Leopoldov- ŠNN1

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Leopoldov

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody (VTOS) odsúdených mužov v strednom a maximálnom stupni stráženia a výkon väzby. Maximálna kapacita ústavu je 1 408 väznených osôb, z toho 336 obvinených osôb vo výkone väzby a 1 072 odsúdených mužov vo VTOS. Informácie zodpovedajú stavu k 09/2023, teda ku času skončenia národného projektu Šanca na návrat.


Výstupný oddiel (VODD)

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat (NP ŠNN) zriadený priestorovo a personálne samostatný VODD.

Základné informácie o VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Kapacita VODD 31
Celkový počet odsúdených osôb umiestnených vo VODD
Celkový počet odsúdených osôb, ktoré ukončili pobyt vo VODD
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu ukončenia VTOS
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu podmienečného prepustenia z VTOS
Odsúdené osoby vyradené z VODD na základe Triediaceho mechanizmu
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených osôb vo VODD
413
382

329

13

40

124

Skladba odsúdených osôb vo VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Stredný stupeň stráženia 323
Maximálny stupeň stráženia 90

Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 6 lôžková
Izba 5 lôžková
Izba 4 lôžková
Izba 3 lôžková
Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie
Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť a športové aktivity
Miestnosť na samoobslužné činnosti
Pracovňa personálu NP ŠNN
Umyváreň so sprchami
Samostatná návštevná miestnosť
Samostatný vychádzkový dvorec
1
3
1
2
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci NP ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Počas implementácie NP ŠNN je priebežne sledovaná a vyhodnocovaná penologická recidíva odsúdených osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v rámci zaradenia vo VODD a z VTOS boli prepustené na základe ukončenia trestu odňatia slobody a na základe podmienečného prepustenia. Recidíva v penologickom poňatí na účely sledovania, znamená opätovný návrat do VTOS u dvoch kategórií odsúdených osôb: (1) z dôvodu odsúdenia za trestný čin spáchaný po prepustení z VTOS; (2) z dôvodu nariadenia VTOS na základe porušenia súdom uložených povinností či obmedzení v rámci skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom prepustení. Odsúdené osoby, ktoré sa opätovne vrátili do VTOS za trestný čin spáchaný pred zaradením do VODD boli z dôvodu vyššie uvedených kritérií sledovania penologickej recidívy vyradené. Údaje pravidelne aktualizujeme.

Penologická recidíva sledovaná u odsúdených osôb zaradených vo VODD v období
10/2018 – 12/2022
Rozdelenie na základe dôvodov prepustenia z VTOS
koniec trestu
(KTR)
podmienečné prepustenie
(PP)
Počet odsúdených osôb zaradených do sledovania 288 278 10
Penologická recidíva – počet odsúdených osôb 92
(31,9%)
91
(32,73%)
1
(10%)

Poznámka: údaje aktualizované 31.07.2023

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb a rizík odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu NP ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:

Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program je preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Reštart“ (pôvodne „Závislosti odsúdených osôb“). Cieľom je odovzdať odsúdeným osobám poznatky o závislosti a faktoroch, ktoré stoja za jej vznikom, pomôcť odsúdeným osobám pochopiť zdravotné a sociálne dôsledky závislosti a získať produktívny náhľad v procese zmeny a rozhodnutia k abstinencii. Program sa zameriava na posilňovanie motivácie, jasného a realistického sebapoznania, sebaúcty, sebavedomia, sebakontroly a sebaovládania. Program v rozsahu 220 hodín viedli interní lektori a aj lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 14.05.2021 do 29.10.2021.

Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Šanca pre psie oči“. Program bol zameraný na zníženie rizika recidívy a vytvorenie reálnych predpokladov pre nadobudnutie, obnovenie a/alebo prehĺbenie poznatkov a zručností v oblasti ochrany životného prostredia a vzťahu ku zvieratám. Časť programu zameraná na socializáciu psa a individuálnu prácu psychológa s odsúdenou osobou v rozsahu 180 hodín sa pilotne overovala v troch kolách v období od 02.06.2020 do 14.03.2022.

Jednou z priorít NP ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“ v rámci ktorých sa v danom ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb a to nasledovne:

„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“– jeden vzdelávací kurz v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. 09 2020 a ukončené bolo 30. 11. 2021.

„Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ – dva vzdelávacie kurzy v nezávislom module „A1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Pilotné overovanie daných kurzov prebiehalo v období od 15. 09. 2020 a ukončené bolo do 30. 06. 2021.

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity individuálnou a skupinovou formou práce, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdené osoby zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Medzi inovatívne prístupy patrí aj platforma „Mosty“.

Predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z VTOS a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „významný zamestnávateľ/pracovné agentúry“: “ cieľom je nadviazať kontakty so zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce, poskytnúť podporu pri zamestnávaní, resp. uplatnení sa na trhu práce, rozvíjať pracovné skúsenosti a zručnosti prepustených odsúdených osôb a ich integráciu v komunite.

Mosty – línia „závislosti“: cieľom je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).

Mosty – línia „cirkev“: cieľom je obnoviť sociálne väzby a integrovať sa do komunity v spolupráci s cirkvami, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených osôb nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne.

Mosty – línia „ZMOS“: cieľom je nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie začlenením do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).

Inštitút „opustenia ústavu“:

Najčastejším dôvodom jeho využitia je vybavenie dokladov a podpora rodinných väzieb (osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi mimo ústavu). Celkovo bol inštitút opustenia ústavu využitý od začiatku implementácie NP ŠNN do 09/202 v 32 prípadoch.

Články o výstupnom oddiele

• ŠTEFANKOVÁ, J. a ŠKUBLA, R. 2023. Minister ochutnal štedrovečernú kapustnicu v ústave Leopoldov. Slovenské väzenstvo, 5(1), 5-6. ISSN 2644-5816.

Fotogaléria


Vchod do VODD Leopoldov

Chodba VODD Leopoldov

Informačný kiosk Leopoldov

Miestnosť pre samoobslužné činnosti Leopoldov

Miestnosť pre samoobslužné činnosti Leopoldov

Umýváreň so sprchami Leopoldov

Umýváreň so sprchami Leopoldov

Izba Leopoldov

Izba Leopoldov

Izba Leopoldov

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Leopoldov

Viacúčelová miestnosť na záujmovú činnosť a športové aktivity Leopoldov

Fajčiarska miestnosť Leopoldov

Samostatný vychádzkový dvorec Leopoldov

Samostatný vychádzkový dvorec Leopoldov

Samostatná návštevná miestnosť Leopoldov

Samostatná návštevná miestnosť Leopoldov

Samostatná návštevná miestnosť Leopoldov

Financované Európskou úniou

Program Slovensko