Košice – ŠNN1

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Ústav je určený na výkon väzby obvinených osôb a výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov v strednom stupni stráženia. Maximálna kapacita ústavu je 765 väznených osôb, z toho 303 obvinených osôb vo výkone väzby a 462 odsúdených mužov vo výkone trestu odňatia slobody. Informácie zodpovedajú stavu k 09/2023, teda ku času skončenia národného projektu Šanca na návrat.


Výstupný oddiel (VODD)

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat (NP ŠNN) zriadený priestorovo a personálne samostatný VODD.

Základné informácie o VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Kapacita VODD 12
Celkový počet odsúdených osôb umiestnených vo VODD
Celkový počet odsúdených osôb, ktoré ukončili pobyt vo VODD
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu ukončenia VTOS
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu podmienečného prepustenia z VTOS
Odsúdené osoby vyradené z VODD na základe Triediaceho mechanizmu
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených osôb vo VODD
241
233

207

13

13

87

Skladba odsúdených osôb vo VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Stredný stupeň stráženia 241

Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 4 lôžková
Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie
Miestnosť na samoobslužné činnosti
Pracovňa personálu NP ŠNN
Umyváreň so sprchami
Vyhradený a upravený priestor v spoločnej návštevnej miestnosti
Vyhradený a upravený priestor v spoločnom vychádzkovom dvorci
3
áno
áno

áno
áno
áno
áno

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci NP ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Počas implementácie NP ŠNN je priebežne sledovaná a vyhodnocovaná penologická recidíva odsúdených osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v rámci zaradenia vo VODD a z VTOS boli prepustené na základe ukončenia trestu odňatia slobody a na základe podmienečného prepustenia. Recidíva v penologickom poňatí na účely sledovania, znamená opätovný návrat do VTOS u dvoch kategórií odsúdených osôb: (1) z dôvodu odsúdenia za trestný čin spáchaný po prepustení z VTOS; (2) z dôvodu nariadenia VTOS na základe porušenia súdom uložených povinností či obmedzení v rámci skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom prepustení. Odsúdené osoby, ktoré sa opätovne vrátili do VTOS za trestný čin spáchaný pred zaradením do VODD boli z dôvodu vyššie uvedených kritérií sledovania penologickej recidívy vyradené. Údaje pravidelne aktualizujeme.

Penologická recidíva sledovaná u odsúdených osôb zaradených vo VODD v období
10/2018 – 12/2022
Rozdelenie na základe dôvodov prepustenia z VTOS
koniec trestu
(KTR)
podmienečné prepustenie
(PP)
Počet odsúdených osôb zaradených do sledovania 180 169 11
Penologická recidíva – počet odsúdených osôb 49
(27,2%)
48
(28,4%)
1
(9,1%)

Poznámka: údaje aktualizované 31.07.2023

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb a rizík odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu NP ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program
je preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Finančná gramotnosť“: cieľom programu je znížiť u odsúdených osôb riziko recidívy a vytvoriť reálne predpoklady pre nadobudnutie, obnovenie a/alebo prehĺbenie poznatkov a zručností v oblasti finančnej gramotnosti. Program je zameraný na osvojenie základných ekonomických princípov a riešenie záťažových životných situácií a pod. Program v rozsahu 216 hodín viedli lektori z externého prostredia.

Jednou z priorít NP ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“, v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb a to:

„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ – dva kurzy v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín.

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity individuálnou a skupinovou formou práce, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdené osoby zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Medzi inovatívne prístupy patrí aj platforma „Mosty“.

Predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z VTOS a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „významný zamestnávateľ/pracovné agentúry “: cieľom je nadviazať kontakty so zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce, poskytnúť podporu pri zamestnávaní, resp. uplatnení sa na trhu práce, rozvíjať pracovné skúsenosti a zručnosti prepustených odsúdených osôb a ich integráciu v komunite.

Mosty – línia „závislosti“: cieľom je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).

Mosty – línia „cirkev“: cieľom je obnoviť sociálne väzby a integrovať sa do komunity v spolupráci s cirkvami, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených osôb nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne.

Inštitút „opustenia ústavu“:
dôvodom jeho využitia bolo vybavenie dokladov, dokladov o vzdelaní a návšteva kultúrnych podujatí. Celkovo bol inštitút opustenia ústavu využitý od začiatku implementácie NP ŠNN do 09/2023 v 3 prípadoch.

Články o výstupnom oddiele

• Martin Vrábel, 2020, Edukácia vo výstupnom oddiele v Košiciach. Slovenské väzenstvo, č. 1/2020, r. 2, s. 28-29, ISSN 2644-5816.
• Matúš Mráz, 2022, Zamestnávateľ bez predsudkov. Slovenské väzenstvo, č. 1/2022, r. 4, s. 36-37, ISSN 2644-5816.
• MAJERNÍKOVÁ, V. 2023. Prepustenie trochu inak: sprevádzanie odsúdeného po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody do zariadenia sociálnych služieb. Slovenské väzenstvo, 5(1), 31-34. ISSN 2644-5816.

Fotogaléria


Chodba VODD Košice – mesto

Vyhradený priestor pre fajčenie Košice – mesto

Informačný kiosk Košice – mesto

Informačný kiosk Košice – mesto

Miestnosť na samoobslužné činnosti Košice – mesto

Umyváreň so sprchami Košice – mesto

Umyváreň so sprchami Košice – mesto

Izba Košice – mesto

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Košice – mesto

Vyhradený priestor pre športové aktivity Košice – mesto

Vyhradený priestor pre športové aktivity Košice – mesto

Vyhradený a upravený priestor v spoločnom vychádzkovom dvorci Košice – mesto

Vyhradený a upravený priestor v spoločnej návštevnej miestnosti Košice – mesto

Vyhradený a upravený priestor v spoločnej návštevnej miestnosti Košice – mesto

Financované Európskou úniou

Program Slovensko