Želiezovce – SNN1

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov v strednom a v minimálnom stupni stráženia. Maximálna kapacita ústavu je 742 odsúdených mužov, z toho 690 odsúdených mužov v strednom stupni stráženia a 52 odsúdených mužov v minimálnom stupni stráženia umiestnených v Otvorenom oddelení – Sabová. Informácie zodpovedajú stavu k 09/2023, teda ku času skončenia národného projektu Šanca na návrat.


Výstupný oddiel (VODD)

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat (NP ŠNN) zriadený priestorovo a personálne samostatný VODD.

Základné informácie o VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Kapacita VODD 20
Celkový počet odsúdených osôb umiestnených vo VODD
Celkový počet odsúdených osôb, ktoré ukončili pobyt vo VODD
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu ukončenia VTOS
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu podmienečného prepustenia z VTOS
Odsúdené osoby vyradené z VODD na základe Triediaceho mechanizmu
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených osôb vo VODD
314
300

269

7

24

118

Skladba odsúdených osôb vo VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Minimálny stupeň stráženia 0
Stredný stupeň stráženia 314

Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 3 lôžková
Izba 4 lôžková
Zdieľaná viacúčelová miestnosť na odborné intervencie
Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť
Miestnosť na samoobslužné činnosti
Pracovňa personálu NP ŠNN
Umyváreň so sprchami
Samostatná návštevná miestnosť
Samostatný vychádzkový dvorec
4
2
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci NP ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Počas implementácie NP ŠNN je priebežne sledovaná a vyhodnocovaná penologická recidíva odsúdených osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v rámci zaradenia vo VODD a z VTOS boli prepustené na základe ukončenia trestu odňatia slobody a na základe podmienečného prepustenia. Recidíva v penologickom poňatí na účely sledovania, znamená opätovný návrat do VTOS u dvoch kategórií odsúdených osôb: (1) z dôvodu odsúdenia za trestný čin spáchaný po prepustení z VTOS; (2) z dôvodu nariadenia VTOS na základe porušenia súdom uložených povinností či obmedzení v rámci skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom prepustení. Odsúdené osoby, ktoré sa opätovne vrátili do VTOS za trestný čin spáchaný pred zaradením do VODD boli z dôvodu vyššie uvedených kritérií sledovania penologickej recidívy vyradené. Údaje pravidelne aktualizujeme.

Penologická recidíva sledovaná u odsúdených osôb zaradených vo VODD v období
10/2018 – 12/2021
Rozdelenie na základe dôvodov prepustenia z VTOS
koniec trestu
(KTR)
podmienečné prepustenie
(PP)
Počet odsúdených osôb zaradených do sledovania 232 229 3
Penologická recidíva – počet odsúdených osôb 73
(31,5%)
73
(31,9%)
0
(0%)

Poznámka: údaje aktualizované 31.07.2023

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb a rizík odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu NP ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program je preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Finančná gramotnosť“– cieľom je znížiť u odsúdených osôb riziko recidívy a vytvoriť reálne predpoklady pre nadobudnutie, obnovenie a/alebo prehĺbenie poznatkov a zručností v oblasti finančnej gramotnosti. Program je zameraný na osvojenie základných ekonomických princípov a riešenie záťažových životných situácií najmä v súvislosti so správou a plánovaním osobných finančných prostriedkov. Program v rozsahu 216 hodín viedli interní lektori a aj lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 11.05.2021 do 09.09.2021.

Jednou z priorít NP ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“ v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy – určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb a to nasledovne:

„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ – jeden vzdelávací kurz v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. 09. 2020 a ukončené bolo 30. 09. 2021.
„Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“– jeden vzdelávací kurz v nezávislom module „A1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. 09. 2020 a ukončené bolo 30. 06. 2021.

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity individuálnou a skupinovou formou práce, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdené osoby zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Medzi inovatívne prístupy patrí aj platforma „Mosty“.

Predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z VTOS a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „významný zamestnávateľ/pracovné agentúry“: cieľom je nadviazať kontakty so zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce, poskytnúť podporu pri zamestnávaní, resp. uplatnení sa na trhu práce, rozvíjať pracovné skúsenosti a zručnosti prepustených odsúdených osôb a ich integráciu v komunite.

Mosty – línia „závislosti“: cieľom je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).

Mosty – línia „cirkev“: cieľom je obnoviť sociálne väzby a integrovať sa do komunity v spolupráci s cirkvami, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených osôb nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne.

Mosty – línia „ZMOS“: cieľom je nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie začlenením do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).

Inštitút „opustenia ústavu“

Najčastejším dôvodom jeho využitia bolo vybavenie dokladov, dokladov o vzdelaní a návšteva kultúrnych podujatí. Celkovo bol inštitút opustenia ústavu využitý od začiatku implementácie NP ŠNN do 09/2023 v 9 prípadoch.

Články o výstupnom oddiele

• ŠPLEHA, M. 2022, Zlepšenie podmienok odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. Slovenské väzenstvo, 1(4), 39, ISSN 2644-5816.
• JURÁŠIK, J. 2021. Naše skúsenosti po prvom polčase – Želiezovce. Slovenské väzenstvo, 3(2), 30-31. ISSN 2644-5816.

Fotogaléria


Vchod do VODD Želiezovce

Chodba VODD Zeliezovce

Informačný kiosk Želiezovce

Miestnosť na samoobslužné činnosti Želiezovce

Umýváreň so sprchami Želiezovce

Umýváreň so sprchami Želiezovce

Izba Želiezovce

Izba Želiezovce

Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť Želiezovce

Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť Želiezovce

Vyhradený priestor pre športovú činnosť Želiezovce

Zdieľaná viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Želiezovce

Samostatný vychádzkový dvorec Želiezovce

Samostatná návštevná miestnosť Želiezovce

Financované Európskou úniou

Program Slovensko