Sučany

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody mužov v minimálnom stupni stráženia, ženy v minimálnom stupni stráženia a mladistvých odsúdených. Maximálna kapacita ústavu je 517 odsúdených ( z toho 305 odsúdených mužov, 117 odsúdených žien a 95 mladistvých).

Výstupný oddiel (VODD) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Sučany

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat zriadený priestorovo a personálne samostatný výstupný oddiel.

7-lôžková izba

Chodba výstupného oddielu

Základné informácie o výstupnom oddiele (ďalej len VODD)
(za obdobie 10/2018 až 06/2022)
Kapacita VODD 27
Celkový počet odsúdených umiestnených do VODD
Umiestnení (vrátane aktuálne 22 umiestnených)
Vyradení po ukončení celého trestu odňatia slobody
Vyradení po ukončení trestu – podmienečné prepustenie
Vyradení predčasne na základe triediaceho mechanizmu
Počet
268
119
95
32
Skladba odsúdených vo VODD
Minimálny stupeň stráženia
Mladiství
Počet
199
69
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených do VODD 123
Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba (7 posteľová /2pos.dvojpostele,3 jednopostele)
Izba (6 posteľová / každá má 2 dvopostele a 2 jednopostele/)
Izba ( 4 posteľová / 4 jednopostele/)
Izba (3 posteľová /jedna má 3 jednopostele, druhá 1 dvojposteľ, 1 jednoposteľ /)
Izba (3 posteľová)
Izba (3 posteľová)
Kúpeľňa
Samoobslužná miestnosť (kuchynka)
Viacúčelová miestnosť
Fajčiarska miestnosť s výlevkou
Počet
1
2

1
2

4
1

1
1
1


Viacúčelová spoločenská miestnosť

Záujmová miestnosť výstupného oddielu

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci projektu sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Recidíva v penologickom poňatí definuje zlyhanie a opätovný návrat do väzenia u dvoch kategórií v minulosti prepustených osôb po VTOS: (1) opätovne odsúdených na trest odňatia slobody nepodmienečne za spáchanie nového trestného činu po ukončení celého VTOS; (2) opätovný nástup do VTOS na základe každého protiprávneho konania znamenajúceho porušenie súdom uloženej povinnosti či obmedzení v rámci skúšobnej doby podmienečného prepustenia. (viď nasledujúci graf).

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu národného projektu ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:
Základný resocializačný a výchovný vzdelávací programje preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory (napr. zamestnanosť, závislosti a pod.). V období od 1.4.2020 do 30.6.2022 bolo do programu zaradených 197 odsúdených osôb.
Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Zamestnanosť“. , Cieľom je úspešne reintegrovať do spoločnosti odsúdené osoby prostredníctvom kvalitnej prípravy, získania nových a posilnenia už existujúcich vedomostí, schopností a zručností, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Ďalším cieľom programu je zvýšenie povedomia odsúdených osôb v oblasti pracovného práva a využitia legitímnych možností štátnej sociálnej politiky s prihliadnutím na ich potreby.
Program v rozsahu 216 hodín viedli 4 lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 10.5.2021 do 30.8.2021. Do programu bolo zaradených 8 odsúdených osôb, úspešne ho ukončilo 11 a zvyšní 4 ho z objektívnych príčin neukončilo.
Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Chcem sa zmeniť“. Cieľom programu určeného pre mladistvých odsúdených je podpora a rozvoj pozitívnych osobnostných rezerv osvojením si vzorcov nenásilného správania v medziľudských vzťahoch, pozitívne vnímanie seba samého, uvedomenie si príčin a dôsledkov svojho násilného správania a motivácia odsúdeného k riešeniu konfliktných situácii nenásilnou formou.
Program v rozsahu 65 hodín viedli 4 lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 4.2.2022 do 18.5.2022. Do programu bolo zaradených 8 odsúdených mladistvých, úspešne ho ukončili všetci účastníci.

Jednou z priorít národného projektu ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali, resp. sa realizujú vzdelávacie kurzy – určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb v ústave a to nasledovne:
1. jeden vzdelávací kurz „Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Kurz absolvovali 2 odsúdení. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. septembra 2020 a ukončené bolo 28. februára 2022.
2. dva vzdelávacie kurzy „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ v nezávislom module „A1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Kurzy absolvovalo 9 odsúdených. Pilotné overovanie daných kurzov prebiehalo v období od 15. septembra 2020, resp. od 1. júna 2021 a ukončené bolo 28. februára 2021, resp. 31. decembra 2021.
Viac o realizovaných programoch

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom oddielu, ktorí využívajú individuálne a skupinové formy práce s odsúdenými osobami. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.

Inštitút opustenia ústavu:
Najčastejším dôvodom využitia inštitútu voľna na opustenie ústavu je vybavenie osobných dokladov (OP), získanie zručností v sociálnej gramotnosti (osobný kontakt so zamestnancami úradov, orientácia v meste, návšteva kultúrnych a historických pamiatok (Matica slovenská, Národný dom v Martine), návšteva úradu práce a oboznámenie sa s jeho fungovaním.

Využitie inštitútu opustenia ústavu vo VODD
(za obdobie 1/2019 až 06/2022)

Rok Počet
2019 1
2020 1
2021 6
2022 2
Celkom 10

Články o výstupnom oddiele

• Ústav Sučany sa podieľal na organizácii medzinárodného pracovného stretnutia. www.zvjs.sk, 31. 3. 2022
Agroterapia vo výstupnom oddiele. www.zvjs.sk, 8. 8. 2022


Kúpeľňa so sprchami

Miestnosť pre športové aktivity

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk