Hrnčiarovce nad Parnou

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody mužov v minimálnom stupni stráženia, Maximálna kapacita ústavu je 1433 odsúdených mužov.

Výstupný oddiel (VODD) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat zriadený priestorovo a personálne samostatný výstupný oddiel.

5-lôžková izba

5-lôžková izba

Základné informácie o výstupnom oddiele (ďalej len VODD)
(za obdobie 10/2018 až 02/2022)
Kapacita VODD 40
Celkový počet odsúdených umiestnených do VODD
Umiestnení (aktuálne je 39 odsúdených vo VODD)
Vyradení po ukončení celého trestu odňatia slobody
Vyradení po ukončení trestu – podmienečné prepustenie
Vyradení predčasne na základe triediaceho mechanizmu
Počet
413
342
9
23*
Skladba odsúdených vo VODD
Minimálny stupeň stráženia
Stredný stupeň stráženia
Maximálny stupeň stráženia
Počet
413
0
0
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených do VODD 115
Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba (5 posteľová)
Samoobslužná miestnosť – kuchynka
Spoločné sprchy
Umyváreň so sprchami
Viacúčelová miestnosť
Samostatný vychádzkový dvorec
Sušiareň
Prezuváreň
Športová miestnosť
Počet
8
1
1
1
2
1
1
1
1

Pozn.: * Jedna osoba zomrela vo výkone trestu odňatia slobody.

Viacúčelová miestnosť

Chodba výstupného oddielu

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci projektu sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Recidíva v penologickom poňatí definuje zlyhanie a opätovný návrat do väzenia u dvoch kategórií v minulosti prepustených osôb po VTOS: (1) opätovne odsúdených na trest odňatia slobody nepodmienečne za spáchanie nového trestného činu po ukončení celého VTOS; (2) opätovný nástup do VTOS na základe každého protiprávneho konania znamenajúceho porušenie súdom uloženej povinnosti či obmedzení v rámci skúšobnej doby podmienečného prepustenia. (viď nasledujúci graf).

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu národného projektu ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:
Základný resocializačný a výchovný vzdelávací programje preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory (napr. zamestnanosť, závislosti a pod.). V období od 1.4.2020 do 30.6.2022 bolo do programu zaradených 285 odsúdených osôb.
Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Závislosti odsúdených osôb“ (v súčasnosti pod názvom „Reštart“), Program bol zameraný na prevenciu výskytu sociálnej patológie. Cieľom je odovzdať odsúdeným osobám poznatky o závislosti ako takej, o faktoroch, ktoré stoja za vznikom závislostného správania, pomôcť odsúdeným osobám pochopiť zdravotné a sociálne dôsledky závislosti a získať produktívny náhľad v procese zmeny a rozhodnutia k abstinencii. ŠRaVVP sa zameriava na posilňovanie motivácie, jasného a realistického sebapoznania, sebaúcty, sebavedomia, sebakontroly a sebaovládania.
Program v rozsahu 300 hodín viedli 1 lektor interný a 2 lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 22.6.2020 do 25.3.2021. Do programu bolo zaradených 13 odsúdených osôb, úspešne ho ukončilo 8 a zvyšní ho z objektívnych príčin neukončili.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Násilie“ (v súčasnosti pod názvom „Druhá šanca“). Bol primárne určený pre odsúdených mužov dopúšťajúcich sa násilia v partnerských vzťahoch. Hlavným cieľom je maximálna eliminácia násilia v partnerských vzťahoch v zmysle socio-ekologického modelu vo všetkých jeho formách (psychického, fyzického, sociálneho, ekonomického a sexualizovaného), a tým zvýšenie bezpečnosti obetí.
Program v rozsahu 150 hodín vedú 3 lektori ( 1 lektor interný a 2 lektori z externého prostredia). Program prebieha od 4.4.2022 s plánovaným ukončením do 09/2022. Do programu bolo zaradených 10 odsúdených osôb.

Jednou z priorít národného projektu ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“, v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali, resp. sa realizujú vzdelávacie kurzy – určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb v ústave a to nasledovne:

1. jeden vzdelávací kurz „Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Kurz absolvovali 4 odsúdení. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. septembra 2020 a ukončené bolo 30. júna 2021.
2. dva vzdelávacie kurzy „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ v nezávislom module „A1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Kurzy absolvovalo 14 odsúdených. Pilotné overovanie daných kurzov prebiehalo v období od 15. septembra 2020 a ukončené bolo 15. februára 2021, resp. 30. júla 2021.
3. jeden vzdelávací kurz „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ v nezávislom module „A2“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Kurz absolvovalo 8 odsúdených. Pilotné overovanie kurzu prebiehalo v období od 15. februára 2020 a ukončené bolo 30. júna 2021.
4. jeden vzdelávací kurz „Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ v nezávislom module „A1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Kurz absolvuje 7 odsúdených. Pilotné overovanie kurzu sa začalo v období od 1. septembra 2021 a aktuálne prebieha.
Viac o realizovaných programoch

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom oddielu, ktorí využívajú individuálne a skupinové formy práce s odsúdenými osobami. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Inštitút „opustenie ústavu“:
Najčastejším dôvodom využitia inštitútu voľna na opustenie ústavu je vybavenie osobných dokladov (OP, preukaz poistenca), ), dokladov o vzdelaní; získanie zručností v oblasti finančnej a sociálnej gramotnosti (hospodárenie s peniazmi, osobný kontakt so zamestnancami úradov, orientácia v meste podpora rodinných väzieb (osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi mimo ústavu); hľadanie zamestnania (personálna agentúra).

Miestnosť pre samoobslužné činnosti (pranie, sušenie, žehlenie)

Využitie inštitútu opustenia ústavu vo VODD
(za obdobie 1/2019 až 06/2022)
Rok Počet
2019 42
2020 37
2021 52
2022 46
Celkom 177

Články o výstupnom oddiele

Ústav vydáva vlastný časopis Lúč
• STRAŇÁK, R. a HUTTA, J. 2020. Výstupný oddiel a národný projekt Šanca na návrat. Slovenské väzenstvo, 2(2), 22-25. ISSN 2644-5816

Informačný kiosk s internetovým prístupom

Samostatný vychádzkový dvorec

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk