Košice

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody mužov v strednom stupni stráženia, Maximálna kapacita ústavu je 779 odsúdených mužov (z toho 317 obvinené osoby vo výkone väzby a 462 sú odsúdení muži vo výkone trestu).

Výstupný oddiel (VODD) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat zriadený priestorovo a personálne samostatný výstupný oddiel.

Chodba výstupného oddielu

Samoobslužná miestnosť

Základné informácie o výstupnom oddiele (ďalej len VODD)
(za obdobie 10/2018 až 06/2022)
Kapacita VODD 12
Celkový počet odsúdených umiestnených do VODD
Umiestnení (vrátane aktuálne 12+1* umiestnených)
Vyradení po ukončení celého trestu odňatia slobody
Vyradení po ukončení trestu – podmienečné prepustenie
Vyradení predčasne na základe triediaceho mechanizmu
Počet
176
148
9
7
Skladba odsúdených vo VODD
Minimálny stupeň stráženia
Stredný stupeň stráženia
Maximálny stupeň stráženia
Počet
0
176
0
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených do VODD 87
Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba (4 posteľová)
Samoobslužná miestnosť – kuchynka
Samostatná návštevná miestnosť
Umyváreň so sprchami
Viacúčelová miestnosť
Samostatný vychádzkový dvorec
Počet
3
1
1
1
1
1


Miestnosť na samoobslužné činnosti

Viacúčelová miestnosť

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci projektu sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Recidíva v penologickom poňatí definuje zlyhanie a opätovný návrat do väzenia u dvoch kategórií v minulosti prepustených osôb po VTOS: (1) opätovne odsúdených na trest odňatia slobody nepodmienečne za spáchanie nového trestného činu po ukončení celého VTOS; (2) opätovný nástup do VTOS na základe každého protiprávneho konania znamenajúceho porušenie súdom uloženej povinnosti či obmedzení v rámci skúšobnej doby podmienečného prepustenia. (viď nasledujúci graf).

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu národného projektu ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:
Základný resocializačný a výchovný vzdelávací programje preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory (napr. zamestnanosť, závislosti a pod.). V období od 1.4.2020 do 30.6.2022 bolo do programu zaradených 121 odsúdených osôb.
Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Finančná gramotnosť“., Program bol zameraný na prevenciu výskytu sociálnej patológie. Cieľom znížiť u odsúdených osôb riziko recidívy a vytvoriť reálne predpoklady pre nadobudnutie, obnovenie a/alebo prehĺbenie poznatkov a zručností v oblasti finančnej gramotnosti. ŠRaVVP je zameraný na osvojenie základných ekonomických princípov a riešenie záťažových životných situácií a pod
Program v rozsahu 216 hodín viedli 4 lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 26.5.2021 do 16.9.2021. Do programu bolo zaradených 15 odsúdených osôb, úspešne ho ukončilo 12 a zvyšní ho z objektívnych príčin neukončili.

Jednou z priorít národného projektu ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“ , v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy – určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb v ústave a to nasledovne:

Dva vzdelávacie kurzy „Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Kurzy absolvovalo 9 odsúdených. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. septembra 2020 a ukončené bolo 31. januára 2022, resp. 31.marca 2022.
Viac o realizovaných programoch

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom oddielu, ktorí využívajú individuálne a skupinové formy práce s odsúdenými osobami. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Spolupráca v rámci platformy „MOSTY“ s organizáciami
Spolupráca sa v rámci „ MOSTOV“ okrem CPP realizuje s organizáciami:
– Závislosti – Trojlístok, o.z. Prešov; Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice, gréckokatolická charita Domov nádeje Prešov, ReSocia n.o. Petrovce
– Zamestnanosť – ALMAX WORK – Holding – personálna agentúra s pobočkou v Prešove, personálna agentúra Adecco Slovakia s.r.o., stavebná firma HL BUILD s.r.o., ďalší zamestnávatelia: HOWE Košice, KOSIT s.r.o.,
– Ubytovanie – Oáza – Nádej pre nový život n.o. Bernátovce, Arcidiecézna charita Košice, DD a DSS Klenovec, Stredisko Evanjelickej DIAKONIE “útulok Dom na polceste”, Gréckokatolícka Diecézna Charita- Pod Táborom č.33, Prešov

Inštitút „opustenie ústavu“:
Inštitút voľna na opustenie ústavu sa počas sledovaného obdobia nevyužíval

Detský kútik v návštevnej miestnosti

Využitie inštitútu opustenia ústavu vo VODD
(za obdobie 10/2018 až 01/2022)
Rok Počet
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
Celkom 0

Články o výstupnom oddiele

Ústav vydáva vlastný časopis Lúč
• Martin Vrábel, 2020, Edukácia vo výstupnom oddiele v Košiciach. Slovenské väzenstvo, č. 1/2020, r. 2, s. 28-29, ISSN 2644-5816.
• Matúš Mráz, 2022, Zamestnávateľ bez predsudkov. Slovenské väzenstvo, č. 1/2022, r. 4, s. 36-37, ISSN 2644-5816.

Samostatný vychádzkový dvorec

Samostatná návštevná miestnosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk