Hrnčiarovce nad Parnou

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody (VTOS) mužov v minimálnom stupni stráženia. Maximálna kapacita ústavu je 1 433 odsúdených mužov.

Výstupný oddiel (VODD) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat (NP ŠNN) zriadený priestorovo a personálne samostatný VODD.

Základné informácie o VODD
(za obdobie 10/2018 – 08/2022)
Kapacita VODD 40
Celkový počet odsúdených osôb umiestnených vo VODD
Celkový počet odsúdených osôb, ktoré ukončili pobyt vo VODD
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu ukončenia VTOS
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu podmienečného prepustenia z VTOS
Odsúdené osoby vyradené z VODD na základe Triediaceho mechanizmu
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených osôb vo VODD
437
399

361

10

28

115

Skladba odsúdených osôb vo VODD
(za obdobie 10/2018 – 08/2022)
Minimálny stupeň stráženia 437

Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 5 lôžková
Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie
Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť a športové aktivity
Miestnosť na samoobslužné činnosti
Pracovňa personálu NP ŠNN
Umyváreň so sprchami
Samostatná návštevná miestnosť
Vyhradený a upravený priestor v spoločnom vychádzkovom dvorci
8
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci NP ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Počas implementácie NP ŠNN je priebežne sledovaná a vyhodnocovaná penologická recidíva odsúdených osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v rámci zaradenia vo VODD a z VTOS boli prepustené na základe ukončenia trestu odňatia slobody a na základe podmienečného prepustenia. Recidíva v penologickom poňatí na účely sledovania, znamená opätovný návrat do VTOS u dvoch kategórií odsúdených osôb: (1) z dôvodu odsúdenia za trestný čin spáchaný po prepustení z VTOS; (2) z dôvodu nariadenia výkonu trestu na základe porušenia súdom uložených povinností či obmedzení v rámci skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom prepustení. Odsúdené osoby, ktoré sa opätovne vrátili do VTOS za trestný čin spáchaný pred zaradením do VODD boli z dôvodu vyššie uvedených kritérií sledovania penologickej recidívy vyradené. Údaje pravidelne aktualizujeme.

Penologická recidíva sledovaná u odsúdených osôb zaradených vo VODD v období
10/2018 – 12/2021
Rozdelenie na základe dôvodov prepustenia z VTOS
koniec trestu
(KTR)
podmienečné prepustenie
(PP)
Počet odsúdených osôb zaradených do sledovania 297 288 9
Penologická recidíva – počet odsúdených osôb 38
(12,8%)
38
(13,2%)
0
(0%)

Poznámka: údaje aktualizované 07.07.2022

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb a rizík odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu NP ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program je preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory. V období od 01.01.2020 do 31.08.2022 bolo do programu zaradených 279 odsúdených osôb.
Súčasťou VODD bola aj pilotná realizácia online skupinovej práce s odsúdenými osobami prostredníctvom využitia webex-boardu. Išlo o online skupinovú prácu s otvorenými skupinami odsúdených osôb umiestnených vo VODD. Skupinová práca sa realizovala v samostatnej miestnosti bez prítomnosti iných osôb ako zúčastnených facilitátorov a klientov v približne dvojtýždňovej periodicite v rozsahu 2 x 45 minút. Témy sa orientovali na správanie a prežívanie odsúdených osôb vo VODD, znižovanie pravdepodobnosti recidívy trestnej činnosti po prepustení na slobodu (práca s kľúčovými rizikovými kriminogénnymi faktormi) a očakávania odsúdených osôb od života po prepustení na slobodu. V období od 01.11.2021 do 31.08.2022 bolo realizovaných celkovo 9 skupinových stretnutí so 138 odsúdenými osobami.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Reštart“ (pôvodne „Závislosti odsúdených osôb“). Cieľom je odovzdať odsúdeným osobám poznatky o závislosti a faktoroch, ktoré stoja za jej vznikom, pomôcť odsúdeným osobám pochopiť zdravotné a sociálne dôsledky závislosti a získať produktívny náhľad v procese zmeny a rozhodnutia k abstinencii. Program sa zameriava na posilňovanie motivácie, jasného a realistického sebapoznania, sebaúcty, sebavedomia, sebakontroly a sebaovládania. Program v rozsahu 300 hodín viedli interný lektor a lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 22.06.2020 do 25.03.2021. Do programu bolo zaradených 15 odsúdených osôb, pričom 12 odsúdených osôb program úspešne ukončilo. Zvyšné odsúdené osoby program z objektívnych príčin neukončili.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Druhá šanca“ (pôvodne „Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program pre odsúdených mužov dopúšťajúcich sa násilia v partnerských vzťahoch“). Hlavným cieľom je maximálna eliminácia násilia v partnerských vzťahoch v zmysle socio-ekologického modelu vo všetkých jeho formách (psychického, fyzického, sociálneho, ekonomického a sexualizovaného) a tým zvýšenie bezpečnosti obetí. Program v rozsahu 150 hodín vedú lektori z externého prostredia aj z interného prostredia. Program prebiehal v období od 04.04.2022 do 11.08.2022. Do programu bolo zaradených 10 odsúdených osôb, z toho 9 odsúdených osôb program úspešne ukončilo.

Jednou z priorít NP ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“, v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb a to:

1.„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ – jeden kurz v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Do kurzu boli zaradené 4 odsúdené osoby. Pilotné overovanie kurzu prebiehalo v období od 15.09.2020 do 30.06.2021.
2.„Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“– tri kurzy v nezávislom module „A1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Do kurzov bolo spolu zaradených 21 odsúdených osôb. Pilotné overovanie kurzov prebiehalo v období od 15. 09.2020 do 30.04.2022.
3.„Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“– jeden kurz v nezávislom module „A2“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Kurz absolvovalo 8 odsúdených osôb. Pilotné overovanie kurzu prebiehalo v období od 15.02.2020 do 30.06.2021.

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity individuálnou a skupinovou formou práce, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdené osoby zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Medzi inovatívne prístupy patrí aj platforma „Mosty“.

Predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z VTOS a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „významný zamestnávateľ/pracovné agentúry “: cieľom je nadviazať kontakty so zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce, poskytnúť podporu pri zamestnávaní, resp. uplatnení sa na trhu práce, rozvíjať pracovné skúsenosti a zručnosti prepustených odsúdených osôb a ich integráciu v komunite.
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Replast s. r. o,
– Revol TT s. r. o,
– Sessler s. r. o.,
– JRD a PD vo viacerých obciach podľa potreby,
– Agrospol Hontianske Nemce, družstvo,
– Služby Cífer s. r. o,
– Lear Corporation Voderady,
– Transfer personalmanagment Trnava.

Mosty – línia „sociálne podniky“: cieľom tejto spolupráce je rozvíjať svoje pracovné zručnosti aj s možnosťou zamestnania v sociálnych podnikoch a efektívna resocializácia a sociálne začlenenie prepustených odsúdených osôb ako sociálne znevýhodnených a zraniteľných osôb.
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Sociálny podnik VB SP s. r. o. Krupina – Veróny OaS s. r. o

Mosty – línia „závislosti“: cieľom je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Nelegál Šurany,
– Retest Bratislava.

Mosty – línia „cirkev“: cieľom je obnoviť sociálne väzby a integrovať sa do komunity v spolupráci s cirkvami, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených osôb nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne.
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Trnavská arcidiecézna charita Trnava,
– Zariadenie sociálnych služieb Domum Piešťany.

Mosty – línia „ZMOS“: cieľom je nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie začlenením do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).
V rámci dobrej praxe ústav spolupracuje s:
– Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava,
– Nocľaháreň Trnava,
– Mesto Trnava,
– Mesto Senec,
– Mesto Nové Zámky,
– Mesto Bratislava,
– Mesto Žarnovica.

Inštitút „opustenia ústavu“:

Medzi najčastejšie dôvody využitia inštitútu opustenia ústavu patrí vybavenie dokladov, získanie zručností v oblasti finančnej a sociálnej gramotnosti (hospodárenie s peniazmi, osobný kontakt so zamestnancami úradov, orientácia v meste), podpora rodinných väzieb (osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi mimo ústavu) a hľadanie zamestnania (personálna agentúra). Celkovo bol inštitút opustenia ústavu využitý od začiatku implementácie NP ŠNN do 08/2022 v 205 prípadoch.

Články o výstupnom oddiele

• STRAŇÁK, R. a HUTTA, J. 2020. Výstupný oddiel a národný projekt Šanca na návrat. Slovenské väzenstvo, 2(2), 22-25. ISSN 2644-5816

Fotogaléria


Vchod do VODD Hrnčiarovce nad Parnou

Chodba VODD Hrnčiarovce nad Parnou

Informačný kiosk Hrnčiarovce nad Parnou

Miestnosť na samoobslužné činnosti Hrnčiarovce nad Parnou

Miestnosť na samoobslužné činnosti Hrnčiarovce nad Parnou

Izba VODD Hrnčiarovce nad Parnou

Umyváreň so sprchami Hrnčiarovce nad Parnou

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Hrnčiarovce nad Parnou

Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť a športové aktivity Hrnčiarovce nad Parnou

Vyhradený priestor pre športové aktivity Hrnčiarovce nad Parnou

Vyhradený a upravený priestor v spoločnom vychádzkovom dvorci Hrnčiarovce nad Parnou

Samostatná návštevná miestnosť Hrnčiarovce nad Parnou

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk