Aktuality

Aktuálne informácie

V rámci projektu neustále pracujeme na napredovaní a napĺňaní nášho cieľa. Bližšie informácie o aktuálnom dianí a prebiehajúcich krokoch Vám budeme pravidelne prinášať na tomto mieste.

Zistiť viac

Školili sme odborný personál

Október 2021. V dňoch 6.-8. októbra sa v liečebno-rehabilitačnom stredisku ZVJS Kováčová uskutočnilo odborné školenie sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov, ktorí pôsobia na výstupných oddieloch. Školenie sa zameriavalo na témy riešenie konfliktov, práca so skupinou a zážitkové techniky.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Želiezovce

Október 2021. Ústav Želiezovce bol kontaktovaný pracovnou agentúrou, s ktorou odsúdený nadviazal komunikáciu. Zamestnanec agentúry sa aktívne zaujímal o odsúdeného a poskytol mu inštrukcie ako postupovať v oblasti pracovného uplatnenia po prepustení z výkonu trestu. Postupne s agentúrou spolupracovali aj ďalší odsúdení. Prvému odsúdenému sa aj vďaka agentúre podarilo nielen si nájsť prácu, ale sa v nej aj dobre uplatniť (v práci ho hodnotia ako snaživého a vyjadrujú všeobecnú spokojnosť). Tento príklad pôsobí veľmi motivačne aj pre ostatných odsúdených.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Nitra – Chrenová

Október 2021. Dôležitou súčasťou práce s odsúdenými ženami je riešenie problémov, ktoré majú súvislosť s ich postavením v rodine a funkciou, ktorú v nej zastávajú. Predovšetkým pre ženy – matky je dôležité udržiavanie a posilňovanie rodinných väzieb a vzťahov s deťmi, riešenie kríz a rozpadov vzťahov. Možnosť opustiť ústav je jedným z prvých reálnych kontaktov so slobodou a stretnutia rodín bývajú spojené so silnými emóciami. Inštitút opustenia ústavu sa realizuje aj za účelom vybavenia rôznych dokladov, získania zručností v oblasti finančnej a sociálnej gramotnosti, efektívneho využívania voľného času, návštevy personálnej agentúry a návštevy kultúrnych pamiatok (naposledy odsúdené navštívili Nitriansky hrad s múzeom a kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach). Ústav Nitra-Chrenová intenzívne spolupracuje s Centrom právnej pomoci, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrami pre deti a rodiny, mediačnými a probačnými úradníkmi, políciou, zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou. Zabezpečuje tiež prednášky a besedy. Za uplynulé obdobie odsúdené zaujala beseda s doc. PhDr. Ľubou Pavelovou, PhD. na tému: „Závislosti a riešenie problému“. Odsúdené navštevujú taktiež pracovníčky sociálnej kurately príslušných ÚPSVaR.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Sučany

Október 2021. Mladiství odsúdení v Sučanoch sa zúčastňujú vychádzok mimo ústavu v sprievode sociálneho pracovníka a psychologičky z výstupného oddielu. Účelom je zabezpečenie plynulého prechodu odsúdených do občianskeho života formou nácviku sociálnych a praktických zručností. Počas opustenia ústavu cestujú hromadnou dopravou, učia sa orientovať v cestovných poriadkoch, navštevujú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sú im poskytnuté informácie o resocializačnom príspevku, ako aj o spôsobe zaevidovania sa na úrade ako uchádzač o zamestnanie. Taktiež navštevujú Klientske centrum v Martine, kde sa oboznamujú s informačným kioskom, ktorý slúži na vybavenie rôznych dokladov a vydávanie elektronických kolkov. Počas vychádzky odsúdení navštevujú aj kultúrne centrum Martina – Maticu slovenskú a Národný dom a majú spoločný obed. Odsúdení vnímajú tieto vychádzky veľmi pozitívne, nakoľko je to pre nich prvý kontakt s vonkajším svetom po dlhšom čase a predstavuje pre nich aj užitočný sociálny nácvik potrebných aktivít po prepustení z výkonu trestu.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Košice

Október 2021. Keďže odsúdení majú po ukončení trestu sťažené podmienky pri hľadaní zamestnania, bol sociálnym kurátorom – metodikom oslovený významný zamestnávateľ spoločnosť KOSIT a.s. V tejto spoločnosti našlo uplatnenie už niekoľko osôb prepustených z VTOS. Ide o pracovné pozície ako závozník, zametač, vodič a iné. Dňa 27.10.2021 sa odsúdení zúčastnili besedy so zástupcami spoločnosti KOSIT a.s. za prítomnosti zástupcu Ústredia PSVaR sociálneho kurátora – metodika, kurátoriek pre plnoleté fyzické osoby z ÚPSVaR Košice a členov odborného tímu ŠNN. Cieľom bolo pomôcť odsúdeným s uplatnením sa na trhu práce po ukončení výkonu trestu a oboznámiť ich s podmienkami prijatia do pracovného pomeru. V skupinovej diskusii kurátorky pre PFO odovzdali odsúdeným potrebné informácie týkajúce sa plánovania sociálnej práce s klientom, ale aj podania žiadosti o resocializačný príspevok, zaevidovania sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie, či požiadania o dávku v hmotnej núdzi. Následne vykonali s jednotlivými klientmi individuálne pohovory.

Ukončili sme ďalšie programy pre odsúdené osoby

September 2021. Podarilo sa nám ukončiť pilotné overovanie ďalších špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. Konkrétne ide o program Finančná gramotnosť odsúdených osôb, ktorý sme overovali v ústavoch Želiezovce a Košice a program Zamestnanosť odsúdených osôb, ktorý sme overovali v ústave Prešov – Sabinov. Dané špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy úspešne absolvovalo spolu 34 odsúdených mužov. Následne sme v priebehu októbra uskutočnili vyhodnocovacie stretnutia s odsúdenými, lektormi aj tvorcami programov.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Prešov – Sabinov

September 2021. Vo výstupnom oddiele ústavu Prešov – Sabinov sa v rámci extramurálnych aktivít realizuje opustenie ústavu z dôvodu vybavenia nových dokladov, ale aj návštevy kultúrnych, či športových podujatí. V oblasti finančnej gramotnosti sú odsúdeným poskytnuté potrebné formuláre a kontakty na uplatnenie oddlženia, resp. na absolvovanie individuálneho poradenstva v Centre právnej pomoci. Skupinovou formou absolvujú odbornú prednášku na tému osobného bankrotu prednášanú lektorom Centra právnej pomoci z Prešova. Zúčastňujú sa tiež informačných aktivít zameraných na možnosť riešenia závislosti ambulantnou formou prostredníctvom podporných skupín v rámci tretieho sektora, konkrétne neziskovej spoločnosti Trojlístok Prešov, ako aj pobytovou formou pomocou zariadení Centra pre deti a rodiny s resocializačným programom.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Ilava

September 2021. Vo výstupnom oddiele ústavu Ilava sa aj prostredníctvom opustení ústavu snažia viesť odsúdených k väčšej samostatnosti, k preberaniu zodpovednosti za seba a svoje správanie. Odsúdení sa konfrontujú s každodennou realitou v civilnom prostredí a tým sú narúšané ich skreslené predstavy o vlastnej budúcnosti, zreálňuje sa im seba obraz a zvyšuje sa ich schopnosť uplatniť sa na trhu práce. Tzv. „opušťák“ tak prispieva k mobilizácii odsúdených pred výstupom, k zvyšovaniu ich aktivity v procese resocializácie a teda i seba napredovaniu. Aj krátkodobý kontakt s civilným prostredím znižuje riziko vzniku kultúrneho šoku po prepustení, zvlášť pri odsúdených s dlhoročnými trestami odňatia slobody. Zároveň významnou mierou prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti v spoločenskom prostredí, resp. znižuje sociálnu neprispôsobilosť klientov po prepustení.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Košice – Šaca

September 2021. Bez aktívnej spolupráce medzi odborným personálom, klientom a externými inštitúciami by bol proces resocializácie v mnohom náročnejší. Z pohľadu dobrej praxe patria medzi najefektívnejšie inštitúcie, ktoré klienti hodnotia ako najviac prínosné: Centrá právnej pomoci, ktoré prispievajú k rozširovaniu vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti. Spolupráca je tiež nadviazaná s probačnými a mediačnými úradníkmi, ktorí navštevujú výstupný oddiel a realizujú prednášky s následnou diskusiou o probácii, mediácii a výkone trestu domáceho väzenia. Ústav Košice – Šaca spolupracuje aj s resocializačnými zariadeniami, kam sa podarilo umiestniť odsúdeného hneď po jeho prepustení z výkonu trestu. Aktívna spolupráca je tiež nadviazaná s terénnymi sociálnymi pracovníkmi zapojenými v národnom projekte Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa aktívne podieľajú na práci s rodinou odsúdených pred ich prepustením. Spolupracujú aj pri obnovení rodinných väzieb a kontaktu medzi odsúdenými a ich rodinami. Vzhľadom na skutočnosť, že jedna z najdôležitejších podmienok pre vedenie života bez opakovanej recidívy je zamestnanie, je veľkou pomocou pre klientov vo výstupných oddieloch spolupráca so sociálnymi podnikmi.

Dobrá prax vo výstupnom oddiele partnerského ústavu Banská Bystrica – Kráľová

September 2021. Na pôde ústavu Banská Bystrica – Kráľová sa stretol odborný personál výstupného oddielu s odborníkmi pôsobiacimi v postpenitenciárnej starostlivosti. Pracovné stretnutie formou prípadovej konferencie inicioval a viedol sociálny kurátor – metodik, osobne sa ho zúčastnili kmeňový sociálny kurátor Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, sociálny pracovník, psychológ a pedagóg výstupného oddielu. Cieľom konferencie bola výmena informácií ohľadom rodinnej situácie odsúdeného, ktorý požadoval pomoc pri reštarte kontaktov s maloletými deťmi umiestnenými do náhradnej rodinnej starostlivosti. Zúčastnené strany sa dohodli na spoločnom postupe, ktorý zahŕňa participáciu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracoviska Žiar nad Hronom, v ktorého služobnom obvode sa maloleté deti odsúdeného rodiča nachádzajú a ktorý priamo intervenuje v náhradnom rodinnom prostredí maloletých detí.

Staršie aktuality

Skúsenosti po prvom polčase vo VODD v ÚVTOS Želiezovce

September 2021. Ako vyzerá napĺňanie cieľov národného projektu v praxi v podobe budovania a fungovania VODD? O realizovaných aktivitách, praktických skúsenostiach, či motivácii odsúdených napísali kolegovia z VODD v partnerskom ústave v Želiezovciach. Článok si môžete prečítať tu:
Naše skúsenosti po prvom polčase
(článok bol uverejnený v novom vydaní Slovenského väzenstva č. 2/2021)

Prvé pilotné overovanie aplikácie pre odsúdených

September 2021. Začali sme prvé pilotné overovanie aplikácie „HOLUP“, s ktorou sa odsúdení stretnú už vo výkone trestu odňatia slobody prostredníctvom kioskov. Aplikácia ponúka pomoc pri hľadaní zamestnania, ubytovania a pod. Pilotné overovanie prebehlo priamo s odsúdenými z ÚVV a ÚVTOS v Bratislave.

Zrealizovali sme pracovné stretnutia s partnerskými ústavmi v rámci MOSTOV

August 2021 – September 2021. Zrealizovali sme online pracovné stretnutia so všetkými partnerskými ústavmi v rámci aktivít platformy „MOSTY“. Na stretnutiach sme priebežne hodnotili spoluprácu partnerských ústavov so zariadeniami na liečbu závislosti a so sociálnymi podnikmi.

Ukončili sme pilotné overovanie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Zamestnanosť odsúdených osôb“ v ústave Sučany

August 2021. Úspešne sme ukončili realizáciu špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu Zamestnanosť odsúdených osôb v ústave v Sučanoch. Absolvovalo ho 15 odsúdených. Jeho priebeh bude následne vyhodnotený na evaluačnom stretnutí tvorcov a lektorov daného programu.

Pripravujeme akreditačný mechanizmus k špecializovaným resocializačným a výchovným vzdelávacím programom

Júl 2021. Pripravujeme podmienky akreditačného mechanizmu, prostredníctvom ktorého budú môcť fyzické aj právnické osoby požiadať o akreditáciu na realizáciu špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov.

Realizujeme druhé pilotné testovanie nástroja na hodnotenie rizika spôsobenia vážnej ujmy bezprostredne po prepustení z väzenského prostredia (ROSH)

Júl 2021. Rozbehli sme druhé pilotné testovanie nástroja ROSH (angl. Risk of Serious Harm), ktorý sa týka najmä násilnej kriminality. Ide o retrospektívnu štúdiu, pričom respondentmi sú osoby, ktoré sa do 12 mesiacov po prepustení dopustili násilného trestného činu. Konečný termín odovzdania nástroja Odboru výkonu väzby a výkonu trestu GR ZVJS je 15. september 2021.

Odsúdené sebe

Júl 2021. Vydávanie väzenského časopisu pomáha odsúdeným zmysluplne napĺňať ich voľný čas, vyjadriť vlastné myšlienky či rozvíjať vlastné literárne vlohy a zároveň obohacuje aj ostatných odsúdených či odsúdené o nové pohľady a skúsenosti. Časopis „Chrenovský babinec“ píše svoju históriu v ÚVTOS Nitra – Chrenová už 19 rok. Do jeho najnovšieho čísla prispeli aj 3 odsúdené svojimi zážitkami z pobytu vo VODD či umeleckou tvorbou realizovanou počas špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu.

O cieľoch a prínosoch národného projektu na RTVS

Júl 2021. Národný projekt „Šanca na návrat“ dostal priestor v Ranných správach RTVS (13.7.2021, 7:45 hod.). Hlavný projektový manažér por. JUDr. Jakub Ľorko, PhD. predstavil v rámci rozhovoru divákom základné ciele NP ŠNN, doterajšie a očakávané prínosy pre rozvoj práce s odsúdenými v ústavoch a reálnu pomoc pri ich zaradení do spoločnosti.
Celý rozhovor z archívu RTVS nájdete tu. (spustiť v čase od 13:35 do 20:58 min)

Prekladáme dokumenty pre odsúdené osoby cudzincov a odsúdené osoby bez štátnej príslušnosti

Jún 2021. Medzi špecifické skupiny – osobitné kategórie odsúdených osôb, radíme aj odsúdené osoby cudzincov a odsúdené osoby bez štátnej príslušnosti. Jazyková bariéra predstavuje pre nich zásadný problém. Pripravujeme preto pre tieto skupiny väznených osôb preklady tlačív, žiadostí, povolení a ďalších dokumentov v 9 svetových jazykoch.

Pripravujeme akreditačný mechanizmus k špecializovaným resocializačným a výchovným vzdelávacím programom

Jún 2021. Pripravujeme akreditačný mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa budú môcť fyzické aj právnické osoby zapájať do vykonávania špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. Tieto sa budú realizovať vo vybraných ústavoch na Slovensku.

Ukončili sme pilotné overovanie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“ v ústave Nitra – Chrenová

Jún 2021. Úspešne sme ukončili realizáciu špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu Rizikové skupiny zo segregovaných komunít, ktorý prebiehal v ÚVTOS Nitra – Chrenová s vybranou skupinou odsúdených žien. Jeho priebeh sa následne dňa 22. júna 2021 vyhodnotil na evaluačnom stretnutí tvorcov a lektorov daného programu.

Pripravili sme špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program s názvom „Šanca pre psie oči“

Jún 2021. Náš odborný tím pripravil ďalší špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program, v poradí deviaty, s názvom „Šanca pre psie oči“. Program sa primárne zameriava na rozvoj zodpovednosti, ohľaduplnosti, zlepšenie sociálnych zručností a vzťahov v sociálnom prostredí odsúdeného po prepustení na slobodu. Vytvára predpoklady pre podnietenie zmien v životných prioritách odsúdených osôb vo výkone trestu, pozitívnu zmenu vnímania seba a vlastného sociálneho prostredia. Jeho cieľom je aj lepšie uplatnenie účastníkov na trhu práce.

Zrealizovali sme online workshopy s lektormi vzdelávacích kurzov

Jún 2021. Na online workshopoch s lektormi vzdelávacích kurzov „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ a kurzov „Vzdelávania dospelých odsúdených osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“, ktoré sa uskutočnili 29. júna 2021, boli prezentované parciálne výsledky pilotného overovania za obdobie január až máj 2021. Priestor bol venovaný aj pripomienkam a návrhom lektorov v rámci diskusie. Doposiaľ bolo otvorených 10 kurzov „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“, ktorých sa zúčastňuje 58 účastníkov, 4 kurzy boli úspešne ukončené. V rámci kurzu „Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ bolo otvorených 13 kurzov, v ktorých bolo zaradených 52 účastníkov, 1 kurz bol úspešne ukončený.

Národný projekt optikou projektového manažmentu a odborného/riešiteľského tímu

Jún 2021. Národný projekt „Šanca na návrat“ je vo svojej druhej polovici realizácie a preto sme zhodnotili jeho doterajší priebeh od príprav po doterajšie naplnenie jeho cieľov. Je dôležité mať komplexný obraz o tom, čo sa v projekte rieši, akým vývojom prešiel z projektového aj odborného hľadiska. Akousi „ochutnávkou“ toho, čo sa v NP ŠNN deje, a skutočným a podnetným náhľadom do činností NP ŠNN je článok jedného z garantov projektu Martina Luleia.
„Národný projekt Šanca na návrat optikou projektového manažmentu a odborného/riešiteľského tímu alebo odkedy, čo, ako a s akými výsledkami projekt rieši“ (článok bol v skrátenej verzii publikovaný aj v časopise Slovenské väzenstvo č.1/2021)

Dohoda o vzájomnom poskytovaní údajov

Jún 2021. Jedným z hlavných cieľov národného projektu je uľahčiť a lepšie nastaviť prácu s odsúdenými osobami nielen počas výkonu trestu, ale aj po jeho ukončení v bežnom živote. Od novembra 2018 sa preto pracovalo na vyriešení všetkých existujúcich odborných a legislatívnych podmienok, tiež zosúladení informačných potrieb ZVJS a ÚPSVR v oblasti pomoci poskytovanej odsúdeným osobám vo výstupnom oddiele a ich potrebách po ukončení výkonu trestu odňatia slobody. Tento proces bol úspešne zavŕšený slávnostným podpisom dohody o vzájomnom poskytovaní údajov medzi ZVJS a ÚPSVR.

Nadviazali sme nové spolupráce v rámci programu MOSTY

Máj – Jún 2021.Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu so sekciou sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Združenia miest a obcí Slovenska, ako aj s väzenským vikariátom ZVJS a ekumenickou pastoračnou službou. Hlavnou víziou je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora s cieľom efektívnejšej resocializácie a sociálneho začlenenia odsúdených.

Vytvorili sme informačný manuál a podpísali sme zmluvy o spolupráci s deviatimi zariadeniami v rámci programu MOSTY – Závislosti

Jún 2021.Vytvorili sme informačný manuál k programu MOSTY – Závislosti pre pracovníkov vo výstupných oddieloch a zároveň sme nadviazali spoluprácu so zariadeniami, ktoré sú zamerané na zdravotnú starostlivosť (Centrum pre liečbu drogových závislostí), resocializačné zariadenia (Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom, pobytové zariadenia) a ambulantné zariadenia (tretí sektor). So zariadeniami boli tiež podpísané zmluvy o spolupráci s GR ZVJS.

Úspešne sme ukončili kurz „Motivačné rozhovory“

Máj 2021.Spolu s kolegami z partnerských ústavov sme absolvovali tretí a zároveň posledný modul kurzu „Motivačné rozhovory“. Posledné výcvikové dni boli realizované v oboch skupinách prezenčnou formou a všetci účastníci získali certifikáty o absolvovaní výcviku v rozsahu 60 hodín.

Uviedli sme do praxe digitalizovaný nástroj „Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia“

Máj 2021.Pre kolegov z výstupných oddielov a vedúcich oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR sme zrealizovali školenie zamerané na digitalizáciu Individuálneho akčného plánu sociálneho začlenenia (IAPSZ). Ide o dôležitý nástroj prepojenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, prostredníctvom ktorého bude prebiehať výmena niektorých informácií, nateraz najmä medzi odbornými pracovníkmi ústavu a sociálnym kurátorom pre plnoleté fyzické osoby ÚPSVaR.

Spustili sme realizáciu siedmich špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov

Máj 2021.V partnerských ústavoch v Banskej Bystrici – Kráľovej, Košiciach, Košiciach – Šaci, Leopoldove, Sabinove, Sučanoch a v Želiezovciach sme spustili realizáciu špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov Zamestnanosť odsúdených osôb, Rodina a vzťahy odsúdených osôb, Finančná gramotnosť odsúdených osôb, Rizikové skupiny zo segregovaných komunít a Závislosti odsúdených osôb.

Uskutočnili sme ďalšie vzdelávanie pre sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov z výstupných oddielov

Máj 2021.Uskutočnili sme ďalšie školenie sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov, ktorí pôsobia vo výstupných oddieloch partnerských ústavov. Školenie bolo zamerané na štátne sociálne dávky, informačno – poradenské služby pre špecifické skupiny (práca s odsúdenými s viacnásobným znevýhodnením), vyhodnotenie efektivity základného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu a iné aktuálne témy dôležité pre ústavy.

Sociálne podniky v štyroch partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody

Máj 2021.V spolupráci s Inštitútom sociálnej ekonomiky sme rozbehli proces pilotáže zamestnávania odsúdených v sociálnych podnikoch po ukončení výkonu trestu a jeho implementáciu v štyroch partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (Košice, Košice – Šaca, Banská Bystrica – Kráľová, Ilava). Pripravujeme tiež informačný manuál k zamestnávaniu v sociálnych podnikoch pre pracovníkov vo výstupných oddieloch.

Pracovné stretnutie so zástupcami Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zástupcami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Máj 2021.V súvislosti s implementáciou národného projektu Šanca na návrat sa uskutočnilo online stretnutie medzi zástupcami NP ŠNN, zástupcami regionálnych centier sociálnej ekonomiky IA MPSVR SR (Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj) a zástupcami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Témou stretnutia boli sociálne podniky a možnosti zamestnávania znevýhodnených alebo zraniteľných osôb na trhu práce. Za účelom efektívneho nadviazania aktivít a intervencií s osobou po VTOS nastavili pracovníci NP ŠNN proces spolupráce so sociálnymi podnikmi, ktorého súčasťou je motivácia odsúdených, aby po skončení VTOS ich záujem o prácu v sociálnych podnikoch pretrvával. Hlavným výstupom stretnutia bolo nastavenie procesu a vymedzenie kompetencií pre sociálneho kurátora metodika a sociálneho kurátora ÚPSVR.

Ukončili sme prípravu prvej verzie aplikácie pre odsúdené osoby

Apríl 2021. Zástupcom nášho odborného tímu spolu s IT špecialistami sa podarilo pripraviť prvú verziu aplikácie HOLUP, s ktorou sa odsúdení stretnú už vo výkone trestu. Aplikáciu budú môcť ďalej využívať aj po prepustení pri prvých krokoch na slobode. Zameriava sa na možnosti podpory a spolupráce v oblasti prípravy na zamestnanie, hľadania zamestnania a hľadania ubytovania.

Pokračujeme vo výučbe modulárnych kurzov „Slovenský jazyk pre cudzincov a iné gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ a „Vzdelávanie odsúdených osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“

Apríl 2021. Napriek epidemiologickej situácii naďalej prebieha pri dodržaní všetkých aktuálnych opatrení vzdelávanie v oboch vzdelávacích modulárnych kurzoch v dotknutých ÚVTOS, za čo ďakujeme lektorom aj organizácii v jednotlivých ústavoch.

Navštívili sme sedem partnerských ústavov

Apríl 2021. V rámci prípravy na spustenie siedmich špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov sme uskutočnili sedem online a následne aj sedem osobných stretnutí so zástupcami partnerských ústavov. Za dodržania všetkých epidemiologických opatrení sme absolvovali stretnutia s funkcionármi partnerských ústavov v Banskej Bystrici Kráľovej, Košiciach, Košiciach Šaci, Leopoldove, Sabinove, Sučanoch a v Želiezovciach.

Pokračujeme v realizácii špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“

Apríl 2021. V ÚVTOS Nitra Chrenová po „pandemickej prestávke“ pokračujeme v realizácii špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“ s odsúdenými ženami. Zámerom programu je, aby účastníčky v závislosti od vlastných schopností nadobudli, prípadne prehĺbili svoje poznatky v oblasti sociálnej patológie a jej prevencie.

Uskutočnili sme školenie pre sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov z výstupných oddielov

Marec 2021. Uskutočnili sme ďalšie školenie sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov, ktorí pôsobia vo výstupných oddieloch partnerských ústavov. Školenie bolo zamerané na sumarizáciu projektu, prezentáciu aktuálneho stavu, digitalizáciu individuálneho akčného plánu sociálneho začlenenia, informovanie o aktuálnom stave vývoja spolupráce s vybranými organizáciami v rámci prepájania penitenciárnej a postpenitenciárnej sféry, triediaci mechanizmus a podnety z partnerských ústavov.

Zrealizovali sme špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Závislosti odsúdených osôb“

Marec 2021. Úspešne sme ukončili pilotné overovanie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Závislosti odsúdených osôb“ pre odsúdených v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Následne sme zrealizovali aj online evaluačné stretnutie s tvorcami a lektormi daného špecializovaného programu.

Predstavenie národného projektu Šanca na návrat v Obecných novinách

Marec 2021. Aké sú ciele projektu, aktivity, ale aj aktuálny stav ich napĺňania predstavuje článok v Obecných novinách, periodiku vydávanom Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Zrozumiteľne pomenúva výzvy, ktorým čelia odsúdení po prepustení a tiež možnosti pomoci, spočívajúce najmä v aktivitách výstupných oddielov a v prepojení penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti.
Vo svojom článku ich bližšie popisuje jeden z odborných garantov projektu Martin Lulei. Článok si môžete prečítať tu:
„Po odsedení trestu späť do bežného života, aj vďaka národnému projektu Šanca na návrat“

Zúčastnili sme sa ďalšej časti kurzu „Motivačné rozhovory“

Marec 2021. Spolu s kolegami z partnerských ústavov sme absolvovali druhý vzdelávací modul kurzu „Motivačné rozhovory“. Kurz viedol zahraničný certifikovaný lektor a psychoterapeut PhDr. Jan Soukup, PhD. Vzdelávanie prebehlo v dvoch výcvikových skupinách v rozsahu 20 hodín, vzhľadom na epidemiologické opatrenia v online forme. Stretnutie bolo napriek tomu plné interaktívnych prvkov. Poslednú časť kurzu budeme realizovať prezenčnou formou v máji.

Vybrali sme lektorov do špecializovaných programov

Marec 2021. Ukončili sme výber lektorov, ktorí s nami budú spolupracovať pri pilotnom overovaní siedmych špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. Uvedené programy budeme realizovať v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach, Banskej Bystrici Kráľovej, Sučanoch, Košiciach, Košiciach Šaci, Sabinove a Leopoldove. Záujem o spoluprácu prejavilo viac ako 60 uchádzačov. S uchádzačmi, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady, sme zrealizovali dokopy 41 niekoľko kolových výberových pohovorov a vybrali 28 lektorov.

Vyhodnotili sme pilotné testovanie nástroja ROSH (Risk of Serious Harm)

Február 2021. Nástroj ROSH zisťuje riziko vážnej ujmy pre majoritnú spoločnosť bezprostredne po prepustení (týka sa najmä násilnej kriminality), vyvíjať sme ho začali ešte v roku 2020. Začiatkom roka 2021 sme ukončili a vyhodnotili prvú fázu jeho pilotného overovania. Všetky odborné materiály, ktoré súvisia s vývojom tohto nástroja prešli v tomto období externou profesorskou oponentúrou.

„Vymieňame si“ netradičné formy dobrej praxe so zahraničím

Február 2021. Už v auguste 2020 sme začali v spolupráci s tretím sektorom pracovať na programe, ktorého témou je o.i. aj terapeutické využitie vzťahu odsúdeného a psa. V súvislosti s prípravou tohto programu a na základe dlhodobých kontaktov s Probační a mediační službou Českej republiky sme zorganizovali online stretnutie s realizátormi projektu „Packa v dlani“, ktorý je súčasťou programu „Otevřená věznice“ vo väznici Jiřice. Projekt zapája vybraných odsúdených do programu výchovy budúcich vodiacich psov pre nevidomých. Stretnutie bolo plné vzájomne obohacujúcich nápadov, odporúčaní a povzbudení. Opäť sa nám osvedčilo, že zdieľanie dobrej praxe je dôležitým nástrojom, ktorý nás spoločne posúva vpred.

Pripravili sme ďalší špecializovaný program „Chcem sa zmeniť“

Február 2021. Náš odborný tím pripravil ďalší špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program s názvom „Chcem sa zmeniť“. Program je zameraný na zníženie rizika budúceho násilného správania mladistvých odsúdených a rozvíjanie pozitívnych foriem správania a riešenia konfliktov. Jeho cieľom je podpora a rozvoj pozitívnych osobnostných rezerv osvojením si vzorcov nenásilného správania v medziľudských vzťahoch, s cieľom predchádzania ďalšiemu násiliu a zmeny násilných modelov správania sa a znižovanie rizika potenciálnej recidívy trestnej činnosti.

Pokračujeme v realizácii online stretnutí s partnerskými ústavmi

Január 2021. Aj v tomto roku pokračujeme v pravidelných pracovných online stretnutiach s partnerskými ústavmi, na ktorých sa venujeme rôznym oblastiam, akými sú napr. výstupy z metodických návštev realizovaných v predchádzajúcom období, či otázkam alebo problémom, ktoré aktuálne riešime. Reagujeme tiež na nové výzvy a obmedzenia, ktoré nám prináša neľahká situácia súvisiaca s pandémiou. Partnerských ústavov máme spolu 10 (Košice, Košice – Šaca, Prešov – Sabinov, Nitra Chrenová, Sučany, Banská Bystrica Kráľová, Želiezovce, Leopoldov, Hrnčiarovce nad Parnou, Ilava), pričom kapacitu výstupného oddielu má každý z ústavov inú (od 12 odsúdených v Nitre až po 42 odsúdených v Ilave). Do konca projektu má absolvovať aktivity určené pre výstupné oddiely vo všetkých partnerských ústavoch cca 3200 odsúdených, pričom každý z ústavov má vzhľadom na svoje špecifiká stanovený indikatívny limit (od 144 do 528 odsúdených v závislosti od kapacity a špecifík konkrétneho ústavu).

Prečítajte si o našich výstupných oddieloch v časopise Slovenské väzenstvo

Január 2021. V najnovšom vydaní časopisu Slovenské väzenstvo je publikovaná trojica článkov, ktoré približujú národný projekt „Šanca na návrat“. Ich autormi sú naši kolegovia priamo z partnerských ústavov, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti s implementáciou projektu. Texty a zaujímavé fotografie dokumentujú nie len vývoj, ale aj každodenný život vo výstupných oddieloch. Prečítať si ich môžete tu:
„Výstupný oddiel v Ilave oslavuje dva roky“
„Realizácia projektu Šanca na návrat v podmienkach ústavu Košice-Šaca“
„Národný projekt Šanca na návrat v podmienkach ústavu Nitra-Chrenová“

Vyberáme lektorov do špecializovaných programov

Január 2021. Od začiatku roka realizujeme výberové pohovory na lektorské pozície v špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programoch, do ktorých sa nám zatiaľ prihlásilo viac ako 60 záujemcov. Pozývame na ne postupne všetkých, ktorí sa prihlásili a spĺňajú kvalifikačné kritériá. Po spustení 6 programov plánujeme otvárať ďalšie, priebežne budeme zverejňovať výzvy pre ďalšie lektorské pozície.

Pracujeme na vývoji ďalšieho hodnotiaceho nástroja

Január 2021. Od januára 2021 sa celoplošne používa v slovenskom väzenstve nástroj CRA (angl. Crime Risk Assessment) – nástroj na hodnotenie recidívy trestnej činnosti odsúdených osôb do dvoch rokov po prepustení z väzenského zariadenia. Na vývoji nástroja pracovali odborníci ZVJS od r. 2016 a špecializovaná časť nástroja určená pre osoby vo výstupných oddieloch sa vytvárala v rámci NP ŠNN. Už od roku 2020 pracujeme na vývoji nástroja ROSH (angl. Risk of Serious Harm), ktorý na rozdiel od CRA zisťuje riziko vážnej ujmy pre majoritnú spoločnosť bezprostredne po prepustení (týka sa najmä násilnej kriminality). Realizovali sme sondáž a pripravujeme pilotné testovanie nástroja ako i ostatné procesy (napr. profesorskú oponentúru) tak, aby bol nástroj do 06/2021 pripravený na využitie. Viac informácií o CRA.

V časopise Slovenské väzenstvo aj o systéme efektívnej resocializácie

December 2020. Jeden zo základných cieľov národného projektu „Šanca na návrat“ predstavuje efektívna resocializácia odsúdených osôb, ktorú je možné dosiahnuť len prostredníctvom súboru opatrení a konkrétnych intervencií. Za zmienené opatrenia a intervencie považujeme aj aktivity národného projektu „Šanca na návrat“. Vo svojom článku ich bližšie popisuje jeden z odborných garantov projektu Martin Lulei. Celý článok si môžete prečítať TU.

Skupinové aktivity v ústavoch prispôsobujeme epidemiologickej situácii

December 2020. Spustenie a dočasné pozastavenie skupinových aktivít, ktoré sú súčasťou národného projektu „Šanca na návrat“ flexibilne prispôsobujeme epidemiologickej situácii a interným nariadeniam v danom ústave. Pri dočasnom „výpadku“ skupinových foriem práce vždy v súlade s cieľmi projektu posilňujeme individuálne formy.

Sledujeme dobrú prax v zahraničí

November 2020. Pred koncom roka sme zorganizovali online stretnutie s realizátormi projektu „Křehká šance 2“, ktorého prijímateľom bola Probační a mediační služba Českej republiky. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu príkladov dobrej praxe a výmenu skúseností s tvorbou a overovaním programov pre odsúdené osoby. Naša cezhraničná spolupráca naďalej pokračuje.

Našu sieť spolupráce stále posilňujeme

November 2020. Koronavírus nás nezastavil a naďalej tvoríme mosty medzi penitenciárnou a postpenitenciárnou oblasťou. Aktuálne sa zameriavame najmä na tému zamestnania a závislostí odsúdených, ktoré sú významnými faktormi pri dopúšťaní sa opakovanej trestnej činnosti. Formou online sme zorganizovali viacero stretnutí – k téme závislostí napríklad so zástupcami zdravotníckych zariadení, centier pre deti a rodiny, ambulantných zariadení a k oblasti zamestnania so zástupcami regionálnych centier a sociálnych podnikov, ako i zástupcami ZMOS. So všetkými uvedenými subjektami rokujeme o možnostiach a formách spolupráce.

Vyhodnotili sme činnosť partnerských ústavov

November 2020. Po absolvovaní metodických návštev vo všetkých partnerských ústavoch sme zistené údaje a informácie prekonzultovali, poukázali na rezervy a vyzdvihli pozitíva. Od decembra 2020 organizujeme pravidelné pracovné online stretnutia s jednotlivými ústavmi, diskutujeme, riešime náročné situácie, tešíme sa z úspechov…spoločne tvoríme “Šancu na návrat”.

Znovu sme naplno spustili realizáciu špecializovaných programov

November 2020. Za dodržania všetkých pandemických opatrení sa nám podarilo znovu naplno spustiť všetky aktivity špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov v partnerských ústavoch.

Dočasne sme obmedzili realizáciu špecializovaných programov

Október 2020. Z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej ochorením Covid 19 sme dočasne obmedzili niektoré aktivity špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov v partnerských ústavoch. Situáciu pozorne sledujeme a vyhodnocujeme, pokračovať v plnom nasadení budeme hneď ako nám to situácia dovolí.

Dokončili sme prípravu špecializovaného programu „Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb“

Október 2020. Náš odborný tím pripravil pre odsúdených vo výstupných oddieloch ďalší špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program s návom „Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb“. Program je zameraný na prevenciu vzniku a prerušenie procesu radikalizácie (eliminácia faktorov, ktoré ju podmieňujú, deradikalizácia). Jeho cieľom je realizácia odborných intervencií znižujúcich riziko opakovaného páchania trestnej činnosti týkajúcej sa radikalizácie a extrémizmu.

Zrealizovali sme školenie hodnotiteľov CRA (Crime Risk Assessment)

Október 2020. V spolupráci s odborom výkonu väzby a výkonu trestu GR ZVJS sme realizovali online školenie pre viac ako 350 hodnotiteľov CRA (nástroj, ktorý zisťuje riziko recidívy trestnej činnosti do 2 rokov po prepustení). Školenie bolo zamerané na plánovanú ostrú prevádzku tohto nástroja v penitenciárnej praxi. Účastníkmi boli zástupcovia všetkých ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody na Slovensku.

Uskutočnili sme školenie pre sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov

Október 2020. Pandemická situácia nás obmedzila ale nezastavila. Prezenčnú formu sme nahradili online videokonferenčným vzdelávaním, viacúčelovú miestnosť premenili na virtuálne štúdio a uskutočnili ďalšie 3 dňové školenie sociálnych pracovníkov, psychológov a sociálnych kurátorov – metodikov, ktorí pôsobia vo výstupných oddieloch partnerských ústavov. Školenie bolo zamerané na sumarizáciu projektu po 2 rokoch jeho realizácie, výstupy z metodických návštev, pôsobnosť Centra právnej pomoci, pripravovanú elektronizáciu Individuálneho akčného plánu sociálneho začlenenia, podnety z partnerských ústavov a tematické zameranie školení na budúci rok.

Memorandum o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR podáva pomocnú ruku odsúdeným po ukončení trestu

Október 2020. Novým úspechom v pláne pomoci prepusteným zaradiť sa do pracovného života bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi NP ŠNN a Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Vďaka tejto spolupráci sa budú Regionálne centrá sociálnej ekonomiky snažiť pomáhať odsúdeným a prepusteným pri vyhľadávaní vhodných pracovných príležitostí v sociálnych podnikoch. Viac v tlačovej správe.

Spúšťame a pilotne overujeme kurzy „Vzdelávanie dospelých osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“

September 2020. Vo všetkých partnerských ústavoch sa nám podarilo spustiť kurz „Vzdelávanie dospelých osôb v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti (vrátane dospelých so špeciálnymi vzdelávacími potrebami)“. Obsahom kurzu je jazyková a slohová zložka, zdokonaľovanie čítania a písania, čítanie a písanie s porozumením a numerická gramotnosť. Spolu sme otvorili až 13 týchto kurzov.

Spustili sme kurzy „Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“

September 2020. Vo vybraných partnerských ústavoch (Hrnčiarovce nad Parnou, Leopoldov, Želiezovce, Sučany, Banská Bystrica – Kráľová, Košice – Šaca) sme začali zatiaľ 8 vzdelávacích kurzov pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti, zamerané na slovenský jazyk v štyroch nezávislých moduloch (A1, A2, B1, B2). Cieľom kurzov je naučiť uvedenú skupinu odsúdených komunikovať v slovenskom jazyku alebo sa v ňom zdokonaliť.

Zúčastnili sme sa 1. časti kurzu „Motivačné rozhovory“

September 2020. V priestoroch ubytovacieho zariadenia GR ZVJS v Mlynskej doline sme spolu s kolegami zo všetkých partnerských ústavov absolvovali 1. z 3 vzdelávacích modulov kurzu „Motivačné rozhovory“. Témou vzdelávacej aktivity bol komunikačný prístup zameraný na podporu klienta v hľadaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene správania. Kurz viedol známy český lektor a psychoterapeut Jan Soukup. Kurz prebiehal v dvoch skupinách, spolu ho absolvovalo 40 pracovníkov národného projektu.

Partner projektu (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) zorganizoval 6. pracovné stretnutie sociálnych kurátorov – metodikov

September 2020. V priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave sa uskutočnilo v poradí už 6. stretnutie sociálnych kurátorov – metodikov, ktorí intervenujú v partnerských ústavoch národného projektu Šanca na návrat. Témou pracovného stretnutia bola spolupráca sociálnych kurátorov – metodikov so sociálnymi kurátormi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre plnoleté fyzické osoby. V rámci stretnutia odznelo niekoľko konkrétnych príkladov dobrej praxe.

O národnom projekte Šanca na návrat na konferencii Európskej kriminologickej spoločnosti

September 2020. V dňoch 10.-11. 09. 2020 sa konala v poradí 20. výročná konferencia Európskej kriminologickej spoločnosti (angl. skr. ESC – European Society of Criminology). Z dôvodu pandémie (COVID 19) sa konferencia realizovala online za účasti 700 odborníkov a 30 expertných skupín ESC. Na konferencii prezentoval výstupy národného projektu Šanca na návrat jeden z členov expertných skupín Európskej kriminologickej spoločnosti a jeden z garantov NP ŠNN Dr. Lulei (názov prezentácie: The Chance for Reentry 2018 – contemporary stage and findings of national project focused on social inclusion of prisoners in Slovakia). Zborník abstraktov je voľne dostupný tu: https://www.eurocrim2020.com/.

Rozhovor so psychológom Róbertom Vavrom, ktorý sa v národnom projekte Šanca na návrat podieľa na tvorbe programu „Násilie v partnerských vzťahoch“

September 2020. Mnohí muži sú z práce zvyknutí, že keď niečo povedia, tak sa to vykoná, a nechápu, že vo vzťahu to tak nefunguje. V rozhovore sa dozviete odpovede aj na tieto otázky: Prečo sú dnes muži zmätení zo svojej roly v rodine a spoločnosti? Čo môže byť príčinou násilného správania? Kedy má tichá domácnosť zmysel a ako by mala vyzerať? Aké techniky pomáhajú pri prevencii násilného správania? Prečo je dôležité, aby sa partneri dohodli na rolách vo vzťahu? Ako ovplyvnila partnerské vzťahy pandémia? Viac v článku.

Vyvíjame aplikácie pre odsúdené osoby

August 2020. Zástupcovia nášho odborného tímu intenzívne spolupracujú s IT špecialistami na vývoji KIOSKu (informačný elektronický „stánok“) a mobilnej aplikácie pre odsúdené osoby vo výstupných oddieloch, ktoré im pomôžu začleniť sa do spoločnosti. S KIOSKom sa odsúdení stretnú už vo výkone trestu, aplikáciu budú môcť využívať po prepustení pri prvých krokoch na slobode. Zameriavať sa budú na oblasti zamestnania, ubytovania, možnosti podpory a spolupráce a pod.

Navštívili sme každý partnerský ústav

August 2020. Všetky partnerské ústavy sme navštívili za účelom metodickej návštevy, ktorá bola zameraná na vyhodnotenie doterajšej práce vo výstupných oddieloch. Zamerali sme sa na zaraďovanie odsúdených do výstupného oddielu v súlade s triediacim mechanizmom, realizáciu Základného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu a obsah individuálnych akčných plánov sociálneho začlenenia odsúdených osôb.

Spúšťame špecializovaný program „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“

August 2020. V ÚVTOS Nitra Chrenová začíname realizovať špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“, do ktorého nastúpilo 15 odsúdených žien. Zámerom programu je, aby účastníci v závislosti od vlastných schopností nadobudli, prípadne prehĺbili svoje poznatky v oblasti sociálnej patológie a jej prevencie. Program je zameraný na dve tematické línie – sociálna patológia a jej prevencia a rizikové oblasti recidívy.

O národnom projekte „Šanca na návrat“ v časopise Slovenské väzenstvo

Júl 2020. V časopise Slovenské väzenstvo bol publikovaný článok „Výstupný oddiel a projekt Šanca na návrat“, ktorý podrobne popisuje aktivity výstupných oddielov, ako aj materiálno technické zmeny, ktoré sa vďaka projektu v partnerských ústavoch udiali. Autormi článku sú naši kolegovia z výstupného oddielu ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou – Jozef Hutta a Rado Straňák. Celý článok si môžete prečítať tu.

Zrealizovali sme vstupné hodnotenie

Júl 2020. Zrealizovali sme vstupné hodnotenie špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu „Závislosti odsúdených osôb“, ktorý realizujeme v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Všetky špecializované programy plánujeme hodnotiť dvoj fázovo (na začiatku aj na konci programu). V priebehu posledného mesiaca teda uskutočníme záverečné hodnotenie, s ktorým porovnáme výsledky vstupného hodnotenia.

Tvoríme „MOSTY“ s organizáciami postpenitenciárnej starostlivosti

Júl 2020. Mapujeme a vyberáme organizácie, ktoré pracujú so závislými osobami, spoločne definujeme možnosti a formy spolupráce pri prepojení penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Ide nám najmä o to, že závislosti sú jednou z kľúčových príčin recidívy a snažíme sa vytvárať priestor a spoluprácu na to, že keď sa pracuje s osobou vo väzenskom zariadení (v téme závislostí), aby sa plynule a efektívne pokračovalo aj po prepustení (bez prerušenia).

Vyvíjame nástroj na určenie nebezpečnosti odsúdených osôb resp. riziko spôsobenia vážnej ujmy

Júl 2020. Postupne vyvíjame nástroj na určenie rizika nebezpečnosti odsúdených osôb resp. spôsobenia vážnej ujmy (angl. Risk of Serious Harm – RoSH). Ide o dve základné úrovne rizika. Nástroj CRA zisťuje riziko recidívy trestnej činnosti do 2 rokov po prepustení a nástroj ROSH sa snaží zistiť bezprostredné (ihneď po prepustení) riziko nebezpečnosti odsúdeného pre majoritnú spoločnosť. Po finalizácii nástroja ROSH ho budeme štandardne pilotne testovať. Práve RoSH prináša do procesu hodnotenia odsúdených osôb inovatívny rozmer, keďže žiaden z doposiaľ používaných nástrojov aspekt nebezpečnosti neposudzoval komplexne.

Ukončili sme pilotné testovanie nástroja na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti

Júl 2020. Ukončili sme 3. pilotné testovanie Crime Risk Assessment (CRA) – nástroja na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti odsúdených osôb. V súčasnosti nástroj obsahuje viac ako 30 dynamických a statických rizikových faktorov recidívy trestnej činnosti. Výsledkom testovania je rekalibrácia (zmena bodových hodnôt niektorých faktorov) a modifikácia nástroja vo vybraných položkách resp. včlenenie nových položiek.

„Čo bude, keď pôjdem von?“

Jedným z dôvodov, prečo sa osoby prepustené z väzenského zariadenia dopúšťajú trestnej činnosti opakovane je aj „nezvládnutie“ situácie mimo brán väznice. Informácie o každodennom živote človeka na slobode sú pre odsúdených vracajúcich sa do spoločnosti mnohokrát nezodpovedané otázky (napr. „..kde presne mám teraz ísť, keď chcem vybaviť toto…“). Takéto situácie sa dejú najmä po prepustení. Preto sa snažíme aj v NP ŠNN pracovať s týmto rizikovým faktorom. V rámci činnosti výstupného oddielu ÚVTOS v Sučanoch sa dvaja odsúdení v sprievode sociálneho pracovníka a pedagóga zúčastnili vychádzky mimo priestorov ÚVTOS. Účelom vychádzky bolo zabezpečenie plynulého prechodu odsúdených do občianskeho života formou nácviku sociálnych a praktických zručností. Celý článok si môžete prečítať tu:

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/
vychadzka-odsudenych-z-vystupneho-oddielu

Vyhodnocujeme základný program

Jún 2020. Priebežne stále sledujeme a vyhodnocujeme realizáciu a efektivitu Základného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu, ktorý realizujeme od 1. 10. 2019 vo všetkých desiatich partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.

Spúšťame špecializovaný program Závislosti odsúdených osôb

Jún 2020. V ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou začíname realizovať špecializovaný program Závislosti odsúdených osôb. Náš tím, ktorý sa venuje evaluácii zároveň intenzívne pracuje na aspektoch vyhodnocovania tohto programu.

Finalizujeme Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia

Jún 2020. Finalizujeme elektronizáciu dokumentu „Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia“, ktorý umožní efektívne plánovanie intervencií pre odsúdených počas výkonu trestu odňatia slobody ale aj po prepustení.

Pripravujeme ďalšie špecializované programy

Máj 2020. Rozbehli sme prípravu ďalších špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov pre odsúdených vo výstupných oddieloch: Radikalizácia a extrémizmus odsúdených osôb, Násilie v partnerských vzťahoch, Chcem sa zmeniť (multifaktoriálny program pre mladistvých odsúdených mužov).

Pre našich kolegov pripravujeme školenie „Motivačné rozhovory“

Apríl 2020. Na základe dobrej skúsenosti a pozitívnej spätnej väzby od štyroch absolventov výcviku „Motivačné rozhovory“ pripravujeme pre všetkých našich pracovníkov odborné školenie v oblasti motivačných rozhovorov, ktorých správne vedenie je nevyhnutnou súčasťou výbavy personálu pracujúceho s odsúdenými.

Vybrali sme lektorov pre špecializovaný program Závislosti odsúdených osôb

Apríl 2020. Corona nás nezastavila, zrealizovali sme niekoľko on-line výberových konaní a vybrali lektorov do špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu Závislosti odsúdených osôb, ktorý otvoríme v ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou. Postupne plánujeme výbery ďalších externých kolegov, o ktorých Vás budeme priebežne informovať.

Vyvinuli sme indikačný nástroj

Marec 2020. V spolupráci s odborom výkonu väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže sme vyvinuli Indikačný nástroj určený na zaraďovanie odsúdených do príslušných špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. V krátkom čase sa začne testovanie tohto nástroja.

Odborný seminár v Omšení

Február 2020. Dňa 7. 2. sa uskutočnil odborný seminár, na ktorom sme odbornej verejnosti predstavili špecializované resocializačné a výchovné vzdelávacie programy určené pre osoby vo výkone trestu.

Zistiť viac >

Dokončili sme špecializované programy

Február 2020. Pre odsúdených vo výstupných oddieloch náš odborný tím pripravil už niekoľko špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov, ktoré budeme postupne pilotne testovať v našich partnerských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Všetky uvedené programy prešli interným a externým pripomienkovým konaním. Konkrétne ide o programy: Závislosti odsúdených osôb, Rodina a vzťahy odsúdených osôb, Rizikové skupiny zo segregovaných komunít, Finančná gramotnosť odsúdených osôb a Zamestnanosť odsúdených osôb. Časový rozsah programov je 3 – 6 mesiacov a budú ich realizovať externí špecialisti v oblastiach, na ktoré sa príslušný program zameriava.

Ukončili sme pilotné testovanie nástroja na hodnotenie rizika

Február 2020. Ukončili sme 2. pilotné testovanie nástroja na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti pri podmienečnom prepustení CRA-CR (angl. Crime Risk Assessment – Conditional Release skr. CRA-CR) a CRA-RU (angl. Crime Risk Assessment – Reentry Unit skr. CRA-RU). Aktuálne prebieha fáza vyhodnocovania výsledkov.

Spolupracujeme s Centrom právnej pomoci

Január 2020. Nadviazali sme spoluprácu s Centrom právnej pomoci (CPP) za účelom poradenstva pre odsúdených vo výstupných oddieloch partnerských ústavov. Poradenstvo formou prednášok bude prebiehať každé tri mesiace v každom ústave.

Rokujeme s významným zamestnávateľom

Január 2020. Prebehli úspešné rokovania s významným zamestnávateľom zamerané na vytvorenie pracovných miest pre prepustených z výkonu trestu, ktorí prešli výstupnými oddielmi.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk