Želiezovce

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody mužov v minimálnom stupni stráženia. Maximálna kapacita ústavu je 804 odsúdených.

Výstupný oddiel (VODD) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat zriadený priestorovo a personálne samostatný výstupný oddiel.

Samoststná návštevná miestnosť

Miestnosť na samoobslužné činnosti

Základné informácie o výstupnom oddiele (ďalej len VODD)
(za obdobie 10/2018 až 02/2022)
Kapacita VODD 40
Celkový počet odsúdených umiestnených do VODD
Umiestnení (aktuálne je 39 odsúdených vo VODD)
Vyradení po ukončení celého trestu odňatia slobody
Vyradení po ukončení trestu – podmienečné prepustenie
Vyradení predčasne na základe triediaceho mechanizmu
Počet
324
231
17
37
Skladba odsúdených vo VODD
Minimálny stupeň stráženia
Stredný stupeň stráženia
Maximálny stupeň stráženia
Počet
324
0
0
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených do VODD 130
Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 8 lôžková (4 dvojposchodové postele)
Samoobslužná miestnosť – kuchynka
Práčovňa
Viacúčelová miestnosť
Samostatná návštevná miestnosť
Samostatný vychádzkový dvorec
Počet
5
1
1
1
3
1


4-lôžková izba

4-lôžková izba

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci projektu sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu národného projektu ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:
Základný resocializačný a výchovný vzdelávací programje preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory (napr. zamestnanosť, závislosti a pod.). V období od 1.4.2020 do 28.2.2022 bolo do programu zaradených 203 odsúdených osôb.
Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Rizikové skupiny zo segregovaných komunít“. , Program bol zameraný na prevenciu výskytu sociálnej patológie a jej vybraných aspektov u rizikových skupín zo segregovaných komunít. Program v rozsahu 250 hodín viedli 4 lektori z externého prostredia. Prebiehal prerušovane v období od 28.5.2021 do 26.10. 2021. Do programu bolo zaradených 15 odsúdených osôb, úspešne ho ukončilo 15.
Jednou z priorít národného projektu ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“ , v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy – určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb v ústave a to nasledovne:
1. jeden vzdelávací kurz „Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ v celkovom rozsahu 200 hodín. Kurz absolvovali 4 odsúdení. Pilotné overovanie daného kurzu prebiehalo v období od 15. septembra 2020 a ukončené bolo 28. februára 2022.
2. dva vzdelávacie kurzy „Slovenský jazyk pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej národnosti“ v nezávislom module „A2“ a „B1“ s časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Kurzy absolvovalo 12 odsúdených. Pilotné overovanie daných kurzov prebiehalo v období od 1. novembra 2020, resp. od 1. júla 2021 a ukončené bolo 30. júna 2021, resp. 31. decembra 2021.

Viac o realizovaných programoch

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom z iného oddielu, ktorí využívajú individuálne a skupinové formy práce s odsúdenými osobami. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Spolupráca v rámci platformy „MOSTY“ s organizáciami
– Závislosti – Retest Centrum pre deti a rodiny; Teen Challenge Slovakia, n. o.; Resocia, n. o.; OLúP Predná Hora.
– Zamestnanosť – napr. pracovné agentúry, nejakí zamestnávatelia a pod – Sociálny podnik RSP Group s.r.o. Rožňava; sociálny podnik HORSE SPORT s.r.o., Brzotín.
– Ubytovanie – Arcidiecézna charita Košice; Oáza pokoja; Nocľaháreň mesta Rimavská Sobota.

Inštitút „opustenie ústavu“:
Dôvodom využitia inštitútu voľna na opustenie ústavu bolo vybavenie osobných dokladov.

Viacúčelová miestnosť

Využitie inštitútu opustenia ústavu vo VODD
(za obdobie 10/2018 až 01/2022)
Rok Počet
2019 0
2020 1
2021 0
2022 0
Celkom 1

Články o výstupnom oddiele

• ŠPLEHA, M. 2022, Zlepšenie podmienok odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. Slovenské väzenstvo, 1(4), 39, ISSN 2644-5816.
• JURÁŠIK, J. 2021. Naše skúsenosti po prvom polčase – Želiezovce. Slovenské väzenstvo, 3(2), 30-31. ISSN 2644-5816.

Samostatný vychádzkový dvorec

Umýváreň so sprchami

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk