Sučany

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody (VTOS) odsúdených mužov v minimálnom stupni stráženia, odsúdených žien v minimálnom a strednom stupni stráženia a mladistvých odsúdených mužov a mladistvých odsúdených žien. Maximálna kapacita ústavu je 517 odsúdených osôb, z toho 305 odsúdených mužov, 117 odsúdených žien a 95 odsúdených mladistvých osôb.


Výstupný oddiel (VODD)

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat (NP ŠNN) zriadený priestorovo a personálne samostatný VODD.

Základné informácie o VODD
(za obdobie 10/2018 – 08/2022)
Kapacita VODD 27
Celkový počet odsúdených osôb umiestnených vo VODD
Celkový počet odsúdených osôb, ktoré ukončili pobyt vo VODD
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu ukončenia VTOS
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu podmienečného prepustenia z VTOS
Odsúdené osoby vyradené z VODD na základe Triediaceho mechanizmu
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených osôb vo VODD
283
258

122

103

33

120

Skladba odsúdených osôb vo VODD
(za obdobie 10/2018 – 08/2022)
Minimálny stupeň stráženia 208
Mladiství muži 75

Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 7 lôžková
Izba 6 lôžková
Izba 4 lôžková
Izba 3 lôžková
Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie
Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť a športové aktivity
Miestnosť na samoobslužné činnosti
Pracovňa personálu NP ŠNN
Umyváreň so sprchami sa nachádza priamo v izbách
Zdieľaná návštevná miestnosť
Vyhradený a upravený priestor v spoločnom vychádzkovom dvorci
1
2
1
2
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci NP ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Počas implementácie NP ŠNN je priebežne sledovaná a vyhodnocovaná penologická recidíva odsúdených osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v rámci zaradenia vo VODD a z VTOS boli prepustené na základe ukončenia trestu odňatia slobody a na základe podmienečného prepustenia. Recidíva v penologickom poňatí na účely sledovania, znamená opätovný návrat do VTOS u dvoch kategórií odsúdených osôb: (1) z dôvodu odsúdenia za trestný čin spáchaný po prepustení z VTOS; (2) z dôvodu nariadenia VTOS na základe porušenia súdom uložených povinností či obmedzení v rámci skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom prepustení. Odsúdené osoby, ktoré sa opätovne vrátili do VTOS za trestný čin spáchaný pred zaradením do VODD boli z dôvodu vyššie uvedených kritérií sledovania penologickej recidívy vyradené. Údaje pravidelne aktualizujeme.

Penologická recidíva sledovaná u odsúdených osôb zaradených vo VODD v období
10/2018 – 12/2021
Rozdelenie na základe dôvodov prepustenia z VTOS
koniec trestu
(KTR)
podmienečné prepustenie
(PP)
Počet odsúdených osôb zaradených do sledovania 180 107 73
Penologická recidíva – počet odsúdených osôb 22
(12,2%)
15
(14%)
7
(9,6%)

Poznámka: údaje aktualizované 07.07.2022

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb a rizík odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu NP ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program je preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory. V období od 01.01.2020 do 31.08.2022 bolo do programu zaradených 197 odsúdených osôb.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Zamestnanosť“. Cieľom je úspešne reintegrovať do spoločnosti odsúdené osoby prostredníctvom kvalitnej prípravy, získania nových a posilnenia už existujúcich vedomostí, schopností a zručností, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Ďalším cieľom programu je zvýšenie povedomia odsúdených osôb v oblasti pracovného práva a využitia legitímnych možností štátnej sociálnej politiky s prihliadnutím na ich potreby. Program v rozsahu 216 hodín viedli lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 10.05.2021 do 30.08.2021. Do programu bolo zaradených 15 odsúdených osôb, úspešne ho ukončilo 11 a z objektívnych príčin ho neukončili 4 odsúdené osoby.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Chcem sa zmeniť“. Cieľom programu určeného pre mladistvých odsúdených mužov je podpora a rozvoj pozitívnych osobnostných rezerv osvojením si vzorcov nenásilného správania v medziľudských vzťahoch. Program sa usiluje o pozitívne vnímanie seba samého, uvedomenie si príčin a dôsledkov svojho násilného správania a motivuje odsúdené osoby k riešeniu konfliktných situácii nenásilnou formou. Program v rozsahu 65 hodín viedli lektori z externého aj z interného prostredia. Prebiehal v období od 04.02.2022 do 18.05.2022. Do programu bolo zaradených 8 odsúdených mladistvých mužov, úspešne ho ukončili všetci účastníci.

Jednou z priorít NP ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“, v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali, resp. sa realizujú vzdelávacie kurzy určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb a to nasledovne:

„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ – jeden kurz v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Kurz absolvovali 2 odsúdené osoby. Pilotné overovanie kurzu prebiehalo v období od 15.09.2020 do 28.02.2022.
„Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ – dva kurzy v nezávislom module „A1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Do obidvoch kurzov bolo spolu zaradených 9 odsúdených osôb. Pilotné overovanie kurzov prebiehalo v období od 15. 09.2020 do 31.12.2021.

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity individuálnou a skupinovou formou práce, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdené osoby zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Medzi inovatívne prístupy patrí aj platforma „Mosty“.

Predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z VTOS a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „významný zamestnávateľ/pracovné agentúry“: cieľom je nadviazať kontakty so zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce, poskytnúť podporu pri zamestnávaní, resp. uplatnení sa na trhu práce, rozvíjať pracovné skúsenosti a zručnosti prepustených odsúdených osôb a ich integráciu v komunite.
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s personálnymi agentúrami s pôsobnosťou v ČR:
– Index Nosluš Bratislava,
– Manuvia Košice.

Mosty – línia „závislosti“: cieľom je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Manus, o. z. – resocializačné centrum, Martin-Priekopa.

Mosty – línia „cirkev“: cieľom je obnoviť sociálne väzby a integrovať sa do komunity v spolupráci s cirkvami, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených osôb nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne.
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
Dobrý Pastier – Kláštor pod Znievom, o. z.,

Mosty – línia „ZMOS“: cieľom je nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie začlenením do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– mestá a obce podľa miesta bydliska odsúdených osôb,
– Dorka – Centrum pre obnovu rodiny Ružomberok (Domov na pol ceste pre mladých dospelých).

Inštitút „opustenia ústavu“:

Najčastejším dôvodom jeho využitia bolo vybavenie dokladov, získanie zručností v sociálnej gramotnosti (osobný kontakt so zamestnancami úradov, orientácia v meste, návšteva kultúrnych a historických pamiatok ako Matica slovenská, či Národný dom v Martine), návšteva úradu práce sociálnych vecí a rodiny a oboznámenie sa s jeho fungovaním. Celkovo bol inštitút opustenia ústavu využitý od začiatku implementácie NP ŠNN do 08/2022 v 14 prípadoch.

Články o výstupnom oddiele

• Ústav Sučany sa podieľal na organizácii medzinárodného pracovného stretnutia., 31. 3. 2022

Fotogaléria


Vchod do VODD Sučany

Chodba VODD Sučany

Informačný kiosk Sučany

Miestnosť na samoobslužné činnosti Sučany

Umýváreň so sprchami na izbe Sučany

Umýváreň so sprchami na izbe Sučany

Izba Sučany

Viacúčelová miestnosť na odborné intervancie a záujmovú činnosť Sučany

Viacúčelová miestnosť na športovú činnosť Sučany

Viacúčelová miestnosť na športovú činnosť Sučany

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk