Aktuality

Aktuálne informácie

V rámci projektu neustále pracujeme na napredovaní a napĺňaní nášho cieľa. Bližšie informácie o aktuálnom dianí a prebiehajúcich krokoch Vám budeme pravidelne prinášať na tomto mieste.

Zistiť viac

Memorandum o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR podáva pomocnú ruku odsúdeným po ukončení trestu

Október 2020. Novým úspechom v pláne pomoci prepusteným zaradiť sa do pracovného života bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi NP ŠNN a Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Vďaka tejto spolupráci sa budú Regionálne centrá sociálnej ekonomiky snažiť pomáhať odsúdeným a prepusteným pri vyhľadávaní vhodných pracovných príležitostí v sociálnych podnikoch. Viac v tlačovej správe.

Rozhovor s psychológom Róbertom Vavrom, ktorý sa v národnom projekte Šanca na návrat podieľa na tvorbe programu „Násilie v partnerských vzťahoch“

September 2020. Mnohí muži sú z práce zvyknutí, že keď niečo povedia, tak sa to vykoná, a nechápu, že vo vzťahu to tak nefunguje. V rozhovore sa dozviete odpovede aj na tieto otázky: Prečo sú dnes muži zmätení zo svojej roly v rodine a spoločnosti? Čo môže byť príčinou násilného správania? Kedy má tichá domácnosť zmysel a ako by mala vyzerať? Aké techniky pomáhajú pri prevencii násilného správania? Prečo je dôležité, aby sa partneri dohodli na rolách vo vzťahu? Ako ovplyvnila partnerské vzťahy pandémia? Viac v článku.

O národnom projekte Šanca na návrat na konferencii Európskej kriminologickej spoločnosti

September 2020. V dňoch 10.-11. 09. 2020 sa konala v poradí 20. výročná konferencia Európskej kriminologickej spoločnosti (angl. skr. ESC – European Society of Criminology). Z dôvodu pandémie (COVID 19) sa konferencia realizovala online za účasti 700 odborníkov a 30 expertných skupín ESC. Na konferencii prezentoval výstupy národného projektu Šanca na návrat jeden z členov expertných skupín Európskej kriminologickej spoločnosti a jeden z garantov NP ŠNN Dr. Lulei (názov prezentácie: The Chance for Reentry 2018 – contemporary stage and findings of national project focused on social inclusion of prisoners in Slovakia). Zborník abstraktov je voľne dostupný tu: https://www.eurocrim2020.com/.

Vyvíjame aplikácie pre odsúdené osoby

August 2020. Zástupcovia nášho odborného tímu intenzívne spolupracujú s IT špecialistami na vývoji KIOSKu (informačný elektronický „stánok“) a mobilnej aplikácie pre odsúdené osoby vo výstupných oddieloch, ktoré im pomôžu začleniť sa do spoločnosti. S KIOSKom sa odsúdení stretnú už vo výkone trestu, aplikáciu budú môcť využívať po prepustení pri prvých krokoch na slobode. Zameriavať sa budú na oblasti zamestnania, ubytovania, možnosti podpory a spolupráce a pod.

Navštívili sme každý partnerský ústav

August 2020. Všetky partnerské ústavy sme navštívili za účelom metodickej návštevy, ktorá bola zameraná na vyhodnotenie doterajšej práce vo výstupných oddieloch. Zamerali sme sa na zaraďovanie odsúdených do výstupného oddielu v súlade s triediacim mechanizmom, realizáciu Základného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu a obsah individuálnych akčných plánov sociálneho začlenenia odsúdených osôb.

Spúšťame špecializovaný program „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“

August 2020. V ÚVTOS Nitra Chrenová začíname realizovať špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“, do ktorého nastúpilo 15 odsúdených žien. Zámerom programu je, aby účastníci v závislosti od vlastných schopností nadobudli, prípadne prehĺbili svoje poznatky v oblasti sociálnej patológie a jej prevencie. Program je zameraný na dve tematické línie – sociálna patológia a jej prevencia a rizikové oblasti recidívy.

Zrealizovali sme vstupné hodnotenie

Júl 2020. Zrealizovali sme vstupné hodnotenie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Závislosti odsúdených osôb“, ktorý realizujeme v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Všetky špecializované programy plánujeme hodnotiť dvoj fázovo (na začiatku aj na konci programu). V priebehu posledného mesiaca teda uskutočníme záverečné hodnotenie, s ktorým porovnáme výsledky vstupného hodnotenia.

Tvoríme „MOSTY“ s organizáciami postpenitenciárnej starostlivosti

Júl 2020. Mapujeme a vyberáme organizácie, ktoré pracujú so závislými osobami, spoločne definujeme možnosti a formy spolupráce pri prepojení penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Ide nám najmä o to, že závislosti sú jednou z kľúčových príčin recidívy a snažíme sa vytvárať priestor a spoluprácu na to, že keď sa pracuje s osobou vo väzenskom zariadení (v téme závislostí), aby sa plynule a efektívne pokračovalo aj po prepustení (bez prerušenia).

Vyvíjame nástroj na určenie nebezpečnosti odsúdených osôb resp. riziko spôsobenia vážnej ujmy

Júl 2020. Postupne vyvíjame nástroj na určenie rizika nebezpečnosti odsúdených osôb resp. spôsobenia vážnej ujmy (angl. Risk of Serious Harm – RoSH). Ide o dve základné úrovne rizika. Nástroj CRA zisťuje riziko recidívy trestnej činnosti do 2 rokov po prepustení a nástroj ROSH sa snaží zistiť bezprostredné (ihneď po prepustení) riziko nebezpečnosti odsúdeného pre majoritnú spoločnosť. Po finalizácii nástroja ROSH ho budeme štandardne pilotne testovať. Práve RoSH prináša do procesu hodnotenia odsúdených osôb inovatívny rozmer, keďže žiaden z doposiaľ používaných nástrojov aspekt nebezpečnosti neposudzoval komplexne.

Ukončili sme pilotné testovanie nástroja na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti

Júl 2020. Ukončili sme 3. pilotné testovanie Crime Risk Assessment (CRA) – nástroja na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti odsúdených osôb. V súčasnosti nástroj obsahuje viac ako 30 dynamických a statických rizikových faktorov recidívy trestnej činnosti. Výsledkom testovania je rekalibrácia (zmena bodových hodnôt niektorých faktorov) a modifikácia nástroja vo vybraných položkách resp. včlenenie nových položiek.

„Čo bude, keď pôjdem von?“

Jedným z dôvodov, prečo sa osoby prepustené z väzenského zariadenia dopúšťajú trestnej činnosti opakovane je aj „nezvládnutie“ situácie mimo brán väznice. Informácie o každodennom živote človeka na slobode sú pre odsúdených vracajúcich sa do spoločnosti mnohokrát nezodpovedané otázky (napr. „..kde presne mám teraz ísť, keď chcem vybaviť toto…“). Takéto situácie sa dejú najmä po prepustení. Preto sa snažíme aj v NP ŠNN pracovať s týmto rizikovým faktorom. V rámci činnosti výstupného oddielu ÚVTOS v Sučanoch sa dvaja odsúdení v sprievode sociálneho pracovníka a pedagóga zúčastnili vychádzky mimo priestorov ÚVTOS. Účelom vychádzky bolo zabezpečenie plynulého prechodu odsúdených do občianskeho života formou nácviku sociálnych a praktických zručností. Celý článok si môžete prečítať tu:

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/
vychadzka-odsudenych-z-vystupneho-oddielu

Vyhodnocujeme základný program

Jún 2020. Priebežne stále sledujeme a vyhodnocujeme realizáciu a efektivitu Základného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu, ktorý realizujeme od 1. 10. 2019 vo všetkých desiatich partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.

Spúšťame špecializovaný program Závislosti odsúdených osôb

Jún 2020. V ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou začíname realizovať špecializovaný program Závislosti odsúdených osôb. Náš tím, ktorý sa venuje evaluácii zároveň intenzívne pracuje na aspektoch vyhodnocovania tohto programu.

Finalizujeme Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia

Jún 2020. Finalizujeme elektronizáciu dokumentu „Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia“, ktorý umožní efektívne plánovanie intervencií pre odsúdených počas výkonu trestu odňatia slobody ale aj po prepustení.

Pripravujeme ďalšie špecializované programy

Máj 2020. Rozbehli sme prípravu ďalších špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov pre odsúdených vo výstupných oddieloch: Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb, Násilie v partnerských vzťahoch, Chcem sa zmeniť (multifaktoriálny program pre mladistvých odsúdených mužov).

Pre našich kolegov pripravujeme školenie „Motivačné rozhovory“

Apríl 2020. Na základe dobrej skúsenosti a pozitívnej spätnej väzby od štyroch absolventov výcviku „Motivačné rozhovory“ pripravujeme pre všetkých našich pracovníkov odborné školenie v oblasti motivačných rozhovorov, ktorých správne vedenie je nevyhnutnou súčasťou výbavy personálu pracujúceho s odsúdenými.

Vybrali sme lektorov pre špecializovaný program Závislosti odsúdených osôb

Apríl 2020. Corona nás nezastavila, zrealizovali sme niekoľko on-line výberových konaní a vybrali lektorov do špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu Závislosti odsúdených osôb, ktorý otvoríme v ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou. Postupne plánujeme výbery ďalších externých kolegov, o ktorých Vás budeme priebežne informovať.

Vyvinuli sme indikačný nástroj

Marec 2020. V spolupráci s odborom výkonu väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže sme vyvinuli Indikačný nástroj určený na zaraďovanie odsúdených do príslušných špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. V krátkom čase sa začne testovanie tohto nástroja.

Odborný seminár v Omšení

Február 2020. Dňa 7. 2. sa uskutočnil odborný seminár, na ktorom sme odbornej verejnosti predstavili špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy určené pre osoby vo výkone trestu.

Zistiť viac >

Dokončili sme špecializované programy

Február 2020. Pre odsúdených vo výstupných oddieloch náš odborný tím pripravil už niekoľko špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov, ktoré budeme postupne pilotne testovať v našich partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Všetky uvedené programy prešli interným a externým pripomienkovým konaním. Konkrétne ide o programy: Závislosti odsúdených osôb, Rodina a vzťahy odsúdených osôb, Rizikové skupiny zo segregovaných komunít, Finančná gramotnosť odsúdených osôb a Zamestnanosť odsúdených osôb. Časový rozsah programov je 3 – 6 mesiacov a budú ich realizovať externí špecialisti v oblastiach, na ktoré sa príslušný program zameriava.

Ukončili sme pilotné testovanie nástroja na hodnotenie rizika

Február 2020. Ukončili sme 2. pilotné testovanie nástroja na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti pri podmienečnom prepustení CRA-CR (angl. Crime Risk Assessment – Conditional Release skr. CRA-CR) a CRA-RU (angl. Crime Risk Assessment – Reentry Unit skr. CRA-RU). Aktuálne prebieha fáza vyhodnocovania výsledkov.

Spolupracujeme s Centrom právnej pomoci

Január 2020. Nadviazali sme spoluprácu s Centrom právnej pomoci (CPP) za účelom poradenstva pre odsúdených vo výstupných oddieloch partnerských ústavov. Poradenstvo formou prednášok bude prebiehať každé tri mesiace v každom ústave.

Rokujeme s významným zamestnávateľom

Január 2020. Prebehli úspešné rokovania s významným zamestnávateľom zamerané na vytvorenie pracovných miest pre prepustených z výkonu trestu, ktorí prešli výstupnými oddielmi.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk