Výkon trestu odňatia slobody

Výkon trestu odňatia slobody

Výkon trestu odňatia slobody je špecifickým (ústavným) prostredím, v ktorom sa odsúdený nachádza počas obdobia, ktoré rozhodol súd súdnym rozhodnutím (výška trestu).

VTOS by nemal byť vnímaný iba ako izolácia páchateľa a ochrana spoločnosti. Je to zároveň priestor, v ktorom budú odsúdenému poskytnuté komplexné intervencie (napr. aj prostredníctvom programov) podporujúce zmeny jeho správania a postojov (dynamických kriminogénnych faktorov/
potrieb), tak aby ich výsledkom bolo prinajmenšom vedenie života bez trestných činov.

Účel výkonu trestu odňatia slobody

Účelom výkonu trestu odňatia slobody je na jednej strane chrániť spoločnosť a na druhej strane podporovať odsúdených v úspešnej resocializácii.

Trest odňatia slobody sa vykonáva diferencovane:

a) v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody
– s minimálnym stupňom stráženia,
– stredným stupňom stráženia,
– maximálnym stupňom stráženia,

b) v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých,

c) v ústave na výkon väzby v zriadenom oddelení na výkon trestu,

d) v nemocnici pre obvinených a odsúdených.

Pohyb, kontakt, spôsob zabezpečenia a uplatňovania práv odsúdeného je rozdielny podľa stupňa stráženia. Vonkajšia diferenciácia sa riadi zásadou, že čím je vyšší stupeň stráženia, tým väčší je rozsah obmedzení.

Za účelom zvýšenia účinnosti výkonu trestu odňatia slobody sa vykonáva aj vnútorná diferenciácia a vytvárajú sa špecializované oddiely. Odsúdené osoby sa do oddielov a skupín umiestňujú v súlade so zásadami vnútornej diferenciácie. Medzi špecializované oddiely radíme aj výstupný oddiel, v rámci ktorého sa odsúdení pripravujú na plynulý prechod do „bežného“ alebo „mimo ústavného“ života.

Späť na “Realizácia” >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko