Prešov

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody – oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove

Ústav je určený na výkon trestu odňatia slobody (VTOS) odsúdených mužov v minimálnom stupni stráženia a výkon väzby. Maximálna kapacita ústavu je 725 väznených osôb. V ústave Prešov je kapacita 135 obvinených osôb vo výkone väzby a 55 odsúdených mužov vo VTOS, z toho 151 odsúdených mužov v otvorenom oddelení a v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby Sabinov celkom 381 odsúdených mužov.


Výstupný oddiel (VODD)

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat (NP ŠNN) zriadený priestorovo a personálne samostatný VODD.

Základné informácie o VODD
(za obdobie 10/2018 – 09/2023)
Kapacita VODD 13
Celkový počet odsúdených osôb umiestnených vo VODD
Celkový počet odsúdených osôb, ktoré ukončili pobyt vo VODD
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu ukončenia VTOS
Odsúdené osoby, ktoré ukončili pobyt vo VODD z dôvodu podmienečného prepustenia z VTOS
Odsúdené osoby vyradené z VODD na základe Triediaceho mechanizmu
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených osôb vo VODD
Minimálny stupeň stráženia
204
199

103

48

48

107

204

Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba 4 lôžková
Izba 3 lôžková
Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie
Vyhradený priestor pre športové aktivity
Miestnosť na samoobslužné činnosti
Pracovňa personálu NP ŠNN
Umyváreň so sprchami
Samostatná návštevná miestnosť
Vyhradený a upravený priestor v spoločnom vychádzkovom dvorci
1
3
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci NP ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Počas implementácie NP ŠNN je priebežne sledovaná a vyhodnocovaná penologická recidíva odsúdených osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v rámci zaradenia vo VODD a z VTOS boli prepustené na základe ukončenia trestu odňatia slobody a na základe podmienečného prepustenia. Recidíva v penologickom poňatí na účely sledovania, znamená opätovný návrat do VTOS u dvoch kategórií odsúdených osôb: (1) z dôvodu odsúdenia za trestný čin spáchaný po prepustení z VTOS; (2) z dôvodu nariadenia výkonu trestu na základe porušenia súdom uložených povinností či obmedzení v rámci skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom prepustení. Odsúdené osoby, ktoré sa opätovne vrátili do VTOS za trestný čin spáchaný pred zaradením do VODD boli z dôvodu vyššie uvedených kritérií sledovania penologickej recidívy vyradené. Údaje pravidelne aktualizujeme.

Penologická recidíva sledovaná u odsúdených osôb zaradených vo VODD v období
10/2018 – 12/2021
Rozdelenie na základe dôvodov prepustenia z VTOS
koniec trestu
(KTR)
podmienečné prepustenie
(PP)
Počet odsúdených osôb zaradených do sledovania 131 96 35
Penologická recidíva – počet odsúdených osôb 21
(16,0%)
16
(16,7%)
5
(14,3%)

Poznámka: údaje aktualizované 31.07.2023

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu NP ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:
Základný resocializačný a výchovný vzdelávací program je preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory. V období od 01.01.2020 do 31.08.2022 bolo do programu zaradených 109 odsúdených osôb.
Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Zamestnanosť“ – cieľom je úspešne zaradiť do spoločnosti odsúdené osoby prostredníctvom kvalitnej prípravy, získania nových a posilnenia už existujúcich vedomostí, schopností a zručností, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Ďalším cieľom programu je zvýšenie povedomia odsúdených osôb v oblasti pracovného práva a využitia legitímnych možností štátnej sociálnej politiky s prihliadnutím na ich potreby. Program v rozsahu 216 hodín viedli lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 01.06.2021 do 22.09.2021. Do programu bolo zaradených 15 odsúdených osôb, úspešne ho ukončilo 11 odsúdených osôb a zvyšné odsúdené osoby ho z objektívnych príčin neukončili.

Jednou z priorít národného projektu ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“ v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy – určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb a to nasledovne:

„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ dva vzdelávacie kurzy v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Pilotné overovanie daných kurzov prebiehalo v období od 15. 09. 2020 a ukončené bolo 30. 11. 2021.

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom. Väzenský personál zabezpečuje rôzne aktivity individuálnou a skupinovou formou práce, ktoré smerujú k tomu, aby odsúdené osoby zmenili svoje správanie, postoje a hodnoty. Doterajšie skúsenosti priniesli viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať nové inovatívne prístupy.
Medzi inovatívne prístupy patrí aj platforma „Mosty”.
Predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z VTOS a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „závislosti“: cieľom je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).

Mosty – línia „cirkev“: cieľom je obnoviť sociálne väzby a integrovať sa do komunity v spolupráci s cirkvami, napĺňanie potrieb odsúdených a prepustených osôb nielen v oblasti duchovnej, ale aj v ďalších oblastiach, v ktorých sa cirkvi realizujú. Predovšetkým je to oblasť sociálna a zdravotná, konkrétne nocľahárne, domy na pol ceste, krízové centrá, ošetrovateľská starostlivosť a podobne.

Mosty – línia „ZMOS“: cieľom je nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie začlenením do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).

Inštitút „opustenia ústavu“: najčastejším dôvodom jeho využitia bolo vybavenie dokladov a návšteva kultúrnych podujatí (napríklad Múzeum mesta Sabinov). Celkovo bol inštitút opustenia ústavu využitý od začiatku implementácie NP ŠNN do 09/2023 v 107 prípadoch.

Články o výstupnom oddiele

• V sabinovskom ústave radili odsúdeným pracovníci úradu práce, 24. 7. 2019.
• Odsúdení výstupného oddielu sa dočkali, 3. 9. 2020.
• Agroterapia vo výstupnom oddiele, 8. 8. 2022.

Fotogaléria


Vchod do VODD Prešov-Sabinov

Chodba VODD Prešov-Sabinov

Informačný kiosk (vľavo) Prešov-Sabinov

Miestnosť pre samoobslužné činnosti Prešov-Sabinov

Izba VODD Prešov-Sabinov

Izba VODD Prešov-Sabinov

Umyváreň so sprchami Prešov-Sabinov

Umyváreň so sprchami Prešov-Sabinov

Viacúčelová miestnosť na odborné intervencie Prešov-Sabinov

Vyhradený priestor pre športové aktivity Prešov-Sabinov

Vyhradený priestor pre športové aktivity Prešov-Sabinov

Vyhradený a upravený priestor v spoločnom vychádzkovom dvorci Prešov-Sabinov

Vyhradený priestor pre športové aktivity na vychádzkovom dvorci Prešov-Sabinov

Samostatná návštevná miestnosť Prešov-Sabinov

Financované Európskou úniou

Program Slovensko