Ilava

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody mužov v strednom a maximálnom stupni stráženia a výkon väzby Maximálna kapacita ústavu je 858 osôb ( z toho 678 odsúdených a 180 obvinených).

Výstupný oddiel (VODD) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ilava

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat zriadený priestorovo a personálne samostatný výstupný oddiel.

11-lôžková izba

Samoobslužná miestnosť

Základné informácie o výstupnom oddiele (ďalej len VODD)
(za obdobie 10/2018 až 02/2022)
Kapacita VODD 45
Celkový počet odsúdených umiestnených do VODD
Umiestnení (vrátane aktuálne 35 umiestnených)
Vyradení po ukončení celého trestu odňatia slobody
Vyradení po ukončení trestu – podmienečné prepustenie
Vyradení predčasne na základe triediaceho mechanizmu
Počet
308
217
9
47
Skladba odsúdených vo VODD
Minimálny stupeň stráženia
Stredný stupeň stráženia
Maximálny stupeň stráženia
Počet
0
268
40
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených do VODD 157
Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 11 lôžková
Izba 10 lôžková
Izba 4 lôžková
Izba 6 lôžková
Samoobslužná miestnosť
Multifunkčná miestnosť
Spoločné sprchy
Terapeutická miestnosť so skladom
Počet
2
1
1
1
1
2
1
1


6 -lôžková izba

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci projektu sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu národného projektu ŠNN doposiaľ realizovaný nasledujúci program:
Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program je preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory (napr. zamestnanosť, závislosti a pod.). V období od 1.4.2020 do 28.2.2022 bolo do programu zaradených 211 odsúdených osôb.
Jednou z priorít národného projektu ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“, v rámci ktorých sa v ústave zrealizoval vzdelávací kurz:
„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ v celkovom rozsahu 200 hodín. Vzdelávací kurz bol určený pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb v ústave, kurz absolvovalo 5 odsúdených. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. septembra 2020 a ukončené bolo 31. júla 2021
Viac o realizovaných programoch

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom z iného oddielu, ktorí využívajú individuálne a skupinové formy práce s odsúdenými osobami. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Spolupráca v rámci platformy „MOSTY“ s organizáciami Zamestnanosť – prac. agentúry: AVEC trade SK, s.r.o. Predmestská 1335/19, 010 01 Žilina, Slovenská republika; KAWE CZ s.r.o., Na Folimance 2155/15, Praha 2, 120 00; zamestnávatelia prostredníctvom www.profesia.sk , www.istp.sk www.job.sk , a pod – práca zameraná na región SR (podľa požiadavky menovaného).
Finančná gramotnosť – stretnutia s Ing. Danielou Múčkovou, finančnou poradkyňou, s odsúdenými.
Inštitút „opustenie ústavu“: Najčastejším dôvodom využitia inštitútu voľna na opustenie ústavu je vybavenie osobných dokladov (OP, preukaz poistenca); získanie zručností v oblasti finančnej a sociálnej gramotnosti (hospodárenie s peniazmi, osobný kontakt so zamestnancami úradov, orientácia v meste); efektívne využívanie voľného času a stretnutie s rodinou.

Viacúčelová miestnosť

Využitie inštitútu opustenia ústavu vo VODD
(za obdobie 10/2018 až 01/2022)
Rok Počet
2019 67
2020 43
2021 36
2022 3
Celkom 149

Články o výstupnom oddiele

• VICEN, J. a ŠATKA, M. 2020. Výstupný oddiel v Ilave oslavuje dva roky. Slovenské väzenstvo, 2(4), 30-32. ISSN 2644-5816.
• ŠATKA, M., SPIŠIAK, J., VICEN, J. a ŽIAKOVÁ, J. 2021. Dva svety bezpečnosti. Slovenské väzenstvo 3(3), 19-22, ISSN 2644-5816.

Kúpeľňa

Samoobslužná miestnosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk