Všeobecné podmienky poskytovania a používania mobilnej aplikácie HOLUP

Všeobecné podmienky poskytovania a používania mobilnej aplikácie HOLUP

Článok I
Úvodné ustanovenia

Zbor väzenskej a justičnej stráže so sídlom: Šagátová 1, 813 04 Bratislava (ďalej len „Zbor“) prevádzkuje aplikáciu HOLUP.

Spracovanie osobných údajov získaných na tomto portáli sa riadi ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu technického prostriedku, aby sme odoslali obsah nášho portálu do Vášho technického prostriedku v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) GDPR). Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek zneužitie. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. V tomto kontexte je v našom záujme, čo sa týka spracovania osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie nášho portálu a poskytovania služieb uskutočňovaných cez náš portál.

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je uvedené vyššie, na účely zabezpečenia funkčnosti nášho portálu, je to na právnom základe podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o e-Governmente“).

Iné účely

Spracúvame tiež osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame, zahŕňajú údaje v rozsahu potrebnom na účely špecifikované v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a) GDPR), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania na základe súhlasu až do času odvolania súhlasu.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Spracúvame tiež osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame, zahŕňajú údaje v rozsahu potrebnom na účely špecifikované v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám ani ich iným spôsobom niekomu poskytovať.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Doba zhromažďovania a spracúvania informácií, v rozsahu uvedenom vo všeobecných podmienkach prevádzkovateľa sa zhoduje s dobou existencie konta používateľa. Prevádzkovateľ je povinný zlikvidovať osobné údaje používateľa, ak používateľ dá výslovný pokyn k zrušeniu účtu. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo na zrušenie účtu a likvidáciu osobných údajov z dôvodu neaktivity, t.j. ak od dátumu posledného prihlásenia osoby do svojho účtu uplynula doba najmenej 12 mesiacov, účet osoby bude automaticky zrušený a osobné údaje budú zlikvidované.
Údaje z tohto portálu sú pravidelne zálohované prevádzkovateľom na zabezpečenie správneho obnovenia systému.
Aplikácia HOLUP je bezplatná aplikácia poskytovaná pre všetky fyzické osoby (ďalej len „FO“) za účelom získania, obnovy a posilnenia základných predpokladov, kompetencií a zručností potrebných na opätovné sociálne začlenenie osôb po výkone trestu. Aplikácia HOLUP má tri primárne ciele a to:
● naučiť odsúdené osoby používať súčasné informačné technológie,
● motivovať a podporiť ich pri resocializácií,
● sprostredkovať im aktuálne informácie z vybraných oblastí.

Tieto Všeobecné podmienky upravujú:
● poskytovanie a používanie mobilnej aplikácie HOLUP,
● práva a povinnosti osôb, ktoré využijú mobilnú aplikáciu HOLUP,
● prístup používateľov do mobilnej aplikácie HOLUP.

Článok II
Vymedzenie základných pojmov

Aplikácia HOLUP je bezplatná aplikácia za účelom získania, obnovy a posilnenia základných predpokladov, kompetencií a zručností potrebných na opätovné sociálne začlenenie osôb po výkone trestu.

Používateľ služby Holup (ďalej len „používateľ“) – je FO, ktorá využíva mobilnú aplikáciu HOLUP.

Prihlásený používateľ je používateľ, ktorý sa riadne prihlásil do Aplikácie HOLUP prostredníctvom svojho základného čísla.

Základné číslo je jedinečný identifikátor osoby vo výkone trestu.

Článok III
Služby poskytované Aplikáciou HOLUP

Aplikácia HOLUP umožňuje:
• pomoc pri získavaní práce,
• pomoc s ubytovaním,
• sprostredkovanie relevantných informácií.

Tieto služby umožňujú špecifické moduly Aplikácie HOLUP.

Modul PRÁCA sprístupňuje používateľovi prehľadným spôsobom vhodné pracovné ponuky z portálu profesia.sk, aktualizované na dennej báze. Prihlásenému používateľovi umožňuje ukladanie pracovných ponúk a prípravu životopisu pre vybrané typy práce.

Modul UBYTOVANIE ponúka vyhľadávanie ubytovania z ponuky ubytovacích zariadení pre sociálne znevýhodnené osoby. Databáza týchto zariadení bola vytvorená v rámci národného projektu „Šanca na návrat“ a podporuje vyhľadávanie podľa okresu, mesta, či podľa ceny.

Modul PORADENSTVO sprístupňuje ďalšie relevantné informácie, ktoré sú rozdelené do dvoch blokov: sprievodca po prepustení a ďalšie rady a tipy, ktoré poradia ako si vybaviť občiansky preukaz, ako a kde požiadať o príspevok, či zaevidovať sa na úrade práce a ako vyriešiť mnoho ďalších životných situácií.

Článok IV
Práva a povinnosti používateľa aplikácie HOLUP

Používateľ aplikácie HOLUP má právo na využívanie aplikácie HOLUP:
• za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach,
• informovať Zbor v prípade problémov s aplikáciou HOLUP prostredníctvom email-u sancananavrat@gmail.com.

Používateľ a/alebo Prihlásený používateľ aplikácie HOLUP je povinný:

• oboznámiť sa so Všeobecnými podmienkami a rešpektovať ich ustanovenia,
• používať aplikáciu HOLUP v súlade so Všeobecnými podmienkami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
• sledovať zmeny vo Všeobecných podmienkach,
• neposkytovať ako Prihlásený používateľ prístupové údaje inej osobe,
• neposkytovať ako Prihlásený používateľ inej osobe mobilné zariadenie, v opačnom prípade berie na vedomie, že akékoľvek úkony vykonané s mobilným zariadením sa považujú za úkony vykonané Prihláseným používateľom, pokiaľ nepreukáže hodnoverným spôsobom opak,
• v prípade poškodenia mobilného zariadenia, jeho predaja alebo inej formy postúpenia mobilného zariadenia inej osobe ako Prihlásenému používateľovi je Prihlásený používateľ povinný túto aplikáciu z mobilného zariadenia odinštalovať alebo iným hodnoverným spôsobom odstrániť z mobilného zariadenia,
• v prípade nedodržania povinností používateľom alebo Prihláseným používateľom služieb aplikácie HOLUP, Zbor nezodpovedá za chybné poskytovanie služieb a za prípadné škody, ktoré by z tohto dôvodu vznikli.

Článok V
Práva a povinnosti Zboru

Zbor je povinný:
● oznámiť používateľovi aplikácie HOLUP termín plánovaného obmedzenia poskytovania služieb z dôvodu vykonávania technologickej údržby systému, resp. nasadzovania aktualizácií softvéru,
● informovať používateľa aplikácie HOLUP o zverejnení nových Všeobecných podmienok a o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť používanie služieb, a to najmä o obmedzení ich poskytovania.
● zlikvidovať osobné údaje používateľa, ak používateľ dá výslovný pokyn k zrušeniu účtu.

Zbor má právo:
● obmedziť poskytovanie služieb aplikácie HOLUP, napr. z dôvodu:
o vykonávania technologickej údržby systému alebo z iných závažných prevádzkových, resp. technických dôvodov na svojej strane,
o z bezpečnostných dôvodov,
o z prevádzkových dôvodov pri preťažovaní informačných systémov Zboru.
● na zrušenie účtu a likvidáciu osobných údajov z dôvodu neaktivity, t.j. ak od dátumu posledného prihlásenia osoby do svojho účtu uplynula doba najmenej 12 mesiacov, účet osoby bude automaticky zrušený a osobné údaje budú zlikvidované.

Článok VI
Základná charakteristika služieb aplikácie HOLUP a podmienky ich poskytovania

Aplikácia HOLUP je určené pre všetky FO, ktoré dosiahli vek 18 rokov.

Aplikáciu HOLUP môže používateľ používať prostredníctvom mobilného telefónu s operačným systémom iOS 12 a vyššie alebo s operačným systémom Android 6.0 a vyššie.

Používateľ inštaláciou aplikácie HOLUP vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami.

Aplikácia HOLUP sa spúšťa automaticky po jej inštalácii.

Používateľ otvára a používa aplikáciu HOLUP použitím základného čísla a hesla, ktoré si používateľ vytvoril. Tento bezpečnostný prvok sa vytvára v záujme vlastnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov pred ich zneužitím. Heslo, ktoré chráni prístup k aplikácií HOLUP a k údajom uloženým v tejto aplikácii a v lokálnom úložisku mobilného zariadenia, do ktorého si používateľ aplikáciu nainštaloval a stiahol si na základe vlastného rozhodnutia.

Článok VII
Deaktivácia účtu Prihláseného používateľa

V rámci funkcionalít aplikácie HOLUP má Prihlásený používateľ možnosť zrušiť svoj účet. Tento úkon má Prihlásený používateľ plne vo svojej dispozícií.

Článok VIII
Proces aktivácie účtu v aplikácií HOLUP

Po úspešnej inštalácii mobilnej aplikácie HOLUP v mobile môže používateľ aktivovať svoj účet prostredníctvom Základného čísla, ktoré získa vo výkone trestu a hesla ktoré si sám vytvoril. Aktiváciou účtu používateľ získa prístup k automatizovanému doplneniu osobných údajov do životopisu a obľúbeným pracovným ponukám.

Používanie aplikácie HOLUP v mobile je bezplatné.

Článok IX
Všeobecné a záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky a poskytované služby môžu byť kedykoľvek jednostranne zmenené s účinnosťou odo dňa zverejnenia novej verzie.

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23.3.2024

Zbor väzenskej a justičnej stráže SR
Bratislava, Marec 2024

Financované Európskou úniou

Program Slovensko