdené osoby nové možnosti.

Článok v Hospodárskych novinách

Október 2022.18. októbra 2022 bol zverejnený článok zaoberajúci sa špecifikami života v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová, obsahujúci tiež informácie z Výstupného oddielu v kontexte národného projektu „Šanca na návrat“. Článok nájdete tu: BRAINEE.sk – Život v ženskej väznici v Nitre: Budíček o 5:15, milostné vzťahy a 11 druhov jedál (reportáž) (hnonline.sk).

Pokračujeme v pilotnom overovaní vzdelávacích modulárnych kurzov pre odsúdené osoby v rámci podaktivity 1.4 Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny NP ŠNN

Október 2022.V rámci pokračovania NP ŠNN sa nám podarilo od 15. októbra 2022 v partnerských ústavoch (ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou a ÚVTOS Košice – Šaca) otvoriť dva vzdelávacie kurzy a to „Vzdelávanie dospelých osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti (vrátane dospelých so špeciálnymi vzdelávacími potrebami)“. Obsahom kurzu je jazyková a slohová zložka, zdokonaľovanie čítania a písania, čítanie a písanie s porozumením a numerická gramotnosť. Cieľom tejto edukácie je optimálny rozvoj komplexnej osobnosti odsúdených osôb s rešpektovaním ich osobitostí, špeciálnych výchovných a vzdelávacích potrieb vyplývajúcich z viacnásobných postihnutí a dosiahnutie čo najväčšieho stupňa ich socializácie. Vo vybraných partnerských ústavoch (ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, ÚVTOS Banská Bystrica – Kráľová a ÚVTOS pre mladistvých Sučany) od 15. októbra 2022 pokračujeme tiež v pilotnom overovaní modulárneho vzdelávacieho kurzu „Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“. Otvorili sme tri modulárne kurzy, ktoré sú zamerané na výučbu slovenského jazyka v nezávislých moduloch (A1, A2). Cieľom daných kurzov je naučiť uvedenú skupinu odsúdených osôb komunikovať v slovenskom jazyku alebo sa v ňom zdokonaliť a tiež prispieť ku eliminácii možných konfliktov, ktoré by mohli byť spôsobené jazykovou bariérou, neznalosťou prostredia, ako aj špecifickými podmienkami, v ktorých sa odsúdené osoby aktuálne nachádzajú.

Zúčastnili sme sa medzinárodnej konferencie VICTIMS OF CRIME

Október 2022.V dňoch 13. – 14. októbra 2022 usporiadala Probačná a mediačná služba spolu s Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky medzinárodnú konferenciu v pražskom kongresovom centre pri príležitosti českého predsedníctva Rady EÚ. Na dvojdňovom stretnutí, ktoré bolo tematicky zamerané na obete trestných činov a možnosti restoratívneho prístupu v probácii a väzenstve, sa zúčastnili experti z celej Európy, ako aj zástupca NP ŠNN. Viac informácii nájdete tu: https://www.pmscr.cz/ohlednuti-za-konferenci-victims-of-crime/

Technika nás posúva vpred aj v skupinových aktivitách

Október 2022.V dňoch 12. – 13. októbra 2022 sme absolvovali podnetné pracovné stretnutie, ktoré bolo zamerané na zdieľanie dobrej praxe v oblasti využitia informačných technológií pri realizácii online skupinových aktivít s klientmi. Stretnutie sa konalo v priestoroch OLÚP, n.o. Predná Hora a zúčastnili sa ho zástupcovia GR ZVJS, OLÚP, n.o. Predná Hora a Budúcnosť, n.o. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností s prácou v online priestore a identifikácia možností spolupráce v rámci prepojenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti o odsúdené osoby, ktoré majú problém so závislosťou.

Zorganizovali sme ďalšie školenie pre sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov

Október 2022.V súvislosti s implementáciou projektu sa v dňoch 10. – 12. októbra 2022 v Liečebno-rehabilitačnom stredisku ZVJS Kováčová uskutočnilo celoslovenské školenie pre všetkých sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov NP ŠNN. Školenie bolo zamerané na riešenie aktuálnych otázok aplikačnej praxe spojených s predĺžením projektu. Spolu s účastníkmi sme sa vrátili k náročným situáciám v projekte, z ktorých si vymenili skúsenosti a dobrú prax. Edukačná časť školenia bola zameraná na motivačné činitele v praxi, ako aj na špecifiká práce s odsúdenými osobami, pochádzajúcimi z rómskej komunity.

Vystúpenie na plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska

Október 2022.Zástupca NP ŠNN vystúpil prostredníctvom online prenosu na 103. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska. Prezentovali národný projekt, platformu MOSTY a v rámci spolupráce s cirkvami sa zamerali na možnosti prepojenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti o odsúdené osoby, ktoré sa po výkone trestu odňatia slobody vracajú do bežného života. Prítomní biskupi súhlasili s predloženým návrhom na spoluprácu a so zaradením aktivít do permanentnej formácie kňazov vo farnostiach s cieľom ich potenciálneho zapojenia do postpenitenciárnej starostlivosti o bývalé odsúdené osoby.

Zúčastnili sme sa medzinárodného workshopu o podmienečnom odklade trestu odňatia slobody

Október 2022.Podmienečný odklad trestu odňatia slobody je v post-komunistických krajinách štatisticky najčastejšie ukladaným trestom. Hlbšie medzinárodné skúsenosti o jeho účinnosti a vplyve na riziká opätovného odsúdenia páchateľov však doposiaľ chýbali. Preto sme privítali možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom online workshope „Suspended prison sentences are the most commonly imposed sanctions in post-communist Europe“, ktorý zorganizovala Karlova univerzita v Prahe dňa 7. októbra 2022, pričom na podujatí vystúpili zástupcovia desiatich krajín.

Predĺženie národného projektu Šanca na návrat do septembra 2023

September 2022.Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil 8. augusta 2022 zmenu vyzvania pre národný projekt Šanca na návrat. V súvislosti s tým prebehla aj zmena Zmluvy o NFP, ktorú nasledoval dodatok k zmluve s účinnosťou od 27. septembra 2022. Týmito dokumentami sa upravuje doba trvania projektu Šanca na návrat, ktorý sa predlžuje o 12 mesiacov – jeho ukončenie sa posúva zo septembra 2022 na september 2023. Dôvodom posunu ukončenia implementácie projektu je potreba predĺženia realizácie projektových aktivít vzhľadom na celospoločenskú situáciu vzniknutú pandémiou Covid-19, ktorá zapríčinila oneskorenia plánovaných výstupov riešiteľského tímu, nutnosť prerušenia programov a prác s odsúdenými. Merateľný ukazovateľ „Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia“ sa zvýšil z 3 200 na 3 600 osôb.

Zúčastnili sme sa diskusie o problematike závislostí u odsúdených osôb

September 2022.Dňa 29. septembra 2022 sa jeden z garantov národného projektu PhDr. Martin Lulei, PhD. zúčastnil online diskusie realizovanej Centrom poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n.o., Nitra. Témou diskusie bola problematika závislostí odsúdených osôb. Národný projekt Šanca na návrat s uvedenou organizáciou dlhodobo spolupracuje, napr. v rámci prípravy a pri pilotnom overovaní špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu v oblasti závislostí, či pri zabezpečení pokračovania liečby závislostí u osôb po ukončení výkonu trestu odňatia slobody.

Rozhovor o aspektoch duchovnej práce s odsúdenými osobami v Rádiu Slovensko

September 2022.Národný projekt Šanca na návrat v rámci platformy MOSTY rozvíja spoluprácu aj s cirkvami. Preto sme využili možnosť osloviť nielen laickú verejnosť, ale aj odborníkov a katolíckych kňazov vystúpením v relácii Hosť nedeľného Dobrého rána v Rádiu Slovensko , ktorá bola odvysielaná 25. septembra 2022. Väzenský dekan mjr. PhDr. Juraj Malý sa v rozhovore venoval najmä duchovnej práci s odsúdenými nielen v rámci pobytu v ústave, ale aj potrebe ich ďalšieho sprevádzania po ukončení trestu odňatia slobody.

Zúčastnili sme sa konferencie duchovných a misijných spolupracovníkov v ústavoch ZVJS

September 2022.Úrad Ekumenickej pastoračnej služby ZVJS zorganizoval medzinárodnú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj cirkevné organizácie spolupracujúce pri práci s odsúdenými osobami. Konferencia sa konala v účelovom zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže Kováčová v dňoch 20. a 21. septembra 2022. Za národný projekt Šanca na návrat vystúpil na konferencii hlavný odborný garant PhDr. Martin Lulei, PhD. s príspevkom o vplyve duchovného vedenia na dynamickú bezpečnosť v ústavoch. Viac informácii o konferencii nájdete tu: Konferencia duchovných a misijných spolupracovníkov v ústavoch ZVJS (ecav.sk).

Registrované sociálne podniky – pracovné príležitosti pre každého

September 2022.Pomocnú ruku pri hľadaní práce znevýhodneným alebo zraniteľným osobám, vrátane osôb po výkone trestu, podávajú registrované sociálne podniky, s ktorými v rámci platformy MOSTY úzko spolupracujeme. Sociálne podniky aktuálne zamestnávajú takmer 6 000 ľudí, z toho viac ako polovicu tvoria ľudia s rôznym znevýhodnením, či už zdravotným alebo sociálnym. Jednou z možností ako osloviť registrovaný sociálny podnik je cez Katalóg sociálnych podnikov . Katalóg obsahuje podrobné informácie o vyše 300 registrovaných sociálnych podnikoch na Slovensku, vrátane nových pracovných príležitostí.

Zúčastnili sme sa konferencie s názvom “25 rokov príležitostí na zmenu”

September 2022.Prijali sme pozvanie a zúčastnili sme sa konferencie s názvom “25 rokov príležitostí na zmenu (v systéme starostlivosti o osoby, ktoré majú skúsenosť s užívaním psychoaktívnych látok)”, ktorú organizovalo centrum pre deti a rodinu Retest. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia rôznych subjektov z mimovládnej a verejnej sféry. Národný projekt Šanca na návrat s CDR Retest aktívne spolupracuje, čo bolo ako príklad dobrej praxe spomenuté v niekoľkých prezentáciách.

O výsledkoch Šance na návrat v Slovenskom väzenstve

September 2022.V najnovšom vydaní časopisu Slovenské väzenstvo č. 2/2022 predstavujeme dlhodobé výsledky národného projektu vo viacerých oblastiach. V článku „Vzdelávanie v rámci národného projektu Šanca na návrat“ sa dozviete o líniách vzdelávania odsúdených osôb a personálu, realizovaných počas projektu. Článok „Pilotné overovanie špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov“ podrobnejšie ozrejmí celý proces overovania špecializovaných programov pre odsúdené osoby od ich prípravy až po vyhodnotenie efektivity. Prístupom našich kolegov vo VODD v ústave Hrnčiarovce nad Parnou pri budovaní, udržiavaní a posilňovaní sociálnych kontaktov odsúdených osôb s civilným prostredím, je venovaný článok „Extramurálne aktivity vo výstupnom oddiele“.

Uvedenie aplikácie pre odsúdené osoby do ostrej prevádzky

September 2022.Odsúdené osoby môžu odteraz využívať aplikáciu „HOLUP“, bežiacu na kioskoch umiestnených priamo vo výstupných oddieloch. Aplikácia „HOLUP“ ponúka pomoc pri hľadaní zamestnania, ubytovania a ďalšie dôležité informácie, ktoré sú zamerané najmä na pomoc pri začlenení sa do života na slobode po ukončení výkonu trestu odňatia slobody.

Ukončili sme pilotné overovanie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Druhá šanca“

August 2022.Ďalším špecializovaným resocializačným a výchovným vzdelávacím programom, ktorý sme úspešne pilotne overili v partnerskom ústave Hrnčiarovce nad Parnou, bol program s názvom „Druhá šanca“. Program v celkovom rozsahu 150 hodín je zameraný na odsúdených mužov dopúšťajúcich sa násilia v partnerských vzťahoch. Do programu nastúpilo 10 účastníkov a v riadnom termíne ho ukončilo 8, pričom 2 boli podmienečne prepustení počas jeho trvania.

Účasť na diskusii v rámci medzinárodnej konferencie

August 2022.Práca s mladistvými a mladými dospelými v priebehu výkonu trestu odňatia slobody si vyžaduje špecifický a inovatívny prístup. Naši zástupcovia preto využili možnosť online účasti na medzinárodnej konferencii „From Harm to Hope – Youth Interventions against Domestic Abuse“, ktorá sa konala 17. až 19. augusta 2022 v írskom Dubline. Otázkami k prezentovaným príspevkom a zapojením sa do panelových diskusií sme získali aktuálne poznatky a podnety pre prácu s danou cieľovou skupinou v oblasti riešenia skorého zneužívania alebo násilného správania v rodinných a partnerských vzťahoch.

Ukončili sme evaluáciu špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Chcem sa zmeniť“

Júl 2022.Zrealizovali sme komplexnú evaluáciu ďalšieho špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu s názvom „Chcem sa zmeniť“, ktorý bol pilotne overovaný v ústave Sučany. Stretnutia sa v spomínanom ústave zúčastnili tvorcovia programu, ako aj lektori a zástupcovia projektového tímu. Jeho cieľom bolo viesť odbornú diskusiu a zaevidovať všetky opodstatnené návrhy na zmeny, doplnenia a príklady dobrej praxe.

Generálny riaditeľ ZVJS udelil pilotné akreditácie pre špecializované a výchovné vzdelávacie programy

Júl 2022.Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže akceptoval odporúčacie stanovisko Pilotnej akreditačnej komisie pre špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy. Vybraným subjektom, ktoré splnili všetky potrebné kvalifikačné kritériá, udelil akreditáciu. Spolu dostalo akreditáciu 36 žiadateľov (31 fyzických osôb a 5 právnických osôb), ktorí prešli tak formálnym, ako aj odborným hodnotením. Zoznam akreditovaných subjektov je zverejnený na našej webovej stránke v časti „Realizácia – Resocializačné programy“.

„Šanca na návrat: Príbehy z praxe“ v časopise České vězeňství

Júl 2022.V rámci propagácie čiastkových výsledkov národného projektu Šanca na návrat, publikoval autorský kolektív v časopise České vězeňství článok s názvom „Šanca na návrat: Príbehy z praxe“. Článok obsahuje základné informácie o projekte, vrátane troch prípadových štúdií odsúdených osôb a má za cieľ zvyšovať informovanosť o realizácii projektu v susednej Českej republike.

Národný projekt očami našich sociálnych kurátorov – metodikov

Jún 2022.V najnovšom vydaní časopisu Slovenské väzenstvo č. 1/2022 predstavujeme systémový prístup pri rozvoji prepojenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, ako ho vnímajú naši sociálni kurátori – metodici. V článku „Ako každodenne staviame mosty“ sa dozviete o ich nezastupiteľnej úlohe v tíme pomáhajúcich pracovníkov vo VODD a článok „Zamestnávateľ bez predsudkov“ je venovaný konkrétnemu príkladu dobrej praxe, ktorú rozvíjame v rámci platformy „MOSTY“.

Ukončili sme pilotné overovanie programu „Chcem sa zmeniť“

Jún 2022.Úspešne sme ukončili pilotné overovanie ďalšieho špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Chcem sa zmeniť“, ktorý je určený mladistvým odsúdeným. Program sa zameriava na elimináciu násilných prejavov správania, ale aj na ďalšie oblasti resocializácie. Realizoval sa v ústave v Sučanoch, kde ho úspešne ukončilo 8 odsúdených osôb. Pre ich spätné väzby sme sa vybrali priamo do ústavu. S účastníkmi sme prebrali ich postrehy a námety na obsah a aktivity programu. Účastníci hodnotili program ako užitočný a zmysluplný.

Výstupy národného projektu na celoslovenskej porade sociálnych pracovníkov

Jún 2022.Celoslovenská porada sociálnych pracovníkov ZVJS je každoročne sa opakujúca akcia, ktorej sa zúčastňujú sociálni pracovníci pôsobiaci v ZVJS. Delia sa o svoje starosti a radosti, príklady dobrej praxe a výzvy do budúcnosti. Na tohtoročnej porade sme prezentovali najdôležitejšie výstupy a výsledky národného projektu Šanca na návrat, nakoľko viaceré z nich by sa mali stať súčasťou ich ďalšej praxe. Spätné väzby a reakcie zo strany účastníkov boli pozitívne a o nové poznatky prejavili veľký záujem. Práve osvetu a disemináciu výsledkov považujeme za dôležitú súčasť našej práce, preto sa tešíme na ďalšie podobné príležitosti.

Návšteva ministerky spravodlivosti SR v ÚVTOS Nitra-Chrenová

Máj 2022.ÚVTOS Nitra-Chrenová navštívili dňa 24. 5. 2022 ministerka spravodlivosti SR Mgr. Mária Kolíková a štátny tajomník rezortu Mgr. Ondrej Dostál. Hostí sprevádzali generálny riaditeľ ZVJS plk. Mgr. Róbert Mudronček, riaditeľ ÚVTOS Nitra-Chrenová plk. Mgr. Michal Sedliak a hlavný projektový manažér Národného projektu „Šanca na návrat“ npor. JUDr. Jakub Ľorko, PhD. Počas prehliadky bol hosťom odprezentovaný obsah odborných intervencií, ktoré sa počas pobytu vo VODD realizujú (napr. resocializačné programy) a aktuálne materiálno-technické zabezpečenie výstupného oddielu – upravené ubytovacie a spoločenské priestory v súlade so štandardmi. V rámci pobytu vo VODD majú odsúdené ženy k dispozícii aj kiosk s aplikáciou HOLUP, ktorého funkcionality sú zamerané hlavne na pomoc pri začlenení sa do života na slobode po prepustení z výkonu trestu. Z možností, ktoré aplikácia ponúka, si pani ministerka počas diskusie s odsúdenými ženami vyskúšala vyhľadať vhodné ubytovanie a prácu. Informáciu o návšteve a podmienkach práce s odsúdenými ženami vo VODD v ÚVTOS Nitra-Chrenová prinieslo až 28 webstránok vrátane webovej stránky MS SR. Informovalo o nej rádio Lumen či RTVS, Hospodárske noviny a TASR.

Záverečný medzinárodný seminár je úspešne za nami

Máj 2022.V dňoch 25. až 27.5.2022 sa v Bratislave v priestoroch Hotela SOREA REGIA uskutočnil Záverečný medzinárodný seminár národného projektu Šanca na návrat, ktorý sa konal pod záštitou ministerky spravodlivosti SR. Počas troch dní celkovo 122 priamych a 95 online účastníkov získalo vďaka 21 vystúpeniam komplexnejší prehľad o procese prípravy a implementácii projektu, jeho hlavných výstupoch a perspektívach ich udržateľnosti. Vďaka prof. Durnescu z Rumunska a prof. McNeill zo Škótska sa účastníci seminára dozvedeli aj o trendoch v oblasti procesu reintegrácie v zahraničí. Priami účastníci sa mohli zapojiť aj do jedného z troch workshopov zameraných na prácu s odsúdenými osobami prostredníctvom zážitkových techník. Počas seminára sa uskutočnilo aj priame spojenie a online diskusia s odsúdenými z ústavu Ilava prostredníctvom platformy Cisco Webex. Účastníci seminára vyjadrili spokojnosť nielen s priebehom a obsahom podujatia (vieme na základe ankety), ale aj so samotnou realizáciou a významnými prínosmi národného projektu pre ďalší rozvoj práce s odsúdenými osobami s cieľom predísť ich recidíve a zvýšiť ich uplatnenie na trhu práce. O podujatí sa dočítate aj v nasledujúcej tlačovej správe .

Zasadnutie Riadiaceho výboru

Máj 2022.V poradí deviate zasadnutie Riadiaceho výboru NP ŠNN sa uskutočnilo v dňoch 9. a 10. 5. 2022 v Kováčovej. Zasadnutie bolo dôležitým medzníkom z hľadiska vyhodnotenia naplnenia cieľov národného projektu a podkladov prezentovaných na záverečnom medzinárodnom seminári. Členovia výboru schválili celkom 17 dokumentov a oboznámili sa so 7 dokumentami.

Zasadnutie akreditačnej komisie

Máj 2022.Pre členov Pilotnej akreditačnej komisie GR ZVJS pre špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy sme 18. mája zrealizovali informačné stretnutie. Na stretnutí boli členovia informovaní o zameraní a spôsobe odborného hodnotenia programov a následne im bol zriadený prístup k žiadostiam, ktoré ďalej hodnotili. Prvé zasadnutie akreditačnej komisie sa konalo 30. mája 2022 online formou prostredníctvom aplikácie Cisco Webex. Členovia komisie hodnotili spolu 62 žiadostí od 36 žiadateľov.

O prínosoch národného projektu k reintegrácii na medzinárodnom fóre

Máj 2022.Výmena skúseností a príkladov dobrej praxe s domácimi aj zahraničnými odborníkmi je jedným zo základných prístupov aplikovaných v národnom projekte Šanca na návrat. Preto sme prijali pozvanie a 17. mája 2022 sme sa on-line zúčastnili na medzinárodnej konferencii „Praktyczne wyzwania pracy readaptacyjnej“ v poľských Katoviciach. Za ZVJS vystúpil hlavný projektový manažér JUDr. Jakub Ľorko, PhD., ktorý sa vo svojom príspevku zameral najmä na možnosti digitalizácie vybraných procesov vo výstupných oddieloch a aplikáciu Kiosk pre odsúdené osoby – HOLUP. Jeho vystúpenie si môžete pozrieť tu (od 7:21 min. po 45:22 min.).

Zorganizovali sme „Deň rodiny“ pre odsúdené osoby z výstupných oddielov v ÚVTOS Ilava a ÚVTOS pre ženy Nitra-Chrenová

Apríl – Máj 2022.Jedným z pilierov práce s odsúdenými osobami pri znižovaní nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia a ich resocializácii je posilňovanie rodinných väzieb či rodičovských kompetencií. V rámci národného projektu Šanca na návrat sme v dvoch ústavoch zorganizovali „Deň rodiny“. Odsúdené osoby z ÚVTOS Ilava a ÚVTOS Nitra-Chrenová tak mali možnosť stráviť plnohodnotný čas so svojimi blízkymi. Celodenný program bol plný spoločných rodinných zážitkových aktivít, ktoré odsúdeným osobám, ich rodinám a aj našim pracovníkom vo VODD vytvárajú do budúcnosti priestor pre ďalšiu podporu rodinných väzieb. 29. apríla 2022 sa traja odsúdení z ÚVTOS Ilava stretli s deviatimi rodinnými príslušníkmi v malebnom prostredí Trenčianskej Závady (mestská časť Nemšovej). Dňa 7. mája 2022 sa sedem odsúdených žien z ÚVTOS Nitra-Chrenová stretlo s 19 rodinnými príslušníkmi v Kultúrnom dome Zobor.

Záverečný medzinárodný seminár národného projektu Šanca na návrat

Máj 2022. Pozývame Vás na Záverečný medzinárodný seminár národného projektu Šanca na návrat, ktorý sa uskutoční v termíne od 25.5.2022 do 27.5.2022 v Bratislave. Cieľom seminára je predstaviť filozofiu a prípravu národného projektu Šanca na návrat, projektové výstupy, výskum a prax, hodnotenie efektívnosti resocializačných programov, vzdelávacie aktivity a mnoho ďalšieho. Aby bola umožnená účasť všetkým záujemcom, seminár bude realizovaný kombinovane – prezenčnou aj online formou, nakoľko počet prezenčných účastníkov je limitovaný. Prihlásiť sa môžete do 10.5.2022 prostredníctvom elektronického formulára, ktorý spolu s ďalšími informáciami nájdete tu: Záverečný seminár národného projektu Šanca na návrat .
Program

O Šanci na návrat v TV JOJ

Apríl 2022. Národnému projektu Šanca na návrat sa podarilo osloviť viacero cieľových skupín príspevkami v niekoľkých reláciách TV JOJ. Tomu, ako trávili a prežívali veľkonočné sviatky odsúdené osoby vo výstupných oddieloch, sa venovala reportáž v Krimi novinách. Ďalšia reportáž popisuje priebeh prípravy na život na slobode počas pobytu vo výstupnom oddiele. V Novinách o 12:00 hlavný garant národného projektu v krátkom vstupe predstavuje základné ciele projektu a jeho výstupy. Prijali sme aj pozvanie do podcastu TV JOJ , v ktorom naši dvaja zástupcovia v rozhovore priblížili ciele, priebeh realizácie projektu a jeho prínosy.

Začali sme overovať špecializovaný program „Druhá šanca“

Apríl 2022. V partnerskom ústave v Hrnčiarovciach nad Parnou sme začali pilotne overovať špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Druhá šanca“. Program je zameraný na oblasť násilia v partnerských vzťahoch, v rámci ktorého sa venuje témam ako vzťah k sebe samému, láska a partnerský vzťah, život v partnerstve, budovanie empatie voči obetiam násilia a pod. Do programu nastúpilo 10 účastníkov.

Prijali sme viac ako 60 žiadostí o akreditáciu, ktoré následne prešli formálnou kontrolou

Apríl 2022. V priebehu mesiacov január a február mohli fyzické a právnické osoby, ktoré splnili kvalifikačné kritériá, požiadať o akreditáciu špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. Prijali sme 62 žiadostí od 36 žiadateľov (31 fyzických osôb a 5 právnických osôb), ktoré sme podrobne skontrolovali a v prípade potreby vyzvali žiadateľov na doplnenie či opravu. Aktuálne sú žiadosti pripravené na odborné posúdenie akreditačnou komisiou.

Aktuálne témy vo väzenstve v kontexte trestnej justície

Apríl 2022. Úspech národného projektu je závislý od skutočnosti, ako sa dokážu uplatniť jeho výstupy v praxi – nielen v tej v rámci ZVJS. Dňa 7.4.2022 preto naši dvaja zástupcovia prednášali sudcom, prokurátorom a vyšším súdnym úradníkom v rámci vzdelávacej aktivity Justičnej akadémie SR s názvom „Aktuálne témy vo väzenstve v kontexte trestnej justície“. JUDr. Jakub Ľorko, PhD. predstavil základné línie implementácie národného projektu a výstupy z pohľadu prínosov pre prax trestnej justície. PhDr. Martin Lulei, PhD. prezentoval hodnotiace nástroje vyvíjané a používané v podmienkach ZVJS u osôb vo výkone trestu odňatia slobody. Hodnotiace nástroje sa využívajú na predikciu rizika recidívy, určenie resocializačnej prognózy, na predikciu rizika spôsobenia závažnej ujmy bezprostredne po prepustení z väzenského zariadenia, na identifikáciu rizikových kriminogénnych faktorov a určenie potreby absolvovať príslušný resocializačný program.

Akcia „Veľkonočné pohľadnice“

Apríl 2022. V januári 2022 sme objednali 700 kusov celinových pohľadníc (so známkami) s Veľkonočnou tematikou, v priebehu marca sa vo výstupných oddieloch desiatich partnerských ústavov uskutočnili spoločné stretnutia v rôznej podobe – niekde si porozprávali o význame a symbolike Veľkej noci, niekde to brali ako súčasť väčších príprav na tieto najväčšie kresťanské sviatky v roku. Všetky však mali jedno spoločné – písanie, snáď aj viac ako dvoch, veľkonočných pohľadníc s kristologickým motívom od P. M. Bohúňa, ktoré ako formu podpory komunikácie s vonkajším svetom odsúdení dostali, a ktoré si v týchto dňoch už vyberajú zo svojich poštových schránok ich najbližší či známi.

O národnom projekte Šanca na návrat na stretnutí so zahraničnými odborníkmi na pôde ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Marec 2022. V rámci rozvoja spolupráce s mimovládnym sektorom sme na pôde ústavu Sučany privítali odborníkov v oblasti trestnej justície, penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti z Veľkej Británie, Holandska, Českej republiky a Slovenska. V rámci medzinárodného projektu „Spoločne za systémové zmeny v trestnej justícii“, organizovaného o. z. KIC EDUKOS Dolný Kubín, predstavili garanti projektu PhDr. Zuzana Valentovičová, PhD., LL.M., a PhDr. Martin Lulei, PhD. národný projekt Šanca na návrat. Prezentácia sa týkala tvorby resocializačných programov, nástrojov na hodnotenie rizík, akreditácie, spôsobu ako budovať „mosty“ medzi postpenitenciárnou a penitenciárnou sférou, pilotného overovania špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov, modulárnych kurzov a aplikácie HOLUP. Hostia mali možnosť navštíviť priestory ústavu a výstupného oddielu. Prezentácie a prehliadka podnietili zaujímavú diskusiu a výmenu medzinárodných skúseností.

Účasť na medzinárodnej konferencii v Krakove

Marec 2022. V dňoch 28. a 29. marca 2022 sa na pôde Pedagogickej univerzity v Krakove konala medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Sociálny rozmer postpenitenciárnej pomoci: príprava na život na slobode odsúdených seniorov“. So svojím príspevkom na tému „HOLUP – Kiosk application for inmates“ (HOLUP – aplikácia Kiosku pre odsúdených) vystúpili PhDr. Zuzana Valentovičová, PhD., LL.M. a JUDr. Jakub Ľorko, PhD.

Mosty k slobode

Marec 2022. V najnovšom vydaní časopisu Slovenské väzenstvo č. 4/2021 predstavujeme víziu, ciele a výhody systémového prístupu pri rozvoji prepojenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, ktorú rozvíjame v rámci platformy „MOSTY“. V článku sa venujeme aj jej piatim hlavným líniám – oblastiam, ktoré sú kľúčové pri snahe o začlenenie prepusteného do riadneho života po ukončení výkonu trestu. Článok si môžete prečítať tu: Mosty k slobode .

Pracovné stretnutie s národným projektom Bezplatné dlhové poradenstvo

Marec 2022. V súvislosti s implementáciou národného projektu Šanca na návrat sa v rámci aktivít platformy „MOSTY“ uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo. Cieľom daného projektu je nielen pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale aj zmeniť jeho celkové postoje, správanie, finančnú gramotnosť a rozpočtovú zodpovednosť tak, aby aktívne predchádzal opakovanému zadlženiu sa. S uvedeným subjektom rokujeme o možnostiach a formách spolupráce.

Pilotné overovanie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Šanca pre psie oči“ úspešne ukončené

Marec 2022. V ÚVTOS a ÚVV Leopoldov sme v období október 2020 až marec 2022 zrealizovali pilotné overenie časovo aj personálne najnáročnejšej trojmesačnej časti programu Šanca pre psie oči. Daná časť bola zameraná na individuálnu prácu psychológa s odsúdenými osobami a starostlivosť o psa. V rámci troch skúšobných cyklov sa zapojilo celkom šesť odsúdených osôb z VODD. Úlohy pomocníkov pri resocializácii odsúdených osôb sa postupne zhostili psíkovia z útulku vo Veľkom Mederi v zložení Rocco, Gery, Iggy a Martin.

Pripravujeme „Deň rodiny“

Február 2022. „Deň rodiny“ sa bude realizovať pilotne s menšou skupinou osôb v priebehu mesiacov apríl až máj v ústavoch na výkon trestu Ilava a Nitra – Chrenová. Akcia je primárne zameraná na deti odsúdených osôb a ich rodičov. Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít, spoločného občerstvenia a odovzdania vlastnoručne vyrobených darčekov, budú mať odsúdené osoby možnosť prežiť so svojimi deťmi intenzívny čas podporujúci vzťahy mimo priestorov výkonu trestu odňatia slobody.

Spustili sme realizáciu špecializovaného programu „Chcem sa zmeniť“

Február 2022. V partnerskom ústave v Sučanoch sme spustili realizáciu špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Chcem sa zmeniť“, ktorý je určený mladistvým odsúdeným. Program sa zameriava hlavne na elimináciu násilných prejavov správania, ale aj na ďalšie oblasti resocializácie. Do programu nastúpilo 8 účastníkov.

Pripravujeme záverečný seminár národného projektu Šanca na návrat

Február 2022. Aktuálne sme vo fáze aktívnych príprav záverečného seminára NP ŠNN, ktorý sa uskutoční 25. – 27. mája 2022. Seminára sa zúčastní cca. 160 osôb, budú prezentované výsledky projektu, vystúpia prizvaní zahraniční hostia (napr. prof. Fergus McNeill zo Škótska, prof. Ioan Durnescu z Rumunska), budú sa realizovať rôzne workshopy a plánujeme aj priame online stretnutia s odsúdenými umiestnenými vo výstupných oddieloch alebo záznamy z nich. O detailoch seminára vás budeme včas informovať.

Vytvárame akreditačnú komisiu

Február 2022. V súvislosti so zverejnenou výzvou na predloženie žiadostí o získanie akreditácie špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov, oslovujeme spolupracujúce organizácie a odbornú verejnosť. Naším cieľom je vytvoriť akreditačnú komisiu zloženú z odborníkov z penitenciárnej a postpenitenciárnej praxe, ktorá bude posudzovať všetky žiadosti o akreditáciu, ktoré prešli formálnou kontrolou.

Vo všetkých partnerských ústavoch sme vytvorili podmienky pre spoluprácu so sociálnymi podnikmi

Február 2022. Spolu s Inštitútom sociálnej ekonomiky a 8 regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky sme rozšírili proces zamestnávania odsúdených po ich ukončení výkonu trestu. Jeho implementáciu z doterajších 4 ústavov sme zvýšili na všetkých 10 partnerských ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Prostredníctvom anonymizovanej digitalizovanej databázy a s podporou regionálnych centier sociálnej ekonomiky majú sociálne podniky možnosť výberu potenciálnych uchádzačov, ktorí prejavia záujem využiť možnosť zamestnania v sociálnych podnikoch.

Ukončili sme evaluáciu ďalšieho špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu

Február 2022. Zrealizovali sme komplexnú evaluáciu ďalšieho špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu s názvom Rizikové skupiny zo segregovaných komunít, ktorý bol pilotne overovaný v ústave Košice – Šaca. Pre spätnú väzbu od účastníkov programu sme vycestovali do spomínaného ústavu, kde sme s účastníkmi viedli skupinové rozhovory a získali od nich aj písomné hodnotenie. S lektormi programov sme sa stretli online.

Spustili sme výzvu na predloženie žiadostí o získanie akreditácie špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov

Január 2022. Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady uvedené vo výzve, môžu predložiť žiadosť o akreditáciu špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. Požiadať o akreditáciu jedného alebo viacerých ŠRaVVP je možné do 20. februára 2022. Po získaní akreditácie sa žiadateľ stáva akreditovaným subjektom, čo mu zabezpečí možnosť uchádzať sa o realizáciu ŠRaVVP v ktoromkoľvek ústave, kde sa daný ŠRaVVP bude realizovať. Viac informácií nájdete priamo vo výzve.

Školenie o nástroji NP ŠNN pre sociálne podniky

Január 2022. V súvislosti s implementáciou národného projektu Šanca na návrat sa uskutočnilo online školenie zástupcov regionálnych centier sociálnej ekonomiky IA MPSVR SR a zástupcov vybraných sociálnych podnikov. Školenie sa zameralo na sprístupnenie a možnosti využitia digitalizovaného nástroja NP ŠNN pre sociálne podniky – anonymizovanej databázy obsahujúcej údaje o klientoch – záujemcoch o prácu v sociálnych podnikoch.

Pracujeme na výstupnej analýze

Január 2022. Vzhľadom k blížiacemu sa koncu implementácie národného projektu Šanca na návrat (september 2022) sme začali pracovať na jednom z finálnych dokumentov projektu – výstupnej analýze. Bude obsahovať najmä hlavné výstupy projektu a jednotlivých podaktivít podľa žiadosti o NFP, vedecké výsledky a výstupy z analytických dokumentov a zahŕňa tiež oblasť publicity. Súčasťou budú aj informácie týkajúce sa trvalej udržateľnosti a sumarizácia hlavných zmien dosiahnutých implementáciou národného projektu.

Uskutočnili sme ďalšie školenie pre sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – tentokrát nielen z partnerských ústavov

Január 2022. Nový rok sme otvorili školením s psychológmi, sociálnymi pracovníkmi a sociálnymi kurátormi. Školenie sa uskutočnilo online formou a zúčastnilo sa ho 57 pracovníkov. Okrem kolegov z národného projektu „Šanca na návrat“ sa ho zúčastnili aj zástupcovia GR ZVJS a zástupcovia nepartnerských ústavov (Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom a Ružomberok). Hlavným bodom programu bolo prezentovanie práce vo výstupných oddieloch, porovnanie ich obsahovej a vizuálnej podoby na začiatku projektu a v súčasnosti.

Hľadáme lektorov do špecializovaného programu „Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb“

Január 2022. Hľadáme spolupracovníkov, ktorí budú pôsobiť ako lektori špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu (ŠRaVVP) v našich partnerských ústavoch v Ilave alebo Hrnčiarovciach nad Parnou. ŠRaVVP spustíme v tom ústave, pre ktorý sa nám podarí zabezpečiť lektorov, spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady, ktorými sú:
– dokladovaná nepretržitá prax v práci so skupinou dospelých osôb a/alebo mládeže minimálne 3 roky v celkovom rozsahu minimálne 100 hodín
ALEBO
– dokladovaná prax v práci so skupinou dospelých osôb a/alebo mládeže v celkovom rozsahu minimálne 200 hodín
A
– dokladovaná prax v práci s rizikovým klientom minimálne 3 roky,
– dokladovaná prax v oblasti radikalizácie a/alebo extrémizmu 3 roky,
– minimálne 150 hodín akreditovaného sociálno – psychologického výcviku, psychoterapeutického výcviku, nácviku sociálnych zručností alebo ďalšieho vzdelávania v pomáhajúcich profesiách,
– vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa v odboroch psychológia, sociálna práca, andragogika, sociálna pedagogika, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, resp. iné odbory humanitného alebo pedagogického zamerania.
V prípade, ak máte záujem pôsobiť ako lektor tohto ŠRaVVP v niektorom z uvedených ústavov a spĺňate kvalifikačné predpoklady na túto pozíciu, zašlite svoj životopis vo formáte europass na adresu:petra.misakova@zvjs.sk do 11.2.2022. Následne sa dozviete všetky podrobné informácie o podmienkach spolupráce.

Vypracovanie hodnotiacej správy súčasného stavu implementácie NP ŠNN nezávislým subjektom

December 2021 V súlade s projektovým zámerom NP ŠNN definovaným v Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, hodnotením a výstupmi podaktivity 1.5 Evaluácia projektu a zmluvou o poskytnutí NFP Z312041S095, bolo vypracované nezávislé hodnotenie súčasného stavu poskytovaných informačno-poradenských služieb vo VODD a resocializačných vzdelávacích programov vo výkone trestu odňatia slobody. Súčasťou hodnotenia je overenie potenciálu národného projektu (navrhovaných riešení a aktivít), napĺňania očakávaných cieľov a zhodnotenie systému riadenia procesu implementácie (zhrnutie hodnotenia). Hodnotenie vypracoval externý subjekt vybraný v rámci verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spoločnosť Euconet, s.r.o. Realizácia prebiehala počas tridsiatich kalendárnych dní v priebehu novembra a decembra 2021. Hodnotené obdobie zahŕňalo obdobie od schválenia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, t.j. október 2018 až november 2021. Vzhľadom k skutočnosti, že implementácia národného projektu je plánovaná do septembra 2022, predstavuje predmetné externé hodnotenie priebežné hodnotenie projektu.

O rizikových faktoroch trestnej činnosti v novej vedeckej publikácii

December 2021 Vyšla vedecká publikácia jedného z odborných garantov Šance na návrat Martina Luleia s názvom „Rizikové faktory trestnej činnosti“ (Risk Factors of Crime Committing). Publikácia je určená pre odbornú verejnosť , kriticky prepája teóriu a výskumné poznatky o paradigme prevencie rizikových faktorov páchania trestnej činnosti a poznatky o vybraných rizikových faktoroch. Ide o jednu z hlavných riešených oblastí v národnom projekte, ktorých pochopenie a eliminácia podmieňuje zníženie rizika sociálneho vylúčenia a zvýšenia kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce u osôb po výkone trestu odňatia slobody.

Informačný manuál k platforme Mosty – Sociálne integračné podniky

December 2021 Vytvorili sme informačný manuál k platforme MOSTY – Sociálne integračné podniky. Manuál je určený pre pracovníkov VODD a slúži na zabezpečovanie nadväznej starostlivosti o osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody prostredníctvom podporovania ich zamestnávania v sociálnych podnikoch.

Informačné video o národnom projekte pre sociálne podniky

December 2021 Vytvorili sme krátke informačné video, ktoré zlepšuje komunikáciu so sociálnymi podnikmi ako významnými partnermi v procese resocializácie odsúdených po opustení ústavu. Potenciálnym partnerom priblíži základné ciele projektu a špecializované programy realizované v ústavoch, na ktoré často obsahovo nadväzuje činnosť sociálnych podnikov v oblasti podpory sociálneho začlenenia a osobnostného rozvoja klienta.

Pilotné overovanie potenciálu spolupráce s orgánmi samosprávy

December 2021 V rámci platformy MOSTY (línia ZMOS) sme začali realizovať pilotné overovanie postupov priamej spolupráce s obcami a mestami. Overovanie je zamerané na riešenie potrieb vybranej skupiny klientov z výstupných oddielov v ústavoch Nitra – Chrenová a Sabinov, ktorí prejavili záujem o komunikáciu s orgánom samosprávy v spolupráci so sociálnym pracovníkom VODD. Cieľom procesu je zvýšenie efektivity resocializácie odsúdeného v prípade, ak sa vracia do rodnej obce/mesta a prehĺbenie spolupráce s orgánmi a organizáciami napomáhajúcimi v tomto procese. Ďalším cieľom je skvalitnenie práce s IAPSZ a potreba celoplošnej zmeny v prospech cielenej podpory integrácie odsúdeného po návrate z výkonu trestu odňatia slobody.

Vianočné sviatky a Nový rok 2022 v ústavoch

December 2021. Vianočné sviatky a vítanie Nového roka sú výnimočným časom, kedy sú si ľudia bližší a súdržnosť si prejavujú najmä v rodinnom prostredí. Vo väzení je toto obdobie o to náročnejšie. Odlúčenie od najbližších sa dotýka odsúdených veľmi intenzívne. Ako prežívajú sviatky a príchod nového roka sa môžete dočítať tu:
Vianoce – najkrajšie sviatky v roku


Vianočný čas naplnený tradíciami vo výstupných oddieloch


Slová vďaky, rady blízkym a predsavzatia. Aj o tom je Nový rok vo výstupných oddieloch

O hodnotení rizík a určení potrieb odsúdených osôb na vedeckom fóre

December 2021. Vyšiel zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „Teoretické a praktické východiská sociálnej práce s páchateľmi a obeťami delikventnej činnosti“, zameranej na forenznú sociálnu prácu. Na konferencii, ktorú organizovala Univerzita Komenského v Bratislave, sa v dňoch 14. – 15. 10. 2021, prezentovali naši traja kolegovia vybrané odborné výstupy najmä v súvislosti s témou pilotného overovania nástrojov na hodnotenie rizík a určenia potrieb odsúdených osôb. Ich príspevok si môžete prečítať tu:Vývoj, obsah a výsledky pilotných testovaní nástrojov na hodnotenie rizík a určenie potrieb odsúdených osôb v Zbore väzenskej a justičnej stráže na Slovensku.

Elektronizácia databázy pre sociálne podniky

December 2021. Spustili sme anonymizovanú online databázu pre potreby sociálnych podnikov. Sociálne podniky tak majú možnosť za podpory regionálnych centier sociálnej ekonomiky vyhliadnuť si potenciálnych uchádzačov, ktorí by sa mohli po prepustení z výkonu trestu a odňatia slobody v sociálnom podniku zamestnať.

Pripravujeme výzvu k akreditačnému mechanizmu špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov

December 2021. Finalizujeme prípravu výzvy, ktorá bude k dispozícii v januári 2022 pre všetkých, ktorí majú záujem a splnia kvalifikačné predpoklady. V rámci výzvy budú môcť fyzické a právnické osoby požiadať o akreditáciu na špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy.

Evaluácia ďalších špecializovaných programov pre odsúdené osoby

December 2021. Zrealizovali sme komplexnú evaluáciu dvoch špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov – Závislosti odsúdených osôb (pilotné overovanie v ústave Leopoldov) a Rodina a vzťahy odsúdených osôb (pilotné overovanie v ústave Banská Bystrica – Kráľová). Pre spätnú väzbu od účastníkov programu sme vycestovali do spomínaných ústavov, kde sme s účastníkmi viedli skupinové rozhovory a dostali od nich aj písomné hodnotenie. S lektormi a tvorcami programov sme sa stretli online.

Zasadnutie Riadiaceho výboru

December 2021. V poradí ôsme zasadnutie Riadiaceho výboru NP ŠNN sa uskutočnilo 3.12.2021. Členovia výboru odsúhlasili úpravu Štandardov špecializovaných programov, Štandardov výstupných oddielov a Triediaci mechanizmus. Členovia výboru sa tiež oboznámili s novými dokumentami Akreditačný mechanizmus, Správa o pilotnom overovaní špecializovaných programov, Zaobchádzanie s neumiestnenými odsúdenými, Žiadosť o akreditáciu a Výzva.

Úspešne sme ukončili ďalšie špecializované programy pre odsúdené osoby

November 2021. Podarilo sa nám ukončiť pilotné overovanie ďalších špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. Konkrétne ide o program Rodina a vzťahy odsúdených osôb, ktorý sme overovali v ústave Banská Bystrica-Kráľová, program Závislosti odsúdených osôb overovaný v ústave Leopoldov a program Rizikové skupiny zo segregovaných komunít overovaný v ústave Košice-Šaca. Dané špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy úspešne absolvovalo spolu 37 odsúdených mužov. V priebehu decembra plánujeme uskutočniť vyhodnocovacie stretnutia s odsúdenými, lektormi aj tvorcami programov.

Prehĺbenie spolupráce s Centrom právnej pomoci

November 2021. Dňa 8. novembra 2021 bola podpisom dodatku k dohode o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom ZVJS a Centrom právnej pomoci rozšírená vzájomná spolupráca na všetkých 18 ústavov na výkon trestu odňatia slobody na území SR. Vzájomná spolupráca pri poskytovaní kvalitnej a komplexnej právnej pomoci vo vymedzených oblastiach odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody bola od 22. januára 2020 pilotne overovaná v 10 partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v rámci implementácie národného projektu „Šanca na návrat“. Viac si môžete prečítať v článku Zvýšenie kvality právnej pomoci: GR ZVJS podpísalo dodatok k dohode CPP.

Tretia etapa pilotného overovania špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Šanca pre psie oči“

November 2021. V ÚVTOS a ÚVV Leopoldov sme zahájili tretiu etapu pilotného overovania časovo aj personálne najnáročnejšej časti programu, zameranej na individuálnu prácu psychológa s odsúdenými a starostlivosť o psa. V rámci trojmesačného programu sa úlohy pomocníka pri resocializácii odsúdených osôb zhostí 1,5 ročný psík Iggy.

Motivačnými rozhovormi k pozitívnej zmene

November 2021. V najnovšom vydaní časopisu Slovenské väzenstvo č.3/2021 je publikovaný rozhovor s certifikovaným lektorom motivačných rozhovorov Janom Soukupom. V troch výcvikových blokoch realizoval 60-hodinový kurz venovaný najmä spôsobu vedenia rozhovorov zameraných na zmeny problémového správania, ktorý úspešne absolvovalo celkom 40 účastníkov zapojených do nášho národného projektu. Základné informácie o tejto medzinárodne uznávanej metóde, zaujímavé vnímanie jej efektívneho využitia (nielen) v penitenciárnom prostredí očami lektora aj našich kolegov, si môžete prečítať tu: Motivačnými rozhovormi k pozitívnej zmene.

Pokračovanie pilotného overovania aplikácie pre odsúdených

Október 2021. Po úspešnom overovaní aplikácie pre odsúdených v Bratislave sme s overovaním pokračovali aj v partnerskom ústave v Košiciach-Šaci. Aplikácia „HOLUP“ ponúka pomoc pri hľadaní zamestnania, ubytovania a ďalšie dôležité informácie, ktoré sú zamerané hlavne na pomoc pri začlenení sa do života na slobode po ukončení výkonu trestu odňatia slobody.

Školili sme odborný personál

Október 2021. V dňoch 6.-8. októbra sa v liečebno-rehabilitačnom stredisku ZVJS Kováčová uskutočnilo odborné školenie sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov, ktorí pôsobia na výstupných oddieloch. Školenie sa zameriavalo na témy riešenie konfliktov, práca so skupinou a zážitkové techniky.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Želiezovce

Október 2021. Ústav Želiezovce bol kontaktovaný pracovnou agentúrou, s ktorou odsúdený nadviazal komunikáciu. Zamestnanec agentúry sa aktívne zaujímal o odsúdeného a poskytol mu inštrukcie ako postupovať v oblasti pracovného uplatnenia po prepustení z výkonu trestu. Postupne s agentúrou spolupracovali aj ďalší odsúdení. Prvému odsúdenému sa aj vďaka agentúre podarilo nielen si nájsť prácu, ale sa v nej aj dobre uplatniť (v práci ho hodnotia ako snaživého a vyjadrujú všeobecnú spokojnosť). Tento príklad pôsobí veľmi motivačne aj pre ostatných odsúdených.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Nitra – Chrenová

Október 2021. Dôležitou súčasťou práce s odsúdenými ženami je riešenie problémov, ktoré majú súvislosť s ich postavením v rodine a funkciou, ktorú v nej zastávajú. Predovšetkým pre ženy – matky je dôležité udržiavanie a posilňovanie rodinných väzieb a vzťahov s deťmi, riešenie kríz a rozpadov vzťahov. Možnosť opustiť ústav je jedným z prvých reálnych kontaktov so slobodou a stretnutia rodín bývajú spojené so silnými emóciami. Inštitút opustenia ústavu sa realizuje aj za účelom vybavenia rôznych dokladov, získania zručností v oblasti finančnej a sociálnej gramotnosti, efektívneho využívania voľného času, návštevy personálnej agentúry a návštevy kultúrnych pamiatok (naposledy odsúdené navštívili Nitriansky hrad s múzeom a kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach). Ústav Nitra-Chrenová intenzívne spolupracuje s Centrom právnej pomoci, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrami pre deti a rodiny, mediačnými a probačnými úradníkmi, políciou, zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou. Zabezpečuje tiež prednášky a besedy. Za uplynulé obdobie odsúdené zaujala beseda s doc. PhDr. Ľubou Pavelovou, PhD. na tému: „Závislosti a riešenie problému“. Odsúdené navštevujú taktiež pracovníčky sociálnej kurately príslušných ÚPSVaR.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Sučany

Október 2021. Mladiství odsúdení v Sučanoch sa zúčastňujú vychádzok mimo ústavu v sprievode sociálneho pracovníka a psychologičky z výstupného oddielu. Účelom je zabezpečenie plynulého prechodu odsúdených do občianskeho života formou nácviku sociálnych a praktických zručností. Počas opustenia ústavu cestujú hromadnou dopravou, učia sa orientovať v cestovných poriadkoch, navštevujú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sú im poskytnuté informácie o resocializačnom príspevku, ako aj o spôsobe zaevidovania sa na úrade ako uchádzač o zamestnanie. Taktiež navštevujú Klientske centrum v Martine, kde sa oboznamujú s informačným kioskom, ktorý slúži na vybavenie rôznych dokladov a vydávanie elektronických kolkov. Počas vychádzky odsúdení navštevujú aj kultúrne centrum Martina – Maticu slovenskú a Národný dom a majú spoločný obed. Odsúdení vnímajú tieto vychádzky veľmi pozitívne, nakoľko je to pre nich prvý kontakt s vonkajším svetom po dlhšom čase a predstavuje pre nich aj užitočný sociálny nácvik potrebných aktivít po prepustení z výkonu trestu.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Košice

Október 2021. Keďže odsúdení majú po ukončení trestu sťažené podmienky pri hľadaní zamestnania, bol sociálnym kurátorom – metodikom oslovený významný zamestnávateľ spoločnosť KOSIT a.s. V tejto spoločnosti našlo uplatnenie už niekoľko osôb prepustených z VTOS. Ide o pracovné pozície ako závozník, zametač, vodič a iné. Dňa 27.10.2021 sa odsúdení zúčastnili besedy so zástupcami spoločnosti KOSIT a.s. za prítomnosti zástupcu Ústredia PSVaR sociálneho kurátora – metodika, kurátoriek pre plnoleté fyzické osoby z ÚPSVaR Košice a členov odborného tímu ŠNN. Cieľom bolo pomôcť odsúdeným s uplatnením sa na trhu práce po ukončení výkonu trestu a oboznámiť ich s podmienkami prijatia do pracovného pomeru. V skupinovej diskusii kurátorky pre PFO odovzdali odsúdeným potrebné informácie týkajúce sa plánovania sociálnej práce s klientom, ale aj podania žiadosti o resocializačný príspevok, zaevidovania sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie, či požiadania o dávku v hmotnej núdzi. Následne vykonali s jednotlivými klientmi individuálne pohovory.

Ukončili sme ďalšie programy pre odsúdené osoby

September 2021. Podarilo sa nám ukončiť pilotné overovanie ďalších špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. Konkrétne ide o program Finančná gramotnosť odsúdených osôb, ktorý sme overovali v ústavoch Želiezovce a Košice a program Zamestnanosť odsúdených osôb, ktorý sme overovali v ústave Prešov – Sabinov. Dané špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy úspešne absolvovalo spolu 34 odsúdených mužov. Následne sme v priebehu októbra uskutočnili vyhodnocovacie stretnutia s odsúdenými, lektormi aj tvorcami programov.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Prešov – Sabinov

September 2021. Vo výstupnom oddiele ústavu Prešov – Sabinov sa v rámci extramurálnych aktivít realizuje opustenie ústavu z dôvodu vybavenia nových dokladov, ale aj návštevy kultúrnych, či športových podujatí. V oblasti finančnej gramotnosti sú odsúdeným poskytnuté potrebné formuláre a kontakty na uplatnenie oddlženia, resp. na absolvovanie individuálneho poradenstva v Centre právnej pomoci. Skupinovou formou absolvujú odbornú prednášku na tému osobného bankrotu prednášanú lektorom Centra právnej pomoci z Prešova. Zúčastňujú sa tiež informačných aktivít zameraných na možnosť riešenia závislosti ambulantnou formou prostredníctvom podporných skupín v rámci tretieho sektora, konkrétne neziskovej spoločnosti Trojlístok Prešov, ako aj pobytovou formou pomocou zariadení Centra pre deti a rodiny s resocializačným programom.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Ilava

September 2021. Vo výstupnom oddiele ústavu Ilava sa aj prostredníctvom opustení ústavu snažia viesť odsúdených k väčšej samostatnosti, k preberaniu zodpovednosti za seba a svoje správanie. Odsúdení sa konfrontujú s každodennou realitou v civilnom prostredí a tým sú narúšané ich skreslené predstavy o vlastnej budúcnosti, zreálňuje sa im seba obraz a zvyšuje sa ich schopnosť uplatniť sa na trhu práce. Tzv. „opušťák“ tak prispieva k mobilizácii odsúdených pred výstupom, k zvyšovaniu ich aktivity v procese resocializácie a teda i seba napredovaniu. Aj krátkodobý kontakt s civilným prostredím znižuje riziko vzniku kultúrneho šoku po prepustení, zvlášť pri odsúdených s dlhoročnými trestami odňatia slobody. Zároveň významnou mierou prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti v spoločenskom prostredí, resp. znižuje sociálnu neprispôsobilosť klientov po prepustení.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Košice – Šaca

September 2021. Bez aktívnej spolupráce medzi odborným personálom, klientom a externými inštitúciami by bol proces resocializácie v mnohom náročnejší. Z pohľadu dobrej praxe patria medzi najefektívnejšie inštitúcie, ktoré klienti hodnotia ako najviac prínosné: Centrá právnej pomoci, ktoré prispievajú k rozširovaniu vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti. Spolupráca je tiež nadviazaná s probačnými a mediačnými úradníkmi, ktorí navštevujú výstupný oddiel a realizujú prednášky s následnou diskusiou o probácii, mediácii a výkone trestu domáceho väzenia. Ústav Košice – Šaca spolupracuje aj s resocializačnými zariadeniami, kam sa podarilo umiestniť odsúdeného hneď po jeho prepustení z výkonu trestu. Aktívna spolupráca je tiež nadviazaná s terénnymi sociálnymi pracovníkmi zapojenými v národnom projekte Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s rodinou odsúdených pred ich prepustením. Spolupracujú aj pri obnovení rodinných väzieb a kontaktu medzi odsúdenými a ich rodinami. Vzhľadom na skutočnosť, že jedna z najdôležitejších podmienok pre vedenie života bez opakovanej recidívy je zamestnanie, je veľkou pomocou pre klientov vo výstupných oddieloch spolupráca so sociálnymi podnikmi.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Banská Bystrica – Kráľová

September 2021. Na pôde ústavu Banská Bystrica – Kráľová sa stretol odborný personál výstupného oddielu s odborníkmi pôsobiacimi v postpenitenciárnej starostlivosti. Pracovné stretnutie formou prípadovej konferencie inicioval a viedol sociálny kurátor – metodik, osobne sa ho zúčastnili kmeňový sociálny kurátor Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, sociálny pracovník, psychológ a pedagóg výstupného oddielu. Cieľom konferencie bola výmena informácií ohľadom rodinnej situácie odsúdeného, ktorý požadoval pomoc pri reštarte kontaktov s maloletými deťmi umiestnenými do náhradnej rodinnej starostlivosti. Zúčastnené strany sa dohodli na spoločnom postupe, ktorý zahŕňa participáciu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracoviska Žiar nad Hronom, v ktorého služobnom obvode sa maloleté deti odsúdeného rodiča nachádzajú a ktorý priamo intervenuje v náhradnom rodinnom prostredí maloletých detí.

Skúsenosti po prvom polčase vo VODD v ÚVTOS Želiezovce

September 2021. Ako vyzerá napĺňanie cieľov národného projektu v praxi v podobe budovania a fungovania VODD? O realizovaných aktivitách, praktických skúsenostiach, či motivácii odsúdených napísali kolegovia z VODD v partnerskom ústave v Želiezovciach. Článok si môžete prečítať tu:
Naše skúsenosti po prvom polčase
(článok bol uverejnený v novom vydaní Slovenského väzenstva č. 2/2021)

Prvé pilotné overovanie aplikácie pre odsúdených

September 2021. Začali sme prvé pilotné overovanie aplikácie „HOLUP“, s ktorou sa odsúdení stretnú už vo výkone trestu odňatia slobody prostredníctvom kioskov. Aplikácia ponúka pomoc pri hľadaní zamestnania, ubytovania a pod. Pilotné overovanie prebehlo priamo s odsúdenými z ÚVV a ÚVTOS v Bratislave.

Zrealizovali sme pracovné stretnutia s partnerskými ústavmi v rámci MOSTOV

August 2021 – September 2021. Zrealizovali sme online pracovné stretnutia so všetkými partnerskými ústavmi v rámci aktivít platformy „MOSTY“. Na stretnutiach sme priebežne hodnotili spoluprácu partnerských ústavov so zariadeniami na liečbu závislosti a so sociálnymi podnikmi.

Ukončili sme pilotné overovanie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Zamestnanosť odsúdených osôb“ v ústave Sučany

August 2021. Úspešne sme ukončili realizáciu špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu Zamestnanosť odsúdených osôb v ústave v Sučanoch. Absolvovalo ho 15 odsúdených. Jeho priebeh bude následne vyhodnotený na evaluačnom stretnutí tvorcov a lektorov daného programu.

Pripravujeme akreditačný mechanizmus k špecializovaným resocializačným a výchovným vzdelávacím programom

Júl 2021. Pripravujeme podmienky akreditačného mechanizmu, prostredníctvom ktorého budú môcť fyzické aj právnické osoby požiadať o akreditáciu na realizáciu špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov.

Realizujeme druhé pilotné testovanie nástroja na hodnotenie rizika spôsobenia vážnej ujmy bezprostredne po prepustení z väzenského prostredia (ROSH)

Júl 2021. Rozbehli sme druhé pilotné testovanie nástroja ROSH (angl. Risk of Serious Harm), ktorý sa týka najmä násilnej kriminality. Ide o retrospektívnu štúdiu, pričom respondentmi sú osoby, ktoré sa do 12 mesiacov po prepustení dopustili násilného trestného činu. Konečný termín odovzdania nástroja Odboru výkonu väzby a výkonu trestu GR ZVJS je 15. september 2021.

Odsúdené sebe

Júl 2021. Vydávanie väzenského časopisu pomáha odsúdeným zmysluplne napĺňať ich voľný čas, vyjadriť vlastné myšlienky či rozvíjať vlastné literárne vlohy a zároveň obohacuje aj ostatných odsúdených či odsúdené o nové pohľady a skúsenosti. Časopis „Chrenovský babinec“ píše svoju históriu v ÚVTOS Nitra – Chrenová už 19 rok. Do jeho najnovšieho čísla prispeli aj 3 odsúdené svojimi zážitkami z pobytu vo VODD či umeleckou tvorbou realizovanou počas špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu.

O cieľoch a prínosoch národného projektu na RTVS

Júl 2021. Národný projekt „Šanca na návrat“ dostal priestor v Ranných správach RTVS (13.7.2021, 7:45 hod.). Hlavný projektový manažér por. JUDr. Jakub Ľorko, PhD. predstavil v rámci rozhovoru divákom základné ciele NP ŠNN, doterajšie a očakávané prínosy pre rozvoj práce s odsúdenými v ústavoch a reálnu pomoc pri ich zaradení do spoločnosti.
Celý rozhovor z archívu RTVS nájdete tu. (spustiť v čase od 13:35 do 20:58 min)

Prekladáme dokumenty pre odsúdené osoby cudzincov a odsúdené osoby bez štátnej príslušnosti

Jún 2021. Medzi špecifické skupiny – osobitné kategórie odsúdených osôb, radíme aj odsúdené osoby cudzincov a odsúdené osoby bez štátnej príslušnosti. Jazyková bariéra predstavuje pre nich zásadný problém. Pripravujeme preto pre tieto skupiny väznených osôb preklady tlačív, žiadostí, povolení a ďalších dokumentov v 9 svetových jazykoch.

Pripravujeme akreditačný mechanizmus k špecializovaným resocializačným a výchovným vzdelávacím programom

Jún 2021. Pripravujeme akreditačný mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa budú môcť fyzické aj právnické osoby zapájať do vykonávania špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. Tieto sa budú realizovať vo vybraných ústavoch na Slovensku.

Ukončili sme pilotné overovanie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“ v ústave Nitra – Chrenová

Jún 2021. Úspešne sme ukončili realizáciu špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu Rizikové skupiny zo segregovaných komunít, ktorý prebiehal v ÚVTOS Nitra – Chrenová s vybranou skupinou odsúdených žien. Jeho priebeh sa následne dňa 22. júna 2021 vyhodnotil na evaluačnom stretnutí tvorcov a lektorov daného programu.

Pripravili sme špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program s názvom „Šanca pre psie oči“

Jún 2021. Náš odborný tím pripravil ďalší špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program, v poradí deviaty, s názvom „Šanca pre psie oči“. Program sa primárne zameriava na rozvoj zodpovednosti, ohľaduplnosti, zlepšenie sociálnych zručností a vzťahov v sociálnom prostredí odsúdeného po prepustení na slobodu. Vytvára predpoklady pre podnietenie zmien v životných prioritách odsúdených osôb vo výkone trestu, pozitívnu zmenu vnímania seba a vlastného sociálneho prostredia. Jeho cieľom je aj lepšie uplatnenie účastníkov na trhu práce.

Zrealizovali sme online workshopy s lektormi vzdelávacích kurzov

Jún 2021. Na online workshopoch s lektormi vzdelávacích kurzov „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ a kurzov „Vzdelávania dospelých odsúdených osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“, ktoré sa uskutočnili 29. júna 2021, boli prezentované parciálne výsledky pilotného overovania za obdobie január až máj 2021. Priestor bol venovaný aj pripomienkam a návrhom lektorov v rámci diskusie. Doposiaľ bolo otvorených 10 kurzov „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“, ktorých sa zúčastňuje 58 účastníkov, 4 kurzy boli úspešne ukončené. V rámci kurzu „Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ bolo otvorených 13 kurzov, v ktorých bolo zaradených 52 účastníkov, 1 kurz bol úspešne ukončený.

Národný projekt optikou projektového manažmentu a odborného/riešiteľského tímu

Jún 2021. Národný projekt „Šanca na návrat“ je vo svojej druhej polovici realizácie a preto sme zhodnotili jeho doterajší priebeh od príprav po doterajšie naplnenie jeho cieľov. Je dôležité mať komplexný obraz o tom, čo sa v projekte rieši, akým vývojom prešiel z projektového aj odborného hľadiska. Akousi „ochutnávkou“ toho, čo sa v NP ŠNN deje, a skutočným a podnetným náhľadom do činností NP ŠNN je článok jedného z garantov projektu Martina Luleia.
„Národný projekt Šanca na návrat optikou projektového manažmentu a odborného/riešiteľského tímu alebo odkedy, čo, ako a s akými výsledkami projekt rieši“ (článok bol v skrátenej verzii publikovaný aj v časopise Slovenské väzenstvo č.1/2021)

Dohoda o vzájomnom poskytovaní údajov

Jún 2021. Jedným z hlavných cieľov národného projektu je uľahčiť a lepšie nastaviť prácu s odsúdenými osobami nielen počas výkonu trestu, ale aj po jeho ukončení v bežnom živote. Od novembra 2018 sa preto pracovalo na vyriešení všetkých existujúcich odborných a legislatívnych podmienok, tiež zosúladení informačných potrieb ZVJS a ÚPSVR v oblasti pomoci poskytovanej odsúdeným osobám vo výstupnom oddiele a ich potrebách po ukončení výkonu trestu odňatia slobody. Tento proces bol úspešne zavŕšený slávnostným podpisom dohody o vzájomnom poskytovaní údajov medzi ZVJS a ÚPSVR.

Nadviazali sme nové spolupráce v rámci programu MOSTY

Máj – Jún 2021.Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu so sekciou sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Združenia miest a obcí Slovenska, ako aj s väzenským vikariátom ZVJS a ekumenickou pastoračnou službou. Hlavnou víziou je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora s cieľom efektívnejšej resocializácie a sociálneho začlenenia odsúdených.

Vytvorili sme informačný manuál a podpísali sme zmluvy o spolupráci s deviatimi zariadeniami v rámci programu MOSTY – Závislosti

Jún 2021.Vytvorili sme informačný manuál k programu MOSTY – Závislosti pre pracovníkov vo výstupných oddieloch a zároveň sme nadviazali spoluprácu so zariadeniami, ktoré sú zamerané na zdravotnú starostlivosť (Centrum pre liečbu drogových závislostí), resocializačné zariadenia (Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom, pobytové zariadenia) a ambulantné zariadenia (tretí sektor). So zariadeniami boli tiež podpísané zmluvy o spolupráci s GR ZVJS.

Úspešne sme ukončili kurz „Motivačné rozhovory“

Máj 2021.Spolu s kolegami z partnerských ústavov sme absolvovali tretí a zároveň posledný modul kurzu „Motivačné rozhovory“. Posledné výcvikové dni boli realizované v oboch skupinách prezenčnou formou a všetci účastníci získali certifikáty o absolvovaní výcviku v rozsahu 60 hodín.

Uviedli sme do praxe digitalizovaný nástroj „Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia“

Máj 2021.Pre kolegov z výstupných oddielov a vedúcich oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR sme zrealizovali školenie zamerané na digitalizáciu Individuálneho akčného plánu sociálneho začlenenia (IAPSZ). Ide o dôležitý nástroj prepojenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, prostredníctvom ktorého bude prebiehať výmena niektorých informácií, nateraz najmä medzi odbornými pracovníkmi ústavu a sociálnym kurátorom pre plnoleté fyzické osoby ÚPSVaR.

Spustili sme realizáciu siedmich špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov

Máj 2021.V partnerských ústavoch v Banskej Bystrici – Kráľovej, Košiciach, Košiciach – Šaci, Leopoldove, Sabinove, Sučanoch a v Želiezovciach sme spustili realizáciu špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov Zamestnanosť odsúdených osôb, Rodina a vzťahy odsúdených osôb, Finančná gramotnosť odsúdených osôb, Rizikové skupiny zo segregovaných komunít a Závislosti odsúdených osôb.

Uskutočnili sme ďalšie vzdelávanie pre sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov z výstupných oddielov

Máj 2021.Uskutočnili sme ďalšie školenie sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov, ktorí pôsobia vo výstupných oddieloch partnerských ústavov. Školenie bolo zamerané na štátne sociálne dávky, informačno – poradenské služby pre špecifické skupiny (práca s odsúdenými s viacnásobným znevýhodnením), vyhodnotenie efektivity základného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu a iné aktuálne témy dôležité pre ústavy.

Sociálne podniky v štyroch partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody

Máj 2021.V spolupráci s Inštitútom sociálnej ekonomiky sme rozbehli proces pilotáže zamestnávania odsúdených v sociálnych podnikoch po ukončení výkonu trestu a jeho implementáciu v štyroch partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (Košice, Košice – Šaca, Banská Bystrica – Kráľová, Ilava). Pripravujeme tiež informačný manuál k zamestnávaniu v sociálnych podnikoch pre pracovníkov vo výstupných oddieloch.

Pracovné stretnutie so zástupcami Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zástupcami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Máj 2021.V súvislosti s implementáciou národného projektu Šanca na návrat sa uskutočnilo online stretnutie medzi zástupcami NP ŠNN, zástupcami regionálnych centier sociálnej ekonomiky IA MPSVR SR (Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj) a zástupcami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Témou stretnutia boli sociálne podniky a možnosti zamestnávania znevýhodnených alebo zraniteľných osôb na trhu práce. Za účelom efektívneho nadviazania aktivít a intervencií s osobou po VTOS nastavili pracovníci NP ŠNN proces spolupráce so sociálnymi podnikmi, ktorého súčasťou je motivácia odsúdených, aby po skončení VTOS ich záujem o prácu v sociálnych podnikoch pretrvával. Hlavným výstupom stretnutia bolo nastavenie procesu a vymedzenie kompetencií pre sociálneho kurátora metodika a sociálneho kurátora ÚPSVR.

Ukončili sme prípravu prvej verzie aplikácie pre odsúdené osoby

Apríl 2021. Zástupcom nášho odborného tímu spolu s IT špecialistami sa podarilo pripraviť prvú verziu aplikácie HOLUP, s ktorou sa odsúdení stretnú už vo výkone trestu. Aplikáciu budú môcť ďalej využívať aj po prepustení pri prvých krokoch na slobode. Zameriava sa na možnosti podpory a spolupráce v oblasti prípravy na zamestnanie, hľadania zamestnania a hľadania ubytovania.

Pokračujeme vo výučbe modulárnych kurzov „Slovenský jazyk pre cudzincov a iné gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ a „Vzdelávanie odsúdených osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“

Apríl 2021. Napriek epidemiologickej situácii naďalej prebieha pri dodržaní všetkých aktuálnych opatrení vzdelávanie v oboch vzdelávacích modulárnych kurzoch v dotknutých ÚVTOS, za čo ďakujeme lektorom aj organizácii v jednotlivých ústavoch.

Navštívili sme sedem partnerských ústavov

Apríl 2021. V rámci prípravy na spustenie siedmich špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov sme uskutočnili sedem online a následne aj sedem osobných stretnutí so zástupcami partnerských ústavov. Za dodržania všetkých epidemiologických opatrení sme absolvovali stretnutia s funkcionármi partnerských ústavov v Banskej Bystrici Kráľovej, Košiciach, Košiciach Šaci, Leopoldove, Sabinove, Sučanoch a v Želiezovciach.

Pokračujeme v realizácii špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“

Apríl 2021. V ÚVTOS Nitra Chrenová po „pandemickej prestávke“ pokračujeme v realizácii špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“ s odsúdenými ženami. Zámerom programu je, aby účastníčky v závislosti od vlastných schopností nadobudli, prípadne prehĺbili svoje poznatky v oblasti sociálnej patológie a jej prevencie.

Uskutočnili sme školenie pre sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov z výstupných oddielov

Marec 2021. Uskutočnili sme ďalšie školenie sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov, ktorí pôsobia vo výstupných oddieloch partnerských ústavov. Školenie bolo zamerané na sumarizáciu projektu, prezentáciu aktuálneho stavu, digitalizáciu individuálneho akčného plánu sociálneho začlenenia, informovanie o aktuálnom stave vývoja spolupráce s vybranými organizáciami v rámci prepájania penitenciárnej a postpenitenciárnej sféry, triediaci mechanizmus a podnety z partnerských ústavov.

Zrealizovali sme špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Závislosti odsúdených osôb“

Marec 2021. Úspešne sme ukončili pilotné overovanie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Závislosti odsúdených osôb“ pre odsúdených v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Následne sme zrealizovali aj online evaluačné stretnutie s tvorcami a lektormi daného špecializovaného programu.

Predstavenie národného projektu Šanca na návrat v Obecných novinách

Marec 2021. Aké sú ciele projektu, aktivity, ale aj aktuálny stav ich napĺňania predstavuje článok v Obecných novinách, periodiku vydávanom Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Zrozumiteľne pomenúva výzvy, ktorým čelia odsúdení po prepustení a tiež možnosti pomoci, spočívajúce najmä v aktivitách výstupných oddielov a v prepojení penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti.
Vo svojom článku ich bližšie popisuje jeden z odborných garantov projektu Martin Lulei. Článok si môžete prečítať tu:
„Po odsedení trestu späť do bežného života, aj vďaka národnému projektu Šanca na návrat“

Zúčastnili sme sa ďalšej časti kurzu „Motivačné rozhovory“

Marec 2021. Spolu s kolegami z partnerských ústavov sme absolvovali druhý vzdelávací modul kurzu „Motivačné rozhovory“. Kurz viedol zahraničný certifikovaný lektor a psychoterapeut PhDr. Jan Soukup, PhD. Vzdelávanie prebehlo v dvoch výcvikových skupinách v rozsahu 20 hodín, vzhľadom na epidemiologické opatrenia v online forme. Stretnutie bolo napriek tomu plné interaktívnych prvkov. Poslednú časť kurzu budeme realizovať prezenčnou formou v máji.

Vybrali sme lektorov do špecializovaných programov

Marec 2021. Ukončili sme výber lektorov, ktorí s nami budú spolupracovať pri pilotnom overovaní siedmych špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. Uvedené programy budeme realizovať v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach, Banskej Bystrici Kráľovej, Sučanoch, Košiciach, Košiciach Šaci, Sabinove a Leopoldove. Záujem o spoluprácu prejavilo viac ako 60 uchádzačov. S uchádzačmi, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady, sme zrealizovali dokopy 41 niekoľko kolových výberových pohovorov a vybrali 28 lektorov.

Vyhodnotili sme pilotné testovanie nástroja ROSH (Risk of Serious Harm)

Február 2021. Nástroj ROSH zisťuje riziko vážnej ujmy pre majoritnú spoločnosť bezprostredne po prepustení (týka sa najmä násilnej kriminality), vyvíjať sme ho začali ešte v roku 2020. Začiatkom roka 2021 sme ukončili a vyhodnotili prvú fázu jeho pilotného overovania. Všetky odborné materiály, ktoré súvisia s vývojom tohto nástroja prešli v tomto období externou profesorskou oponentúrou.

„Vymieňame si“ netradičné formy dobrej praxe so zahraničím

Február 2021. Už v auguste 2020 sme začali v spolupráci s tretím sektorom pracovať na programe, ktorého témou je o.i. aj terapeutické využitie vzťahu odsúdeného a psa. V súvislosti s prípravou tohto programu a na základe dlhodobých kontaktov s Probační a mediační službou Českej republiky sme zorganizovali online stretnutie s realizátormi projektu „Packa v dlani“, ktorý je súčasťou programu „Otevřená věznice“ vo väznici Jiřice. Projekt zapája vybraných odsúdených do programu výchovy budúcich vodiacich psov pre nevidomých. Stretnutie bolo plné vzájomne obohacujúcich nápadov, odporúčaní a povzbudení. Opäť sa nám osvedčilo, že zdieľanie dobrej praxe je dôležitým nástrojom, ktorý nás spoločne posúva vpred.

Pripravili sme ďalší špecializovaný program „Chcem sa zmeniť“

Február 2021. Náš odborný tím pripravil ďalší špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program s názvom „Chcem sa zmeniť“. Program je zameraný na zníženie rizika budúceho násilného správania mladistvých odsúdených a rozvíjanie pozitívnych foriem správania a riešenia konfliktov. Jeho cieľom je podpora a rozvoj pozitívnych osobnostných rezerv osvojením si vzorcov nenásilného správania v medziľudských vzťahoch, s cieľom predchádzania ďalšiemu násiliu a zmeny násilných modelov správania sa a znižovanie rizika potenciálnej recidívy trestnej činnosti.

Pokračujeme v realizácii online stretnutí s partnerskými ústavmi

Január 2021. Aj v tomto roku pokračujeme v pravidelných pracovných online stretnutiach s partnerskými ústavmi, na ktorých sa venujeme rôznym oblastiam, akými sú napr. výstupy z metodických návštev realizovaných v predchádzajúcom období, či otázkam alebo problémom, ktoré aktuálne riešime. Reagujeme tiež na nové výzvy a obmedzenia, ktoré nám prináša neľahká situácia súvisiaca s pandémiou. Partnerských ústavov máme spolu 10 (Košice, Košice – Šaca, Prešov – Sabinov, Nitra Chrenová, Sučany, Banská Bystrica Kráľová, Želiezovce, Leopoldov, Hrnčiarovce nad Parnou, Ilava), pričom kapacitu výstupného oddielu má každý z ústavov inú (od 12 odsúdených v Nitre až po 42 odsúdených v Ilave). Do konca projektu má absolvovať aktivity určené pre výstupné oddiely vo všetkých partnerských ústavoch cca 3200 odsúdených, pričom každý z ústavov má vzhľadom na svoje špecifiká stanovený indikatívny limit (od 144 do 528 odsúdených v závislosti od kapacity a špecifík konkrétneho ústavu).

Prečítajte si o našich výstupných oddieloch v časopise Slovenské väzenstvo

Január 2021. V najnovšom vydaní časopisu Slovenské väzenstvo je publikovaná trojica článkov, ktoré približujú národný projekt „Šanca na návrat“. Ich autormi sú naši kolegovia priamo z partnerských ústavov, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti s implementáciou projektu. Texty a zaujímavé fotografie dokumentujú nie len vývoj, ale aj každodenný život vo výstupných oddieloch. Prečítať si ich môžete tu:
„Výstupný oddiel v Ilave oslavuje dva roky“
„Realizácia projektu Šanca na návrat v podmienkach ústavu Košice-Šaca“
„Národný projekt Šanca na návrat v podmienkach ústavu Nitra-Chrenová“

Vyberáme lektorov do špecializovaných programov

Január 2021. Od začiatku roka realizujeme výberové pohovory na lektorské pozície v špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programoch, do ktorých sa nám zatiaľ prihlásilo viac ako 60 záujemcov. Pozývame na ne postupne všetkých, ktorí sa prihlásili a spĺňajú kvalifikačné kritériá. Po spustení 6 programov plánujeme otvárať ďalšie, priebežne budeme zverejňovať výzvy pre ďalšie lektorské pozície.

Pracujeme na vývoji ďalšieho hodnotiaceho nástroja

Január 2021. Od januára 2021 sa celoplošne používa v slovenskom väzenstve nástroj CRA (angl. Crime Risk Assessment) – nástroj na hodnotenie recidívy trestnej činnosti odsúdených osôb do dvoch rokov po prepustení z väzenského zariadenia. Na vývoji nástroja pracovali odborníci ZVJS od r. 2016 a špecializovaná časť nástroja určená pre osoby vo výstupných oddieloch sa vytvárala v rámci NP ŠNN. Už od roku 2020 pracujeme na vývoji nástroja ROSH (angl. Risk of Serious Harm), ktorý na rozdiel od CRA zisťuje riziko vážnej ujmy pre majoritnú spoločnosť bezprostredne po prepustení (týka sa najmä násilnej kriminality). Realizovali sme sondáž a pripravujeme pilotné testovanie nástroja ako i ostatné procesy (napr. profesorskú oponentúru) tak, aby bol nástroj do 06/2021 pripravený na využitie. Viac informácií o CRA.

V časopise Slovenské väzenstvo aj o systéme efektívnej resocializácie

December 2020. Jeden zo základných cieľov národného projektu „Šanca na návrat“ predstavuje efektívna resocializácia odsúdených osôb, ktorú je možné dosiahnuť len prostredníctvom súboru opatrení a konkrétnych intervencií. Za zmienené opatrenia a intervencie považujeme aj aktivity národného projektu „Šanca na návrat“. Vo svojom článku ich bližšie popisuje jeden z odborných garantov projektu Martin Lulei. Celý článok si môžete prečítať TU.

Skupinové aktivity v ústavoch prispôsobujeme epidemiologickej situácii

December 2020. Spustenie a dočasné pozastavenie skupinových aktivít, ktoré sú súčasťou národného projektu „Šanca na návrat“ flexibilne prispôsobujeme epidemiologickej situácii a interným nariadeniam v danom ústave. Pri dočasnom „výpadku“ skupinových foriem práce vždy v súlade s cieľmi projektu posilňujeme individuálne formy.

Sledujeme dobrú prax v zahraničí

November 2020. Pred koncom roka sme zorganizovali online stretnutie s realizátormi projektu „Křehká šance 2“, ktorého prijímateľom bola Probační a mediační služba Českej republiky. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu príkladov dobrej praxe a výmenu skúseností s tvorbou a overovaním programov pre odsúdené osoby. Naša cezhraničná spolupráca naďalej pokračuje.

Našu sieť spolupráce stále posilňujeme

November 2020. Koronavírus nás nezastavil a naďalej tvoríme mosty medzi penitenciárnou a postpenitenciárnou oblasťou. Aktuálne sa zameriavame najmä na tému zamestnania a závislostí odsúdených, ktoré sú významnými faktormi pri dopúšťaní sa opakovanej trestnej činnosti. Formou online sme zorganizovali viacero stretnutí – k téme závislostí napríklad so zástupcami zdravotníckych zariadení, centier pre deti a rodiny, ambulantných zariadení a k oblasti zamestnania so zástupcami regionálnych centier a sociálnych podnikov, ako i zástupcami ZMOS. So všetkými uvedenými subjektami rokujeme o možnostiach a formách spolupráce.

Vyhodnotili sme činnosť partnerských ústavov

November 2020. Po absolvovaní metodických návštev vo všetkých partnerských ústavoch sme zistené údaje a informácie prekonzultovali, poukázali na rezervy a vyzdvihli pozitíva. Od decembra 2020 organizujeme pravidelné pracovné online stretnutia s jednotlivými ústavmi, diskutujeme, riešime náročné situácie, tešíme sa z úspechov…spoločne tvoríme “Šancu na návrat”.

Znovu sme naplno spustili realizáciu špecializovaných programov

November 2020. Za dodržania všetkých pandemických opatrení sa nám podarilo znovu naplno spustiť všetky aktivity špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov v partnerských ústavoch.

Dočasne sme obmedzili realizáciu špecializovaných programov

Október 2020. Z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej ochorením Covid 19 sme dočasne obmedzili niektoré aktivity špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov v partnerských ústavoch. Situáciu pozorne sledujeme a vyhodnocujeme, pokračovať v plnom nasadení budeme hneď ako nám to situácia dovolí.

Dokončili sme prípravu špecializovaného programu „Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb“

Október 2020. Náš odborný tím pripravil pre odsúdených vo výstupných oddieloch ďalší špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program s návom „Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb“. Program je zameraný na prevenciu vzniku a prerušenie procesu radikalizácie (eliminácia faktorov, ktoré ju podmieňujú, deradikalizácia). Jeho cieľom je realizácia odborných intervencií znižujúcich riziko opakovaného páchania trestnej činnosti týkajúcej sa radikalizácie a extrémizmu.

Zrealizovali sme školenie hodnotiteľov CRA (Crime Risk Assessment)

Október 2020. V spolupráci s odborom výkonu väzby a výkonu trestu GR ZVJS sme realizovali online školenie pre viac ako 350 hodnotiteľov CRA (nástroj, ktorý zisťuje riziko recidívy trestnej činnosti do 2 rokov po prepustení). Školenie bolo zamerané na plánovanú ostrú prevádzku tohto nástroja v penitenciárnej praxi. Účastníkmi boli zástupcovia všetkých ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody na Slovensku.

Uskutočnili sme školenie pre sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov

Október 2020. Pandemická situácia nás obmedzila ale nezastavila. Prezenčnú formu sme nahradili online videokonferenčným vzdelávaním, viacúčelovú miestnosť premenili na virtuálne štúdio a uskutočnili ďalšie 3 dňové školenie sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov, ktorí pôsobia vo výstupných oddieloch partnerských ústavov. Školenie bolo zamerané na sumarizáciu projektu po 2 rokoch jeho realizácie, výstupy z metodických návštev, pôsobnosť Centra právnej pomoci, pripravovanú elektronizáciu Individuálneho akčného plánu sociálneho začlenenia, podnety z partnerských ústavov a tematické zameranie školení na budúci rok.

Memorandum o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR podáva pomocnú ruku odsúdeným po ukončení trestu

Október 2020. Novým úspechom v pláne pomoci prepusteným zaradiť sa do pracovného života bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi NP ŠNN a Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Vďaka tejto spolupráci sa budú Regionálne centrá sociálnej ekonomiky snažiť pomáhať odsúdeným a prepusteným pri vyhľadávaní vhodných pracovných príležitostí v sociálnych podnikoch. Viac v tlačovej správe.

Spúšťame a pilotne overujeme kurzy „Vzdelávanie dospelých osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“

September 2020. Vo všetkých partnerských ústavoch sa nám podarilo spustiť kurz „Vzdelávanie dospelých osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti (vrátane dospelých so špeciálnymi vzdelávacími potrebami)“. Obsahom kurzu je jazyková a slohová zložka, zdokonaľovanie čítania a písania, čítanie a písanie s porozumením a numerická gramotnosť. Spolu sme otvorili až 13 týchto kurzov.

Spustili sme kurzy „Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“

September 2020. Vo vybraných partnerských ústavoch (Hrnčiarovce nad Parnou, Leopoldov, Želiezovce, Sučany, Banská Bystrica – Kráľová, Košice – Šaca) sme začali zatiaľ 8 vzdelávacích kurzov pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti, zamerané na slovenský jazyk v štyroch nezávislých moduloch (A1, A2, B1, B2). Cieľom kurzov je naučiť uvedenú skupinu odsúdených komunikovať v slovenskom jazyku alebo sa v ňom zdokonaliť.

Zúčastnili sme sa 1. časti kurzu „Motivačné rozhovory“

September 2020. V priestoroch ubytovacieho zariadenia GR ZVJS v Mlynskej doline sme spolu s kolegami zo všetkých partnerských ústavov absolvovali 1. z 3 vzdelávacích modulov kurzu „Motivačné rozhovory“. Témou vzdelávacej aktivity bol komunikačný prístup zameraný na podporu klienta v hľadaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene správania. Kurz viedol známy český lektor a psychoterapeut Jan Soukup. Kurz prebiehal v dvoch skupinách, spolu ho absolvovalo 40 pracovníkov národného projektu.

Partner projektu (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) zorganizoval 6. pracovné stretnutie sociálnych kurátorov – metodikov

September 2020. V priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave sa uskutočnilo v poradí už 6. stretnutie sociálnych kurátorov – metodikov, ktorí intervenujú v partnerských ústavoch národného projektu Šanca na návrat. Témou pracovného stretnutia bola spolupráca sociálnych kurátorov – metodikov so sociálnymi kurátormi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre plnoleté fyzické osoby. V rámci stretnutia odznelo niekoľko konkrétnych príkladov dobrej praxe.

O národnom projekte Šanca na návrat na konferencii Európskej kriminologickej spoločnosti

September 2020. V dňoch 10.-11. 09. 2020 sa konala v poradí 20. výročná konferencia Európskej kriminologickej spoločnosti (angl. skr. ESC – European Society of Criminology). Z dôvodu pandémie (COVID 19) sa konferencia realizovala online za účasti 700 odborníkov a 30 expertných skupín ESC. Na konferencii prezentoval výstupy národného projektu Šanca na návrat jeden z členov expertných skupín Európskej kriminologickej spoločnosti a jeden z garantov NP ŠNN Dr. Lulei (názov prezentácie: The Chance for Reentry 2018 – contemporary stage and findings of national project focused on social inclusion of prisoners in Slovakia). Zborník abstraktov je voľne dostupný tu: https://www.eurocrim2020.com/.

Rozhovor so psychológom Róbertom Vavrom, ktorý sa v národnom projekte Šanca na návrat podieľa na tvorbe programu „Násilie v partnerských vzťahoch“

September 2020. Mnohí muži sú z práce zvyknutí, že keď niečo povedia, tak sa to vykoná, a nechápu, že vo vzťahu to tak nefunguje. V rozhovore sa dozviete odpovede aj na tieto otázky: Prečo sú dnes muži zmätení zo svojej roly v rodine a spoločnosti? Čo môže byť príčinou násilného správania? Kedy má tichá domácnosť zmysel a ako by mala vyzerať? Aké techniky pomáhajú pri prevencii násilného správania? Prečo je dôležité, aby sa partneri dohodli na rolách vo vzťahu? Ako ovplyvnila partnerské vzťahy pandémia? Viac v článku.

Vyvíjame aplikácie pre odsúdené osoby

August 2020. Zástupcovia nášho odborného tímu intenzívne spolupracujú s IT špecialistami na vývoji KIOSKu (informačný elektronický „stánok“) a mobilnej aplikácie pre odsúdené osoby vo výstupných oddieloch, ktoré im pomôžu začleniť sa do spoločnosti. S KIOSKom sa odsúdení stretnú už vo výkone trestu, aplikáciu budú môcť využívať po prepustení pri prvých krokoch na slobode. Zameriavať sa budú na oblasti zamestnania, ubytovania, možnosti podpory a spolupráce a pod.

Navštívili sme každý partnerský ústav

August 2020. Všetky partnerské ústavy sme navštívili za účelom metodickej návštevy, ktorá bola zameraná na vyhodnotenie doterajšej práce vo výstupných oddieloch. Zamerali sme sa na zaraďovanie odsúdených do výstupného oddielu v súlade s triediacim mechanizmom, realizáciu Základného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu a obsah individuálnych akčných plánov sociálneho začlenenia odsúdených osôb.

Spúšťame špecializovaný program „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“

August 2020. V ÚVTOS Nitra Chrenová začíname realizovať špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“, do ktorého nastúpilo 15 odsúdených žien. Zámerom programu je, aby účastníci v závislosti od vlastných schopností nadobudli, prípadne prehĺbili svoje poznatky v oblasti sociálnej patológie a jej prevencie. Program je zameraný na dve tematické línie – sociálna patológia a jej prevencia a rizikové oblasti recidívy.

O národnom projekte „Šanca na návrat“ v časopise Slovenské väzenstvo

Júl 2020. V časopise Slovenské väzenstvo bol publikovaný článok „Výstupný oddiel a projekt Šanca na návrat“, ktorý podrobne popisuje aktivity výstupných oddielov, ako aj materiálno technické zmeny, ktoré sa vďaka projektu v partnerských ústavoch udiali. Autormi článku sú naši kolegovia z výstupného oddielu ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou – Jozef Hutta a Rado Straňák. Celý článok si môžete prečítať tu.

Zrealizovali sme vstupné hodnotenie

Júl 2020. Zrealizovali sme vstupné hodnotenie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Závislosti odsúdených osôb“, ktorý realizujeme v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Všetky špecializované programy plánujeme hodnotiť dvoj fázovo (na začiatku aj na konci programu). V priebehu posledného mesiaca teda uskutočníme záverečné hodnotenie, s ktorým porovnáme výsledky vstupného hodnotenia.

Tvoríme „MOSTY“ s organizáciami postpenitenciárnej starostlivosti

Júl 2020. Mapujeme a vyberáme organizácie, ktoré pracujú so závislými osobami, spoločne definujeme možnosti a formy spolupráce pri prepojení penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Ide nám najmä o to, že závislosti sú jednou z kľúčových príčin recidívy a snažíme sa vytvárať priestor a spoluprácu na to, že keď sa pracuje s osobou vo väzenskom zariadení (v téme závislostí), aby sa plynule a efektívne pokračovalo aj po prepustení (bez prerušenia).

Vyvíjame nástroj na určenie nebezpečnosti odsúdených osôb resp. riziko spôsobenia vážnej ujmy

Júl 2020. Postupne vyvíjame nástroj na určenie rizika nebezpečnosti odsúdených osôb resp. spôsobenia vážnej ujmy (angl. Risk of Serious Harm – RoSH). Ide o dve základné úrovne rizika. Nástroj CRA zisťuje riziko recidívy trestnej činnosti do 2 rokov po prepustení a nástroj ROSH sa snaží zistiť bezprostredné (ihneď po prepustení) riziko nebezpečnosti odsúdeného pre majoritnú spoločnosť. Po finalizácii nástroja ROSH ho budeme štandardne pilotne testovať. Práve RoSH prináša do procesu hodnotenia odsúdených osôb inovatívny rozmer, keďže žiaden z doposiaľ používaných nástrojov aspekt nebezpečnosti neposudzoval komplexne.

Ukončili sme pilotné testovanie nástroja na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti

Júl 2020. Ukončili sme 3. pilotné testovanie Crime Risk Assessment (CRA) – nástroja na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti odsúdených osôb. V súčasnosti nástroj obsahuje viac ako 30 dynamických a statických rizikových faktorov recidívy trestnej činnosti. Výsledkom testovania je rekalibrácia (zmena bodových hodnôt niektorých faktorov) a modifikácia nástroja vo vybraných položkách resp. včlenenie nových položiek.

„Čo bude, keď pôjdem von?“

Jedným z dôvodov, prečo sa osoby prepustené z väzenského zariadenia dopúšťajú trestnej činnosti opakovane je aj „nezvládnutie“ situácie mimo brán väznice. Informácie o každodennom živote človeka na slobode sú pre odsúdených vracajúcich sa do spoločnosti mnohokrát nezodpovedané otázky (napr. „..kde presne mám teraz ísť, keď chcem vybaviť toto…“). Takéto situácie sa dejú najmä po prepustení. Preto sa snažíme aj v NP ŠNN pracovať s týmto rizikovým faktorom. V rámci činnosti výstupného oddielu ÚVTOS v Sučanoch sa dvaja odsúdení v sprievode sociálneho pracovníka a pedagóga zúčastnili vychádzky mimo priestorov ÚVTOS. Účelom vychádzky bolo zabezpečenie plynulého prechodu odsúdených do občianskeho života formou nácviku sociálnych a praktických zručností. Celý článok si môžete prečítať tu:

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/
vychadzka-odsudenych-z-vystupneho-oddielu

Vyhodnocujeme základný program

Jún 2020. Priebežne stále sledujeme a vyhodnocujeme realizáciu a efektivitu Základného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu, ktorý realizujeme od 1. 10. 2019 vo všetkých desiatich partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.

Spúšťame špecializovaný program Závislosti odsúdených osôb

Jún 2020. V ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou začíname realizovať špecializovaný program Závislosti odsúdených osôb. Náš tím, ktorý sa venuje evaluácii zároveň intenzívne pracuje na aspektoch vyhodnocovania tohto programu.

Finalizujeme Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia

Jún 2020. Finalizujeme elektronizáciu dokumentu „Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia“, ktorý umožní efektívne plánovanie intervencií pre odsúdených počas výkonu trestu odňatia slobody ale aj po prepustení.

Pripravujeme ďalšie špecializované programy

Máj 2020. Rozbehli sme prípravu ďalších špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov pre odsúdených vo výstupných oddieloch: Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb, Násilie v partnerských vzťahoch, Chcem sa zmeniť (multifaktoriálny program pre mladistvých odsúdených mužov).

Pre našich kolegov pripravujeme školenie „Motivačné rozhovory“

Apríl 2020. Na základe dobrej skúsenosti a pozitívnej spätnej väzby od štyroch absolventov výcviku „Motivačné rozhovory“ pripravujeme pre všetkých našich pracovníkov odborné školenie v oblasti motivačných rozhovorov, ktorých správne vedenie je nevyhnutnou súčasťou výbavy personálu pracujúceho s odsúdenými.

Vybrali sme lektorov pre špecializovaný program Závislosti odsúdených osôb

Apríl 2020. Corona nás nezastavila, zrealizovali sme niekoľko on-line výberových konaní a vybrali lektorov do špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu Závislosti odsúdených osôb, ktorý otvoríme v ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou. Postupne plánujeme výbery ďalších externých kolegov, o ktorých Vás budeme priebežne informovať.

Vyvinuli sme indikačný nástroj

Marec 2020. V spolupráci s odborom výkonu väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže sme vyvinuli Indikačný nástroj určený na zaraďovanie odsúdených do príslušných špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. V krátkom čase sa začne testovanie tohto nástroja.

Odborný seminár v Omšení

Február 2020. Dňa 7. 2. sa uskutočnil odborný seminár, na ktorom sme odbornej verejnosti predstavili špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy určené pre osoby vo výkone trestu.

Zistiť viac >

Dokončili sme špecializované programy

Február 2020. Pre odsúdených vo výstupných oddieloch náš odborný tím pripravil už niekoľko špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov, ktoré budeme postupne pilotne testovať v našich partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Všetky uvedené programy prešli interným a externým pripomienkovým konaním. Konkrétne ide o programy: Závislosti odsúdených osôb, Rodina a vzťahy odsúdených osôb, Rizikové skupiny zo segregovaných komunít, Finančná gramotnosť odsúdených osôb a Zamestnanosť odsúdených osôb. Časový rozsah programov je 3 – 6 mesiacov a budú ich realizovať externí špecialisti v oblastiach, na ktoré sa príslušný program zameriava.

Ukončili sme pilotné testovanie nástroja na hodnotenie rizika

Február 2020. Ukončili sme 2. pilotné testovanie nástroja na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti pri podmienečnom prepustení CRA-CR (angl. Crime Risk Assessment – Conditional Release skr. CRA-CR) a CRA-RU (angl. Crime Risk Assessment – Reentry Unit skr. CRA-RU). Aktuálne prebieha fáza vyhodnocovania výsledkov.

Spolupracujeme s Centrom právnej pomoci

Január 2020. Nadviazali sme spoluprácu s Centrom právnej pomoci (CPP) za účelom poradenstva pre odsúdených vo výstupných oddieloch partnerských ústavov. Poradenstvo formou prednášok bude prebiehať každé tri mesiace v každom ústave.

Rokujeme s významným zamestnávateľom

Január 2020. Prebehli úspešné rokovania s významným zamestnávateľom zamerané na vytvorenie pracovných miest pre prepustených z výkonu trestu, ktorí prešli výstupnými oddielmi.

Financované Európskou úniou

Program Slovensko