Prešov

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody – oddelenie výkonu trestu Sabinov

Ústav je určený na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody mužov v minimálnom stupni stráženia. Maximálna kapacita ústavu je 728 odsúdených osôb. Z toho v ústave Prešov je kapacita 141 obvinených mužov vo výkone väzby a 206 odsúdených mužov vo výkone trestu odňatia slobody (z toho 151 odsúdených mužov v otvorenom oddelení), v oddelení Sabinov celkom 381 odsúdených mužov vo výkone trestu odňatia slobody.

Výstupný oddiel (VODD)

V ústave bol v rámci národného projektu Šanca na návrat zriadený priestorovo a personálne samostatný výstupný oddiel.

Samostatná návštevná miestnosť

Samostatný vychádzkový dvor po úprave

Základné informácie o výstupnom oddiele (ďalej len VODD)
(za obdobie 10/2018 až 02/2022)
Kapacita VODD 13
Celkový počet odsúdených umiestnených do VODD
Umiestnení (vrátane aktuálne 7 umiestnených)
Vyradení po ukončení celého trestu odňatia slobody
Vyradení po ukončení trestu – podmienečné prepustenie
Vyradení predčasne na základe triediaceho mechanizmu
Počet
150
88
27
28
Skladba odsúdených vo VODD
Minimálny stupeň stráženia
Počet
150
Priemerný počet dní umiestnenia odsúdených do VODD 104
Materiálno-priestorové vybavenie VODD
Izba (3 lôžková)
Izba (4 lôžková)
Miestnosť na samoobslužné činnosti – kuchynka
Viacúčelová miestnosť
Samostatný vychádzkový dvorec-vyhradený priestor
Samostatná návštevná miestnosť
Samostatné WC
Počet
3
1
1
1
1
1
1


Vstup do výstupného oddielu

Kuchynka výstupného oddielu

Penitenciárne zaobchádzanie

Činnosti v rámci národného projektu ŠNN sú zamerané na prepojenie oddelených politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zníženia rizík opakovaného páchania trestnej činnosti obmedzenia vzniku možných rizikových situácií.
Recidíva v penologickom poňatí definuje opätovný návrat do výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „VTOS“) u dvoch kategórií v minulosti prepustených osôb po VTOS: (1) opätovne odsúdených na trest odňatia slobody nepodmienečne za spáchanie nového trestného činu po ukončení celého VTOS (za sledované obdobie bolo opätovne právoplatne odsúdených celkom 10,23% osôb); (2) opätovný nástup do VTOS na základe každého protiprávneho konania znamenajúceho porušenie súdom uloženej povinnosti či obmedzení v rámci skúšobnej doby podmienečného prepustenia (za sledované obdobie porušilo podmienky podmienečného prepustenia celkom 7,41% osôb, viď nasledujúci graf).

Realizované programy

Na základe individuálnych vzdelávacích potrieb odsúdených osôb a aktuálnych možností VODD boli v priebehu národného projektu ŠNN doposiaľ realizované nasledujúce programy:
Základný resocializačný a výchovný vzdelávací programje preventívny a informatívny, má rozsah 56 – 72 hodín a realizuje sa počas 3 mesiacov. Obsahuje 7 modulov zameraných na kľúčové kriminogénne faktory (napr. zamestnanosť, závislosti a pod.). V období od 1.4.2020 do 30.6.2022 bolo do programu zaradených 134 odsúdených osôb.
Špecializovaný resocializačný a výchovný vzdelávací program „Zamestnanosť“. Program bol zameraný na prevenciu výskytu sociálnej patológie. Cieľom je úspešne zaradiť do spoločnosti odsúdené osoby prostredníctvom kvalitnej prípravy, získania nových a posilnenia už existujúcich vedomostí, schopností a zručností, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Ďalším cieľom programu je zvýšenie povedomia odsúdených osôb v oblasti pracovného práva a využitia legitímnych možností štátnej sociálnej politiky s prihliadnutím na ich potreby.
Program v rozsahu 216 hodín viedli ho 4 lektori z externého prostredia. Prebiehal v období od 1.6.2021 do 22.9.2021. Do programu bolo zaradených 15 odsúdených osôb, úspešne ho ukončilo 11 odsúdených osôb a zvyšné odsúdené osoby ho z objektívnych príčin neukončili.

Jednou z priorít národného projektu ŠNN sú aj „Informačno-poradenské služby pre špecifické skupiny“ , v rámci ktorých sa v ústave zrealizovali vzdelávacie kurzy – určené pre všeobecnú klientelu odsúdených osôb v ústave a to nasledovne:
„Vzdelávanie dospelých odsúdených osôb (vrátane odsúdených osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti“ dva vzdelávacie kurzy v celkovom rozsahu 200 vyučovacích hodín. Kurzy absolvovalo spolu 9 odsúdených osôb. Pilotné overovanie daných kurzov prebiehalo v období od 15. 9. 2020 a ukončené bolo 30. 11. 2021.

Viac o realizovaných programoch

Dobrá prax

Činnosť VODD zabezpečujú sociálny pracovník, psychológ, sociálny kurátor – metodik v spolupráci s pedagógom oddielu, ktorí využívajú individuálne a skupinové formy práce s odsúdenými osobami. Doterajšia činnosť VODD priniesla viacero nových poznatkov, vďaka čomu sa začali realizovať inovatívne prístupy k tradičným nástrojom. Medzi takéto inovatívne prístupy patrí aj platforma „MOSTY“, ktorá má viacero línii. Platforma „Mosty“ predstavuje prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti s cieľom zefektívniť resocializáciu odsúdených osôb po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ich sociálne začlenenie ako sociálne znevýhodnených a zraniteľných osôb. Hlavnou víziou platformy „Mosty“ je vybudovanie spolupráce s relevantnými subjektami z verejného, súkromného aj tretieho sektora. V ústave sa realizuje spolupráca v rámci nasledujúcich línií:

Mosty – línia „závislosti“:cieľom danej línie je umožniť odsúdenej osobe riešiť problémy v súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami v organizáciách poskytujúcich pobytové resocializačné programy, ambulantné programy a programy poskytované v rámci zdravotnej starostlivosti – liečby drogových závislostí pre plnoleté fyzické osoby závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva (resp. s inými nelátkovými závislosťami).
– Trojlístok, o. z., Prešov,
– Domov nádeje – Centrum pre deti a rodiny, Prešov.

Mosty – línia „ZMOS“: cieľom je nastavenie štandardných spôsobov vzájomnej spolupráce v oblasti podpory procesu resocializácie v oblasti začlenenia do sociálneho prostredia jedinca, najmä v prípade problémov s ubytovaním (domovy na pol ceste, útulky a pod.), sociálnej výpomoci či zamestnávania vlastných občanov obce/mesta (sociálne či obecné podniky).
– Prešov, Michalovce, Košice, Lenartov (Mestské a obecné úrady podľa trvalého pobytu odsúdených).

Inštitút „opustenie ústavu“:
Najčastejším dôvodom využitia inštitútu opustenia ústavu je vybavenie dokladov či návšteva kultúrnych podujatí (napríklad múzeum mesta Sabinov).

Úroda na poli pre agroterapiu

Využitie inštitútu opustenia ústavu vo VODD
(za obdobie 10/2018 až 01/2022)
Rok Počet
2019 3
2020 26
2021 15
2022 18
Celkom 62

Články o výstupnom oddiele

• V sabinovskom ústave radili odsúdeným pracovníci úradu práce. www.zvjs.sk, 24. 7. 2019.
• Odsúdení výstupného oddielu sa dočkali. www.zvjs.sk, 3. 9. 2020.
• Agroterapia vo výstupnom oddiele. www.zvjs.sk, 8. 8. 2022.

Viacúčelová miestnosť pre resocializačné programy

Políčko pre agroterapiu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk