Realizácia

Obsah projektu

Realizácia projektu počas štyroch rokov je založená na prepojení doterajšej dobrej praxe, nových postupov a spolupráce s externými subjektami do fungujúceho systému.

Viac o realizácii

Výkon trestu odňatia slobody

Väzenie (ústav na výkon trestu odňatia slobody) je strážené miesto, kde právoplatne odsúdené osoby vykonávajú trest odňatia slobody tým, že sú v ústavnom zariadení resp. v značnej miere izolovaní od vonkajšieho sveta. Izolácia je trestom pre odsúdeného, a zároveň plní funkciu ochrany spoločnosti. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdení zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty.

Zistiť viac >

Výstupný oddiel

Aby sme zabezpečili čo najefektívnejšiu prípravu odsúdených na život na slobode, postupne inovujeme funkcie, obsah a materiálno-technické vybavenie výstupných oddielov. V ich rámci vytvárame odsúdeným podmienky, ktoré sa čo najviac podobajú na život po prepustení a podporujú efektívnu resocializáciu resp. život na slobode bez opakovaného dopúšťania sa trestnej činnosti.

Zistiť viac >

Triediaci mechanizmus

Našou víziou je, aby výstupnými oddielmi prechádzali všetci odsúdení, ktorým končí trest odňatia slobody. Aktuálne sa zameriavame na odsúdených, ktorí spĺňajú stanovené kritériá, pre ktoré sme vytvorili kľúč umiestňovania do výstupných oddielov, tzv. triediaci mechanizmus.

Zistiť viac >

Resocializačné programy – NOVÉ

Jedným z hlavných cieľov národného projektu Šanca na návrat (ŠNN) je vytvorenie a realizácia štandardizovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. Vďaka týmto programom si odsúdení obnovia, posilnia alebo získajú svoje schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešné začlenenie sa do života po prepustení.

Zistiť viac >

Edukačné programy

Medzi odsúdenými vo väzení sa nachádzajú aj cudzí štátni príslušníci a odsúdení, ktorí vyžadujú špeciálnopedagogický prístup (napr. osoby s nízkou úrovňou funkčnej gramotnosti a i.). V rámci projektu ŠNN sa preto vytvára metodika a realizujú kurzy slovenského jazyka pre cudzincov a komplexná metodika vzdelávania negramotných. Súčasťou podpory resocializačného procesu počas výkonu trestu odňatia slobody sú aj preklady dôležitých základných dokumentov do viacerých cudzích jazykov.

Zistiť viac >

Riziká a potreby

Pre efektívnu pomoc odsúdeným potrebujeme poznať ich potreby, ale zároveň aj oblasti, ktoré sú pre nich rizikové. Pre tento účel vyvíjame hodnotiaci nástroj, na základe ktorého vieme riziká a potreby odsúdených identifikovať. Následne vieme určiť, kto aký program potrebuje a v čom ho treba podporiť (pomoc so zabezpečením bývania, zamestnania, prijatia do rodiny a pod.), aby dokázal fungovať na slobode. Taktiež bol vytvorený dokument IAPSZ (Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia) na základe ktorého budú môcť aj ďalšie organizácie pomáhať prepusteným a pokračovať v efektívnej práci.

Zistiť viac >

Mosty

Hľadáme inovatívne spôsoby, ako zabezpečiť plynulé pokračovanie pomoci a podpory odsúdeným po prepustení. Tvoríme „mosty“ medzi životom vo väzení a životom po prepustení, ktoré sa týkajú rôznych oblastí života (práca, rodina, spoločnosť, zdravie a pod.). Odsúdených pripravujeme, aby dokázali mostom prejsť a už vo väzení vedeli, čo ich na slobode čaká, kam majú ísť, kde nájdu podporné možnosti podpory a pomoci.

Zistiť viac >

Prehľadové mapy

Pri napĺňaní cieľov projektu každý deň pracujeme s množstvom údajov, viaceré z nich môžu byť prínosom aj pre verejnosť. Preto sme vytvorili a pravidelne aktualizujeme prehľadové mapy, ktoré obsahujú potrebné informácie o úradoch práce, ústavoch ZVJS, štruktúre odsúdených podľa okresu trvalého bydliska či poskytovateľoch sociálnych služieb krízovej intervencie.

Zistiť viac >

Evaluácia

Pomoc vo forme rôznych intervencií a programov je len jedna časť našej práce. Záleží nám na tom, aby sa odsúdení po prepustení dokázali pozitívne socializovať a aby sme sa vďaka tomu všetci mohli cítiť bezpečnejšie. Preto musíme vedieť, či to čo robíme je užitočné a efektívne. Zameriavame sa na zisťovanie ako sa prepusteným darí, a či dokážu prežiť na slobode bez toho, aby sa vrátili k páchaniu trestnej činnosti a návratu do väzenia.

Zistiť viac >

Postpenitenciárna oblasť

Zavretím brány väzenia sa dosah pracovníkov, ktorí pracovali s odsúdenými končí. Existuje niekoľko organizácií (štátnych, samosprávnych či mimovládnych), ktoré pomáhajú prepusteným. Je dôležité aby ľudia v týchto organizáciách vedeli pokračovať v začatej práci kolegov pôsobiacich vo väzení a poznali možnosti pomoci aj medzi sebou (ktorá organizácia čo ponúka). Efektívny výsledok závisí od odbornosti a kvalitnej spolupráce.

Zistiť viac >

Vzdelávanie pracovníkov

Pôsobenie v rámci výstupného oddielu si vyžaduje neustále vzdelávanie a rozvoj osobných zručností všetkých zainteresovaných, ako je psychológ, sociálny pracovník či kurátor. Ich rozvoj je nevyhnutný pre individuálnu aj skupinovú prácu s odsúdenými, založenú na erudovanosti tohto odborného tímu. Nastavenie požiadaviek pre minimálne štandardy vzdelávania personálu výstupných oddielov je preto jedným zo základných výstupov projektu.

Zistiť viac >

Financované Európskou úniou

Program Slovensko